فصل چهلم – کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو


کد خبر : 4947 | زمان مخابره : 92/03/2 - 8:07 بعد از ظهر | یک نظر

فصل چهلم – کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
4001کائوچوی طبیعی، بالاتا، گوتا پرکا، گوایول، شیکل
و صمغهای طبیعی همانند، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.
Natural rubber, balata, gutta-percha,
guayule, chicle and similar natural
gums, in primary forms or in plates,
sheets or strip.
40011000- شیره کائوچوی طبیعی، حتی پیش ولکانیزه26- Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanised
- کائوچوی طبیعی به اشکال دیگر:- Natural rubber in other forms:
40012100- - صفحات دودی26- - Smoked sheets
40012200- - کائوچوی طبیعی خاص از لحاظ تکنیکی (TSNR)26- - Technically specified natural rubber
(TSNR)
40012900- - سایر26- - Other
40013000- بالاتا، گوتا - پرکا، گوایول، شیکل و صمغهای طبیعی همانند26- Balata, gutta-percha, guayule, chicle
and similar natural gums
4002کائوچوی سینتتیک و شبه کائوچوی مشتق از
روغن ها به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار؛ مخلوط های محصولات شماره 4001 با محصولات این شماره، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار
Synthetic rubber and factice derived
from oils, in primary forms or in
plates, sheets or strip; mixtures of any
product of heading 40.01 with any
product of this heading, in primary
forms or in plates, sheets or strip.
- کائوچوی استیرن – بوتادین (SBR)؛ کائوچوی استیرن بوتادین کربوکسیله(XSBR)؛- Styrene-butadiene rubber (SBR);
carboxylated styrene-butadiene rubber
(XSBR):
40021100- - لاتکس26- - Latex
40021900- - سایر26- - Other
40022000- کائوچوی بوتادین (BR)26- Butadiene rubber (BR)
کائوچوی ایزوبوتن - ایزوپرن (بوتیل) (IIR)؛ کائوچوی ایزوبوتن - ایزوپرن؛ هالوژنه (BIIR) یا (CIIR) :- Isobutene-isoprene (butyl) rubber
(IIR); halo-isobutene- rubber (CIIR or
BIIR):
40023100- - کائوچوی ایزوبوتن - ایزوپرن (بوتیل) (IIR)26- - Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR
40023900- - سایر26- - Other
- کائوچوی کلروپرن (کلروبوتادین) (CR):- Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR):
40024100- - لاتکس26- - Latex
40024900- - سایر26- - Other
- کائوچوی آکریلونیتریل بوتادین (NBR):- Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR
40025100- - لاتکس26- - Latex
40025900- - سایر26- - Other
40026000- کائوچوی ایزوپرن (IR)26- Isoprene rubber (IR)
40027000- کائوچوی اتیلن - پروپیلن - دین غیرمتصل (EPDM)26- Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM)
40028000- مخلوط های محصولات شماره 4001 با محصولات مشمول این شماره26- Mixtures of any product of heading
40.01 with any product of this heading
- سایر:- Other:
40029100- - لاتکس26- - Latex
40029900- - سایر26- - Other
40030000کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به
صورت صفحه، ورق یا نوار.
86Reclaimed rubber in primary forms
or in plates, sheets or strip.
40040000آخال، خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده، حتی اگر به صورت پودر یا دانه درآمده باشد.106Waste, parings and scrap of rubber
(other than hard rubber) and powders
and granules obtained therefrom.
4005کائوچوی مخلوط شده، ولکانیزه نشده، به اشکال
ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.
Compounded rubber, unvulcanised,
in primary forms or in plates, sheets
or strip.
40051000- کائوچویی که به آن دوده کربن یا سیلیس اضافه
شده باشد
86- Compounded with carbon black or
silica
40052000- محلول ها؛ دیسپرسیونها، غیر از آنهایی که مشمول شماره فرعی 400510 هستند.86- Solutions; dispersions other than those
of subheading 4005.10
- سایر:- Other:
40059100- - صفحه، ورق و نوار66- - Plates, sheets and strip
40059900- - سایر86- - Other
4006سایر اشکال (مثلاً، میله یا ترکه، لوله، پروف یله ) و
اشیاء (مثلاً، دیسک و حلقه) از کائوچوی ولکانیزه نشده.
Other forms (for example, rods, tubes
and profile shapes) and articles (for
example, discs and rings), of
unvulcanised rubber.
40061000- پروفیله برای روکش کردن لاستیک چرخ66- "Camel-back" strips for retreading rubber tyres
400690- سایر:- Other
40069010- - - قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی26- - - Parts and supplies used by the health
and medical sector
40069090- - - سایر126- - - Other
40070000نخ و طناب از کائوچوی ولکانیزه.86Vulcanised rubber thread and cord.
4008صفحه، ورق، نوار، میله ، ترکه و پروفیله از
کائوچوی ولکانیزه سفت نشده.
Plates, sheets, strip, rods and profile
shapes, of vulcanised rubber other
than hard rubber.
- از کائوچوی اسفنجی:- Of cellular rubber:
400811- - صفحه، ورق و نوار:- - Plates, sheets and strip
40081110- - - پوشش برای کف226- - - Floorcovering
40081190- - - سایر86- - - Other
40081900- - سایر86- - Other
- از کائوچوی غیر اسفنجی:- Of non-cellular rubber:
400821- - صفحه، ورق و نوار:- - Plates, sheets and strip
40082110- - - پوشش برای کف226- - - Floorcovering
40082190- - - سایر66- - - Other
40082900- - سایر86- - Other
4009لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً، اتصالات، زانویی و اتصال لوله « فلانج »).Tubes, pipes and hoses, of vulcanised
rubber other than hard rubber, with
or without their fittings (for example,
joints, elbows, flanges).
- مستحکم نشده یا جور نشده به نحوی دیگر با سایر
مواد:
- Not reinforced or otherwise combined
with other materials:
40091100- - بدون لوازم و ملحقات86- - Without fittings
40091200- - با لوازم و ملحقات86- - With fittings
- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر فقط با فلز:- Reinforced or otherwise combined only with metal:
40092100- - بدون لوازم و ملحقات86- - Without fittings
40092200- - با لوازم و ملحقات86- - With fittings
- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر فقط با
مواد نسجی:
- Reinforced or otherwise combined
only with textile materials:
40093100- - بدون لوازم و ملحقات86- - Without fittings
40093200- - با لوازم و ملحقات86- - With fittings
- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر با سایر مواد:- Reinforced or otherwise combined with other materials:
40094100- - بدون لوازم و ملحقات86- - Without fittings
40094200- - با لوازم و ملحقات86- - With fittings
4010تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از
کائوچوی ولکانیزه.
Conveyor or transmission belts or
belting, of vulcanised rubber.
- تسمه نقاله:- Conveyor belts or belting:
40101100- - مستحکم شده فقط با فلز226- - Reinforced only with metal
40101200- - مستحکم شده فقط با مواد نسجی226- - Reinforced only with textile materials
40101900- - سایر226- - Other
- تسمه و مجموعه تسمه های انتقال نیرو:- Transmission belts or belting:
40103100- - تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 180 سانتیمتر226- - Endless transmission belts of
trapezoidal cross-section (V-belts), Vribbed,
of an outside circumference
exceeding 60 cm but not exceeding 180
cm
40103200- - تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 180 سانتیمتر226- - Endless transmission belts of
trapezoidal cross-section (V-belts), other
than V-ribbed, of an outside
circumference exceeding 60 cm but not
exceeding 180 cm
40103300- - تسمه انقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداکثر 240 سانتیمتر226- - Endless transmission belts of
trapezoidal cross-section (V-belts), Vribbed,
of an outside circumference
exceeding 180 cm but not exceeding 240
cm
40103400- - تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداکثر 240 سانتیمتر226- - Endless transmission belts of
trapezoidal cross-section (V-belts), other
than V-ribbed, of an outside
circumference exceeding 180 cm but not
exceeding 240 cm
40103500- - تسمه همزمان (Synchronous belt)
بی انتها، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و
حداکثر 150 سانتیمتر
226- - Endless synchronous belts, of an
outside circumference exceeding 60 cm
but not exceeding 150 cm
40103600- - تسمه همزمان (Synchronous belt) بی انتها، دارای محیط خارجی بیش از 150 سانتیمتر و حداکثر 198 سانتیمتر226- - Endless synchronous belts, of an
outside circumference exceeding 150 cm
but not exceeding 198 cm
40103900- - سایر:2- - Other
40103910- - - اپرون ریسندگی به ضخامت 1 الی 3/5 میلیمتر و به عرض 22 الی 200 میلیمتر به صورت حلقوی یا باز66- - - Texturizing aprons with 1-3.5 mm
thickness and 22-200 mm with Ringshaped
or open-shaped
40103990- - - سایر226- - - Other
4011لاستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو.1-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم تایر خودروی باری سنگین(به استثناء ردیف تعرفه 40112010) به میزان 9000 ریال و یا 15% (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.
2-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم تایر خودروی سواری و سبک به میزان 15000 ریال و یا 26%(هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد
New pneumatic tyres, of rubber.
40111000- از انواعی که برای اتومبیلهای سواری (همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و اتومبیلهای مسابقه به کار
می رود)
2663،4- Of a kind used on motor cars
(including station wagons and racing
cars)
401120- از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیلهای باری به
کار می رود
- Of a kind used on buses or lorries
10 20 4011 ـ ـ با سايز 5/22 R 80-31566--For size 315-80 R 22/5
90 20 4011 ـ ـ ساير156به استناد مصوبه شماره 154907/ت 47917 ه مورخ 1391/8/7 از تاریخ 91/8/6 الی 1392/1/31، 8% ارزش می باشد( ردیف مذکور مشمول معادل ریالی نیز نمی گردد) (زمان ترخیص کالا)-- Other
40113000- از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی26- Of a kind used on aircraft
40114000- از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می رود2663- Of a kind used on motorcycles
40115000- از انواعی که برای دوچرخه به کار می رود2663،4- Of a kind used on bicycles
- سایر، دارای سطح تماس با جاده (Tread) به شکل « استخوان شاه ماهی » یا مشابه:- Other, having a "herring-bone" or
similar tread:
401161- - از انواع مورد استفاده در ماشین ها و وسایل نقلیه کشاورزی یا جنگل داری:3- - Of a kind used on agricultural or
forestry vehicles and machines
40116110- - - دارای تولید داخلی مشابه156- - - Having similar domestic production
40116190- - - سایر26- - - Other
401162- - از انواع مورد استفاده در ماشین ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابه جایی صنعتی، دارای طوقه با قطر حداکثر 61 سانتیمتر:3- - Of a kind used on construction or
industrial handling vehicles and
machines and having a rim size not
exceeding 61cm
40116210- - - دارای تولید داخلی مشابه156- - - Having similar domestic production
40116290- - - سایر26- - - Other
401163- - از انواع مورد استفاده در ماشین ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی دارای طوقه با قطر بیشتر از 61 سانتیمتر:3- - Of a kind used on construction or
industrial handling vehicles and
machines and having a rim size
exceeding 61 cm
40116310- - - دارای تولید داخلی مشابه156- - - Having similar domestic production
40116390- - - سایر26- - - Other
401169- - سایر:3- - Other
40116910- - - دارای تولید داخلی مشابه226- - - Having similar domestic production
40116990- - - سایر66- - - Other
- سایر- Other:
401192 از انواع مورد استفاده در ماشین ها و وسایل نقلیه کشاورزی و جنگل داری:3،4- - Of a kind used on agricultural or
forestry vehicles and machines
40119210- - - دارای تولید داخلی مشابه156- - - Having similar domestic production
40119290- - - سایر26- - - Other
401193 از انواع مورد استفاده در ماشین ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابه جایی صنعتی، دارای طوقه با قطر حداکثر 61 سانتیمتر:3- - Of a kind used on construction or
industrial handling vehicles and
machines and having a rim size not
exceeding 61 cm
40119310- - - دارای تولید داخلی مشابه156- - - Having similar domestic production
40119390- - - سایر26- - - Other
401194- - از انواع مورد استفاده در ماشین ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی، دارای طوقه با قطر بیشتر از 61 سانتیمتر:3- - Of a kind used on construction or
industrial handling vehicles and
machines and having a rim size
exceeding 61cm
40119410- - - دارای تولید داخلی مشابه156- - - Having similar domestic production
40119490- - - سایر26- - - Other
401199- - سایر:3- - Other
40119910- - - دارای تولید داخلی مشابه156- - - Having similar domestic production
40119990- - - سایر26- - - Other
4012لاستیک های رویی چرخ، بادی روکش شده یا
مستعمل از کائوچو؛ لاستیک رویی توپر یا نیمه توپر، لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو
Retreaded or used pneumatic tyres of
rubber; solid or cushion tyres, tyre
treads and tyre flaps, of rubber.
- لاستیک رویی روکش شده:- Retreaded tyres:
40121100- - از انواع مورد استفاده دراتومبیل های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه)3263- - Of a kind used on motor cars
(including station wagons and racing
cars)
40121200- - از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)3263- - Of a kind used on buses or lorries
40121300- - از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی263- - Of a kind used on aircraft
40121900- - سایر3263- - Other
40122000- لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل326- Used pneumatic tyres
401290- سایر:3- Other
40129010- - - روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک های فرسوده و مستعمل26- - - tyres lover in roll or tow end closed
of vulcanized rubber for use tyres
40129090- - - سایر326- - - Other
4013لاستیک تویی، از کائوچو.Inner tubes, of rubber.
40131000- از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین
اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه )،
اتوبوس هاو اتومبیل های باری به کار می رود:
1563- Of a kind used on motor cars
(including station wagons and racing
cars), buses or lorries
40132000- از انواعی که برای دوچرخه به کار می رود.1563- Of a kind used on bicycles
401390- سایر:3- Other
40139010- - - برای هواپیما26- - - Used on aircraft
40139020- - - تیوپ موتور سیکلت156- - - Inner tubes used on motorcycles
40139090- - - سایر156- - - Other
4014اشیاء برای بهداشت یا داروخانه (همچنین پستانک) از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت، حتی با اجزایی از کائوچوی سخت.Hygienic or pharmaceutical articles
(including teats), of vulcanised rubber
other than hard rubber, with or
without fittings of hard rubber.
40141000- کاپوت ( محافظ)1263- Sheath contraceptives
40149000- سایر66- Other
4015لباس و متفرعات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش) از کائوچوی ولکانیزه
سفت نشده برای هر نوع مصرف.
Articles of apparel and clothing accessories
(including gloves, mittens and mitts), for all
purposes, of vulcanised rubber other than
hard rubber.
- دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش- Gloves, mittens and mitts:
40151100- - برای جراحی186- - Surgical
401519- - سایر:- - Other
40151910- - - خانگی556- - - Household type
40151920- - - معاینه186- - - Medical examination
40151930- - - کارگری و صنعتی556- - - Workers and industrial
40151990- - - سایر556- - - Other
40159000- سایر326- Other
4016سایر اشیاء از کائوچوی ولکانیزه سفت نشدهOther articles of vulcanised rubber other than hard rubber.
401610- از کائوچوی اسفنجی (سایر اشیاء):- Of cellular rubber
40161010- - - قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی106- - - Parts and supplies used by health
and medical sector
40161090- - - سایر226- - - Other
- سایر:- Other:
40169100- - کف پوش و پادری406- - Floor coverings and mats
40169200- - مدادپاک کن266- - Erasers
40169300- - درز بند، واشر و سایر درزگیرها2263- - Gaskets, washers and other seals
40169400- - سپر، حتی قابل بادکردن برای پهلوگیری کشتی ها266- - Boat or dock fenders, whether or not inflatable
40169500- - سایر اشیاء قابل بادکردن266- - Other inflatable articles
401699- - سایر:- - Other
40169910- - - کیسه های مالش مورد مصرف در صنایع نساجی (از عرض 25 سانتیمتر به بالا)66- - - Aprons used in the textile industry
(of a width of 25 cm or more)
40169920- - - بلادر26- - - Bladder supplies used by the health and medical sector
40169930- - - قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی106- - - Parts and supplies used by the health
and medical sector
40169940- - - انولپ و تیوپ های پخت26- - - Envelopes and bladders (tubes used in ovens)
40169950- - - کاتس ریسندگی به قطر داخلی 18 الی 51 میلیمتر و قطر خارجی از 28 الی 90 میلیمتر با مغزی آلومینیوم یا بدون آن66- - - Texturizing cots with 18-51mm
internal diameter and 28-90mm external
diameter with or without aluminum ring.
40169960- - -تکیه گاه سربی لاستیکی فولادی L.R.B جهت ایمن سازی ساختمان ها در برابر زلزله26- - - Lead rubber bearings.
40169970 ـ ـ ـ روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول46---Tusky veneer of tire in shope of
40169990- - - سایر226- - - Other
401700کائوچوی سفت شده ( مثلاً ابونیت Ebonit) به هر شکل، همچنین آخال و خرده ریز؛ اشیاء ساخته
شده از کائوچوی سفت شده.
Hard rubber (for example, ebonite) in
all forms, including waste and scrap;
articles of hard rubber.
40170010- - - ابونیت ولگانیزه به شکل توده، لوح، ورق یا نوار، قلم، پروفیله یا لوله، آخال، گرد و خرده ریز86- - - Volcanised ebonite in the form of
masses, slabs, sheets or strips, rods,
profiles or tubes, waste, dust and parings
40170090- - - سایر226- - - Other

1 پاسخ به فصل چهلم – کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

  1. خسرو می‌گوید:

    مرسی از زحماتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *