فصل سی و هشت – محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

فصل سی و هشت – محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3801گرافیت مصنوعی؛ گرافیت کلوئیدال یا نیمه
کلوئیدال؛ فرآورده ها براساس گرافیت یا کربن های دیگر به اشکال خمیري، بلوک، لوحه یا سایر محصولات نیمه ساخته.
Artificial graphite; colloidal or semicolloidal
graphite; preparations based
on graphite or other carbon in the
form of pastes, blocks, plates or other
semi-manufactures.
38011000- گرافیت مصنوعی26- Artificial graphite
38012000- گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال26- Colloidal or semi-colloidal graphite
38013000- خمیرهای کربن دار برای الکترودها و خمیرهای مشابه برای پوشش داخلی کوره ها26- Carbonaceous pastes for electrodes
and similar pastes for furnace linings
38019000- سایر26- Other
3802زغال های اکتیف شده، مواد معدنی طبیعی اکتیف شده؛ زغال ودوده های حیوانی (Animal black)، همچنین زغال و دوده های حیوانی مصرف شده.Activated carbon; activated natural
mineral products; animal black,
including spent animal black.
38021000- زغال های اکتیف شده (Activated carbon)66- Activated carbon
380290- سایر:- Other
38029010- - - خاک رنگبر86- - - Activated bentonite
38029090- - - سایر26- - - Other
38030000تال اویل (Tall oil)، حتی تصفیه شده.46Tall oil, whether or not refined.
380400موادقلیایی باقیمانده از ساختن خمیر چوب،
کنسانتره، قند گرفته شده یا عمل آمده از لحاظ شیمیایی همچنین لینو سولفونا تها، (Lignosulfonates)، ولی باستثنای تال اویل مشمول شماره 3803.
Residual lyes from the manufacture of
wood pulp, whether or not
concentrated, desugared or chemically
treated, including lignin sulphonates,
but excluding tall oil of heading 38.03.
38040010- - - انواع تجزیه ناپذیر (سخت)126- - - Non-decomposable (hard) types
38040090- - - سایر26- - - Other
3805اسانس های تربانتین، از چوب کاج یا از کاغذسازی با سولفات و سایر اسانس های ترپن دار حاصل از تقطیر یا از
سایر عملیات روی چوب های از تیره کاج؛ دیپانتن خام؛ اسانس حاصل از کاغذ سازی با بی سولفیت و سایر
پاراسیمن های خام؛ روغن درخت کاج حاوی آلفا ترپنیئول به عنوان ماده متشکله اصلی.
Gum, wood or sulphate turpentine
and other terpenic oils produced by
the distillation or other treatment of
coniferous woods; crude dipentene;
sulphite turpentine and other crude
para-cymene; pine oil containing
alpha-terpineol as the main
constituent.
38051000- اسانس های تربانتین، از چوب کاج یا از کاغذسازی
با سولفات
26- Gum, wood or sulphate turpentine oils
38059000- سایر26- Other
3806کولوفان ها و اسیدهای رزینی، و مشتقات آنها؛
اسانس کولوفان و روغن های کولوفان، صمغ های
عمل آمده با حرارت.
Rosin and resin acids, and derivatives
thereof; rosin spirit and rosin oils; run
gums.
38061000- کولوفان؛ و اسیدهای رزینی26- Rosin and resin acids
38062000- املاح کولوفان ها، از اسیدهای رزینی یا از مشتقات اسیدهای رزینی یا از کولوفان، غیر از املاح محصولات اضافای کولوفان ها (Rosin adducts)26- Salts of rosin, of resin acids or of
derivatives of rosin or resin acids, other
than salts of rosin adducts
38063000- صمغ های استر26- Ester gums
38069000- سایر26- Other
380700قطران چوب؛ روغن های قطران چوب؛ کرئوزوت
چوب؛ متیلن؛ قیرهای نباتی؛ قیرهای آبجوسازی و
فرآورده های مشابه براساس کولوفان ها، اسیدهای رزینی یا قیرهای نباتی:
Wood tar; wood tar oils; wood
creosote; wood naphtha; vegetable
pitch; brewers' pitch and similar
preparations based on rosin, resin
acids or on vegetable pitch.
38070010 - - - انواع مورد مصرف در لحیم کاری و جوشکاری86- - - Types used in soldering and welding
38070090- - - سایر26- - - Other
3808حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها،علف کش ها، کندکننده ها یا بازدارنده های جوانه زدن و تنظیم کننده های رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشکال یا بسته بندی های خرده فروشی یا به صورت فرآورده یا به شکل اشیاء از قبیل نوار، فتیله و شمع گوگردزده و کاغذهای مگ سکش.Insecticides, rodenticides, fungicides,
herbicides, anti-sprouting products
and plant-growth regulators,
disinfectants and similar products, put
up in forms or packings for retail sale
or as preparations or articles (for
example, sulphur-treated bands, wicks
and candles, and fly-papers).
38085000- کالاهای مصرحه در یادداشت ( 1) فرعی این فصل8-- Goods specified in Subheading Note 1 to this Chapter
- سایر:- Other
38089100- - حشره کش ها: (Insecticides)- - Insecticides
- - - محصول آماده:- - - Ready preparation
38089111- - - خانگی40-- - - Household use
38089112 - - - کارتهای رنگی، نوارهای رنگی آغشته به
چسب و بدون ماده سمی صرفاً برای کنترل آفات کشاورزیهه
2- - - - color cards, stained- color adhesive
tapes without toxic elements just for
agricultural pes control
38089113 - - - مواد جلب کننده حشرات (متیل اوژنول )،
پروتئین هیدرولیزات سراترپ ) صرفاً برای کنترل آفات کشاورزی
2- - - - insect attracting substances (methyl
eugenol), (hydrolyzed protein strarpe)
just for agricultural pest control.
38089114 - - - فرمولهای جنسی و لورهای جلب کننده حشرات2- - - - sexual and attracting insector
38089119 - - - سایر8-- Other
- - - تکنیکال (سم رقیق نشده):- - - Technical (non-diluted poison)
38089123 - - - پیری پروکسی فن10- - - - Pereperoxyfan
38089129 - - - سایر2- - - - Other
380892- - قارچ کش ها Fungicide:- - Fungicides
38089211- - - محصول آماده8-- - - Ready preparation
- - - تکنیکال (سم رقیق نشده):- - - Technical (non-diluted poison)
38089221 - - - کوپراکسی کلراید10- - - - Cooperoxychloride
38089222 - - - مانب10- - - - Maneb
38089223 - - - زینب10- - - - Zineb
38089224 - - - مانکوزب10- - - - Mancozeb
38089229 - - - سایر2- - - - Other
380893- - علف کش ها (Herbicides)، فرآورده های ضدرویش (Antisprouting) و سازگارکننده های رشد گیاه (Plant-Growth regulators):- - Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators
38089310- - - محصول آماده8-- - - Ready preparation
- - - تکنیکال (سم رقیق نشده):- - - Technical (non-diluted poison)
38089321 - - - آلاکلر2- - - - Alachlor
38089322 - - - بوتاکلر2- - - - Butachlor
38089323 - - - کلرید ازون10- - - - Ozone chloride
38089324 - - - گلیفوزیت2- - - - Gelyphozite
38089329 - - - سایر2- - - - Other
380894- - ضدعفونی کننده ها (Disinfectants):- Disinfectants:
- - - محصول آماده- - - Ready preparation
38089411 - - - پوویدون آیداین دارای گریدداروئی22- - - - Povidone iodine, pharmaceutical grade
38089419 - - - سایر8- - - - other
- - - تکنیکال (سم رقیق نشده)- - - Technical (non-diluted poison)
38089421 - - - پوویدون آیداین دارای گریدداروئی22- - - - Povidone iodine, pharmaceutical grade
38089429 - - - سایر2- - - - other
380899- - سایر:- - Other Ready preparation
38089911- - - محصول آماده:15- - - Ready preparation
- - - تکنیکال (سم رقیق نشده):- - - Technical (non-diluted poison)
38089921 - - - - متام سدیم10 - - - Metham sodium
38089929 - - - - سایر26 - - - Other
3809مواد برای آهارزدن یا تکمیل کردن، حاملین رنگ
به عنوان تسریع کننده در عمل رنگرزی یا تثبیت
مواد رنگی و سایر محصولات و فرآورد ه ها (مثلا ،آهارهای آماده و فرآورده های مخصوص تثبیت رنگ (mordants)، از انواعی که در صنعت نساجی، صنعت کاغذ سازی، صنعت چرم سازی یا صنایع همانند به کار می رود که در جای دیگر گفته نشده و
مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Finishing agents, dye carriers to
accelerate the dyeing or fixing of
dyestuffs and other products and
preparations (for example, dressings
and mordants), of a kind used in the
textile, paper, leather or like
industries, not elsewhere specified or
included.
38091000- براساس مواد نشاسته ای86- With a basis of amylaceous substances
- سایر:- Other:
38099100- - از انواعی که در صنایع نساجی یا همانند به کار می رود863- - Of a kind used in the textile or like
industries
38099200- - از انواعی که در صنایع کاغذسازی یا همانند به
کار می رود
86- - Of a kind used in the paper or like
industries
38099300- - از انواعی که در صنایع چرم سازی یا همانند به
کار می رود
86- - Of a kind used in the leather or like
industries
3810فرآورده ها برای پاک کردن و پرداخت سطح فلزات؛ مواد مخصوص تسهیل لحیم کاری و جوشکاری و
سایر ترکیبات کمکی برای لحیم کردن یا جوش
دادن فلزات؛ خمیرها و پودرهای لحیم کاری
وجوشکاری مرکب از فلز و سایر مواد؛ فرآورده ها
از انواعی که برای پوشانیدن یا پرکردن الکترودها یا میله های جوشکاری به کار می رود.
Pickling preparations for metal
surfaces; fluxes and other auxiliary
preparations for soldering, brazing or
welding; soldering, brazing or welding
powders and pastes consisting of
metal and other materials;
preparations of a kind used as cores
or coatings for welding electrodes or
rods.
381010- فرآورده ها برای پاک کردن و پرداخت سطح فلزات؛ خمیر و پودرهای لحیم کاری و جوشکاری مرکب از فلز و سایر مواد:- Pickling preparations for metal
surfaces; soldering, brazing or welding
powders and pastes consisting of metal
and other materials
38101010- - - ترکیبات برای پاک کردن و پرداخت سطح
فلزات
86- - - Pickling preparation for metal
surfaces
38101090- - - سایر66- - - Other
381090- سایر- Other
38109010- - - فلاکس جهت محافظت و تسهیل جوشکاری126- Fluxes used for protecting and facilitating arc welding
38109090- - - سایر66- - - Other
3811فرآورده های ضد انفجار (Anti-knock)، بازدارنده های اکسیداسیون، بازدارنده های رسوبات،
تعدیل کننده های چسبندگی (ویسکوزیته)،
فرآورده های ضدخوردگی و سایر افزودنی های آماده، برای روغن معدنی (از جمله بنزین ) یا برای سایر مایعات که همان مصارف روغن های معدنی را دارند.
Anti-knock preparations, oxidation
inhibitors, gum inhibitors, viscosity
improvers, anti-corrosive preparations
and other prepared additives, for
mineral oils (including gasoline) or for
other liquids used for the same purposes
as mineral oils.
- فرآورده های ضد انفجار (Anti-Knock)؛- Anti-knock preparations:
38111100- - براساس ترکیبات سرب26- - Based on lead compounds
38111900- - سایر26- - Other
- افزودنی ها برای روغن های روان کننده:- Additives for lubricating oils:
38112100- - دارای روغن های نفتی یا روغن های حاصل از مواد
معدنی قیری
26- - Containing petroleum oils or oils
obtained from bituminous minerals
38112900- - سایر26- - Other
38119000- سایر26- Other
3812فرآورده های موسوم به «تسریع کننده ولکانیزاسیون» پلاستی سایزرهای مرکب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی که در جای دیگر
گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه
نشده باشد؛ فرآورده های آنتی اکسیدان و سایر پایدارکننده های مرکب برای کائوچو و یا مواد پلاستیکی.
Prepared rubber accelerators;
compound plasticisers for rubber or
plastics, not elsewhere specified or
included; anti-oxidising preparations
and other compound stabilisers for
rubber or plastics.
38121000- فرآورده های موسوم به «تسریع کننده ولکانیزاسیون»26- Prepared rubber accelerators
381220- پلاستی سایزهای مرکب برای کائوچو یا مواد
پلاستیکی:
- Compound plasticisers for rubber or
plastics
38122010- - - مخلوط های دارای دی بوتیل فتالات66- - - Mixtures containing dibutyl phthalate
38122090- - - سایر26- - - Other
381230- فرآورده های آنتی اکسیدان و سایر پایدارکننده های
مرکب برای کائوچو و یا مواد پلاستیکی:
- Anti-oxidising preparations and other
compound stabilisers for rubber or
plastics
38123010- - - آنتی اکسیدانها26- - - Anti-oxidants
38123020- - - آنتی ازونانت ها26- - - Anti-azonates
38123030- - - پایدارکننده هایUV26- - - UV stabilizers
38123040- - - پایدارکننده ها بر پایه قلع26- - - Stabilizers based on tin
38123060- - - پایدارکننده ها بر پایه سیلیکون26- - - Stabilizers based on silicon
38123070- - - پایدارکننده ها گرید فیلم های بسته بندی
موادغذایی
26- - - Stabilizers used in food packing
films
38123080- - - پایدارکننده های پی وی سی126- - - PVC Stabilizers
38123090- - - سایر126- - - Other
38130000ترکیبات و خرج برای دستگاههای آتش نشانی؛ نارنجک ها و بم بهای آتش نشانی26Preparations and charges for fireextinguishers;
charged fireextinguishing
grenades.
38140000حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.26Organic composite solvents and
thinners, not elsewhere specified or
included; prepared paint or varnish
removers.
3815مواد شروع کننده واکنش شیمیایی، مواد
تسریع کننده واکنش شیمیایی و فرآورده های
کاتالیتیک، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Reaction initiators, reaction
accelerators and catalytic
preparations, not elsewhere specified
or included.
- کاتالیزورهای تقویت شده:- Supported catalysts:
38151100- - با نیکل یا ترکیبات نیکل به عنوان ماده فعال86- - With nickel or nickel compounds as the active substance
38151200- - با فلز گرانبها یا ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال26- - With precious metal or precious
metal compounds as the active substance
38151900-- سایر26- - Other
381590- سایر:- Other
38159010- - - کاتالیست خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن8- - - direct reduced iron catalyst ryfrming neutral
38159090- - - سایر2- - - other
38160000سیمان های نسوز؛ ملاط های نسوز؛ بتون های نسوز و ترکیبات همانند نسوز، غیر از محصولات شماره 3801.66Refractory cements, mortars,
concretes and similar compositions,
other than products of heading 38.01.
381700الکیل بنزن ها مخلوط شده و الکیل نفتالن های مخلوط شده: غیر از آنهایی که مشمول شماره های 2707 و 2902 می باشند:Mixed alkylbenzenes and mixed
alkylnaphthalenes, other than those of
heading 27.07 or 29.02:
38170010- - - الکیل بنزن خطی (LAB)26- - - Linear alkyl benzenes (LAB)
38170090- - - سایر26- - - Other
38180000عناصر شیمیایی دوپه (doped) به منظور مصرف در الکترونیک، به شکل صفحه مدور
(دیسک)، صفحه نازک یا اشکال همانند؛
ترکیبات شیمیایی دوپه به منظور مصرف در
الکترونیک.
66Chemical elements doped for use in
electronics, in the form of discs,
wafers or similar forms; chemical
compounds doped for use in
electronics.
381900مایعات برای ترمزهای هیدرولیک و سایر مایعات
آماده شده برای ادوات هیدرولیکی انتقال نیرو، که کمتر از 70 درصد وزنی دارای روغن های نفتی یا روغن های حاصل از مواد قیری بوده یا فاقد آنها باشد:
Hydraulic brake fluids and other
prepared liquids for hydraulic
transmission, not containing or
containing less than 70% by weight of
petroleum oils or oils obtained from
bituminous minerals.
38190010- - - مایع ترمز آماده406- - - Prepared brake fluid
38190090- - - سایر26- - - Other
38200000فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ preparation (Anti freezing fluids) prepared-icing and156Anti-freezing preparations and
prepared de-icing fluids.
38210000کشت بوم های (Culture media) آماده برای رشد یا نگهداری از میکرو ارگانیسم ها (شامل ویروس ها و
غیره) یا از سلول های گیاهی، انسانی یا حیوانی.
26Prepared culture media for the
development or maintenance of micro
– organisms (viruses and the like) or
of plant, human or animal cells.
38220000معرفهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه گاه (reagents on a backing) و معرفهای آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روي تکیه گاه (on a backing) غیر از آنهایی که مشمول شماره های 3002 یا 3006 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده.26Diagnostic or laboratory reagents on a
backing, prepared diagnostic or
laboratory reagents whether or not on
a backing, other than those of heading
30.02 or 30.06; certified reference
materials.
3823اسیدهای چرب مونوکربوکسیلیک صنعتی؛ روغنهای
اسید حاصل از تصفیه؛ الکلهای چرب صنعتی.
Industrial monocarboxylic fatty acids;
acid oils from refining; industrial fatty
alcohols.
- اسیدهای چرب مونوکربوکسیلیک صنعتی؛
روغن های اسید حاصل از تصفیه:
- Industrial monocarboxylic fatty acids;
acid oils from refining:
38231100- - اسید استئاریک26- - Stearic acid
38231200- - اسیداولئیک66- - Oleic acid
38231300- - اسیدهای چرب تال اویل66- - Tall oil fatty acids
38231900- - سایر66- - Other
382370- الکل های چرب صنعتی- Industrial fatty alcohols
38237010- - - الکلهای چرب اتوکسیله126- - - Autoxylate fatty alcohols
38237020- لورین میرستیل الکل46
38237090- - - سایر26- - - Other
3824چسباننده های آماده برای قالب ها یا مغزی قالب های ریخته گری؛ محصولات شیمیایی و فرآورده های صنایع
شیمیایی یا صنایع وابسته (ازجمله فرآورده های متشکل از مخلوط محصولات طبیعی)، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
به زیرنویس مندرجات ذیل یادداشت فصل توجه فرماییدPrepared binders for foundry moulds
or cores; chemical products and
preparations of the chemical or allied
industries (including those consisting
of mixtures of natural products), not
elsewhere specified or included.
38241000- چسباننده های آماده برای قالب ها یا مغزی
قالب های ریخته گری
26- Prepared binders for foundry moulds
or cores
38243000 کربورهای فلزی به هم فشرده نشده (Non-agglomerated) مخلوط شده با هم یا با چسباننده های فلزی26- Non-agglomerated metal carbides
mixed together or with metallic binders
38244000- افزودنی های آماده برای سیمان، ملاط و بتون106- Prepared additives for cements، mortars or concretes
38245000- ملاط ها و بتون های غیرنسوز66- Non-refractory mortars and concretes
38246000- سوربیتول غیر از آنچه که مشمول شماره فرعی 290544 می شود26- Sorbitol other than that of subheading
2905.44
- مخلوط ها حاوی مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان یا
پروپان:
- mixtures of their derivatives of methan,
ethans and prophan.
38247100- - شامل کلروفلوئور کربنها (CFCs)، محتوی یا فاقد هیدرو کلروفلوئور و کربنها (HCFCs)، پرفلوئورکربنها (PFCS) یا هیدروفلوئور و کربنها (HFCS)66- - Containing chlorofluorocarbons
(CFCs), whether or not containing
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs),
perfluorocarbons (PFCs) or
hydrofluorocarbons (HFCs)
38247200- - شامل بروموکلرودی فلوئورومتان، بروموتری فلوئورومتان یا دی بروموتترافلوئورواتان ها66- - Containing bromochlorodif -
luoromethane, bromotrifluoromethane or
dibromoterrafluoroethanes
38247300- - حاوی هیدرو بروموفلوئورو کربن ها (HBFCs)66- - Containing hydrobromofluorocarbons (HBFCs)
38247400- - حاوی هیدرو کلروفلوئورو کربنها (HCFCs) محتوی یا فاقد پرفلوئوروکربنها (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربنها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربنها (CFCs)66- - Containing hydrochlorofluorocarbons
(HCFCs), whether or not containing
perfluorocarbons (PFCs) or
hydrofluorocarbons (HFCs), but not
containing chlorofluorocarbons (CFCs)
38247500- - حاوی تتراکلراید کربن66- - Containing carbon tetrachloride
38247600- - حاوی 1،1،1 - تری کلرواتان (کلروفرم متیل)66- - Containing 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)
38247700- تیل ) یا بروموکلرومتان66- - Containing bromomethane (methyl
bromide) or bromochloromethane
38247800- - حاوی پرفلوئوروکربنها (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربنها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربنها (CFCs)66- - Containing perfluorocarbons (PFCs)
or hydrofluorocarbons (HFCs), but not
containing chlorofluorocarbons (CFCs)
or hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
38247900- - سایر66- - Other.
- مخلوط ها و ترکیبات حاوی اکسیدان (اکسایداتیلن)، بی فنیلیهای پلی برومینه (PBBs)، بی فنیلهای پلی کلرینه (PCBs)، ترفنیلهای پلی کلرینه (PCTs) یا سه تایی های - Mixtures and preparations containing
oxirane (ethylene oxide),
polybrominated biphenyls (PBBs),
polychlorinated biphenyls (PCBs),
polychlorinated terphenyls (PCTs) or tris
(2,3-dibromopropyl) phosphate:
38248100- - حاوی اکسیدان (اکسایداتیلن)26- - Containing oxirance (ethylene oxide)
38248200- - حاوی بی فنیلهای پلی کلرینه (PCBs)،46- - Containing polychlorinated biphenyls
(PCBs), polychlorinated terphenyls
(PCTs) or polybrominated biphenyls
(PBBs)
38248300- - حاوی سه تایی های (3،2- دي بروموپروپیل ) فسفات46- - Containing tris (2,3-dibromopropyl)
phosphate.
382490- سایر:- Other
38249010- - - اسپری پاک کننده وسایل الکتریکی و
الکترونیکی
126- - - Spray used for cleaning electronic
and electric appliances
38249020- - - سیلیکاژل به شکل پرک106- - - Silicagel flakes
38249030- - - مواد آبکاری86- - - Plating materials
38249040- - - پاک کننده های صنعتی86- - - Industrial detergents
38249060- - - اسانس های مورد مصرف در صنایع غذایی106- - - Essential oils used in the food industry
38249070- - - پتاسیم کلاولانات مخلوط با سایلوئید226- - - Clavolanate potassium (mixed with syloeid)
38249090- - - سایر26- - - Other
3825پس مانده های صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته که در
جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداری؛ گل و لای فاضلاب، سایر زباله مذکور در یادداشت 6 این فصل.
Residual products of the chemical or
allied industries, not elsewhere
specified or included; municipal
waste; sewage sludge; other wastes
specified in Note 6 to this Chapter.
38251000- زباله شهرداری ها756- Municipal waste
38252000- گل و لای فاضلاب756- Sewage sludge
38253000- ضایعات کلینیکی756- Clinical waste
- ضایعات حلالهای آلی:- Waste organic solvents:
38254100- - هالوژنه756- - Halogenated
38254900- - سایر756- - Other
38255000- ضایعات محلول ها حاصل از شستشوی سطح فلزات، ضایعات مایعات هیدرولیکی، ضایعات مایعات ترمز و
مایعات ضدیخ
756- Wastes of metal pickling liquors,
hydraulic fluids, brake fluids and antifreeze
fluids
- سایر ضایعات صنایع شیمیایی یا صنایع واسطه:- Other wastes from chemical or allied industries:
38256100- - عمدتاً حاوی اجزاء تشکیل دهنده آلی756- - Mainly containing organic constituents
38256900- - سایر756- - Other
38259000- سایر756- Other
38260000سوخت‌هاي معدني و مخلوط ‌هاي آن حتي اكثر از70% وزني شامل روغن‌هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد قير مي‌باشد406Biodiesel and mixtures there of, not containing or containing less 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals.

1 فکر می‌کنند “فصل سی و هشت – محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *