فصل چهل و یکم – پوست خام (غیر از پوستهای نرم) و چرم

فصل چهل و یکم – پوست خام (غیر از پوستهای نرم) و چرم

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
4101پوست خام حیوانات از جنس گاو (همچنین بوفالو )یا از جنس اسب (تازه یا نمک زده، خشک شده، آهک زده، اسید شویی شده ) پیکله Pickled) محفوظ شده به نحوی دیگر اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا به نحو دیگری آماده نشده)، حتی
موکنده یا لایه لایه بریده شده.
به استثناء مو کنده لایه لایه بریده شده و خشک شدهRaw hides and skins of bovine
(including buffalo) or equine animals
(fresh, or salted, dried, limed, pickled
or otherwise preserved, but not
tanned, parchment-dressed or further
prepared), whether or not dehaired or
split.
41012000- پوست خام به صورت کامل که وزن هر جلد آن
به حالت صرفاً خشک بیش از 8 کیلوگرم، به حالت نمک زده خشک بیش از 10 کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمک زده یا به نحو دیگری محفوظ شده بیش از
16 کیلو گرم نباشد.
2-- Whole hides and skins, of a weight per
skin not exceeding 8 kg when simply
dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg
when fresh, wet-salted or otherwise
preserved
41015000- پوست کامل، به وزن هر جلد بیش از 16 کیلوگرم2-- Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg
41019000- سایر، از جمله پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو (گرده)2-- Other, including butts, bends and
bellies
(Butts)، نصف پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو (گرده) (Bends)، پوست پهلو (Bellies)
4102پوست خام حیوانات از نوع گوسفند یا بره (تازه یا
نمک زده، خشک شده، آهک زده، اسیدشویی شده ) پیکله Pickled): یا محفوظ شده به نحوی دیگر، اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا به نحو دیگری آماده
نشده)، حتی موکنده یا لایه لایه بریده شده، غیر از آنهایی که در یادداشت 1 – ج این فصل مستثنی
شده اند.
Raw skins of sheep or Lambs (fresh,
or salted, dried, limed, pickled or
otherwise preserved, but not tanned,
parchment-dressed or further
prepared), whether or not with wool
on or split, other than those excluded
by Note 1 (c) to this Chapter.
41021000- با پشم4-- With wool on
- بدون پشم:- Without wool on:
41022100- - اسیدشویی شده (پیکله)46- - Pickled
00 222 410پوست و پوست يا پشم به صورت كامل جدا نشده46
41022900- - سایر26- - Other
4103سایر پوست های خام (تازه یا نمک زده، خشک شده، آهک زده، اسیدشویی شده ) پیکله Pickled) یا محفوظ شده به نحوی دیگر، اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر)، حتی موکنده یا لایه لایه بریده شده، غیر از آنهایی که
در یادداشت 1 - ب یا 1 - ج از این فصل مستثنی
شده اند.
Other raw hides and skins (fresh, or
salted, dried, limed, pickled or
otherwise preserved, but not tanned,
parchment-dressed or further
prepared), whether or not dehaired or
split, other than those excluded by
Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter.
41032000- از نوع خزندگان26- Of reptiles
41033000- از نوع خوک756- Of swine
41039000- سایر46- Other
4104چرم و پوست های دباغی شده یا تازه از دباغی در آمده (Crust) ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو ) یا حیوانات از نوع اسب، موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.Tanned or crust hides and skins of
bovine (including buffalo) or equine
animals, without hair on, whether or
not split, but not further prepared.
- به حالت مرطوب ( ازجمله wet-blue):- In the wet state (including wet-blue):
41041100- - کامل دانه دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه های دانه دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)26- - Full grains, unsplit; grain splits
41041900- - سایر26- - Other
به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده) (Crust):- In the dry state (crust):
41044100- - کامل دانه دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه های دانه دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)666،8- - Full grains, unsplit; grain splits
41044900- - سایر668- - Other
4105پوست دباغی شده یا تازه از دباغی درآمده ولی رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust) از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده
نشده به نحوی دیگر.
8Tanned or crust skins of sheep or
Lambs, without wool on, whether or
not split, but not further prepared.
41051000- به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)66- In the wet state (including wet-blue)
41053000- به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust)66- In the dry state (crust)
4106چرم و پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی هنوز رنگ و رنگ آمیزی نشده (Crust) از سایر حیوانات، پشم یا موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.Tanned or crust hides and skins of
other animals, without wool or hair
on, whether or not split, but not
further prepared.
- از بز و بزغاله:- Of goats or kids:
41062100- - به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)66- - In the wet state (including wet-blue)
41062200- - به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده) (Crust)66- - In the dry state (crust)
- از نوع خوک:- Of swine:
41063100- - به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue)4066- - In the wet state (including wet-blue)
41063200- - به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده) (Crust)406- - In the dry state (crust)
41064000- از نوع خزندگان406- Of reptiles
- سایر:- Other:
41069100- - به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue)326- - In the wet state (including wet-blue)
41069200- - به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده) (Crust)326- - In the dry state (crust)
4107چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting)، همچنین چرم پارشمینه شده، از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو ) یا
ازنوع اسب، موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114.
Leather further prepared after
tanning or crusting, including
parchment-dressed leather, of bovine
(including buffalo) or equine animals,
without hair on, whether or not split,
other than leather of heading 41.14.
- چرم و پوست کامل:- Whole hides and skins:
41071100- - دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده266- - Full grains, unsplit
41071200- - لایه لایه بریده شده دانه دانه266- - Grain splits
41071900- - سایر2666- - Other
- سایر، همچنین کناره ها:- Other, including sides:
41079100- - دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده266- - Full grains, unsplit
41079200- - لایه لایه بریده شده دانه دانه2666- - Grain Splits
41079900- - سایر266- - Other
[4108]
[4109]
[4110]
[4111]
41120000چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting)، همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114.326Leather further prepared after
tanning or crusting, including
parchment-dressed leather, of sheep
or Lamb, without wool on, whether or
not split, other than leather of heading
41.14.
4113چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچنین چرم پارشمینه شده، از سایر حیوانات، پشم یا موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چر مهای مشمول شماره 4114.Leather further prepared after
tanning or crusting, including
parchment-dressed leather, of other
animals, without wool or hair on,
whether or not split, other than
leather of heading 41.14.
41131000- از بز یا بزغاله326- Of goats or kids
41132000- از نوع خوک756- Of swine
41133000- ازنوع خزندگان156- Of reptiles
41139000- سایر156- Other
4114چرم شاموازه (جیر) (همچنین جیر ترکیبی)؛ چرم و پوست ورنی شده یا روکش شده؛ چرم و پوست فلزنما.Chamois (including combination
chamois) leather; patent leather and
patent laminated leather; metallised
leather.
41141000- چرم شاموازه (جیر) (همچنین جیر ترکیبی)326- Chamois (including combination chamois) leather
41142000- چرم و پوست ورنی شده یا روکش شده؛ چرم و
پوست فلزنما
326- Patent leather and patent laminated
leather; metallised leather
4115چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف
چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، حتی به صورت رول؛ دم قیچی و سایر آخال از چرم یا از پوست آماده یا از چرم دوباره ساخته شده، نامناسب برای ساخت اشیاء چرمی؛ گرد، پودر و آرد چرم.
Composition leather with a basis of
leather or leather fibre, in slabs,
sheets or strip, whether or not in rolls;
parings and other waste of leather or
of composition leather, not suitable
for the manufacture of leather
articles; leather dust, powder and
flour.
41151000- چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، حتی به صورت رول326- Composition leather with a basis of
leather or leather fibre, in slabs, sheets or
strip, whether or not in rolls
41152000- دم قیچی و سایر آخال از چرم یا از پوست آماده یا از چرم دوباره ساخته شده، نامناسب برای ساخت اشیاء چرمی؛ گرد، پودر و آرد چرم326- Parings and other waste of leather or
of composition leather, not suitable for
the manufacture of leather articles;
leather dust, powder and flour

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *