فصل سی و چهارم – صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روا نکننده، مو مهای مصنوعی، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیاء همانند، خمیرهای قالب گیری و ترکیبات دندانسازی براساس گچ

فصل سی و چهارم – صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روا ن کننده، مومهای مصنوعی، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیاء همانند، خمیرهای قالب گیری ( مومهای دندانسازی ) و ترکیبات دندانسازی براساس گچ .

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3401صابون ها؛ محصولات و فرآورده های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛
محصولات و فرآورده های آلی تانسیواکتیو که به
منظور شستشوی پوست بدن درنظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندي شده برای خرده فروشی
حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و
نبافته های آغشته، اندود شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد پاک کننده .(Detergents)
Soap; organic surface-active products
and preparations for use as soap, in
the form of bars, cakes, moulded
pieces or shapes, whether or not
containing soap; organic surfaceactive
products and preparations for
washing the skin, in the form of liquid
or cream and put up for retail sale,
whether or not containing soap;
paper, wadding, felt and nonwovens,
impregnated, coated or covered with
soap or detergent.
- صابونها و محصولات و فرآورده های آلی تانسیو
اکتیف به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، و کاغذ، آوات، نمدو نبافته های آغشته، اندود
یا پوشانده شده با صابون یا بامواد پاک کننده:
- Soap and organic surface-active
products and preparations, in the form of
bars, cakes, moulded pieces or shapes,
and paper, wadding, felt and nonwovens,
impregnated, coated or covered with
soap or detergent:
340111- - برای مصارف پاکیزگی (همچنین آنهایی که
مصارف طبی دارند):
4،5- - For toilet use (including medicated
products)
34011110- - - صابون حمام و دستشویی266- - - Bath soap
34011120- - - صابون گلسیرینه266- - - Glycerinated soap
34011130- - - صابون بچه266- - - Baby soap
34041140- - - صابون طبی266- - - Medical soap
34011150- - - صابون رختشویی266- - - Laundry soap
34011190- - - سایر2664- - - Other
34011900- - سایر2664،5- - Other
340120- صابون ها به اشکال دیگر:- Soap in other forms
34012010- - - مایع266- - - Liquid
34012020- - - صنعتی266- - - Industrial
34012030- - - چیپس156- - - Chips
34012040- - - پودر556- - - Powder
34012090- - - سایر556- - - Other
34013000- محصولات و فرآورده های آلی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند2665- Organic surface-active products and
preparations for washing the skin, in the
form of liquid or cream and put up for
retail sale, whether or not containing
soap
3402مواد آلی تانسیواکتیف (غیر از صابون ها)؛
فرآورده های تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو ( از جمله فرآورده های کمکی برای
شستشو) و فرآورده های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401
می باشند.
Organic surface-active agents (other
than soap); surface-active
preparations, washing preparations
(including auxiliary washing
preparations) and cleaning
preparations, whether or not
containing soap, other than those of
heading 34.01.
- مواد آلی تانسیواکتیف، حتی بسته بندی شده برای
خرده فروشی:
- Organic surface-active agents, whether
or not put up for retail sale:
340211- - آنیو نیک:- - Anionic
34021110- - - سدیم لوریل سولفات126- - - Sodium lauryle sulphate
34021120- - - سدیم لوریل اتر سولفات226- - - Sodium lauryle ether sulphate
34021130- - - الکیل بنزن سولفونه156- - - Alkyl benzen sulphonate
34021190- - - سایر264- - - Other
340212- - کاتیو نیک:- - Cationic
34021210- - - بنزالکونیوم کلراید دارای گریدداروئی226- - - Benzalkonium chloride (pharmaceutical grade)
34021220- - - کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین156- - - Coconut fatty acid di ethanol amine
34021230- - - الکیل دی متیل بتائین156- - - Alkyl dimethyl betaine
34021240- - - کوکو آمید و بتائین156- - - Cocoamide propyl betaine
34021290- - - سایر26- - - Other
340213- - غیر یونیک:- - Non-ionic
34021310- - - الکل چرب اتوکسیله126- - - Ethoxylated fatty alcohol
34021320- - - نونیل فنل اتوکسیله156- - - Ethoxylated nonyl phenol
34021330- - - پلی اتیلن گلیکول اتوکسیله156- - - Ehoxylated polyethylene glycol
34021390- - - سایر26- - - Other
34021900- - سایر264- - Other
340220- فرآورده های بسته بندی شده برای خرده فروشی7- Preparations put up for retail sale
34022010- - - دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص،
ژل، کنسانتره و سایر فراورده های همانند با
بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای
شستشو و پاکیزگی دستی
266- - - (detergent) Powder, liquid, granule,
table, gel, concentrate and other like
producto for manual washing and
cleaning, in packages washing less than
5 kg.
34022020- - - پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده های همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر
مناسب استفاده در ماشین های شستشو
266- - - Powder, liquid, granule, table, gel,
concentrate and other like producto for
machine washing and cleaning, in
packages weighing less than 5 kg.
34022090- - - سایر46- - - Other
340290- سایر:7- Other
34029010- - - پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم106- - - Powder, Liquid, washing and
granule for toilet use including manual
and machine types in packages less than
250 grams
34029020- - - پاک کننده های صنعتی156- - - Industrial detergents
34029030- - - مواد آبکاری156- - - Plating materials
34029040- - - مواد تعاون نساجی156- - - Auxiliary agents for textiles
34029090- - - سایر264- - -Other
3403فرآورده های روان کننده (از جمله فرآورده های روغنی براي برش (Cutting oil)، فرآورده های ضدزنگ یا ضدخوردگی و فرآورده ها از انواعی که برای نرم کردن مواد نسجی، روغن مالی یا
چرب کردن چرم، پوستهای نرم یا سایر موادبه کار می رود، باستثنای آنهایی که به عنوان مواد
متشکله اساسی 70 درصد وزنی یا بیشتر دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی قیری باشند.
Lubricating preparations (including
cutting-oil preparations, bolt or nut
release preparations, anti-rust or anticorrosion
preparations and mould
release preparations, based on
lubricants) and preparations of a kind
used for the oil or grease treatment of
textile materials, leather, furskins or
other materials, but excluding
preparations containing, as basic
constituents, 70% or more by weight
of petroleum oils or of oils obtained
from bituminous minerals.
- دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی:- Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals:
34031100- - فرآورده ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست های نرم (Furskins) یا سایر مواد106- - Preparations for the treatment of
textile materials, leather, furskins or
other materials
34031900- - سایر86- - Other
- سایر:- - Other
34039100- - فرآورده ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست های نرم یا سایر مواد106- - Preparations for the treatment of
textile materials, leather, furskins or
other materials
34039900- - سایر:- - Other
34039910- - - روان کننده سیلیکونی26- - - Silicon lubricants
34039990- - - سایر86- - - Other
3404موم های مصنوعی و موم های آماده.Artificial waxes and prepared waxes.
340420- از پلی (اکسی اتیلن) (پلی اتیلن گلیکول):- Of poly (oxyethylene) (polyethylene glycol)
34042010- - - پلی اتیلن گلایکول 1000، 1500، 2000، 3000، 3350، گرید داروئی406- - - Polyethylene glycol 1000, 1500,
2000, 3000, 3350 of pharmaceutical
grade
34042090- - - سایر26- - - Other
34049000- سایر26- other
3405واکس و کرم برای کفش، برای مبلمان، کف اتاق، برای بدنه وسایل نقلیه، برای شیشه و فلزات، خمیر و پودر برای جلا دادن و فرآورده های همانند (حتی به شکل کاغذ، آوات، نمد، نبافته ها، مواد پلاستیکی
یا کائوچوی متخلخل، آغشته، اندوده شده یا
پوشانده شده با این فرآورده ها)، باستثنای موم های شماره 3404.
Polishes and creams, for footwear,
furniture, floors, coachwork, glass or
metal, scouring pastes and powders
and similar preparations (whether or
not in the form of paper, wadding,
felt, nonwovens, cellular plastics or
cellular rubber, impregnated, coated
or covered with such preparations),
excluding waxes of heading 34.04.
34051000- واکس ها، کرم ها و فرآورده های همانند برای کفش یا چرم406- Polishes, creams and similar
preparations for footwear or leather
34052000- واکس ها، کرم و فرآورده های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت ها یا سایر اشیاء چوبی406- Polishes, creams and similar
preparations for the maintenance of
wooden furniture, floors or other
woodwork
34053000- واکس و فرآورده های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس ها برای فلزات406- Polishes and similar preparations for
coachwork, other than metal polishes
34054000- خمیر، پودر و سایر فرآورده ها برای تمیزکاری406- Scouring pastes and powders and other scouring preparations
34059000- سایر226- Other
34060000انواع شمع و اشیاء همانند.326Candles, tapers and the like.
340700خمیر برای قالب گیری، همچنین آنهایی که برای
سرگرمی کودکان عرضه می شوند؛ ترکیبات موسوم
به ((موم دندان سازی)) یا ((ترکیبات قالب گیری
برای دندان سازی)) عرضه شده به صورت مجموعه
بسته بندی برای خرده فروشی، یا به اشکال (Set) همانند؛ یا سایر فرآورده های دندان سازی، براساس
گچ (همچنین گچ تکلیس شده یا سولفات کلسیم).
Modelling pastes, including those put
up for children's amusement;
preparations known as "dental wax"
or as "dental impression compounds",
put up in sets, in packings for retail
sale or in plates, horseshoe shapes,
sticks or similar forms; other
preparations for use in dentistry, with
a basis of plaster (of calcined gypsum
or calcium sulphate).
34070010- - - فرآورده های دندانسازی66- - - Preparations used in dentistry
34070090- - - سایر86- - - Other

1 فکر می‌کنند “فصل سی و چهارم – صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روا نکننده، مو مهای مصنوعی، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیاء همانند، خمیرهای قالب گیری و ترکیبات دندانسازی براساس گچ

  1. حمید رسولی

    نرخ گمرک برای واردات خمیر دندان از کشو اتریش به ایران چقدر است ؟
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *