tabligh

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان کمطرح نمایید.

شماره تعرفه
H.S CODE
توضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import
Duty
ارزش افزوده و عوارض دیگر مجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0101

 
اسب ، الاغ و استر زنده-ا-Live horses, asses, mules and hinnies.
- اسبها-- horses
01012100- - حیوانات مولد نژاد خالص4--pure-bred breeding animals:
010129- - سایر- - other
01012910- - - اسب برای مسابقه 22--- - - Horse for race
01012990- - - سایر 4--- - - Other
01013000- الاغ4-- osse
01019000- سایر22-- Other
0102حیوانات زنده از نوع گاو Live bovine animals.
- گاو :- boving
010221- - مولد نژاد خالص :- - Pure-bred breeding animals
01022110- - - گاو شیری4-8- - - Milk cow
01022190- - - سایر 4-8- - - Other:
01022900- - سایر : 4-- - Other
- بوفالو- buffalo
01023100- - مولد نژاد خالص4-- - Pure- bred breeding animals
01023900- - سایر4-- - other
01029000- سایر4-- other
0103

 
حیوانات زنده از نوع خوکLive swine.
0103100- مولد نژاد خالص4-واردات ممنوع - Pure-bred breeding animals
- سایر- Other:
01039100- - به وزن کمتر از 50 کیلوگرم4-واردات ممنوع- - Weighing less than 50 kg
01039200- - به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر4-واردات ممنوع- - Weighing 50 kg or more
0104

 
حیوانات زنده از نوع گوسفند و بزLive sheep and goats.
01041000- از نوع گوسفند2-- Sheep
010420- از نوع بز : - Goats:
01042010- - - بز مولد نژاد2-- - - Pure-bred breeding animals
01042090- - - سایر2-- - - Other:
0105

 
مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگیمجوز بهداشت کشور مبدا و مجوز دامپزشکیLive poultry, that is to say, fowls of
the species Gallus domesticus, ducks,
geese, turkeys and guinea fowls.
- به وزن 185 گرم و کمتر : - Weighing not more than 185 g:
010511- - مرغ و خروس :- - Fowls of the species Gallus domesticus:
01051110- - - جوجه مولد نژاد8-- - - Pure-bred breeding young
01051120- - - جوجه اجداد گوشتی2-- - - meat ancestor pullet
01051130- - - جوجه مادر گوشتی2-- - - mother meat pullet
01051140- - - جوجه اجداد تخم گذار2-- - - Ancestor’pullet laying egg
01051150- - - جوجه مادر تخم گذار2-- - -Masther pullet laying egg
01051160- - - جوجه یکروزه گوشتی2-- - -Meat one-day pullet
01051170- - - جوجه یکروزه تخمگذار2-- - - one-day pullet laying egg
01051190- - - سایر15-- - - Other
010512- - بوقلمون :- - Turkeys:
01051210- - - مولد نژاد :4-- - - Pure-bred breeding
01051220- - - جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون10-- - - One day Pullet meat of turkey
01051290- - - سایر4-- - - Other
01051300- - مرغابی ها15-- - Ducks
01051400- - غازها8-- - Gooses
01051500- - ماکیان گینه ای8-- - Gineh Callus
01059400 - - ماکیان از گونه های Gallus domesticus32-- - Fowls of the species Gallus domesticus
01059900- -سایر :32-- - Other
0106

 
سایر حیوانات زندهمجوز بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - اگر وحشی باشد مجوز سازمان محیط زیست نیز لازم است .Other live animals.
پستانداران :- Mammals:
010611- - میمون ها :(Primates)- - Primates
01061110- - - براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4-- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061190- - - سایر 15-- - - Other
010612 نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع
:(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)
- - Whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea);
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
01061210- - - براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4-- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061290- - - سایر15-- - - Other
01061300- - شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae )4-- - Camelidae
01061400- - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی 15-- - rabbits and fieldrabbits
010619- - سایر :- - Other:
01061910- - - سگ و گربه معمولی40-ورود سگ و گربه ممنوع- - - Dogs and cats
01061920- - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما4-نظریه سازمان مربوطه برای سگ تربیت شده پلیس و راهنمای روشندلان + گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی + - - - Dogs and cats for medical research and
laboratories; and for use by the police as
trained dogs and dogs for guiding
01061930- - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی4-گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - - - Other for medical research and laboratories
01061990- - - سایر15-- - - Other
010620- خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) :- Reptiles (including snakes and turtles)
01062010- - - براي تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01062090- - - سایر15-- - - Other
- پرندگان :- Birds:
010631- - پرندگان شکاری: - - Birds of prey:
01063110- - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063190- - - سایر15-- - - Other
010632- - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک 32 دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و
طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
- - Psittaciformes (including parrots,
parakeets, macaws and cockatoos):
01063210- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063290- - - سایر15-- - - Other
010633- - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae )- - ( Dromaius Dovaehollondiae )
01063310- - - شتر مرغ بالغ مولد4-- - - Adult ostrich
01063320- - - شترمرغ استرالیایی4-- - - Dromaius (Dovaehollondiae )
01063390- - - سایر4-
010639- - سایر :- - Other
01063910- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063990- - - سایر4-- - - Other
- - حشرات- insecta
010641- - زنبورها- - beeses
01064110- - - کلنی زنبور عسل22-- - - Colony of honey bees
01064120- - - ملکه زنبور عسل10-- - - Queen of honey bees
01064130- - - سایر15-- - - other
01064900- - سایر15-- - other
010690- سایر :- other :
01069010- - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی )4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01069020- - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه)4-- - - Micvo organism ingredietnt (Live
ingredients that eantral diseouse and weed)
01069090- - - سایر4-- - - Other

 فصل 1  Chapter 1
 حیوانات زنده  Live animals
 یادداشت .  Note.
 1  این فصل شامل تمام حیوانات زنده است، باستثناي:
الف  ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات،
؛03 03 یا 07 06 ،03 شماره هاي 01
30 ؛ و ب  کشت هاي موجودات ذره بینی و سایر محصولات شماره 02
.95
 1. This chapter covers all live animals except:
(a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates, of heading 03.01, 03.06 or 03.07;
(b) Cultures of micro-organisms and other products of
heading 30.02; and
(c) Animals of heading 95.08.
 مندرجات ذیل یادداشت فصل 1  Explanatory remarks to Chapter 1
 1- ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط
زیست م یباشد.
2 ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب
1350 می باشد.
3 ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدأ بوده و
منحصراً از گمرکخانه هایی که داراي پست قرنطینه دامی وزارت جهادکشاورزي
می باشد قابل ترخیص خواهد بود.
0103 ممنوع 0103 الی 9200 4 ورود حیوانات زنده مشمول ردیفهاي 1000
) ã می باشد.(
5  ورود سگ و گربه ممنوع مگر براي تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازي و
همچنین سگهاي تربیت شده پلیس، سگهاي راهنما براي روشندلان که در این صورت با
موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر سازمان دولتی ذ يربط مجاز خواهد بود

1. The importation and exportation of wild animals and birds are
subject to the approval of the Environment Protection
Organization.
2. The importation and exportation of live animals of any kind are
subject to the observance of Article seven of the Veterinary law
approved in 1971.
3. The clearance of live animals is subject to the submission of
health certificate issued by the country of origin and may be
carried out only through custom houses which have animal
quarantine station under the Ministry of Agriculture Jihad.
4. The importation of live animals of heading No. 01031000 to
01039200 is prohibited.
5. The importation of dogs and cats is prohibited expect for
research, laboratories, antisera production purposes as well as
for use by the police force as trained dogs and dogs for guiding
the blind, in which case the entry shall be permitted subject to
the consent of the respective governmental organization.