فصل سی و ششم – باروت و مواد منفجره؛ اشیاء ف ن آتش بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش زا؛ مواد قابل اشتعال

فصل سی و ششم – باروت و مواد منفجره؛ اشیاء ف ن آتش بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش زا؛ مواد قابل اشتعال

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
36010000باروت46Propellent powders.
36020000مواد منفجره آماده، غیر از باروت.46Prepared explosives, other than propellent powders.
36030000فتیله های مواد منفجره (ایمنی)؛ ریسمانهای منفجرکننده (Detonating fuses)؛ چاشنی ها یا کپسولهای منفجر کننده؛ آتش زنه ها (Igniters)؛ منفجرکننده های برقی.46Safety fuses; detonating fuses;
percussion or detonating caps;
igniters; electric detonators.
3604اشیاء برای آتش بازی، منورهای علامت دهنده، موشک های باران ساز (Rain rocket)، علامت دهنده ها در هوای مه آلود (Fog signals) و سایر اشیاء فن آتش بازی،Fireworks, signalling flares, rain
rockets, fog signals and other
pyrotechnic articles.
36041000- اشیاء برای آتش بازی406- Fireworks
36049000- سایر406- Other
36050000کبریت ها، غیر از اشیاء فن آتش بازی شماره 3604.4063Matches, other than pyrotechnic articles of heading 36.04.
3606فروسریوم (Ferro-cerium) و سایر آلیاژهای آتش زا به هر شکل؛ اشیاء از مواد قابل اشتعال
مذکور در یادداشت 2 این فصل.
Ferro-cerium and other pyrophoric
alloys in all forms; articles of
combustible materials as specified in
Note 2 to this Chapter.
36061000- سوخت های مایع و گازهای سوختی مایع شده در ظروف از انواعی که برای پر کردن یا دوباره پرکردن فندک های سیگار یا روشن کن ها و فندک های همانند
به کار می روند و ظرفیت آنها از 300 سانتیمتر
مکعب بیشتر نباشد
226- Liquid or liquefied-gas fuels in
containers of a kind used for filling or
refilling cigarette or similar lighters and
of a capacity not exceeding 300 cm3
36069000- سایر226- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *