فصل چهل و دوم – اشیاء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ سازی؛ لوازم سفر، کیف های دستی و محفظه های همانند؛ اشیاء ساخته شده از روده

فصل 42 -اشیاء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ سازی؛ لوازم سفر، کیف های دستی و محفظه های همانند؛ اشیاء ساخته شده از روده ( بغیر از اشیاء ساخته شده از احشاء کرم ابریشم)

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
42010000اشیاء زین و برگ سازی برای هر نوع حیوان406Saddlery and harness for any animal
(including traces, leads, knee pads,
muzzles, saddle cloths, saddle bags,
dog coats and the like), of any
material.
(همچنین مال بند، قلاده، زانوبند، پوزه بند، روپوش زین، خورجین، جل سگ و اشیاء همانند)، از هرماده.
4202رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین عکاسی،جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه های همانند؛
کیف های سفری، کیسه های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف های کوله پشتی، کیف دستی، کیف خرید، کیف اوراق، کیف و کیسه پول، محفظه برای نقشه، قوطی سیگار، کیسه توتون، کیف های ابزار، کیف وسایل ورزشی، جلد قرابه و بطری، جعبه جواهر آلات، قوطی پودر، جعبه قاشق و چنگال و محفظه های همانند، از
چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده، از ورق های مواد پلاستیکی، از مواد نسجی، از فیبر ولکانیزه یا از مقوا که کلاً یا بیشتر آنها با همین مواد یا با کاغذ پوشانده شده باشند.
Trunks, suit-cases, vanity-cases,
executive-cases, brief-cases, school
satchels, spectacle cases, binocular
cases, camera cases, musical
instrument cases, gun cases, holsters
and similar containers; travellingbags,
insulated food or beverages
bags, toilet bags, rucksacks, handbags,
shopping-bags, wallets, purses, mapcases,
cigarette-cases, tobaccopouches,
tool bags, sports bags, bottlecases,
jewellery boxes, powder-boxes,
cutlery cases and similar containers,
of leather or of composition leather, of
sheeting of plastics, of textile
materials, of vulcanised fibre or of
paperboard, or wholly or mainly
covered with such materials or with
paper.
- رختدان، چمدان، چمدان کوچک، همچنین کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه و محفظ ههاي همانند:- Trunks, suit-cases, vanity-cases,
executive-cases, brief-cases, school
satchels and similar containers:
42021100- - با سطح خا رجی از چرم طبیعی، از چرم دوباره ساخته شده یا از چرم ورنی شده7564- - With outer surface of leather, of
composition leather or of patent leather
42021200- - با سطح خارجی از مواد پلاستیکی یا مواد نسجی7564- - With outer surface of plastics or of textile materials
42021900- - سایر7564- - Other
- کیف دستی، حتی با بند برای آویختن به شانه،
همچنین آنهایی که بدون دسته هستند:
- Handbags, whether or not with
shoulder strap, including those without
handle:
42022100- - با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم دوباره ساخته شده یا از چرم ورنی شده756- - With outer surface of leather, of
composition leather or of patent leather
42022200- - با سطح خارجی از ورق های مواد پلاستیکی یا از مواد نسجی756- - With outer surface of plastic sheeting
or of textile materials
42022900- - سایر756- - Other
- اشیاء از نوعی که معمولاً در جیب یا در کیف
دستی حمل می شود:
- Articles of a kind normally carried in
the pocket or in the handbag:
42023100- - با سطح خارجی از چرم طبیعی، یا از چرم دوباره ساخته شده یا از چرم ورنی شده756- - With outer surface of leather, of
composition leather or of patent leather
42023200- - با سطح خارجی از ورق های مواد پلاستیکی یا از مواد نسجی756- - With outer surface of plastic sheeting
or of textile materials
42023900- - سایر756- - Other
- سایر:- Other:
42029100- - با سطح خارجی از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده یا از چرم ورنی شده756- - With outer surface of leather, of
composition leather or of patent leather
42029200- - با سطح خارجی از ورق های مواد پلاستیکی یا از مواد نسجی756- - With outer surface of plastic sheeting
or of textile materials
42029900- - سایر:756- - Other
4203لباس و متفرعات لباس از چرم طبیعی، یا از چرم
دوباره ساخته شده.
Articles of apparel and clothing
accessories, of leather or of
composition leather.
42031000- لباس7563،6- Articles of apparel
- دستکش، دستکش های یک انگشتی و نیم دستکش:- Gloves, mittens and mitts:
42032100- - مخصوص ورزش326- - Specially designed for use in sports
42032900- - سایر556- - Other
42033000- کمربند، حمایل و بند شمشیر5564- Belts and bandoliers
42034000- سایر منضمات لباس5563- Other clothing accessories
[4204]
420500سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی یا از چرم
دوباره ساخته شده.
Other articles of leather or of
composition leather.
42050010- - - تفیلین (مهره مخصوص عبادت هموطنان
کلیمی) و مزوزا
46- - - Tefillin (the phylacteries worn by
the Jewish citizens) and Mezuzah
42050090- - - سایر:- - - Other:
42050091- - - اشیاءاز چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته
شده از نوع مورد مصرف در ماشین آلات یا وسایل
مکانیکی یا برای مصارف فنی
226- - - articles of leather or of composition
leather for using in machine or mechanic
facility for technical consumption
42050092- - - سایر756- - - Other:
420600اشیاء ساخته شده از روده (GUT) (بغیر از احشاء کرم ابریشم)، از غشای خارجی آماده روده بزرگ احشام (Goldbeater's skin) از مثانه (Bladders) یا از زردپی (Tendons):Articles of gut (other than silk-worm
gut), of goldbeater's skin, of bladders
or of tendons.
42060010- - - کاتگوت66- - - Catgut
42060090- - - سایر226- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *