فصل چهل و ششم – مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

فصل چهل و ششم: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
4601بافته ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، حتی
جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت،بافته ها و اشیاء همانند از مواد قابل بافت، بسته شده
به هم به صورت رشته های موازی یا بافته شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیاء تمام شده (مثلاً،
حصیر، پادری، پرده).
Plaits and similar products of plaiting
materials, whether or not assembled
into strips; plaiting materials, plaits
and similar products of plaiting
materials, bound together in parallel
strands or woven, in sheet form,
whether or not being finished articles
(for example, mats, matting, screens).
- حصیرها (Mats) پوشش کف (Matting) و پرده ها (Screens) از مواد گیاهی- Matcs, matting and screens of
vegetable materials
46012100- - از بامبو406- - Of bamboo
46012200- - از نخل رونده406- - Of rattan
46012900- - سایر.406- - Other
- سایر:- Other:
46019200- - از بامبو406- - Of bamboo
46019300- - از نخل رونده406- - Of rattan
46019400- - از سایر مواد گیاهی406- - Of other vegetable materials
46019900- - سایر406- - Other
4602مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که 02
مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت
ساخته شده، یا از کالاهاي شماره 4601 ساخته شده باشد؛ اشیاء ساخته شده از لیف (Loofah).
Basketwork, wickerwork and other
articles, made directly to shape from
plaiting materials or made up from
goods of heading 46.01; articles of
loofah.
- از مواد گیاهی:- -Of vegetable material:
46021100- - از بامبو406- - Of bamboo
460212- - از نخل رونده- - Of rattan
46021210- - - صنایع دستی شامل کپوبافی406- - - hand woven’s such as kopubafi
46021290- - - سایر406- - - Other
460219- - سایر- - Other
46021910- - - صنایع دستی شامل کپوبافی406- - - hand woven’s such as kopubafi
46021990- - - سایر406- - - Other
46029000- سایر406- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *