فصل سی و نهم – مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

فصل سی و نهم – مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3901پلیمرهای اتیلن، به اشکال ابتدایی.Polymers of ethylene, in primary forms.
390110- پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%- Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
- - - پلی اتیلن خطی (LLDPE): (Linear low Density Poly ethylene)- - - Linear low density polyethylene (LLDPE)
39011011 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39011019 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - گرید لوله:- - - Pipe grade
39011021 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39011029 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - گرید فیلم:- - - Film grade
39011031 - - - - به صورت پودر26 - - - In the form of powder
39011039 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - گرید تزریقی:- - - Injection grade
39011041 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39011049 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - گرید بادی:- - - Pneumatic grade
39011051 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39011059 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش سیم و کابل:- - - Polyethylene compound for wire and cable cover
39011061 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39011069 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - سایر:- - - Other
39011091 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39011099 - - - - سایر26 - - - - Other
390120- پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 94 % یا بیشتر:5- Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
- - - گرید لوله:- - - Pipe grade
39012011 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39012019 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - گرید فیلم:- - - Film grade
39012021 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39012029 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - گرید تزریقی:- - - Injection grade
39012031 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39012039 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - گرید بادی:- - - Pneumatic grade
39012041 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39012049 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش سیم و کابل - - - Polyethylene compound for wire and cable cover
39012051 - - - - به صورت پودر46 - - - - In the form of powder
39012059 - - - - سایر26 - - - - Other
- - - سایر:- - - Other
39012091 - - - - به صورت پودر26 - - - - In the form of powder
39012099 - - - - سایر26 - - - - Other
39013000- کوپلیمرهای اتیلن و استات وینیل26- Ethylene-vinyl acetate copolymers
39019000- سایر265- Other
3902پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین ها به
اشکال ابتدایی.
Polymers of propylene or of other
olefins, in primary forms.
390210- پلی پروپیلن:- Polypropylene
39021010- - - گرید لوله26- - - Pipe grade
39021020- - - گرید فیلم26- - - Film grade
39021030- - - گرید نساجی26 - - - Textile grade
39021090- - - سایر: - - - Film grade
39021091 - - - - انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن66
39021099 - - - - سایر26- - - - Other
39022000- پلی ایزوبوتیلن26- Polyisobutylene
390230- کوپلیمرهای پروپیلن- Propylene copolymers
39023010- - - گرید لوله26- - - Pipe grade
39023020- - - گرید فیلم26- - - Film grade
39023090- - - سایر:- - - Other:
39023091 - - - - انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن66- - - - Other
39023099 - - - - سایر26- - - - Other
39029000- سایر26- Other
3903پلیمرهای استیرن، به اشکال ابتدایی.Polymers of styrene, in primary forms.
- پلی استیرن:- Polystyrene:
390311- - قابل انبساط- - Expansible
39031110- - - مقاوم در برابر آتش26- - - Fire retardant
39031190- - - سایر26- - - Other
390319- - سایر:- - Other
39031910- - - معمولی (GPPS)
(General Purpose Poly Styrene)
26- - - General purpose polystyrene (GPPS)
39031920- - - مقاوم در برابر ضربه (HIPS)
(High Impact Poly Styrene)
26- - - High impact polystyrene (HIPS)
39031990- - - سایر26- - - Other
39032000- کوپلیمرهای استیرن - اکریلونیتریل (SAN)26- Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers
39033000- کوپلیمرهای آکریلونیتریل - بوتادین- استیرن (ABS)66- Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers
39039000- سایر26Other
3904پلیمرهای کلروروینیل یا پلیمرهای سایر اولفین های
هالوژنه، به اشکال ابتدایی.
Polymers of vinyl chloride or of other
halogenated olefins, in primary forms.
390410- پلی (کلروروینیل)، مخلوط نشده با سایر مواد- Poly (vinyl chloride), not mixed with any other substances
39041010- - - سوسپانسیون26- - - Suspension
39041020- - - امولسیون26- - - Emulsion
39041090- - - سایر26- - - Other
- سایر پلی (کلروروینیل):- Other poly (vinyl chloride):
39042100- - نرم نشده (Non-plasticised)26- - Non-plasticised
39042200- - نرم شده (Plasticised)66- - Plasticised
39043000- کوپلیمرهای کلروروینیل و استات وینیل66- Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers
39044000- سایر کوپلیمرهای کلروروینیل66- Other vinyl chloride copolymers
39045000- پلیمرهای کلروروینیلیدن26- Vinylidene chloride polymers
- پلیمرهای فلوئوره:- Fluoro-polymers:
390461- - پلی تترافلوئورواتیلن:- - Polytetrafluoroethylene
39046110- - - مایع26- - - Liquid
39046120- - - پودر26- - - Powder
39046190- - - سایر26- - - Other
39046900- - سایر26- - Other
39049000- سایر26- Other
3905پلیمرهای استات وینیل یا از سایر استرهای وینیل ،به اشکال ابتدایی؛ سایر پلیمرهای وینیل به اشکال ابتدایی.Polymers of vinyl acetate or of other
vinyl esters, in primary forms; other
vinyl polymers in primary forms.
- پلی (استات وینیل):- Poly (vinyl acetate):
39051200- - به صورت دیسپرسیون (Dispersion) مایع106- - In aqueous dispersion
39051900- - سایر106- - Other
- کوپلیمرهای استات وینیل:- Vinyl acetate copolymers:
39052100- - به صورت دیسپرسیون (Dispersion) مایع106- - In aqueous dispersion
39052900- - سایر106- - Other
39053000- پلی (الکل وینیلیک)، حتی حاوی گروههای استات غیر هیدرولیزه26- Poly (vinyl alcohol), whether or not
containing unhydrolysed acetate groups
- سایر:- Other:
390591- - کوپلیمرها:- - Copolymers
39059110- - - کوپلیمر وینیل کلراید وینیل ایزوبوتیل اتر26
39059190- - - سایر106- - - Other
390599- - سایر:- - Other
39059910- - - پی وی پی (Poly Vinyl Pyrrolidone) PVP K-30 و K-25 دارای گرید دارویی226- - - Polyvinyl pyrrolidone K-30 and K-
25 (pharmaceutical grade)
39059920- - - رزین پلی وینیل بوتیرال گرید غذایی و بهداشتی26- - - Butiral Poly vinyl Resins (Foodstuff and Hygienic Grade)
39059990- - - سایر106- - - Other
3906پلیمرهای اکریلیک به اشکال ابتدایی.Acrylic polymers in primary forms.
39061000- پلی (متاکریلات متیل)26- Poly (methyl methacrylate)
390690- سایر:- Other
39069010- - - مواد افزودنی رنگ26- - - Paint additives
39069020- - - رزینهای ترموپلاست محلول در آب106- - - Termo-plast resins dissolved in water
39069030- - - رزینهای ترموپلاست محلول در حلالهای آلی66- - - Termo-plast resins dissolved in organic solvents
39069040- - - رزینهای ترموست محلول در آب106- - - Termoset dissolved in water
39069050- - - رزینهای ترموست محلول در حلالهای آلی66- - - Termoset dissolved in organic solvents
39069060- - - خمیر رنگ ED
Electro-Deposition
46- - - ED paint paste (Electro Deposition)
39069070- - - پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد26- - -A bsorbing powder and solid acrylic polymers
39069080- - - رزینهای اکریلیک امولسیونی مخصوص رنگ
ترافیک
26- - - Emulsion acrylic resins of a kind
used for traffic paint
39069090- - - سایر:- - - Other
39069091 - - - رزین های ترموست حلالی ویژه رنگ اتومبیل26 - - - Dissolved Termoset Resins used for Automobile coating
39069099 - - - سایر106 - - - Other
3907پلی استال ها، سایر پلی اترها و رزین های اپواکسید، به اشکال ابتدایی؛ پل یکربنات ها، رزین های الکید، پلی استرهای آلیلیک و سایر پلی استرها، به اشکال
ابتدایی.
Polyacetals, other polyethers and
epoxide resins, in primary forms;
polycarbonates, alkyd resins, polyallyl
esters and other polyesters, in
primary forms.
39071000- پلی استال ها26
390720- سایر پلی اترها:5- Other polyethers
39072010- - - پلی اتیلن گلایکول 300 غیر تزریقی، 400 ،600، 1000، 1500، 2000، 3000، 3350 با گرید دارویی226- - - Polyethylene glycol 300 noninjection,
400-600 of a pharmaceutical
grade
39072090- - - سایر26- - Other
390730- رزین های اپوکسید:- Epoxide resins
39073010- - - رنگ پودری آماده ونیمه آماده به شکل فلس (Flake) و یا گرانول106- -- Prepared and semi-prepared powder
paint in the form of flake and or granule
39073090- - - سایر26- - - Other
39074000- پلی کربنات ها26- Polycarbonates
390750- رزین های الکید:- Alkyd resins
39075010- - - رزین های الکید اصلاح شده ویژه رنگ اتومبیل66- - - Modified alkyd resins of a kind used for automobile coating
39075090- - - سایر106- - - Other
390760- پلی (اتیلن ترفتالات):- Poly (ethylene terephthalate)
39076010- - - گرید نساجی26- - - Textile grade
39076020- - - گرید بطری26- - - Bottle grade
39076090- - - سایر26- - - Other
39077000- پلی (اسید لاکتیک)26- Poly (lactic acid)
- سایر پلی استرها:- Other polyesters:
39079100- - اشباع نشده106- - Unsaturated
390799- - سایر:5- - Other
39079910- - - رنگ پودرهای آماده و نیمه آماده به شکل فلس (Flake) و یا گرانول126- - Prepared and semi-prepared powder
paints in the form of flake and or granule
39079920- - - رزین های پلی استر به شکل گرانول و یا فلس (Flake) و پودر درزجوش (گرید غذایی)26- - - Polyester resins in the form of
granule and or flake and powder for
welding seams (foodstuff grade)
39079990- - - سایر- - - Other
39079991 - - - رزین پلی استر اشباع ویژه رنگ اتومبیل26 - - - Saturated Polyesters Resins Used for Automobile coating
39079992 - - - رزین پلی استر اشباع شده گرید غذایی/بهداشتی26 - - - Saturated Polyesters Resins
(Foodstuff and Hygienic Grade)
39079999 - - - سایر1065 - - - Other
3908پلی آمیدها به اشکال ابتدایی.Polyamides in primary forms.
390810- - - پلی آمید 6- ،11-، 12-، 6/6-، 6/9-، 6/10 یا 6/12-- - Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -
6,10 or -6,12
39081010- - آمیزه پلی آمید بر پایه پلی آمید 6 و 6/666
39081090- - - سایر26- - - Other
390890- سایر:- Other
39089010- - - رزین پلی آمید (گریدهاردنر)106- - - Polyamide resins (hardener grade)
39089020- - - چیپس پلی آمید گرید نساجی66- - - Polyamide chips (textile grade)
39089090- - - سایر26- - - Other
3909رزین های آمینیک، رزین های فنولیک و پلی اوره تان ها،
به اشکال ابتدایی.
Amino-resins, phenolic resins and
polyurethanes, in primary forms.
390910- رزین های اوره ئیک؛ رزینهای تیواوره:- Urea resins; thiourea resins
39091010- - - پودر قالبگیری از رزینهای اوره ئیک106- - - Moulding powder (urea resins)
39091090- - - سایر86- - - Other
390920- رزینهای ملامینیک:- Melamine resins
39092010- - - پودر قالبگیری106- - - Moulding powder
39092090- - - سایر86- - - Other
390930- سایر رزین های آمینیک:- Other amino-resins
39093010- - - پودر قالبگیری106- - - Moulding powder
39093090- - - سایر:- - - Other
39093091 - - - رزین آمینیک گرید غذایی / بهداشتی26 - - - Foodstuff and Hygienic Grad of
39093099 - - - سایر86 - - - Other
390940- رزین های فنولیک:- Phenolic resins
39094010- - - پودر قالبگیری106- - - Moulding powder
39094020- - - مورد مصرف در صنایع تایرسازی (Curing builder resin)26- - - Phenolic resins (curing builder
resins) used by the tyre manufacturing
industries
39094030- - - الکیل فنولیک (گرید چسب)26- - - Alkyle penolic (adhesive grade)
39094040- - - رزین فنولیک (گرید غذایی)26- - - Phenolic resins (food grade)
39094090- - - سایر106- - - Other
39095000- پلی اوره تان ها265- Polyurethanes
39100000سیلیکون ها به اشکال ابتدایی.26Silicones in primary forms.
3911رزین های نفت، رزین های کومارون اندن،
پلی ترپن ها، پلی سولفورها، پلی سولفو ن ها و سایر محصولات مذکور در یادداشت 3 این فصل که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر
تعرفه نشده باشد، به اشکال ابتدایی.
Petroleum resins, coumarone-indene
resins, polyterpenes, polysulphides,
polysulphones and other products
specified in Note 3 to this Chapter, not
elsewhere specified or included, in
primary forms.
39111000- رزین های نفت، رزین های کومارون، رزین های اندن، رزین های کومارون اندن و پلی ترپن ها26- Petroleum resins, coumarone, indene
or coumarone-indene resins and
polyterpenes
391190- سایر:- Other
39119010- - - رزین های مالئیک مورد مصرف در تولید مرکب
چاپ
66- - - Maleich resins for printing ink
39119090- - - سایر26- - - Other
3912سلولز و مشتقات شیمیایی آن، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد به اشکال ابتدایی.Cellulose and its chemical derivatives,
not elsewhere specified or included, in
primary forms.
- استات های سلولز.- Cellulose acetates:
39121100- - نرم نشده (Non-plasticised)26- Non-plasticised
39121200- - نرم شده (Plasticised)26- - Plasticised
39122000- نیترات های سلولز (همچنین کولودیون ها)26- Cellulose nitrates (including collodions)
- اترهای سلولز:- Cellulose ethers:
391231- - کربوکسی متیل سلولز و املاح آن:- - Carboxymethylcellulose and its salts
39123110- - - گرید خوراکی66- - - Edible grade
39123190- - - سایر156- - - Other
39123900- - سایر26- - Other
39129000- سایر26- Other
3913پلیمرهای طبیعی (مثلاً، اسید آلژینیک ) و
پلیمرهای طبیعی تغییر یافته (مثلاً،پروتئین های
سفت شده، مشتقات شیمیایی کائوچوی طبیعی)، که در
جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، به اشکال ابتدایی.
Natural polymers (for example,
alginic acid) and modified natural
polymers (for example, hardened
proteins, chemical derivatives of
natural rubber), not elsewhere
specified or included, in primary
forms.
39131000- اسید آلژینیک، املاح و استرهای آن26- Alginic acid, its salts and esters
39139000- سایر2- Other
39140000مبادله کننده های یون (Ion-exchangers) براساس پلیمرهای مشمول شماره های 3901 لغایت 3913 به اشکال ابتدایی.26Ion-exchangers based on polymers of
headings 39.01 to 39.13, in primary
forms.
3915آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکیWaste, parings and scrap, of plastics.
39151000- از پلیمرهای اتیلن156- Of polymers of ethylene
39152000- از پلیمرهای استیرن156- Of polymers of styrene
39153000- از پلیمرهای کلروروینیل156- Of polymers of vinyl chloride
39159000- از سایر مواد پلاستیکی156- Of other plastics
3916تک رشته هایی (Monofilaments) که بزرگترین بعد مقطع عرضی هر یک از آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد (Monofils)، میله، قلم و پروفیله، حتی کار شده در سطح لیکن به نحو دیگری کار نشده باشد، ا زمواد پلاستیک.Monofilament of which any crosssectional
dimension exceeds 1 mm,
rods, sticks and profile shapes,
whether or not surface-worked but
not otherwise worked, of plastics.
39161000- از پلیمرهای اتیلن66- Of polymers of ethylene
391620- از پلیمرهای کلرور وینیل- Of polymers of vinyl chloride
39162010--- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) میله پلاستیکی از جنس ) PVC به قطرmm 1/7 جهت نصب نوار پلاستیکی راهنما به قرقره در نوار کاست صوتی) به صورت رول264- - - Spagetto (stacking rod-spagetto)
(plastic pipe of a thickness of 1.7 mm
used in sound cassette, in rolls)
39162090- - - سایر156- - - Other
39169000- از سایر مواد پلاستیکی66- Of other plastics
3917لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها (مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله (فلانج Flange )، از مواد پلاستیکی1Tubes, pipes and hoses, and fittings
therefor (for example, joints, elbows,
flanges), of plastics.
39171000- روده های مصنوعی ( پوشش سوسیس ) از پروتئین سفت شده یا از مواد پلاستیکی سلولزی66- Artificial guts (sausage casings) of
hardened protein or of cellulosic
materials
- لوله و شیلنگ های سخت:- Tubes, pipes and hoses, rigid:
39172100- - از پلیمرهای اتیلن864- - Of polymers of ethylene
39172200- - از پلیمرهای پروپیلن864- - Of polymers of propylene
39172300- - از پلیمرهای کلروروینیل86-- Of polymers of vinyl chloride
39172900- - از سایر مواد پلاستیکی66- - Of other plastics
- سایر لوله ها و شیلنگ ها:- Other tubes, pipes and hoses:
39173100- - لوله ها و شیلنگهای قابل انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشارتا حد ترکیدگی Mpa 27/6 باشند. 66- - Flexible tubes, pipes and hoses,
having a minimum burst pressure of 27.6
MPa
39173200- - سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات66- - Other, not reinforced or otherwise
combined with other materials, without
fittings
39173300- - سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحودیگری با سایر مواد جورنشده باشد، با لوازم و ملحقات66- - Other, not reinforced or otherwise
combined with other materials, with
fittings
39173900- - سایر:- - Other
39173910- - - لوله فایبرگلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه66- - - Reinforce fibez glass pipe from glass
fibez
39173990- - - سایر66- - - Other
39174000- لوازم و ملحقات864- Fittings
3918پوشش کف از مواد پلاستیکی، حتی خود چسب، به صورت رول یا به شکل چهار گوش یا لوح؛ پوشش دیوار یا سقف از مواد پلاستیکی که در یادداشت 9 این فصل تعریف شده است.Floor coverings of plastics, whether or
not self-adhesive, in rolls or in the
form of tiles; wall or ceiling coverings
of plastics, as defined in Note 9 to this
Chapter.
39181000- از پلیمرهای کلروروینیل126- Of polymers of vinyl chloride
39189000- از سایر مواد پلاستیکی86- Of other plastics
3919صفحه، ورق، نوار، باریکه، ورقه نازک (Foil, Film) ، وسایر اشکال پهن، خود چسب، از مواد پلاستیکی، حتی به صورت رول.Self-adhesive plates, sheets, film, foil,
tape, strip and other flat shapes, of
plastics, whether or not in rolls.
391910- به صورت رول با پهنایی که از 20 سانتیمتر بیشتر
نباشد:
- In rolls of a width not exceeding 20 cm
39191010- - - نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی)26- - - Adhesive tapes used on baby napkins
39191020- - - شبرنگ26- - - Luminous sheets
39191030- - - نوار چسب اسپلایسینگ SPLISING TAPE (نوار چسب پلی استر فیلم 23 میکرون جهت تولید نوار کاست صوتی تصویري)46- - - Splicing tape
39191090- - - سایر226- - - Other
391990- سایر:7- Other
39199010- - - فیلم پشت چسب دار ویژه پوشک کامل (شورتی)26- - - Adhesive films used in full napkins
39199020- - - شبرنگ26- - - Luminous sheets
39199030- - - جمبورول چسب خورده BOPP226- - - Adhesive jumborolls BOPP Bi oriented polypropylene
Bi oriented Poly propylene
39199040- - - ورق پشت چسب دار BOPP226- - - Adhesive sheet BOPP Bi oriented polypropylene
Bi oriented Poly propylene
39199050- - - رول PVC چسب خورده با چسب پایه حلال آلی مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated P.V.C film for electrical insulation)106- - - Logroll of organic solvent adhesive
coated P.V.C film for electrical
insulation
39199090- - - سایر226- - - Other
3920سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک (Foil-Film)، باریکه ها و تیغه از مواد پلاستیکی غیراسفنجی، مستحکم نشده، مطبق نشده، فاقد تکیه گاه یا جور نشده به طریق مشابه با مواد دیگر.Other plates, sheets, film, foil and
strip, of plastics, non-cellular and not
reinforced, laminated, supported or
similarly combined with other
materials.
392010- از پلیمرهای اتیلن:7- Of polymers of ethylene
39201010- - - یک لایه چاپ شده1064- - - Single layer, printed
39201020- - - یک لایه چاپ نشده106- - - Single layer, not printed
39201030- - - چند لایه از مواد پلاستیکی چاپ شده106- - - Multilayered of plastics, printed
39201040- - - چند لایه از مواد پلاستیکی چاپ نشده106- - - Multilayered of plastics, not printed
39201050- - - استرچ106- - - Stretch
39201060- - - ورق عایق پلی اتیلنی با خاصیت تبادل یون26- - - Poly Ethylene insulation sheet with lon exchange property
39201090- - - سایر106- - - Other
392020- از پلیمرهای پروپیلن:63،7
39202010- - - BOPP چاپ شده Bi oriented Poly propylene226- Of polymers of propylene
39202020- - - BOPP چاپ نشده
Bi oriented Poly Propylene
156- - - Printed BOPP
BOPP، not printed
39202030- - - با ضخامت 12 میکرون و کمتر ویژه صنایع خازن سازی26- - - Of a thickness of 12 micron and less
used in the manufacture of capacitor
39202040- - - نوار فومی ویژه صنایع سیم و کابل26- - - Foam tape used in wire and cable industries
39202050- - - نوار درزبندی پاکت آبمیوه و شیر و فرآورده های آن26- - - Tapes used for sealing containers of
fruit juice and milk and products thereof
39202060- - - متالایز چاپ شده226- - - Printed metallized
39202070- - - متالایز چاپ نشده156- - - Non-printed metallized
39202090- - - سایر226- - - Other
39203000- از پلیمرهای استیرن106- Of polymers of styrene
- از پلیمرهای کلروروینیل:- Of polymers of vinyl chloride:
392043- - حاوی حداقل 6 درصد وزنی پلاستی سایزر:- - Containing by weight not less than 6% of plasticisers
39204310- - - نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی26- - - Edge banding and finish foils for particle board “pressed wooden sheets”
39204320- - - ورق با ضخامت بالاتر از 20 میلی متر26- - - Sheets exceeding 20 mm in thickness
39204330- - - ورق از آلیاژ ABS و PVC26- - - PVC/ABS sheet
39204340- - - فیلم استرچ26- - - Stretch film
39204350- - - فیلم شیرینک226- - - Shrink film
39204360- - - فیلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید کننده دارو226- - - Flexible PVC film used in the
pharmaceutical industry
39204370- - - فیلم PVC (پلی وینیل دی کلراید قابل ) انعطاف وارده توسط واحدهای تولید کننده دارو226- - - Flexible PVC films (poly vinyl
dichloride) used in the pharmaceutical
industry
39204390- - - سایر226- - - Other
392049- - سایر:- - Other
39204910- - - نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی26- - - Edge banding and finish foils for particle board
39204920- - - ورق با ضخامت بالاتر از 20 میلی متر26- - - Sheets exceeding 20 mm in thickness
39204930- - - ورق از آلیاژ ABS و PVC26- - - PVC/ABS sheet (acrylonitril butadiene styrene)
39204990- - - سایر226- - - Other
- از پلیمرهای اکریلیک:- Of acrylic polymers:
39205100- - از پلی (متاکریلات متیل)226- - Of poly (methyl methacrylate)
39205900- - سایر226- - Other
- از پلی کربنات ها، از رزین های الکید، از پلی استرهای آلیلیک یا از سایر پلی استرها:- Of polycarbonates, alkyd resins,
polyallyl esters or other polyesters:
392061- - از پلی کربنات ها:- - Of polycarbonates
39206110- - - ورق دو جداره106- - - Double plate film
39206120- - - فیلم متالایز26- - - Metallized film
39206190- - - سایر106- - - Other
39206200- - از پلی (اتیلن ترفتالات)66- - Of poly (ethylene terephthalate)
392063- - از پلی استرهاي اشباع نشده:- - Of unsaturated polyesters
39206310- - - فیلم متالایز26- - - Metallized film
39206390- - - سایر66- - - Other
392069- - از سایر پلی استرها:- - Of other polyesters
39206910- - - فیلم متالایز26- - - Metallized film
39206920- - - نوار پلاستیکی راهنما LEADER TAPE (نوار پلاستیکی از جنس پل یاستر جهت تولید
نوارکاست صوتی تصویری)
26- - - Leader tape used in the manufacture
of sound cassette tape
39206990- - - سایر66- - - Other
- از سلولز یا مشتقات شیمیایی آن:- Of cellulose or its chemical derivatives:
39207100- - از سلولز احیاء شده26- - Of regenerated cellulose
39207300- - از استات سلولز26- - Of cellulose acetate
39207900- - از سایر مشتقات سلولز26- - Of other cellulose derivatives
- از سایر مواد پلاستیکی:- Of other plastics:
39209100- - از پلی (بوتیرال وینیل)26- - Of poly (vinyl butyral)
39209200- - از پلی آمیدها26- - Of polyamides
39209300- - از آمینو - رزین ها26- - Of amino-resins
39209400- - از رزین های فنولیک26- - Of phenolic resins
392099- - از سایر مواد پلاستیکی:- - Of other plastics
39209910- - - نوار تفلون و جمبورول از (PTFE)156- - - Teflone tape (made of PTFE) polytetrafloroethylene
39209990- - - سایر26- - - Other
3921سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک (Foil-film)، و نوار از مواد پلاستیکیOther plates, sheets, film, foil and
strip, of plastics.
- محصولات اسفنجی (Cellular):- Cellular:
39211100- - از پلیمرهای استیرن2267- - Of polymers of styrene
39211200- - از پلیمرهای کلروروینیل226- - Of polymers of vinyl chloride
392113- - از پلی اوره تان ها:7- - Of polyurethanes
39211310- - - ساندویچ سقف کاذب خودرو بدون لایه فلزی26- - - Polyurethane sandwich for
automative roof liner (without metal
liner)
39211390- - - سایر226- - - Other
39211400- - از سلولز احیاء شده106- - Of regenerated cellulose
39211900- - از سایر مواد پلاستیکی1063- - Of other plastics
392190- سایر:- Other
39219010- - - نوار لبه جهت اوراق فشرده چوبی آغشته به ملامین فرمالدئید و یا اوره فرمالدئید (رزینهای
آمینه)
26- - - Edge banding and finish foils for
particle board coated with melamine
formaldehyde or urea formaldehyde
resins
39219020- - - ورق (High Pressure Lamimated) با ضخامت بیشتر از 1/2 میلی متر و کمتر از 2 میلی متر، با ضخامت کمتر از 1/2 میلی مترو به ابعاد بیشتر از 2/44 ×1/22 متر مربع و ورق (Continuous Pressure Laminated) CPL HPL665- - - HPL sheets of a thickness of less
than 2 mm and more than 1.2 mm. HPL
sheets of a thickness of less than 1.2 mm
and an area of more than 1.22 ´ 2.44
mm and CPL sheets, (continuous
pressure laminated)
39219030- - - ورق اکریلیک گلدار لامینه شده با پارچه126- - - Flowered acrylic sheets laminated with cloth
39219040- - - منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ویژه تابلوهای تبلیغاتی26- - - Woven double-sided coated PVC
for billboards
39219050- - - مستردستگاه فتوکپی26- - - Masters of photocopiers
39219060- - - Tee-shirt transfe از پلی آمید26- - - Tee-shirt transfer made of polyamide
39219070- - - ورق پلی اتیلن با الیاف شیشه و منسوج نبافته26- - - Polyethylene coated glass fibers and non-woven
39219080- - - ورق پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه، و مواد سلولزی (Wood Stock)26- - - Polypropylene, reinforced with glass
fiber and wood stock materials
39219090- - - سایر:5- - - Other:
39219091 - - - ورق و رول چند لایه جهت تولید ظروف
لوله ای (تیوپ)
26 - - - Some lage sheet and rolle for
producing tube (pipe) containers.
39219092 - - - نوارجلو پوشک غیراسفنجی و فاقد چسب دولایه متشکل از یک لایه فیلم پلاستیکی از PE ویک لایه منسوج از جنس PA26Un cellular napkin fast stripe and
without adhesive tow layers that formed
of one plastics filme of PE or textile one
laye of PA
39219099 - - - سایر226 - - - Other
3922وان، دوش، ظرفشویی، دستشویی، بیده، لگن
مستراح و نشستگاه و سرپوش آنها، مخزن آب
سیفون و لوازم بهداشتی همانند ، از مواد پلاستیکی.
4Baths, shower-baths, sinks, washbasins,
bidets, lavatory pans, seats and
covers, flushing cisterns and similar
sanitary ware, of plastics.
39221000- وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی326- Baths, shower-baths, sinks and wash- basins
39222000- نشستگاه و سرپوش لگن مستراح156- Lavatory seats and covers
39229000- سایر1563- Other
3923اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی.Articles for the conveyance or packing
of goods, of plastics; stoppers, lids,
caps and other closures, of plastics.
39231000- جعبه، صندوق، قفسه و اشیاء همانند1863،4- Boxes, cases, crates and similar articles
- کیسه، کیسه کوچک ( از جمله کیسه های مخروطی
شکل)؛
- Sacks and bags (including cones):
392321- - از پلیمرهای اتیلن:3،7- - Of polymers of ethylene
39232110- - - کیسه خون26- - - Blood bags
39232120- - - کیسه اسپتیک 5 لایه و بالاتر مقاوم در مقابل
نفوذ اکسیژن و هوا
26- - - Five-layer aseptic bag with
resistance against oxygen and air
permeability
39232190- - - سایر186- - - Other
392329- - از سایر مواد پلاستیکی:- - Of other plastics :
39232910- - - کیسه خون26- - - Blood bags
39232990- - - سایر186- - - Other
39233000- قرابه، بطری، تنگ (Flask) و اشیاء همانند1863،4،7- Carboys, bottles, flasks and similar articles
39234000- قرقره، دوک، ماسوره و تکیه گاه های همانند1863- Spools, cops, bobbins and similar supports
39235000- سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها1862،3- Stoppers, lids, caps and other closures
392390- سایر:3- Other:
39239010- - - ظروف لوله ای (تیوب) جهت کرم و پماد186- - - Tubes for cream and Pomade
39239090- - - سایر186- - - Other
3924ظروف میز خوراک (Tableware) ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، سایر لوازم خانه داری (Household articles) و بهداشتی یا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستیک.7Tableware, kitchenware, other
household articles and hygienic or
toilet articles, of plastics.
392410- لوازم سرمیز و لوازم آشپزخانه:3،4- Tableware and kitchenware
39241010- - - ظروف ملامین4066- - - Melamine dishes
39241090- - - سایر40- - - Other
39249000- سایر4063- Other
3925لوازم براي ساختمان از مواد پلاستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Builders' ware of plastics, not
elsewhere specified or included.
39251000- مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه های همانند با گنجایش بیش از 300 لیتر3263- Reservoirs, tanks, vats and similar
containers, of a capacity exceeding 300
39252000- در، پنجره و چارچوب آنها و آستانه در3264- Doors, windows and their frames and thresholds for doors
39253000- پشت دری و پشت پنجره ای، پرده ( از جمله پرده کرکره) و اشیاء همانند و اجزاء و ملحقات آنها3263،4- Shutters, blinds (including Venetian
blinds) and similar articles and parts
thereof
39259000- سایر3267- Other
3926سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره های 3901 لغایت 3914.Other articles of plastics and articles
of other materials of headings 39.01 to
39.14.
39261000- لوازم برای دفتر کار و مدارس406- Office or school supplies
392620- لباس و متفرعات لباس (همچنین دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش):- Articles of apparel and clothing
accessories (including gloves, mittens
and mitts)
39262010- - - جهت مصارف پزشکی186- - - For medical purposes
39262090- - - سایر5563،5- - - Other
39263000- یراق آلات برای مبل، برای بدنه وسایل نقلیه یا همانند2263،5- Fittings for furniture, coachwork or the
like
39264000- مجسمه های کوچک و سایر اشیاء تزئینی556- Statuettes and other ornamental articles
392690- سایر:- Other
39269020- - - کیسه ادرار106- - - Urine bags
39269030- - - جهت مصارف پزشکی106- - - For medical purposes
39269040- - - جهت مصارف سینمایی66- - - For cinematographic purposes
39269050- - - واشر پلی اتیلن درب شیشه دارو226- - - Polyethylene washer of the screw neck bottle cap
39269060- - - پریفرم (PET)146- - - (Preform (PET
39269070- - - لاینر نوار کاست صوتی (LINER)46- - - Liner for sound tape cassette
39269080- - - پد پلاستیکی نوار کاست تصویری (PAD)26- - - Plastic pad for videotape
39269090- - - سایر:- - - Other
39269091 - - - کپسول خالی ژلاتینی226 - - - Empty hard gelatine capsule
39269099 - - - سایر126 - - - Other

16 فکر می‌کنند “فصل سی و نهم – مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

 1. بلالیزاده

  سلام محبت بفرماید تعرفه دستگاه استریل کوچک ازمایشگاه برام بفرماید تشکر

 2. ابوالفضل

  َباسلام میخواستیم ازکردستان عراق ضایعات ظروف نوشابه وقوطی نوشابه. ومقوی راپس ازسرندوپرس به ایران واردکنیم قانون گمرک. اجازه میدهدیابصورت دیگربایدواردنمود

 3. عبداله بهنیا

  سلام و خداقوت
  این بادبادک های مانند باب اسفنجی و کیتی لاتکسی نه متالایزا را منظورمه را چطور کی نونم سفارش ساخت بدهم و حدود 10000 تایی آن چند می شود
  09179513486

 4. محمد رسول ناظم زاده

  تعرفه گمرکی صندلی ماساژور را میخواستم بدونم چی وایا نیاز به مجوز خاصی دارد یانه .

 5. محمد

  با سلام.
  می خواستم بدانم ایا واردات گلدان پلاستیکی برای کشاورزی مجاز است؟
  نیاز به گرفتن مجوز دارد؟اگر بله از کدام ارگان؟
  و تعرفه گمرکی ان چند درصد است و جز کدام اولویت می باشد؟
  با تشکر

  1. reza

   دوست عزیز گلدون های پلاستیکی رو با مواد درجه 2 و 3 داخل همین ایران هم میتونی ارزون پیدا کنی برات بزنن

 6. Mehrdad Khoshdel

  با سلام. لطفا تعرفه و حقوق گمرکی ظروف ساخته شده از سیلیکون را اعلام فرمایید.
  با تشکر

 7. مجتبی کورنگی

  با سلام
  احتراما قیمت پایه ضایعات پلاستیکی شامل بطریهای آب معدنی بصورت پرس شده یا پودر شده همراه با کد تعرفه را نیاز دارم
  با تشکر

 8. محمد

  با سلام
  میخاستم تعرفه گمرکی یه چیزی به اسم خاک جادویی رو بدونم
  یه سری دانه های رنگی هستند که وقتی تو آب میریزند بزرگ میشند معمولا واسه تزئینات داخل گلدان شیشه اس استفاده میشه. تعرفه واردات این از گمرگ فرودگاه به چه صورت هست
  حدودا 150کیلو گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *