فصل سی ام – محصولات دارویی


کد خبر : 4924 | زمان مخابره : 92/03/2 - 7:04 بعد از ظهر | بدون نظر

فصل سی ام – محصولات دارویی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
3001غدد و سایر اعضای بدن براي مصارف اپوتراپی
به حالت خشک کرده حتی به (Opotherapie)
شکل پودر، عصاره های غدد یا سایر اعضاء یا
ترشحات آنها که برای مصارف اپوتراپی به کار
می رود؛ هپارین و املاح آن؛ سایر مواد انسانی یا
حیوانی تهیه شده به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Glands and other organs for organotherapeutic
uses, dried, whether or
not powdered; extracts of glands or
other organs or of their secretions for
organo-therapeutic uses; heparin and
its salts; other human or animal
substances prepared for therapeutic
or prophylactic uses, not elsewhere
specified or included.
30012000- عصاره های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها2-- Extracts of glands or other organs or of their secretions
30019000- سایر2-- Other
3002خون انسان؛ خون حیوان که برای مصارف درمان،
پیشگیری یا تشخیص بیماری آماده گردیده است؛ آنتی سرم ها، سایر اجزاء خون و محصولات تغییر یافته مصونیت بخش حتی به دست آمده از طریق
فرآیند بیوتکنولوژیک، واکسن ها، توکسین ها،
کشت های موجودات ذره بینی به استثنای مخمرها و محصولات مشابه.
Human blood; animal blood prepared
for therapeutic, prophylactic or
diagnostic uses; antisera and other
blood fractions and modified
immunological products, whether or
not obtained by means of
biotechnological processes; vaccines,
toxins, cultures of micro-organisms
(excluding yeasts) and similar
products.
30021000- آنتی سرم ها، سایر اجزاء خون و محصولات تغییر یافته مصونیت بخش حتی به دست آمده از طریق فرآورده های بیوتکنولوژیک2-- Antisera and other blood fractions and
modified immunological products,
whether or not obtained by means of
biotechnological processes
30022000- واکسن ها برای پزشکی2-- Vaccines for human medicine
300230- واکسن ها برای دامپزشکی:- Vaccines for veterinary medicine
30023010- - - نیوکاسل (لاسوتا - ب 1 - روغنی)22-- - - New Castle Disease (ND) vaccines (Lasoota-B1 – oil)
30023020- - - آنفلوانزا - دوگانه آنفلوانزا + نیوکاسل22-- - - Avian influenza + New Castle (AI+ ND) vaccines
30023030- - - لارنگو22-- - - Avian larengo vaccines
30023040- - - برونشیت22-- - - Bronchitis (IB) vaccines
30023090- - - سایر2-- - - Other
300290- سایر- Other
30029010- - - عوامل میکروارگانیسم (عوامل میکروبی کنترل
کننده آفات بیماریها و علف های هرز)
2-- - -Micro organism elements the
microbial elements which are useful for
control the illnesses and weeds.
30029090- - سایر2-- - other
3003داروها (باستثنای محصولات شماره 3002، 3005 یا 3006) متشکل از محصولات مخلوط شده با یکدیگر به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری
یا به (Doses) تهیه گردیده ولی به مقادیر معین اشکال یا در بسته های خرده فروشی عرضه نشده باشد.
4Medicaments (excluding goods of
heading 30.02, 30.05 or 30.06)
consisting of two or more constituents
which have been mixed together for
therapeutic or prophylactic uses, not
put up in measured doses or in forms
or packings for retail sale.
300310- دارای پنی سیلین ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک، یا استرپتومایسین ها یا
مشتقات این محصولات:
3- Containing penicillins or derivatives
thereof, with a penicillanic acid
structure, or streptomycins or their
derivatives
30031010- - - دارای تولید داخلی مشابه32-6- - - Having similar domestic production
30031090- - - سایر2-- - - Other
300320- دارای سایر آنتی بیوتیک ها:3- Containing other antibiotics
30032010- - - دارای تولید داخلی مشابه32-- - - Having similar domestic production
30032090 - - - سایر2-- - - Other
- دارای هورمون یا سایر محصولات مشمول شماره 2937 که حاوی آنتی بیوتیک ها نباشند:- Containing hormones or other products
of heading 29.37 but not containing
antibiotics:
300331- - دارای انسولین:3- - Containing insulin
30033110- - - دارای تولید داخلی مشابه32-- - - Having similar domestic producton
30033190- - - سایر2-- - - Other
300339- - سایر:- - Other
30033910- - - دارای تولید داخلی مشابه32-- - - Having similar domestic production
30033990- - - سایر2-- - - Other
300340- داراd آلکالوئیدها یا مشتقات آنها ولی حاوی هورمون ها یا سایر محصولات شماره 29/37 و آنتی بیوتیک ها نباشد:3- Containing alkaloids or derivatives
thereof but not containing hormones or
other products of heading 29.37 or
antibiotics
30034010- - - دارای تولید داخلی مشابه32-- - - Having similar domestic production
30034090- - - سایر2-- - - Other
300390- سایر:3،6- Other
30039010- - - دارای تولید داخلی مشابه32-6- - - Having similar domestic production
30039090- - - سایر2-6- - - Other
3004داروهای (باستثنای محصولات شماره 3002، 3005 یا 3006) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری،عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله آنهایی که از طریق عبور از پوست تجویز شده اند )
یا به صورت بسته بندی براي خرده فروشی.
Medicaments (excluding goods of
heading 30.02, 30.05 or 30.06)
consisting of mixed or unmixed
products for therapeutic or
prophylactic uses, put up in measured
doses (including those in the form of
transdermal administration systems)
or in forms or packings for retail sale.
300410- دارای پنی سیلین ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک یا استریتوماسین ها
یامشتقات این محصولات:
6- Containing penicillins or derivatives
thereof, with a penicillanic acid
structure, or streptomycins or their
derivatives
30041011- - - دارای پنی سیلین ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین ها یا
مشتقات این محصولات مخصوص طیور
18-- - - Having similar domestic production
30041012- - - دارای پنی سیلین ها یا مشتقات این محصولات یاساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین ها یا
مشخصات این محصولات مخصوص
18-
30041090- - - سایر18-- - - Other
300420- دارای سایر آنتی بیوتیک ها:7- Containing other antibiotics
30042010- - - دارای تولید داخلی مشابه:- - - Having similar domestic production
30042011- - - دارای سایر آنتی بیوتیک های مخصوص طیور40-- - - Avian antibiotics
30042012- - - دارای سایر آنتی بیوتیک ها مخصوص دام40-- - - Livestock antibiotics
30042019- - - سایر32-6- - - Other
30042090- - - سایر2-- - - Other
- دارای هورمون ها یا سایر محصولات شماره 3729 لیکن حاوی آنتی بیو تیک ها نباشد:- Containing hormones or other products
of heading 29.37 but not containing
antibiotics:
300431- - حاوی انسولین:- - Containing insulin
30043110- - - دارای تولید داخلی مشابه32-- - - Having similar domestic production
30043190- - - سایر2-- - - Other
300432- - دارای هورمونهای کورتی کوستروئیدی، مشتقات یا مشابه های ساختاری آنها:- -Containing corticosteroid hormones,
their derivatives or structural analogues
30043210- - - دارای تولید داخلی مشابه32-6- - - Having similar domestic production
30043290- - - سایر2-- - - Other
300439- - سایر:- - Other
30043910- - - دارای تولید داخلی مشابه32-6- - - Having similar domestic production
30043990- - - سایر2-- - - Other
300440- دارای آلکالوئیدها یا مشتقات آنها ولی حاوی هورمون ها و سایر محصولات شماره 2937 یا آنتی بیوتیک ها نباشد:7- Containing alkaloids or derivatives
thereof but not containing hormones,
other products of heading 29.37 or
antibiotics
30044010- - - دارای تولید داخلی مشابه32-- - - Having similar domestic production
30044090- - - سایر2-- - - Other
300450- سایر داروهای حاوی ویتامین ها یا حاوی سایر محصولات شماره 2936:7- Other medicaments containing
vitamins or other products of heading
29.36 :
30045010- - - دارای تولید داخلی مشابه:- - - Having similar domestic production:
30045011- - - داروهای حاوی ویتامینهای طیور22-- - - Avian vitamins
30045012- - - داروهای حاوی ویتامینهای دام22-- - - Livestock vitamins
30045019- - - سایر32-- - - Other
30045090- - - سایر2-- - - Other
300490- سایر:3،7- Other
30049010- - - دارای تولید داخلی مشابه12-6- - - Having similar domestic production
30049020- - - اتیدرونیت دی سدیم2-- - - Etidronate Di-sodium
30049030- - - مکمل های دارویی- - - Pharmaceutical supplements
30049031- - - دارای تولید داخل مشابه12-- - - having similar domestic production
30049039- - - سایر4-- - - Other
30049040- - - مکمل های دارویی برای مصرف انسان12-- - -pharmaceutical supplements for consumption human
30049090- - - سایر2-- - - Other
3005اوات، گاز، باندها و اشیاء همانند (مثلاً ، لوازم
زخم بندی، مشمع های طبی، ضمادها )؛ آغشته یاپوشانده شده با مواد دارویی یا عرضه شده به اشکال یا بسته بندی های خرده فروشی برای مقاصدطبی،جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشک .
4Wadding, gauze, bandages and
similar articles (for example,
dressings, adhesive plasters,
poultices), impregnated or coated with
pharmaceutical substances or put up
in forms or packings for retail sale for
medical, surgical, dental or veterinary
purposes.
300510- لوازم زخم بندی چسبنده و سایر اشیاء دارای یک
لایه چسبنده:
- Adhesive dressings and other articles
having an adhesive layer
30051010- - - چسب لویکوپلاست (زینک اکساید)22-- - - Locaplast (zinc oxide) tape
30051020- - - هندی پلاست40-- - - Handyplast
30051030- - - مشمع طبی40-- - - Medical oil cloth
30051040- - - چسب ضد حساسیت22-- - - Anti-allergic adhesive tape
30051050- - - چسب های پیشرفته درمان زخم دیابتیک و سوختگی2-
30051090- - - سایر2-- - - Other
300590- سایر:5،7- Other
30059010- - - باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لول های، لنوگاز ساده، رول
پنبه ای دندانپزشکی ساده و پدچشمی
22-- - - Simple sterile bandages, vaselined
gause, plastery and under plastery and
tube bandages, simple lenogause, dental
cotton roles and eye-pad
30059020- - - باندهای متشکل از فایبرگلاس10-- - - Bandages of fiberglass
30059090- - - سایر22-- - - Other
3006فرآورده ها و اشیاء دارویی مذکور در یادداشت 4 این
فصل.
Pharmaceutical goods specified in
Note 4 to this Chapter.
300610- ریسمان جراحی استریل، مواد بخیه زنی (Suture) استریل مشابه (شامل نخهای دندانپزشکی یا جراحی
قابل جذب استریل) و چسب های نسجی استریل برای هم آوردن زخم (ناشی از) جراحی؛ لامیناریای (Laminaria) استریل و فتیله های (Tents) لامیناریای استریل؛ بند آورنده های خون دندانپزشکی
یا جراحی قابل جذب استریل؛ مسدودکننده های چسبنده دندانپزشکی یا جراحی استریل، خواه قابل یا
غیرقابل جذب
- Sterile surgical catgut, similar sterile
suture materials (including sterile
absorbable surgical or dental yarns) and
sterile tissue adhesives for surgical
wound closure; sterile laminaria and
sterile laminaria tents; sterile absorbable
surgical or dental haemostatics; sterile
surgical or dental adhesion barriers,
whether or not absorbable
30061010- - - نخ های جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا
5/0 از انواع کات گوت پلین، کات گوت کرومیک،
نایلون، سیلک، پلی پروپیلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon
(P.G.A) Polyglycolic Acid
15-- - - Sterile surgical catgut, plain,
chromic, Nylon, silk, polypropelene,
poly vinilidine floride (monofilament)
and poly glycolic acid (without needle)
with size of 0 to 5/0
30061090- - - سایر2-- - - Other
300062000- معرف هایی که در تشخیص گروههای خون و عوامل خون مصرف می شود2-- Blood-grouping reagents
30063000- فرآورده های کدرکننده برای آزمایش های
رادیوگرافیک؛ معرف هایی که برای تشخیص مرض در وجود بیمار استعمال می شود
2-- Opacifying preparations for X-ray
examinations; diagnostic reagents
designed to be administered to the
patient
300640- سیمان و سایر محصولات برای پرکردن دندان؛ سیمان برای بازسازی استخوان:- Dental cements and other dental
fillings; bone reconstruction cements
30064010- - - سایر8-- - - Other
30064020- - - سیمان گلاس آنیوس8-- - - Glass anious cement
30064030- - - اکریل6-- - - Acryle
30064040- - - سیمان پلی کربوکسیلات8-- - - Polycarboxilate cement
30064050- - - کامپوزیت2-- - - Composite
30064060- - - سیمان ZOE10-- - - Zoe cement
30064080- آمالگام برای پرکردن دندان6-
30064090- - - سایر2-- - - Other
30065000- کیف و جعبه های مخصوص دارو برای کمک های فوري اولیه26- First-aid boxes and kits
30066000- فرآورده های شیمیایی ضدبارداری بر اساس
هورمونها، براساس سایر محصولات شماره 2937 یا اسپرمسیدها
2-- Chemical contraceptive preparations
based on hormones, on other products of
heading 29.37 or on spermicides
300670- فرآورده هایی که به شکل ژل عرضه شده و برای استفاده در طب انسانی یا حیوانی به عنوان روا نکننده
جهت بعضی از قسمت های بدن به هنگام اعمال
جراحی یا آزمایشات پزشکی یا به عنوان عوامل اتصال بین بدن و آلات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد:
- Gel preparations designed to be used
in human or veterinary medicine as a
lubricant for parts of the body for
surgical operations or physical
examinations or as a coupling agent
between the body and medical
instruments
30067010- - - ژل الکترود پزشکی10-- - - Medical electrode jel
30067090- - - سایر2-- - - Other
- سایر:- Other
30069100- - لوازم مخصوص استفاده در اُستومی (Ostomy)4-- -Appliances identifiable for ostomy use
30069200- - - ضایعات داروسازی (Pharmaceutical)46- -Waste pharmaceuticals

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *