فصل سی و هفت – محصولات عکاسی و سینماتوگرافی

فصل سی و هفت – محصولات عکاسی و سینماتوگرافی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3701صفحه ها و فیلم های عکاسی به صورت تخت،
حساس شده، عکسبرداری نشده، از هر ماده بغیر از
کاغذ، مقوا یا مواد نسجی؛ فیلم های عکاسی به صورت تخت با خصوصیت ظهور و چاپ فوری،حساس شده، عکسبرداری نشده، حتی در محفظه.
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیشه چاپ در تمامی ابعاد 2 درصد می باشدPhotographic plates and film in the
flat, sensitised, unexposed, of any
material other than paper,
paperboard or textiles; instant print
film in the flat, sensitised, unexposed,
whether or not in packs.
37011000- برای اشعه ایکس26- For X-ray
37012000- فیلم ها با خصوصیت ظهور و چاپ فوری86- Instant print film
370130- سایر صفحه ها و فیلم هایی که هر ضلع آن از 255 میلیمتر بیشتر باشد:- Other plates and film, with any side
exceeding 255 mm
37013010- - - زینگ افست26- - - Offset zinc
37013020- - - فیلم های مورد مصرف در تصویربرداری پزشکی26- - - Films used in medical imaging
37013090- - - سایر86- - - Other
- سایر:- Other:
37019100- - برای عکاسی رنگی (پلی کروم Polychrome) 86- - For colour photography (polychrome)
370199- - سایر:- - Other
37019910- - - فیلم های مورد مصرف در تصویر برداری پزشکی26- - - Films used in medical imaging
37019920- - - زینک افست26- - - Offset zinc
37019930- - - کلیشه چاپ در تمامی ابعاد86- - - Printing plates in all size
37019990- - - سایر- - - Other
3702فیلم های عکاسی به صورت رول، حساس شده، عکسبرداری نشده ، از هر ماده غیر از کاغذ، مقوا یا مواد نسجی؛ فیلم های عکاسی با خصوصیت ظهور و چاپ فوری، به صورت رول، حساس شده، عکسبرداری نشده.Photographic film in rolls, sensitised,
unexposed, of any material other than
paper, paperboard or textiles; instant
print film in rolls, sensitised,
unexposed.
37021000- برای اشعه ایکس26- For X-ray
- سایر فیلم های بدون سوراخ (Without perforations) که پهنای آن از 105 میلیمتر بیشتر نباشد:- Other film, without perforations, of a
width not exceeding 105 mm:
37023100- - برای عکاسی رنگی (پلی کروم)86- - For colour photography (polychrome)
37023200- - سایر فیلم ها، با امولسیونی از هالوژنور نقره86- - Other, with silver halide emulsion
37023900- - سایر86- - Other
- سایر فیلم های، بدون سوراخ (Without perforations) با پهنایی بیش از 105 میلیمتر- Other film, without perforations, of a
width exceeding 105 mm:
37024100- - با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر برای عکاسی رنگی (پلی کروم)26- - Of a width exceeding 610 mm and of
a length exceeding 200 m, for colour
photography (polychrome)
37024200- - با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طول بیش از 200 متر برای عکاسی غیررنگی86- - Of a width exceeding 610 mm and of
a length exceeding 200 m, other than for
colour photography
37024300- - با پهنای بیش از 610 میلیمتر و طولی که از 200 متر بیشتر نباشد26- - Of a width exceeding 610 mm and of
a length not exceeding 200 m
37024400- - با پهنای بیش از 105 میلیمتر ولی از 610 میلیمتر بیشتر نباشد26- - Of a width exceeding 105 mm but not
exceeding 610 mm
- سایر فیلم ها، برای عکاسی رنگی (Polychrome)- Other film, for colour photography (polychrome):
37025100- - با پهنایی که از 16 میلیمتر بیشتر نباشد و طولی که از 14 متر بیشتر نباشد86- - Of a width not exceeding 16 mm and
of a length not exceeding 14 m
37025200- - با پهنا ئی که از 16 میلیمتر بیشتر نباشد و با طول بیش از 14 متر86- - Of a width not exceeding 16 mm and
of a length exceeding 14 m
37025300- - با پهنای بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی که از 30 متر بیشتر نباشد، برای اسلاید86- - Of a width exceeding 16 mm but not
exceeding 35 mm and of a length not
exceeding 30 m, for slides
37025400- - با پهنای بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی که از 30 متر بیشتر نباشد، برای غیر از اسلاید86- - Of a width exceeding 16 mm but not
exceeding 35 mm and of a length not
exceeding 30 m, other than for slides
37025500- - با پهنایی بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی بیشتر از 30 متر86- - Of a width exceeding 16 mm but not
exceeding 35 mm and of a length
exceeding 30 m
37025600- - با پهنایی بیش از 35 میلیمتر86- - Of a width exceeding 35 mm
- سایر:- Other:
370296 با پهنایی که از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و طول از 30 متر بیشتر نباشد:- - Of a width not exceeding35 mm and of a length not exceeding 30 mm
37029610- - - فیلم عکاسی سوراخ دار با پهنای 35 میلیمتر86- - - Perforations, photographic film with a width of 35mm.
37029690- - - سایر86- - - Other
370297- - با پهنایی بیش از 16 میلیمتر ولی از 35 میلیمتر بیشتر نباشد و با طولی بیش از 30 متر:- - Of a width exceeding 16 mm but not
exceeding 35 mm and of a length
exceeding 30 m:
37029710 - - - فیلم های مورد مصرف در تصویربرداری پزشکی86- - - Films used in medical imaging
37029790- - - سایر86- - - Other
37029800- - با پهنایی بیشتر از 35 میلیمتر86- - Of a width exceeding 35 mm
3703کاغذ، مقوا نسجی عکاسی، حساس شده،
عکسبرداری نشده.
Photographic paper, paperboard and
textiles, sensitised, unexposed.
37031000- به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر26- In rolls of a width exceeding 610 mm
37032000- سایر، برای عکاسی رنگی (پلی کروم)156- Other, for colour photography (polychrome)
37039000- سایر156- Other
37040000صفحه، فیلم، کاغذ، مقوا و مواد نسجی عکاسی، عکسبرداری شده ولی ظاهر نشده.86Photographic plates, film, paper,
paperboard and textiles, exposed but
not developed.
3705صفحه ها و فیلم های عکاسی، عکسبرداری و ظاهرشده، غیر از فیلم های سینماتوگرافی.Photographic plates and film, exposed
and developed, other than
cinematographic film.
37051000- برای چاپ افست86- For offset reproduction
37059000- سایر86- Other
3706فیلم های سینماتوگرافی، عکسبرداری شده و ظاهر
شده، حتی توام شده با حاشیه صدا یا فقط دارای
حاشیه صدا.
Cinematographic film, exposed and
developed, whether or not
incorporating sound track or
consisting only of sound track.
37061000- با پهنای 35 میلیمتر یا بیشتر26- Of a width of 35 mm or more
37069000- سایر66- Other
3707فرآورده های شیمیایی برای مصارف عکاسی (غیر از ورنی ها، چسب ها، چسباننده ها و فرآورده های همانند)؛ محصولات مخلوط نشده برای مصارف عکاسی، عرضه شده به مقادیر معین (Doses) یا بسته بندی شده برای خرده فروشی به صورت آماده
برای مصرف.
Chemical preparations for
photographic uses (other than
varnishes, glues, adhesives and similar
preparations); unmixed products for
photographic uses, put up in
measured portions or put up for retail
sale in a form ready for use.
37071000- امولسیون ها، برای حساس نمودن سطوح106- Sensitising emulsions
370790- سایر:- Other:
37079010- - - داروهای آماده جهت ظهور و ثبوت فیلم و
کاغذهای حساس رنگی و سیاه و سفید برای عکاسی
(به صورت کیت و فله ) رادیولوژی، لیتوگرافی و
نقشه برداری
156مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی این ردیف هر کیلو گرم 22500 ریال و یا 15 درصد(هر کدام بیشتر باشد) تعیین می گردد.- - - Prepared chemicals for developing
and recording films and other sensitive
colored and black & white papers
(whether in kit or bulk form) used in
radiology, lithography and surverying
37079020- - - تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه های
فتوکپی و پرینتر
26- - - Tuners and developers of printers
and photocopiers
37079090- - - سایر156مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی این ردیف هر کیلو گرم 22500 ریال و یا 15 درصد(هر کدام بیشتر باشد) تعیین می گردد.- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *