فصل چهل و سوم – پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها

فصل چهل و سوم – پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
4301پوست های نرم خام(از جمله سر، دم، دست و پا و سایر قطعاتی که در پوست سازی مورد استفاده قرارمی گیرند)، غیر از پوست های خام شماره های 4101، 4102 یا 4103.Raw furskins (including heads, tails,
paws and other pieces or cuttings,
suitable for furriers' use), other than
raw hides and skins of heading 41.01,
41.02 or 41.03.
43011000- از مینک (Mink)، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا226- Of mink, whole, with or without head,
tail or paws
43013000- از بره معروف به آستاراخان، برایت شوانز، قره گل، ایرانی یا همانند، پوست های بره هندوستان، چین،
مغولستان یا تبت، به صورت کامل با یا بدون سر، دم یا دست و پا
226- Of lamb, the following: Astrakhan,
Broadtail, Caracul, Persian and similar
lamb, Indian, Chinese, Mongolian or
Tibetan lamb, whole, with or without
head, tail or paws
43016000- از روباه، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا226- Of fox, whole, with or without head,
tail or paws
430180- سایر:- Other furskins, whole, with or without head, tail or paws
43018010- - - پوست ها از خوک آبی به صورت کامل با یا بدون سر، دم، دست و پا756- - -skin of swine, whole, with or without
head, tail or paws
43018090- - - سایر226- - -other
43019000- سر، دم، دست و پا و سایر قطعات قابل استفاده در پوست سازی406- Heads, tails, paws and other pieces or
cuttings, suitable for furriers' use
4302پوست های نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و سایر قطعات، آخال و
دم قیچی)، به هم متصل نشده، یا به هم متصل شده (بدون اضافه کردن سایر مواد)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 4303 می باشند.
Tanned or dressed furskins (including
heads, tails, paws and other pieces or
cuttings), unassembled, or assembled
(without the addition of other
materials) other than those of heading
43.03.
- پوستهای نرم طبیعی، به صورت کامل، با یا بدون
سر، دم یا دست و پا، به هم متصل نشده:
- Whole skins, with or without head, tail
or paws, not assembled:
43021100- - از مینک406- - Of mink
43021900- - سایر4066- - Other
43022000- سر، دم، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی، به هم متصل نشده406- Heads, tails, paws and other pieces or
cuttings, not assembled
43023000- پوست های نرم طبیعی به صورت کامل و به صورت
قطعات یا دم قیچی های آنها، به هم متصل شده
226- Whole skins and pieces or cuttings
thereof, assembled
4303لباس و متفرعات لباس و سایر اشیاء از پوست های
نرم طبیعی.
Articles of apparel, clothing
accessories and other articles of
furskin.
43031000- لباس و متفرعات لباس756- Articles of apparel and clothing accessories
43039000- سایر556- Other
43040000پوستهای نرم بدلی و اشیاء ساخته شده از آنها.556Artificial fur and articles thereof.

1 فکر می‌کنند “فصل چهل و سوم – پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها

  1. سجاد

    سلام
    درمورد پرورش و صادرات پوست روباه هم آیا مجاز میباشد یانه؟
    چون شماره تعرفه دارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *