فصل چهل و چهارم – چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب

فصل چهل و چهارم – چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
4401هیزم، به شکل گرده بینه، کنده، ترکه، پشته یا به اشکال همانند؛ خرده چوب یا ریزه چوب؛ خاک اره، آخال و ضایعات چوب، حتی به هم فشرده به شکل
گرده بینه، بریکت، گلوله یا به اشکال همانند.
Fuel wood, in logs, in billets, in twigs,
in faggots or in similar forms; wood in
chips or particles; sawdust and wood
waste and scrap, whether or not
agglomerated in logs, briquettes,
pellets or similar forms.
44011000- هیزم به شکل گرده بینه، کنده، ترکه، پشته یا به اشکال همانند26- Fuel wood, in logs, in billets, in twigs,
in faggots or in similar forms
- چوب به صورت خرده یا ریزه:- Wood in chips or particles:
44012100- - تیره کاج26- - Coniferous
44012200- - غیر تیره کاج46- - Non-coniferous
ـ خاك اره و ضايعات و دور ريز چوب ، حتي به صورت كنده‌هاي متراكم به اشكال قالبي ، حبه يا اشكال مشابه- Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
00 31 4401 ـ ـ حبه‌هاي چوب46-- wood pellets
00 39 4401 ـ ـ ساير46-- other
440200زغال چوب (شامل زغال پوست (Shell) یا مغز (nut)، خواه متراکم شده (Agglomerated) یا نشده:Wood charcoal (including shell or nut
charcoal), whether or not
agglomerated.
44021000- از بامبو26- Of bamboo
44029000- سایر26-Other
4403چوب خام، حتی پوست یا قشر سطحی سالانه آن کنده شده یا چهار تراش شده.Wood in the rough, whether or not
stripped of bark or sapwood, or
roughly squared.
44031000- عمل آمده با رنگ، کرئوزوت یا سایر عوامل محافظت کننده46- Treated with paint, stains, creosote or
other preservatives
44032000- سایر، از تیره کاج26- Other, coniferous
- سایر، از چوبهای گرمسیری مذکور در یادداشت 1
شماره فرعی این فصل:
- Other, of tropical wood specified in
Subheading Note 1 to this Chapter:
44034100- - زهرالشتای قرمز تیره، زهرالشتای قرمز روشن و زهرالشتای باکائو46- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti
and Meranti Bakau
44034900- - سایر26- - Other
- سایر- Other:
44039100- - از بلوط (گونه Quercus)46- - Of oak (Quercus spp.)
44039200- - از راش (گونه Fagus)26- - Of beech (Fagus spp.)
44039900- - سایر26- - Other
4404ترکه ها دو نیم شده؛ چوب های دو نیم شده، چوب بست، دستک و دیرک از چوب، نوک تیز شده ولی از درازا اره نشده باشند؛ چوب دست، به طور ساده
هموار یاگرد شده، ولی خراطی یا خم نشده یا به
نحو دیگری کار نشده، مناسب برای ساختن عصا، چتر، دسته افزار یا همانند؛ چوب به شکل تراشه (Chipwood) باریکه، نوار و همانند.
Hoopwood; split poles; piles, pickets
and stakes of wood, pointed but not
sawn lengthwise; wooden sticks,
roughly trimmed but not turned, bent
or otherwise worked, suitable for the
manufacture of walking-sticks,
umbrellas, tool handles or the like;
chipwood and the like.
44041000- تیره کاج26- Coniferous
44042000- غیر تیره کاج46- Non-coniferous
44050000پشم چوب (پوشال)؛ آرد چوب.26Wood wool; wood flour.
4406تراورس چوبی برای راه آهن یا تراموای یا همانندRailway or tramway sleepers ( cross- ties) of wood.
44061000- آغشته نشده26- Not impregnated
44069000- سایر46- Other
4407چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر (End-jointed) به ضخامت بیش از 6 میلیمتر.1Wood sawn or chipped lengthwise,
sliced or peeled, whether or not
planed, sanded or end-jointed, of a
thickness exceeding 6mm.
44071000- از تیره کاج26- Coniferous
- از تیره چوب های گرمسیری مذکور در یادداشت 1
شماره فرعی این فصل:
- Of tropical wood specified in
Subheading Note 1 to this Chapter:
44072100- - چوب ماهون (Mahogany) گونه (Swietenia)26- - Mahogany (Swietenia spp.)
44072200- - چوب ویرولا (Virola)، ایمبویا (Imbuia) و بالسا . (Balsa)26- - Virola, Imbuia and Balsa
44072500- - زهرالشتای قرمز تیره، زهرالشتای قرمز روشن،
زهرالشتای باکائو
46- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti
and Meranti Bakau
44072600- - لوان سفید، زهرالشتای سفید، سرایای سفید،
زهرالشتای زرد و الان
46- White Lauan, White Meranti, White
Seraya, Yellow Meranti and Alan
44072700- - چوب ساپلی (Sapelli)26- - Sapelli
44072800- - چوب ایروکو (Iroko)46- - Iroko
44072900- - سایر264- - Other
- سایر:- Other:
44079100- - از بلوط (گونه Quercus)26- - Of oak (Quercus spp.)
44079200- - از راش (گونه Fagus)26- - Of beech (Fagus spp.)
44079300- - از درخت افرا (Maple) (گونه Acer)46- - Of maple (Acer spp)
44079400- - از درخت گیلاس (Cherry) (گونه Prumus)46- - Of cherry (prunus spp)
44079500- - از درخت زبان گنجشک (Ash) (گونه Fraxinus)26- - Of ash (Fraxinus spp.)
44079900- - سایر26- - Other
4408ورق برای روکش کردن (همچنین ورق هایی که از طریق لایه بری کردن چوبهای مطبق به دست
می آیند)، برای چوبهای چندلا یا برای چوب های مورق شده (Laminated) (چندین لایه روي هم چسبانده) مشابه و سایر چوبها، اره شده به درازا، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده،
سمباده خورده، به هم متصل شده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت حداکثر 6 میلیمتر.
1Sheets for veneering (including those
obtained by slicing laminated wood),
for plywood or for other similar
laminated wood and other wood, sawn
lengthwise, sliced or peeled, whether
or not planed, sanded, spliced or endjointed,
of a thickness not exceeding 6
mm.
44081000- تیره کاج26- Coniferous
- از تیره چوبهای گرمسیری مذکور در یادداشت
شماره فرعی 1 این فصل:
- Of tropical wood specified in
Subheading Note 1 to this Chapter:
44083100- - زهرالشتای قرمز تیره (Meranti Dark Red)، زهرالشتای قرمز روشن (Light Red meranti)، زهرالشتای باکائو (meranti Bakau)26- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti
and Meranti Bakau
44083900- - سایر26- - Other
44089000- سایر26- Other
4409چوب (از جمله باریکه و کتیبه برای پارکت و فرش
کف ساختمان، که به هم متصل نشده باشد ) شکل داده شده به طور پیوسته (زبانه شده، گود انداخته، خط انداخته، مغار شده، پخ شده، داراي اتصال به شکلV
زهواره شده، شکل داده شده، گردشده، یا همانند) در امتداد هریک ازلبه ها، سرها یا سطوح، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر.
Wood (including strips and friezes for
parquet flooring, not assembled)
continuously shaped (tongued,
grooved, rebated, chamfered, Vjointed,
beaded, moulded, rounded or
the like) along any of its edges, ends or
faces, whether or not planed, sanded
or end-jointed.
44091000- تیره کاج867- Coniferous
- از خانواده غیرمخروطیان (Non-coniferous):- Non-coniferous
44092100- - از بامبو86- - Of bamboo
44092900- - سایر867- - Other
4410تخته (از) خرده ریز چوب (Particle)، تخته با رشته های جهت دار شده (Oriented) (OSB) (strand board) و تخته مشابه (براي مثال، تخته ویفری) از چوب یا دیگر مواد چوب مانند (Ligneous)، خواه با رزین ها یا سایر مواد چسباننده (Binding) آلی متراکم شده یا نشده.Particle board, oriented strand board
(OSB) and similar board (for
example, wafer board) of wood or
other ligneous materials, whether or
not agglomerated with resins or other
organic binding substances.
- از چوب:- Of wood:
441011- - تخته خرد هریز چوب:- - Particle board :
44101110- - - کار نشده یا فقط سمباده خورده106- - - unworked or only grind stoned
44101190- - - سایر156- - - Other
441012- - تخته با رشته های جهت دار شده (OSB):- - Oriented strand board (OSB):
44101210- - - کار نشده یا فقط سمباده خورده106- - - unworked or only grind stoned
44101290- - - سایر156- - - Other
441019- - سایر:- - Other:
44101910- - - کار نشده یا فقط سمباده خورده1067- - - unworked or only grind stoned
44101990- - - سایر156- - - Other
441090- سایر:- Other :
44109010- - - کار نشده یا فقط سمباده خورده106- - - unworked or only grind stoned
44109090- - - سایر156- - - Other
4411تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فشرده با رزین یا سایر چسباننده های آلی.1Fibreboard of wood or other ligneous
materials, whether or not bonded with
resins or other organic substances.
تخته فیبر تراکمی متوسط (MDF):- Medium density fibreboard (MDF)
441112- - با ضخامتی نه بیش از 5 میلیمتر- - Of a thickness not exceeding 5 mm:
44111210- - - کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده106- - - non-engraved mechanically or noncovered
surface
44111290- - - سایر:- - - Other:
44111291- - - پروفیل روکش شده156- - - - covered prophile
44111292- - - - کف پوش روکش شده156- - - - covered carpet
44111299- - - - سایر156- - - - other
441113- - با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر:- - Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm :
44111310- - - کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده106- - - non-engraved mechanically or noncovered
surface
44111390- - - سایر156- - - Other
44111391- - - - پروفیل روکش شده156- - - - covered prophile
44111392- - - - کف پوش روکش شده156- - - - covered carpet
44111399- - - - سایر156- - - - other
441114- - با ضخامت بیش از 9 میلیمتر:- - Of a thickness exceeding 9 mm:
44111410- - - کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده106- - - non-engraved mechanically or noncovered
surface
44111490- - - سایر- - - Other
44111491- - - - سایر156- - - - Other
44111492- - - - پروفیل روکش شده156- - - - covered prophile
4411131499- - - - کف پوش روکش شده156- - - - covered carpet
- سایر-Other:
441192- - با تراکمی بیش از 0/8 گرم بر سانتیمتر مکعب:- - Of a density exceeding 0.8 g/cm 3
44119210- - - کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده
نشده
106- - - non-engraved mechanically or noncovered
surface
44119290- - - سایر156- - - Other
441193- - با تراکمی بیش از 0/5 گرم بر سانتیمتر مکعب لیکن نه بیش از 0/8 گرم بر سانتیمتر مکعب:- - Of a density exceeding 0.5 g/cm3 but
not exceeding 0.8 g/cm3
44119310- - - کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده106- - - non-engraved mechanically or noncovered
surface
44119390- - - سایر156- - - Other
441194- - با تراکمی نه بیش از 0/5 گرم بر سانتی متر مکعب:- - Of a density not exceeding 0.5 g/cm3
44119410- - - کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده106- - - non-engraved mechanically or noncovered
surface
44119490- - - سایر156- - - Other
4412تخته چندلا، پانل های روکش شده و چوب مطبق
شده همانند.
1Plywood, veneered panels and similar
laminated wood.
44121000- از بامبو106- - Of bamboo
- سایر تخته های چندلا منحصراً متشکل از ورق های (Sheets) چوب به غیر از بامبو) هر لایه با ضخامت نه بیش از 6 میلیمتر:-Other plywood consisting solely of
sheets of wood, each ply not exceeding 6
mm thickness:
44123100- - حداقل با یک لایه خارجی از چوب مناطق حار ه ای (Trapical) مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل106- - With at least one outer ply of tropical
wood specified in Subheading Note 1 to
this Chapter
44123200- - سایر، حداقل با یک لایه خارجی از چوب خانواده
غیر مخروطیان
106- - Other, with at least one outer ply of
non-coniferous wood
44123900- - سایر106- - Other
- سایر:-Other
44129400- - تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard)106- - Blockboard, laminboard and
battenboard
44129900- - سایر1067- Other
44130000چوبهای متراکم شده، به شکل بلوک ،صفحه، باریکه
یا پروفیل.
1061،7Densiied wood, in blocks, plates, strips
or profile shapes
441400قاب چوبی برای تابلو، عکس، آیینه یا اشیاء همانند:1Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar
objects:
44140010- - - صنایع دستی شامل خراطی ، معرق، مشبک منبت، نازک کاری، نقاشی روی چوب، خاتم 406- - - handicrafts including wood turning,
carved work, inlaid work scrimshaw,
elaborate work, painting on wood and
marquetery
44140090- - - سایر406- - - Other
4415صندوق، صندوقچه، قفسه، بشکه و ظروف بسته بندی همانند، از چوب؛ استوانه (قرقره) برای کابل از چوب؛ پالت های ساده و پالت های صندوقی و یا سایر تخته های بارگیری (Load board)، از چوب؛ حلقه های اتصالی پالت از چوب.1،7Packing cases, boxes, crates, box
pallets and other load boards, of
wood; pallet collets, box pallets and
other load boards, of wood; pallet
collars of wood:
44151000- صندوق، صندوقچه، قفسه، بشکه و ظروف
بسته بندی همانند؛ استوانه ( قرقره) برای کابل
226- Cass, boxes, crates, drums and similar
packing; cable – drums
44152000- پالت های ساده، پالت های صندوقی و سایر تخته های بارگیری؛ حلقه های اتصالی پالت از چوب226- Pallets, box pallets and other load
boards; pallet collars
44160000بشکه، تغار، خم، طشت و سایر مصنوعات
بشکه سازی و اجزاء قطعات آنها از چوب، همچنین تخته خمیده برای ساختن چلیک.
4061Caks, barrels, vats, tubs and other
coopers' products and parts thereof,
of wood, including staves.
44170000ابزار، بدنه و دسته افزار، بدنه و دسته جارو یا بروس، از چوب؛ قالب چکمه و کفش، از چوب.1061Tools, tool bodies, tool handles, broom
or broom or brush fodies and handles,
of wood; boot or shoe lasts and trees,
of wood.
4418مصنوعات نجاری و قطعات چوب بست برای
ساختمان از چوب و همچنین پانل ها و صفحه های لانه زنبوری چوبی، پانل های سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش کف (Flooring) یا صفحه، توفال و تخته لمبه.
1Builders' joinery and carpentry of
wood, including cellular wood panels,
assembled flooring panels, shingles
and shakes.
441810- پنجره، آغشته (French Window) و چارچوب و دوره آنها:7- Windows, French – windows and their
frames:
- - - صنایع دستی شامل گره جینی (قطعات جوبی
مشتکل از گره های هندسی قابل استفاده در سطوح)
- - - Sash making (with geometrical
design)
44181011- - - ارسی سازی (با نقش هندسی)406- - - oresy maning (with geometric shape)
44181019- - - قواره بری (با نقش گردان و منحنی)406- - - cutting (with turning and curving design)
44181090 - - - سایر406- - - other
441820- در ،چارچوب، دوره و آستانه در:7- Doors and their frames and thresholds:
- - - صنایع دستی شامل گره جینی (قطعات جوبی
مشتکل از گره های هندسی قابل استفاده در سطوح)
- - - Sash making (with geometrical
design)
44182011- - - ارسی سازی (با نقش هندسی)406- - - oresy maning (with geometric shape)
44182019- - - قواره بری (با نقش گردان و منحنی)406- - - figure cut making, with circule and curve
441820- - - سایر406- - - other
44184000- کفراژ (Shuttering) برای کارهای بتون ریزی ساختمان266- Shuttering for concrete constructional work
44185000- توفال و تخته لمبه226- Shingles and shakes
44186000- تیرک ها (Posts) و تیرچه ها (Beams)266- Posts and beams
- پانل های سوار شده (آماده نصب) پوشش کف:- Assembled flooring panels:
44187100- - برای کفهای موزاییکی266- - For mosaic floors
44187200- - سایر، چندلایه266- - Other, multilayer
441879- - سایر:- - Other :
44187910- - - پارکت بصورت پانل یا صفحه226- - - parquet in forms of panel or sheet
44187990- - - سایر266- - - Other
44189000- سایر5567- Other
441900اشیاء چوبی برای سرویس میز یا آشپزخانه:1Tableware and kitchenware, of wood:
44199010- - - مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک منبت نازک کاری، نقاشی روی چوب، خاتم556- - - handicrafts including wood turning,
carved work, inlaid work scrimshaw,
elaborate work, painting on wood and
marquetery
44199090- - - سایر556- - - Other
4420چوب خاتم کاری شده و چوب منبت کاری شده؛
جعبه و قوطی قاب برای زیورآلات یا کارد و چنگال
و اشیاء همانند، از چوب مجسمه های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از چوب؛ اشیاء چوبی مبلمان که مشمول فصل 94 نمی شوند.
1Wood marque and inlaid wood;
caskets and for jewellery or cutlery,
and similar articles, of wood;
statuettes and other ornaments of
wood; wooden articles of furniture not
falling in chapter 94.
442010- مجسمه های کوچک و سایر اشیاء تزئینی از چوب:- Cutlery and similar articles of wood :
44201010- - - صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک نازک کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم406- - - handicrafts including wood turning,
carved work, inlaid work scrimshaw,
elaborate work, painting on wood and
marquetery
44201090- - - سایر406- - - Other
442090- سایر:- Other:
44209010- - - صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک نازک کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم406- - - handicrafts including wood turning,
carved work, inlaid work scrimshaw,
elaborate work, painting on wood and
marquetery
44209090- - - سایر406- - - Other
4421سایر اشیاء از چوب.Other articles of wood.
442110- رخت آویز:- Clothes hangers :
44211010- - - صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک نازک کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم406- - - handicrafts including wood turning,
carved work, inlaid work scrimshaw,
elaborate work, painting on wood and
marquetery
44211090- - - سایر406- - - Other
442190- سایر:3- Other :
44219010- - - خلال چوب کبریت26- - - Match sticks
44219020- - - صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم406- - - handicrafts including wood turning,
carved work, inlaid work scrimshaw,
elaborate work, painting on wood and
marquetery
44219090- - - سایر226- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *