فصل بیست و نهم – محصولات شیمیایی آلی

فصل بیست و نهم – محصولات شیمیایی آلی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2901هیدروکربورهای غیرحلقوی.Acyclic hydrocarbons.
29011000- اشباع شده- Saturated
- اشباع نشده:- Unsaturated:
29012100- - اتیلن- - Ethylene
29012200- - پروپن (پروپیلن)- - Propene (propylene
29012300- - بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن- - Butene (butylene) and isomers thereof
21092400- - بوتا- 3،1 - دی ان و ایزوپرن (Isoprene)- - Buta-1,3-diene and isoprene
21092900- - سایر- - Other
2902هیدروکربورهای حلقوی.Cyclic hydrocarbons.
- سیکلانیک ها، سیکلنیک ها یا سیکلوترپنیک ها:- Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes:
29021100- - سیکلوهگزان- - Cyclohexane
29021900- - سایر- - Other
29022000- بنزن- Benzene
29023000- تولوئن- Toluene
- اکسیلن ها:- Xylenes:
29024100- - اورتو اکسیلن (o-Xylene)- - o-Xylene
29024200- - متا اکسیلن (m-Xylene)- - m-Xylene
29024300- - پارا - اکسیلن (p-Xylene)- - p-Xylene
29024400- - ایزومرهای اکسیلن به صورت مخلوط- - Mixed xylene isomers
29025000- استیرن- Styrene
29026000- اتیل بنزن- Ethylbenzene
29027000- کومن- Cumene
29029000- سایر- Other
2903مشتقات هالوژنه هیدرو کربورها.Halogenated derivatives of hydrocarbons.
- مشتقات کلردار اشباع شده هیدرو کربورهای غیرحلقوی:- Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons:
29031100 - - کلرومتان (کلرور متیل) و کلرو اتان (کلرور اتیل)- - Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride)
29031200 دی کلرومتان (کلرومتیلن)- - Dichloromethane (methylene chloride
29031300- - کلروفرم (تری کلرومتان)- - Chloroform (trichloromethane)
29031400- - تترا کلرور کربن- - Carbon tetrachloride
29031500 دی کلرایداتیلن (ISO)
2،1-دی کلرواتان
- - Ethylene dichloride (ISO) 1,2- Dichloroethane
29031900- - سایر- - Other
- مشتقات کلره اشباع نشده هیدروکربورهای
غیرحلقوی:
- Unsaturated chlorinated derivatives of
acyclic hydrocarbons:
29032100- - کلروروینیل (کلرواتیلن)- - Vinyl chloride (chloroethylene)
29032200- - تری کلرواتیلن- - Trichloroethylene
29032300- - تتراکلرواتیلن (پرکلرواتیلن)- - Tetrachloroethylene (perchloroethylene
29032900- - سایر- - Other
- مشتقات فلورینه (Fluorinated)، برومینه (Brominated) یا یدینه (Iodinated) هیدروکربن های غیرحلقوی:- Fluorinated, brominated or iodinated
derivatives of acyclic hydrocarbons
29033100 دی برومو اتیلن ISO 2،1-تری برومواتان)- - Ethylene dibromide (ISO)(1,2- dibromoethane)
29033900-- سایر- - Other
- مشتقات هالوژنه هیدروکربورهای غیرحلقوی دارای
دو یا چند هالوژن مختلف:
- Halogenated derivatives of acyclic
hydrocarbons containing two or more
different halogens:
29034100- - تری کلرو فلوئورو متان- - Trichlorofluoromethane
29034200- - دی کلرو دی فلوئور متان- - Dichlorodifluoromethane
29034300- - تری کلروتری فلوئورو اتان ها- - Trichlorotrifluoroethanes
29034400 دی کلرو تترافلوئورو اتانها و کلرو پنتا فلوئورو اتانها- - Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane
29034500- - سایر مشتقات پرهالوژنه فقط با فلوئورو کلر- - Other derivatives perhalogenatedonly with fluorine and chlorine
29034600- - برومو کلرو دی فلوئورومتان، بروموتری فلوئورومتان و دی بروموتترا فلوئورو اتان ها- - Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes
29034700- - سایر مشتقات پرهالوژنه- - Other perhalogenated derivatives
29034900- - سایر- - Other
- مشتقات هالوژنه هیدروکربورهای سیکلانیک،
سیکلنیک یا سیکلوترپنیک:
- Halogenated derivatives of cyclanic,
cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons:
29035100- - 6،5،4،3،2،1- هگزاکلرو سیکلوهگزان ((HCH(ISO)، شامل لیندن (ISO و INN)- - 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
(HCH (ISO), including lindane (ISO,
INN)
29035200- - آلدرین (ISO)، کلرودین (ISO) و هپتاکلر (ISO).- - Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and
heptachlor (ISO)
29035900- - سایر- - Other
- مشتقات هالوژنه هیدروکربورهای بودار
(آروماتیک):
- Halogenated derivatives of aromatic
hydrocarbons:
29036100- - کلروبنزن، اورتو – دی کلرو بنزن و پارا - دی
کلرو بنزن
- - Chlorobenzene, o-dichlorobenzene
and p-dichlorobenzene
29036200- - هگزا کلرو بنزن (ISO) و د.د.ت (ISO) (کلوفنوتان (INN)، - - Hexachlorobenzene and (ISO) DDT
(ISO) elofenotane (INN), (1,1,1-
trichloro-2,2-bis(pchlorophenyl)
ethane)
29036900- - سایر- - Other
2904مشتقات سولفونه، نیتره یا نیتروزه، هیدروکربورها،
حتی هالوژنه.
Sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of hydrocarbons, whether
or not halogenated.
29041000- مشتقاتی که تنها دارای گروههای سولفونه می باشند، املاح و استرها اتیلیک آنها- Derivatives containing only sulpho
groups, their salts and ethyl esters
29042000- مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند- Derivatives containing only nitro or only nitroso groups
29049000- سایر- Other
2905الکل ها غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره
یا نیتروزه آنها.
Acyclic alcohols and their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives.
- منو الکلهای اشباع شده:- Saturated monohydric alcohols:
29051100- - متانول (الکل متلیک)- - Methanol (methyl alcohol)
29051200- - پروپان - 1 - ئول (الکل پروپیلیک) و پروپان - 2 -
ئول (الکل ایزو پروپیلیک)
- - Propan-1-ol (propyl alcohol) and
propan-2-ol (isopropyl alcohol)
29051300- - بوتان - 1 - ئول (الکل N - بوتیلیک)- - Butan-1-ol (n-butyl alcohol)
29051400- - سایر بوتانول ها- - Other butanols
290516- - اوکتانول (الکل اوکتیلیک) و ایزومرهای آن:- - Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof
29051610- - - دواتیل هگزانول- - - 2 ethyl hexanol
29051690- - - سایر- - - Other
29051700- - دودکان - 1 - ئول (الکل لوریک) هگزا دکان - 1 -
ئول (الکل ستیلیک) و اوکتا دکان - 1 - ئول (الکل استئاریک)
- - Dodecan-1-ol (lauryl alcohol),
hexadecane-1-ol (cetyl alcohol) and
octadecan-1-ol (stearyl alcohol)
29051900- - سایر- - Other
- مونو الکل های اشباع نشده:- Unsaturated monohydric alcohols:
29052200- - الکل های ترپن دار غیرحلقوی- - Acyclic terpene alcohols
29052900- - سایر- - Other
- دی ئول ها:- Diols:
29053100- - اتیلن گلیکول (اتان دی ئول)- - Ethylene glycol (ethanediol)
29053200- - پروپیلن گلیکول (پروپان -2،1 - دی تول)- - Propylene glycol (propane-1,2-diol)
29053900- - سایر- - Other
- سایر پلی الکل ها:- Other polyhydric alcohols:
29054100- - 2 - اتیل - 2 - (هیدروکسی متیل) پروپان - 3،1 - دی ئول (تری متیلول پروپان) - - 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-
1,3-diol (trimethylolpropane)
29054200- - پنتا اریتریتول (پنتا اریتریت)- - Pentaerythritol
29054300- - مانیتول- - Mannitol
290544- - D - گلوسیتول (سوربیتول):- - D-glucitol (sorbitol)
29054410- - - محلول در آب- - - Dissolved in water
29054420- - - پودر سوربیتول- - - Sorbitol powder
29054500- - گلیسرول- - Glycerol
29054900- - سایر- - Other
- مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل های غیرحلقوی:- Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of acyclic
alcohols:
29055100- - اتکلرووینول (INN)- - Ethchlorvynol (INN
29055900- - سایر- - Other
2906الکل های حلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره
یا نیتروزه آنها.
Cyclic alcohols and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives.
- سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic:
29061100- - مانتول (Menthol)- - Menthol
29061200- - سیکلو هگزانول، متیل سیکلو هگزانول ها و دی
متیل سیکلو هگزانول ها
- - Cyclohexanol, methylcyclohexanols
and dimethylcyclohexanols
29061300- - استرول ها و اینوزیتول ها- - Sterols and inositols
29061900- - سایر- - Other
آروماتیک ها (بودارها Aromatic):- Aromatic:
29062100- - الکل بنزیلیک- Benzyl alcohol
29062900- - سایر- - Other
2907فنل ها، فنل - الکلها.Phenols; phenol-alcohols.
- مونوفنل ها:- Monophenols:
29071100- - فنل (هیدروکسی بنزن و املاح آن)- - Phenol (hydroxybenzene) and its salts
29071200- - کرزول ها و املاح آنها- - Cresols and their salts
290713- - اوکتیل فنل، نونیل فنل و ایزومرهای آنها؛ املاح
این محصولات:
- - Octylphenol, nonylphenol and their
isomers; salts thereof
29071310- - نونیل فنل- - - Nonylphenol
29071390- - - سایر- - - Other
29071500- - نفتل ها و املاح آنها- - Naphthols and their salts
29071900- - سایر- - Other
- پلی فنل ها؛ فنل الکل ها:- Polyphenols; phenol-alcohols:
29072100- - رزور سینول و املاح آن- - Resorcinol and its salts
29072200- - هیدرو کینون و املاح آن- - Hydroquinone (quinol) and its salts
29072300- - 4،4 - ایزوپروپیلیون دی فن لبیس آ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن- - 4,4'-Isopropylidenediphenol
(bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts
29072900- - سایر- - Other
2908مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه فنل ها و
فنل - الکل ها.
Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of phenols or
phenol-alcohols.
- مشتقات فقط حاوی جانشین های (Substituents) هالوژنی و نمک های آنها:- Derivatives containing only halogen
substituents and their salts:
29081100- - پنتاکلروفنل (ISO)- - Pentachlorophenol (ISO)
29081900- - سایر- - Other
- سایر- Other:
29089100- - دی نو سب Dinoseb (ISO) و نمک های آن- - Dinoseb (ISO) and its salts
29089900- - سایر- - Other
2909اترها، اتر الکل ها، اتر فنل ها، اتر الکل فنل ها، پراکسیدهای الکل ها، پراکسیدهای اترها،
پراکسیدهای ستن ها ( با ساخت شیمیایی مشخص یا نامشخص)، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا
نیتروزه آنها.
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols,
ether-alcohol-phenols, alcohol
peroxides, ether peroxides, ketone
peroxides (whether or not chemically
defined), and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives.
- اترهای غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه،
نیتره یا نیتروزه آنها:
- Acyclic ethers and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives:
29091100- - اتر دی اتیلیک ( دی اتیل اتر ) (اکسید - دی
اتیل)
- - Diethyl ether
29091900- - سایر- - Other
29092000- اترهای سیکلانیک، سیکلنیک و سیکلوترپنیک و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
ethers and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives
29093000- اترهای بودار (Aromatic) و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها- Aromatic ethers and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives
- اتر الکل ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا
نیتروزه آنها:
- Ether-alcohols and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives:
29094100- - 2،2- اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)- - 2,2'-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol)
29094300- - اترهای مونو بو تیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن
گلیکول
- - Monobutyl ethers of ethylene glycol
or of diethylene glycol
29094400- - سایر مونوالکیل اترهای اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول- - Other monoalkylethers of ethylene
glycol or of diethylene glycol
29094900- - سایر- - Other
29095000- اتر - فنل ها، اتر - الکل - فنل ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها- Ether-phenols, ether-alcohol-phenols
and their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives
290960- پراکسیدهای الکل ها، پراکسیدهای اترها،
پراکسیدهای ستن ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه،
نیتره و یا نیتروزه آنها:
- Alcohol peroxides, ether peroxides,
ketone peroxides and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives
29096010- - - متیل اتیل کتون پراکسید- - - Methylethyl ketone peroxide
2910اپو اکسیدها، اپوکسی الکل ها، اپوکسی فنل ها و اپواکسی اترها، با سه اتم در حلقه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols
and epoxyethers, with a threemembered
ring, and their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives.
29101000- اکسیران ( اکسید اتیلن)- Oxirane (ethylene oxide)
29102000- متیل اکسیران (اکسید پروپیلن)- Methyloxirane (propylene oxide)
29103000- 1 - کلرو 3،2- اپواکسی پروپان ( اپی کلر هیدرین)- 1- Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)
29104000- دی آلدرین (ISO ، INN)- Dieldrin (ISO, INN)
29109000- سایر- Other
29110000استال ها و همی استال ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا
نیتروزه آنها.
Acetals and hemiacetals, whether or
not with other oxygen function, and
their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives.
2912آلدئیدها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه؛ پلیمرهای
حلقوی آلدئیدها؛ پارافرمالدئید.
Aldehydes, whether or not with other
oxygen function; cyclic polymers of
aldehydes; paraformaldehyde.
- آلدئیدهای غیرحلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه:- Acyclic aldehydes without other oxygen function:
29121100- - متانال (فرمالدئید)- - Methanal (formaldehyde)
29121200- - اتانال (استالدئید)- - Ethanal (acetaldehyde)
29121900- - سایر- - Other
- آلدئیدهای حلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه- Cyclic aldehydes without other oxygen function:
29122100- - بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیک)- - Benzaldehyde
29122900- - سایر- - Other
29123000- آلدئید - الکل ها- Aldehyde-alcohols
- آلدئید - اترها، آلدئید - فنل ها و آلدئیدهای با
دیگر عوامل اکسیژنه:
- Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols
and aldehydes with other oxygen
function:
29124100- - وانیلین (آلدئید متیل پروتوکاتشیک)- - Vanillin (4-hydroxy-3- methoxybenzaldehyde)
29124200 اتیل وانیلین (آلدئید اتیل پروتوکاتشیک)- - Ethylvanillin (3-ethoxy-4- hydroxybenzaldehyde)
29124900- - سایر- - Other
29125000- پلیمرهای حلقوی آلدئید ها- Cyclic polymers of aldehydes
29126000- پارافرمالدئید- Paraformaldehyde
29130000مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه محصولات مشمول شماره 2912.Halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives of products of
heading 29.12.
2914ستن ها و کینون ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Ketones and quinones, whether or not
with other oxygen function, and their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives.
- ستن های غیرحلقوی، بدون دیگر عوامل اکسیژنه- Acyclic ketones without other oxygen function:
29141100- - استن- - Acetone
29141200- - بوتانون (متیل اتیل ستن)- - Butanone (methyl ethyl ketone)
29141300- - 4 -متیل پنتان - 2- اون (متیل ایزوبوتیل ستن)- - 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone)
29141900- - سایر- - Other
- ستن های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک
بدون دیگر عوامل اکسیژنه:
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
ketones without other oxygen function:
29142100- - کافور- - Camphor
29142200 - - سیکلوهگزانون و متیل سیکلوهگزانون ها- - Cyclohexanone and methylcyclohexanones
29142300- - یونون ها و متیل یونون ها- - Ionones and methylionones
29142900- - سایر- - Other
- ستن های بودار (آروماتیک Aromatic) بدون عامل اکسیژنه دیگر:- Aromatic ketones without other
oxygen function:
29143100- - فنیل استن (فنیل پروپان- 2- one)- - Phenylacetone (phenylpropan-2-one)
29143900- - سایر- - Other
29144000- ستن الکل ها و ستن، آلدئید ها- Ketone-alcohols and ketone-aldehydes
29145000- ستن فنل ها و ستن ها با دیگر عوامل اکسیژنه- Ketone-phenols and ketones with other oxygen function
- کینون ها:- Quinones:
29146100- - آنتراکینون- - Anthraquinone
29146900- - سایر- - Other
29147000- مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه- Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
2915اسیدهای مونوکربوکسیلیک غیرحلقوی اشباع شده و
انیدرید ها، هالوژنورها، پراکسی دها و پراکسی
اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا
نیتروزه آنها.
Saturated acyclic monocarboxylic
acids and their anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids; their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives.
- اسید فرمیک، املاح و استرهای آن:- Formic acid, its salts and esters:
29151100- - اسید فرمیک- - Formic acid
29151200- - املاح اسید فرمیک- - Salts of formic acid
29151300- - استرهاي اسید فرمیک- - Esters of formic acid
- اسید استیک و املاح آن؛ انیدرید اسیتک؛- Acetic acid and its salts; acetic anhydride:
29152100- - اسید استیک- - Acetic acid
29152400- - انیدریدهاي استیک- - Acetic anhydride
291529- - سایر- - Other
29152910- - - استات سدیم گرید داروئی- - - Sodium acetate of pharmaceutical
29152920- - دی استات سدیم- - - Sodium diacetate
29152990- - - سایر- - - Other
- استرهای اسید استیک:- Esters of acetic acid:
29153100- - استات اتیل- - Ethyl acetate
29153200- - استات وینیل- - Vinyl acetate
29153300- - استات بوتیل نرمال- - n-Butyl acetate
29153400- - استات ایزوبوتیل- -Iso- Butyl acetate
29153600- - استات دی نوسب (ISO)
29153900- - سایر- - Other
291540- اسیدهای مونو – دی – یا تری کلرو استیک، املاح
و استرهای آنها:
- Mono-, di-or trichloroacetic acids,
their salts and esters
29154010- - - مونوکلرواستیک اسید- - - Monochloroacetic acid
29154090- - - سایر- - - Other
29155000- اسید پروپیونیک، املاح و استرهای آن- Propionic acid, its salts and esters
29156000- اسیدهای بوتانوئیک، اسیدهای پنتانوئیک، املاح و استرهای آنها- Butanoic acids, pentanoic acids, their
salts and esters
291570- اسید پالمتیک، اسید استئاریک، املاح و استرهای آنها:- Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters
29157010- - - استئاراتهای فلزی:- - - Metal estearates:
29157011 - - - استئارات منیزیم گرید داروئی - - - Megnesium estearates, of pharmaceutical grade
29157019 - - - سایر - - - Other
29157090- - - سایر- - - Other
291590- سایر:- Other
29159010- - - والپروات سدیم- - - Sodium valproate
29159090- - - سایر- - - Other
29159091- - - آتورواستاتین - - - Atrostatin
29159099 - - - سایر - - - Other
2916اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع نشده و اسیدهای مونو کربوکسیلیک حلقوی، و انیدریدها،
هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛
مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
Unsaturated acyclic monocarboxylic
acids, cyclic monocarboxylic acids,
their anhydrides, halides, peroxides
and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives.
- اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها،هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها؛- Unsaturated acyclic monocarboxylic
acids, their anhydrides, halides,
peroxides, peroxyacids and their
derivatives:
29161100- - اسید اکریلیک و املاح آن- -Acryli acid and its salts
29161200- - استرهای اسید اکریلیک- - Esters of acrylic acid
29161300- - اسید متاکریلیک و املاح آن- - Methacrylic acid and its salts
29161400- - استرهای اسید متاکریلیک- - Esters of methacrylic acid
29161500- - اسیدهای اولئیک، لنیولئیک، یا لینولنیک، املاح و استرهای آنها- - Oleic, linoleic or linolenic acids, their
salts and esters
29161900- - سایر- - Other
29162000- اسیدهای مونو کربوکسیلیک، سیکلانیک، سیکلنیک
یا سیکلوترپنیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها،
پراکسی اسیدها و مشتقات آنها
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
monocarboxylic acids, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their
derivatives
- اسیدهای مونو کربوکسیلیک بودار (آروماتیک)، انیدریدها،
هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:
- Aromatic monocarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives:
291631- - اسید بنزوئیک، املاح و استرهای آن:- - Benzoic acid, its salts and esters
29163110- - - بنزوات سدیم- - - Sodium benzoate
29163190- - - سایر- - - Other
29163200- - پراکسید بنزوئیل و کلرور بنزوئیل- - Benzoyl peroxide and benzoyl chloride
29163400- - اسید فنیل استیک و املاح آن- - Phenylacetic acid and its salts
29163500- - استرهای اسید فنیل استیک- - Esters of phenylacetic acid
29163600- - بی ناپاکریل Binapacryl (ISO- - Binapacryl (ISO)
291639- - سایر:- - Other
29163910- - - نالیدیکسیک اسید پودر ساده- - - Nalydycsic acid simple powder
29163920- - - نالیدیکسیک اسید میکرونایز- - - Nalydycsic acid (micronized)
29163930- - - ماده اولیه دارویی ایبوپروفن- - - Iboprophen (pharmaceutical grade primary material)
29163990- - - سایر- - - Other
2917اسیدهای پلی کربوکسیلیک، انیدریدها، هالوژنورها،پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.Polycarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides and
peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives.
- اسیدهای پلی کربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها،هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها ومشتقات آنها:- Acyclic polycarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives:
29171100- - اسید اکسالیک، املاح و استرهای آن- - Oxalic acid, its salts and esters
29171200- - اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن- - Adipic acid, its salts and esters
29171300- - اسید آزلائیک، اسید سباسیک، املاح و استرهای آنها- - Azelaic acid, sebacic acid, their salts
and esters
29171400- - انیدرید مالئیک- - Maleic anhydride
291719- - سایر:- - Other
29141910- - - فروس فومارات- - - Ferrous foumarate
29171990- - - سایر- - - Other
29172000- اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها،
پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
polycarboxylic acids, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their
derivatives
- اسیدهای پلی کربو کسیلیک بودار (Aromatic)، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای
آنها و مشتقات آنها:
- Aromatic polycarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives:
29173200- - اورتو فتالات های دی اکتیل- - Dioctyl orthophthalates
29173300- - اورتوفتالات دی نوئیل یا دی دسیل- - Dinonyl or didecyl orthophthalates
291734- - سایر استرهای اسید اورتو فتالیک:- - Other esters of orthophthalic acid
29173410- - - فتالات سرب- - - Lead phthalate
29173490- - - سایر- - - Other
29173500- - انیدرید فتالیک- - Phthalic anhydride
29173600- - اسید ترفتالیک و املاح آن- - Terephthalic acid and its salts
29173700- - ترفتالات دی متیل- - Dimethyl terephthalate
291739- - سایر:- - Other
29173910- - - دی بوتیل فتالات- - - Dibutyl phthalate
29173990- - - سایر- - - Other
2918اسیدهای کربوکسیلیک با عوامل اکسیژنه اضافی و انیدرید ها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا
نیتروزه آنها.
Carboxylic acids with additional
oxygen function and their anhydrides,
halides, peroxides and peroxyacids;
their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives.
- اسیدهای کربوکسیلیک دارای عامل الکل ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها،
پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:
- Carboxylic acids with alcohol function
but without other oxygen function, their
anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives:
29181100- - اسید لاکتیک، املاح و استرهای آن- - Lactic acid, its salts and esters
29181200- - اسید تارتریک- - Tartaric acid
29181300- - املاح و استرهای اسید تارتریک- - Salts and esters of tartaric acid
29181400- - اسید سیتریک- - Citric acid
291815- - املاح و استرهای اسید سیتریک:- - Salts and esters of citric acid
29181510- - - سدیم سیترات دی هیدرات گرید داروئی- - - Di-hydrate sodium citrate (pharmaceutical grade)
29181520- - - سدیم سیترات بدون آب گرید دارویی- - - Anhydrous sodium citrate (pharmaceutical grade)
29181590- - - سایر- - - Other
29181600- - اسید گلوکنیک، املاح و استرهای آن- - Gluconic acid, its salts and esters
29181800- - کلروبنزیلات (ISO)- - Chlorobenzilate (ISO)
29181900- - سایر- - Other
- اسیدهای کربوکسیلیک با عامل فنل ولی بدون
عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها ، هالوژنورها،
پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها:
- Carboxylic acids with phenol function
but without other oxygen function, their
anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives:
291821- - اسید سالیسیلیک و املاح آن- - Salicylic acid and its salts
29182110- - - پودر خالص اسید سالیسیلیک که مخلوط با
مواد دیگر نمی باشد
- - - Pure salicylic acid powder, not
mixed with other substances
29182190- - - سایر- - - Other
29182200- - اسید اورتو اسیتل سالیسیلیک، املاح و استرهای آن- - O-Acetylsalicylic acid, its salts and
esters
291823- - سایر استرهای اسید سالیسیلیک و املاح آنها:- - Other esters of salicylic acid and their salts
29182310- - - استیل سالیسیک اسید پودر- - - Acid salycylic acetyl (powder)
29182320- - - استیل سالیسیک اسید گرانول- - - Acid salycylic acetyl (granule)
29182330- - - استیل سالیسیک کریستال- - - Acid salicylic acetyl (crystal)
29182340- - - متیل سالیسیلات- - - Salycilate methyl
29182390- - - سایر- - - Other
29182900- - سایر- - Other
29183000- اسیدهای کربوکسیلیک با عامل آلدئید یا ستن ولی
بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها،
پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها
- Carboxylic acids with aldehyde or
ketone function but without other
oxygen function, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and their
derivatives
- سایر:- Other:
29189100 - -2, 4, 5–T (ISO) (2, 4, 5, -
trichlorophenoxyacetic acid), its salts
and esters
29189900- - سایر:- - Other
29189910- - - ناپروکسن- - - Naproxen
29189920- - - جم فیبروزیل- - - Jamfibrozil
29189990- - - سایر- - - Other
2919استرهای فسفریک و نمک های آنها، شامل
لاکتوفسفات ها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا
نیتروزه آنها.
Phosphoric esters and their salts,
including lactophosphates; their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives.
29191000 - Tris (2, 3-dibromopropyl) phosphate
29199000- سایر- Others
2920استرهای سایر اسیدهای غیرآلی غیرفلزی
(باستثنای استرهای هالوژنورهای هیدروژن)، و املاح آنها، مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها؛
Esters of other inorganic acids of nonmetals
(excluding esters of hydrogen
halides) and their salts; their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives.
- استرهای تیوفسفریک (فسفرو تیوآت ها) و نمک های آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:-Thiophosphoric esters
(phosphorothioates) and their salts; their
halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives.
29201100- - پاراتیون (ISO) و متیل – پاراتیون (ISO) (پاراتیون – متیل)- - ISO) (methyl-parathion)
29201900- - سایر- - Others
29209000- سایر
2921ترکیبات دارای عامل آمینAmine-function compounds.
- مونو آمین های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح
این محصولات:
- Acyclic monoamines and their
derivatives; salts thereof:
29211100- - مونو ، دی یا تری متیل آمین و املاح آنها- - Methylamine, di-or trimethylamine and their salts
29211900- - سایر- - Other
- پلی آمین های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح این
محصولات:
- Acyclic polyamines and their
derivatives; salts thereof:
29212100- - اتیلن دی آمین و املاح آن- - Ethylenediamine and its salts
29212200- - هگزا متیلن دی آمین و املاح آن- - Hexamethylenediamine and its salts
29212900- - سایر- - Other
29213000- مونوآمین ها یا پلی آمین های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک؛ و مشتقات آنها؛ املاح این
محصولات
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
mono- or polyamines, and their
derivatives; salts thereof
- مونو آمین های بودار (آروماتیک) و مشتقات آنها؛
املاح این محصولات:
- Aromatic monoamines and their
derivatives; salts thereof:
29214100- - آنیلین و املاح آن- - Aniline and its salts
29214200- - مشتقات آنیلین و املاح آنها- - Aniline derivatives and their salts
29214300- - تولوئیدین ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه- - Toluidines and their derivatives; salts thereof
29214400- - دی فنیل آمین ومشتقات آمین؛ املاح مربوطه- - Diphenylamine and its derivatives; salts thereof
29214500- - 1- نفتیل آمین (آلفا نفتیل آمین (بتا نفتیل آمین) و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات- - 1-Naphthylamine (alphanaphthylamine),
2-naphthylamine (betanaphthylamine)
and their derivatives;
salts thereof
29214600- - آمفتامین (INN)، بنزفتامین (INN)، دگزا مفتامین (INN)، اتی لام فتامین (INN)،فن کام فامین، لفتامین (INN)، لوام فتامین (INN)،مفنورکس (INN) و فنترمین (Phentermine)؛ املاح این محصولات- - Amfetamine (INN), benzfetamine
(INN), dexamfetamine (INN),
etilamfetamine (INN), fencamfamin
(INN), lefetamine (INN), levamfetamine
(INN), mefenorex (INN) and
phentermine (INN); salts thereof
292149- - سایر:- - Other
29214910- - - آمی تریپتیلن- - - Amitriptyline (HCL
29214920- - - نورتریپتیلن- - - Nortriptyline (HCL
29214990- - - سایر- - - Other
- پلی آمیدهای بودار و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:- Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof:
29215100- - اورتو متا پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات- - o-, m-, p-Phenylenediamine,
diaminotoluenes, and their derivatives;
salts thereof
29215900- - سایر- - Other
2922ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژنه.Oxygen-function amino-compounds.
- آمینو الکل ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از
یک نوع عامل اکسیژنه هستند، اترهاو استرهای آنها؛
املاح این محصولات:
- Amino-alcohols, other than those
containing more than one kind of
oxygen function, their ethers and esters;
salts thereof:
292211- - منو اتانول آمین و املاح آن:- - Monoethanolamine and its salts
29221110- - - منواتانول آمین- - - Monoethanolamine
29221190- - - سایر- - - Other
292212- - دی اتانول آمین و املاح آن- - Diethanolamine and its salts
29221210- - - کوکونات دی اتانول آمین- - - Coconut diethanolamine
29221220- - - دی اتانول آمین- - - Diethanolamine
29221290- - - سایر- - - Other
292213- - تری اتانول آمین واملاح آن:- - Triethanolamine and its salts
29221310- - - تری اتانول آمین- - - Triethanolamine
29221390- - - سایر- - - Other
29221400- - دکسترو پروپوکسی فن (INN) و املاح آن- - Dextropropoxyphene (INN) and its salts
292219- - سایر:- - Other
29221910- - - پروپرانولول- - - Propranolol
29221990- - - سایر- - - Other
- آمینو نفتل ها و سایر آمینوفنلها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ اترها و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:- Amino-naphthols and other aminophenols,
other than those containing
more than one kind of oxygen function,
their ethers and esters; salts thereof:
29222100- - اسیدهای آمینو نفتل سولفوئیک و املاح آنها- - Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts
292229- - سایر:- - Other
29222910 - - - پاراآمینوفنل گرید داروئی- - - Para aminophenole (pharmaceutical grade)
29222990- - - سایر- - - Other
- آمینو آلدئیدها، آمینو ستن ها و آمینو کینون ها،غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ املاح این محصولات:- Amino-aldehydes, amino-ketones and
amino-quinones, other than those
containing more than one kind of
oxygen function; salts thereof:
29223100- - آمفیرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح این محصولات- - Amfepramone (INN), methadone
(INN) and normethadone (INN); salts
thereof
29223900- - سایر- - Other
- آمینو اسیدها، غیر از آنهایی که دارای بیش از
یک نوع عامل اکسیژنه هستند و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:
- Amino-acids, other than those
containing more than one kind of
oxygen function, and their esters; salts
thereof:
29224100- - لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات- - Lysine and its esters; salts thereof
29224200- - اسید گلوتامیک و املاح آن- - Glutamic acid and its salts
29224300- - اسید آنترانیلیک و املاح آن- - Anthranilic acid and its salts
29224400- - تیلیدین (INN) و املاح آن- - Tilidine (INN) and its salts
292249- - سایر- - Other
29224910- - - دیکلوفناک سدیم- - - Sodiom Diclophenac
29224990- - - سایر- - - Other
292250- آمینو الکل فنل ها، آمینو اسید فنل ها و سایر ترکیبات آمینه (Amino) با عامل اکسیژنه:- Amino-alcohol-phenols, amino-acidphenols
and other amino-compounds
with oxygen function
29225010- - - فلوکستین هیدروکلراید- - - Fluoxetine Hydrochloride
29225020- - - ترامادول هیدروکلراید- - - Hydrochloride teramadol
29225030- - - آلندرونیت سدیم- - - Sodium Alendronite
29225090- - - سایر- - - Other
2923املاح و هیدرواکسیدهای آمونیم چهارتایی؛ لستین ها و سایر فسفو آمینولیپیدها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص.Quaternary ammonium salts and
hydroxides; lecithins and other
phosphoaminolipids, whether or not
chemically defined.
292310- کولین و املاح آن:- Choline and its salts
29231010- - - کولین کلراید 75 % مایع- - - Chloride choline (%75) liquid
29231020- - - کولین کلراید 60 % پودر- - - Chloride choline (%60) powder
29231090- - - سایر- - - Other
292320- لستین ها و سایر فسفو آمینو لیپیدها:- Lecithins and other phosphoaminolipids
29232010- - - لستین ها- - - Lecithins
29232090- - - سایر- - - Other
29239000- سایر- Other
2924ترکیبات دارای عامل کربوکسی آمید؛ ترکیبات دارای عامل آمید اسید کربنیک.Carboxyamide-function compounds;
amide-function compounds of
carbonic acid.
- آمیدهای غیرحلقوی (همچنین کاربامات های
غیرحلقوی) و مشتقات آنها، املاح مربوطه:
- Acyclic amides (including acyclic
carbamates) and their derivatives; salts
thereof:
29241100- - مپروبامات (INN)- - Meprobamate (INN
29241200- - فلوئور و استامید (ISO)، مونوکروتوفوس (ISO) و فسفامیدون (ISO)- - Acetamidfluor (ISO) momachruophous
(ISO) and phosphamidone (ISO)
29241900- - سایر- - Other
آمیدهای (ازجمله کاربامات های) حلقوی و مشتقات
آنها؛ املاح مربوطه:
- Cyclic amides (including cyclic
carbamates) and their derivatives; salts
thereof:
29242100- - اورئین ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات- - Ureines and their derivatives; salts thereof
29242300- - اسید 2- استامید و بنزوئیک (اسید - N استیل آن ترانیلیک) و املاح آن- - 2-Acetamidobenzoic acid (Nacetylanthranilic
acid) and its salts
29242400- - آتینامات (INN)- - Ethinamate (INN
292429- - سایر:- - Other
29242910- - - آتنولول- - - Atenolol
29242920- - - لیدوکائین پایه- - - Lidocaine (base)
29242930- - - لیدوکائین هیدروکلراید- - - Lidocaine (hydrochloride)
29242940- - - استامینوفن پودر ساده و یا پودر دی سی (DC)- - - Acetaminophen (powder) Simple os D.C.
29242950- - - متوکاربامول- - - Meto Carbamole
29242990- - - سایر- - - Other
2925ترکیبات دارای عامل کروبکسی ایمید ( از جمله ساکارین و املاح آن) یا ترکیبات دارای عامل ایمین:Carboxyimide-function compounds
(including saccharin and its salts) and
imine-function compounds.
- ایمیدها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:- Imides and their derivatives; salts thereof:
29251100- - ساکارین و املاح آن- - Saccharin and its salts
29251200- - گلوت اتیمید (INN)- - Glutethimide (INN)
29251900- - سایر- - Other
- ایمین ها و مشتقات آنها؛ نمک هاي مربوطه:- Imines and their derivatives; salts thereof :
29252100- - کلرودی مفورم (ISO)- - Chlordimeform (ISO)
29252900- - سایر:- - Other
29252910- - - متفورمین- - - Menformine
29252990- - - سایر- - - Other
2926ترکیبات دارای عامل نیتریل.Nitrile-function compounds.
29261000- اکریلونیتریل- Acrylonitrile
29262000- 1 – سیانوگوآنیدین (دی سیان دی آمید)- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)
29263000- فن پروپورکس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه ( 4- سیانو - 2 -دی متیل آمینو – 4 ، -4 دی فنیل بوتان- Fenproporex (INN) and its salts;
methadone (INN) intermediate (4-cyano-
2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane)
29269000- سایر- Other
29270000ترکیبات دی آزوئیک یا آزوکسیکDiazo-, azo- or azoxy-compounds.
29280000مشتقات آلی هیدرازین یا هیدروکسیل آمین.Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine.
2929ترکیبات دارای دیگر عوامل ازوتهCompounds with other nitrogen function.
29291000- ایزوسیانات ها- Isocyanates
29299000- سایر- Other
2930ترکیبات آلی گوگردی.Organo-sulphur compounds.
29302000- تیوکاربامات ها و دی تیو کاربامات ها- Thiocarbamates and dithiocarbamates
29303000- مونو، دی -یاتتراسولفورهای تیوروم- Thiuram mono-, di-or tetrasulphides
29304000- متیونین- Methionine
29305000- کاپتافول (ISO) و متامید وفوس (ISO)- Captafol (ISO) and methamidophos (ISO)
29309000- سایرOther
29310000ترکیبات آلی، غیر آلی.Other organo-inorganic compounds.
2932ترکیبات هتروسیکلیک که فقط دارای هترواتم
(اتمهای) اکسیژن هستند.
Heterocyclic compounds with oxygen
hetero-atom(s) only.
- ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه فوران
(حتی هیدروژنه شده)، متراکم نشده باشد:
- Compounds containing an unfused
furan ring (whether or not hydrogenated)
in the structure:
29321100- - تترا هیدروفوران- - Tetrahydrofuran
29321200- - 2 - فورآلدئید (فورفورآل)- - 2-Furaldehyde (furfuraldehyde)
29321300- - الکل فورفوریلیک و الکل تترا هیدروفورفوریلیک- - Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol
29321900- - سایر- - Other
- لاکتون ها:- Lactones:
29322100- - کومارین، متیل کومارین ها و اتیل کومارین ها- - Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins
29322900- - سایر لاکتون ها- - Other lactones
- سایر:- Other:
29329100- - ایزوسافرول- - Isosafrole
29329200- - 1- (3،1- بنزودی اکسول 5 ایل)پروپان - 2- اون- - 1- (1,3-Benzodioxol-5-yl) propan-2-
one
29329300- - پی پرونال- - Piperonal
29329400- - سافرول- - Safrole
29329500- - تترا هیدروکانابینول ها (جملگی ایزومر)- - Tetrahydrocannabinols (all isomers)
293299- - سایر:- - Other
29329910- - - ایزوسوربایددی نیترات- - - Isosorbide dinitrate
29329920- - - آمیودارون- - - Amiodarone (HCL
29329990- - - سایر- - - Other
2933ترکیبات هتروسیکلیک، که منحصرا دارای هترو اتم
(اتمهای) ازت هستند.
Heterocyclic compounds with nitrogen
hetero-atom(s) only.
- ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه پیرو ازول (حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:- Compounds containing an unfused
pyrazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:
29331100- - فنازون (انتی پیرین) و مشتقات آن- - Phenazone (antipyrin) and its derivatives
29331900- - سایر- - Other
- ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه ایمیدازول(حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:- Compounds containing an unfused
imidazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:
29332100- - هیدآنتوئین و مشتقات آن- - Hydantoin and its derivatives
293329- - سایر:- - Other:
29332910- - - امپرازول- - - Omeprazole
29332990- - - سایر- - - Other
- ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه پیریدن(حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:- Compounds containing an unfused
pyridine ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:
29333100- - پیریدن و املاح آن- - Pyridine and its salts
29333200- - پی پیریدین و املاح آن- - Piperidine and its salts
29333300 آلفن تانیل (INN)، آنیل اریدین (INN)، بزیترامید (INN)، برومازپام،(INN)، دي فنواکسین(INN)، د يفنواکسیلات(INN)، دي پ یپانون(INN)، فنتانیل(INN)، ستوبمیدون(INN)، متیل فنیدات(INN)، پنتازوسین(INN)، پتیدین(INN)، پتیدین(INN)، واسطه A فن سی کلیدین (INN) (PCP) فنوپریدین ،(INN) پ یپرادرول (INN)، پی ري ترامید (INN)، پروپی رام(INN) و تریمیریدین
293339- - سایر:- - Other
29333910- - - بیزاکودیل- - - Bisacodyl
29333920- - - لوزارتان پتاسیم- - - Lozartan potassium
29333990- - - سایر- - - Other
29333991 - - - آملودیپین - - - Amlodipine
29333992 - - - ماده اولیه کلرفنیل آمین مالئات - - - Maleate amin phenilecholor (primary material)
29333999 - - - سایر - - - Other
- ترکیبات دارای ساختار حلقه های کیتولئین یا ایزو
کیتولئین (هیدروژنه شده یا نشده) که بیشتر متراکم نشده باشد:
- Compounds containing in the structure
a quinoline or isoquinoline ring-system
(whether or not hydrogenated), not
further fused:
29334100 لورفانول (INN) و املاح آن- - Levorphanol (INN) and its salts
29334900- - سایر- - Other
- ترکیبات دارای ساختار یک حلقه پیریمیدین
(هیدروژنه شده یا نشده) یا حلقه پی پرآزین:
- Compounds containing a pyrimidine
ring (whether or not hydrogenated) or
piperazine ring in the structure:
29335200- - مالونیل اوره (اسید باربی توریک) و املاح آن- - Malonylurea (barbituric acid) and its salts
29335300- - آلو باربیتال(INN)، آموباربیتال(INN)، باربی تال (INN)، بوتال بی تال(INN)، بوتوباربیتال،سیکلو باربی تال(INN)،متیل فنو باربیتال(INN)، پنتو باربیتال(INN)، فنوباربیتال(INN)، سکبوتاباربیتال(INN)، سکوباربیتال(INN)، و وینیل بیتال(INN)؛ املاح این محصولات- - Allobarbital (INN), amobarbital
(INN), barbital (INN), butalbital (INN),
butobarbital, cyclobarbital (INN),
methylphenobarbital (INN),
pentobarbital (INN), phenobarbital
(INN), secbutabarbital (INN),
secobarbital (INN) and vinylbital (INN);
salts thereof
29335400- - سایر مشتقات مالونیل اوره (اسید بار بیت اوریک)؛ املاح این محصولات- - Other derivatives of malonylurea
(barbituric acid); salts thereof
29335500- - لوپرازولام (INN)،مکلوکوآلون (INN)،متاکوآلون(INN) و زي پیرول(INN)، املاح این محصولات- - Loprazolam (INN), mecloqualone
(INN), methaqualone (INN) and zipeprol
(INN); salts thereof
293359- - سایر:- - Other
29335910- - - سیپروفلوکساسین هیدروکلراید- - - Cipro floxacine (H.C.L.)
29335920- - - پودر ساده تری متوپریم- - - Trimethoperim (simple powder)
29335930 - - - پودر میکرونایزتری متوپریم- - - Trimethoperim (micronized)
29335940- - - آزاتیوپورین- - - Azathioprine
29335950 - - - آلوپورینول- - - Allopurinol
29335970 آسیکلوویر- - - Acyclovier
29335990- - - سایر- - - Other
- ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه تری آزین(هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد:- Compounds containing an unfused
triazine ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:
29336100- - ملامین-Melamin
293369- - - هگزامین (هگزامتیلن تترامین)- - - Hexamine hexamethylenetetramine
29336910- - - لاموتریژین- - - Lamotrigine
29336920- - - سایر- - - Other
- لاکتام ها:- Lactams:
29337100- - 6 - هگزان لاکتام (اپسیلون - کاپرولاکتام):- - 6-Hexanelactam (epsilon- caprolactam)
29337200- - کلوبازام(INN) و متی پریلون (INN)- - Clobazam (INN) and methyprylon (INN)
29337900- - سایر لاکتام ها- - Other lactams
- سایر:- Other:
29339100-- آل پرازولام(INN)، کامازپام (INN)، کلردیازپوکسید(INN)، کلونازپام(INN)، کلرازپات، دلورازپام(INN)، دیازپام (INN)، استازولام(INN)، لوفلازپات اتیل (INN)، فلودیازپام (INN)، فلونیترازپام (INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام (INN)، مازین دول (INN)، مدازپام (INN)، میدازولام (INN)، نیمتازپام (INN)، نیترازپام (INN)، نوردازپام (INN)، اوگزازپام (INN)، پی نازپام (INN)، پرازپام (INN)، پی رووالرون (INN)، تمازپام (INN)، تترازپام (INN)، و تریازولام (INN)؛ املاح این محصولات- - Alprazolam (INN), camazepam
(INN), chlordiazepoxide (INN),
clonazepam (INN), clorazepate,
delorazepam (INN), diazepam (INN),
estazolam (INN), ethyl loflazepate
(INN), fludiazepam (INN),
flunitrazepam (INN), flurazepam (INN),
halazepam (INN), lorazepam (INN),
lormetazepam (INN), mazindol (INN),
medazepam (INN), midazolam (INN),
nimetazepam (INN), nitrazepam (INN),
nordazepam (INN), oxazepam (INN),
pinazepam (INN), prazepam (INN),
pyrovalerone (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN) and triazolam (INN);
salts thereof
293399- - سایر:- - Other
29339910- - - مبندازول- - - Mebendazole
29339920- - - کاربامازپین- - - Captopril
29339930- - - کاپتوپریل- - - Captopril
29339940- - - ایندومتاسین- - - Indometacin
29339950- - - کلومی پرامین- - - Clomipramine
29339960- - - انالاپریل- - - Analaprile
29339970- - - فلوکونازول- - - Fluconazole
29339990- - - سایر- - - Other
29339991 - - - لوزارتان پتاسیم
29339992 - - - آنالاپریل مالئات- - - Potassium lozartan
29339993 - - - لوراتادین - - - Loratadine
29339994 - - - سیکلوکسیب - - - Siclokcybe
29339999 - - - سایر - - - Other
2934اسیدهای نوکلئیک و املاح آنها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص؛ سایر ترکیبات هتروسیکلیکNucleic acids and their salts, whether
or not chemically defined; other
heterocyclic compounds.
29341000- ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه تیازول (هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد- Compounds containing an unfused
thiazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure
29342000- ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه بنزوتیازول (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد.- Compounds containing in the structure
a benzothiazole ring-system (whether or
not hydrogenated), not further fused
29343000- ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه فنوتیازین (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد- Compounds containing in the structure
a phenothiazine ring-system (whether or
not hydrogenated), not further fused
- سایر:- Other:
29349100- - آمینورکس (INN)، بروتیزولام (INN)، کلوتی آزپام (INN)، کلوکسازولام (INN)، دکسترومورآمید (INN)، هالوکسازولام (INN)، کتازولام (INN)، مزوکارب (INN)، اوکسازولام (INN)، پمولین (INN)، فندیمترازین (INN)، فن مترازین (INN)، و سوفن تانیل (INN)؛ املاح این محصولات- - Aminorex (INN), brotizolam (INN),
clotiazepam (INN), cloxazolam (INN),
dextromoramide (INN), haloxazolam
(INN), ketazolam (INN), mesocarb
(INN), oxazolam (INN), pemoline
(INN), phendimetrazine (INN),
phenmetrazine (INN) and sufentanil
(INN); salts thereof
293499- - سایر:- - Other
29349910- - - پیروکسیکام غیرتزریقی- - - Piroxicam (non-injection)
29349920- - - دیلتیازم هیدروکلراید- - - Diltiazem (H.C.L.)
29349930- - - پودر ساده کتوکونازول- - - Ketoconazole (simple powder)
29349940 - - - پودر میکرونایز کتوکونازول- - - Ketoconazole (micronized)
29349950- - - پتاسیم کلاولانات خالص و همچنین پتاسیم
کلاولانات مخلوط با میکروکریستالین سلولز
- - -pure clavulanate potassium and also
mixed with microcrystalline cellulose
29349990- - - سایر:- - - Other
29349991 - - - ماده اولیه کتوتیفن فومارات- - - ketothiphen fomarat ingredient
29349999- - - سایر- - - other
293500سولفون آمیدها:Sulphonamides.
29350010- - - سیلدنافیل سیترات- - - Sildenafil citrate
29350020- - - استازولامید- - - Acetazolamide
29350030- - - سولفامتوکسازول- - - Sulfamethoxazole
29350040- - - فاموتیدین- - - Famotidine
29350090- - - سایر- - - Other
29350091 - - - گلیبنکلامید - - - Glybenclamide
29350099 - - - سایر - - - Other
2936پرو ویتامین ها و ویتامین های طبیعی یا دوباره تولید شده به وسیله سنتز (ازجمله کنسانتره های طبیعی )
و همچنین مشتقات آنها که به مصرف می رسد،
مخلوط با هم و یا غیر مخلوط ولو حل شده در هر نوع حلال.
Provitamins and vitamins, natural or
reproduced by synthesis (including
natural concentrates), derivatives
thereof used primarily as vitamins,
and intermixtures of the foregoing,
whether or not in any solvent.
- ویتامین ها و مشتقات آنها مخلوط نشده:- Vitamins and their derivatives, unmixed:
29362100- - ویتامین های A و مشتقات آنها - - Vitamins A and their derivatives
293622- - ویتامین B1 و مشتقات آن- - Vitamin B1 and its derivatives
29362210- - - ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) تیامین منونیترات - - - Vitamin B1 (Tyamine H.C.)-
Tyamine Mono Nitrate
29362290- - - سایر - - - Other
29362300- - ویتامین B2 و مشتقات آن- - Vitamin B2 and its derivatives
29362400- - اسید- D - D یا DL - پانتوتنیک (ویتامین B3 یا ویتامین B5) و مشتقات آن- - D- or DL-Pantothenic acid (Vitamin
B3 or Vitamin B5) and its derivatives
29362500- - ویتامین B6 و مشتقات آن- - Vitamin B6 and its derivatives
29362600- - ویتامین B12 ومشتقات آن- - Vitamin B12 and its derivatives
29362700- - ویتامین C و مشتقات آن- - Vitamin C and its derivatives
29362800- - ویتامین E و مشتقات آن- - Vitamin E and its derivatives
293629- - سایر ویتامین ها و مشتقات آنها:- - Other vitamins and their derivatives
29362910- - - نیکوتینامید- - - Nicotinamide
29362920 - - - نیکوتینیک اسید (نیاسین)- - - Nicotinic acid (NIACIN)
29362990- - - سایر- - - Other
29369000- سایر، همچنین کنسانتره های طبیعی- Other, including natural concentrates
2937هورمون ها، پروستاگلندین ها، ترومبوگسان ها و
لیکوترین ها، طبیعی یا ساخته شده از طریق سنتز؛ مشتقات آنها و مشابه های ساختاری آنها، از جمله پلی پپتیدها با زنجیره تغییر یافته، که عمدتاً به
عنوان هورمون مصرف می شوند.
Hormones, prostaglandins,
thromboxanes and leukotrienes, natural
or reproduced by synthesis; derivatives
and structural analogues thereof,
including chain modified polypeptides,
used primarily as hormones.
- هورمونهای پلی پپتیدیک، هورمونهای پروتئین و هورمونهای گلیکوپروتئین، مشتقات و مشابه های ساختاری آنها:- Polypeptide hormones, protein
hormones and glycoprotein hormones,
their derivatives and structural
analogues:
29371100- - سوماتوتروپین، مشتقات و مشابه های ساختاری آنها- - Somatotropin, its derivatives and
structural analogues
29371200- - انسولین و املاح آن- - Insulin and its salts
29371900- - سایر- - Other
- هورمونهای استروئید، مشتقات و مشابه های
ساختاری آنها:
- Steroidal hormones, their derivatives
and structural analogues:
29372100- - کورتیزون، هیدروکورتیزون، پردنیزون
(د هیدروکورتیزون) و پردنیزولون (د
هیدروکورتیزون)
- - Cortisone, hydrocortisone,
prednisone (dehydrocortisone) and
prednisolone (dehydrohydrocortisone)
293722- - مشتقات هالوژنه هورمونهای کورتی کوستروئید:- - Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones
29372210- - - بتامتازون والرات- - - Betamethasone valerate
29372220- - - بتامتازون دی سدیم فسفات- - - Betamethasone disodium phosphate
29372230- - - دگزامتازون دی سدیم فسفات- - - Dexamethasone di-sodium phosphate
29372240- - - کلوبتازول دی پروپیونات- - - Deperopinonate Clobetazole
29372290- - - سایر- - - Other
29372300- - اوستروژن ها و پروژسترون ها- - Oestrogens and progestogens
29372900- - سایر- - Other
- هورمونهای کاته کول آمین، مشتقات و مشابه های
ساختاری آنها:
- Catecholamine hormones, their
derivatives and structural analogues:
29373100- - اپی نفرین- - Epinephrine
29373900- - سایر- - Other
29374000- مشتقات آمینو - اسیدها- Amino-acid derivatives
29375000- پروستاگلاندین ها، ترومبوگسان ها و لوکوترین ها، مشتقات و مشابه های ساختاری آنها- Prostaglandins, thromboxanes and
leukotrienes, their derivatives and
structural analogues
29379000- سایر- Other
2938هتروزیدها (گلیکوزیدها)، طبیعی یا دوباره
تولیدشده به وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها
و دیگر مشتقات آنها.
Glycosides, natural or reproduced by
synthesis, and their salts, ethers, esters
and other derivatives.
29381000- روتوزید (روتین) و مشتقات آن- Rutoside (rutin) and its derivatives
29389000- سایر- Other
2939آلکالوئیدهای نباتی، طبیعی یا دوباره تولید شده به وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها.Vegetable alkaloids, natural or
reproduced by synthesis, and their
salts, ethers, esters and other
derivatives.
- آلکالوئیدهای تریاک و مشتقات آنها؛ املاح این
محصولات:
- Alkaloids of opium and their
derivatives; salts thereof:
293911- - تغلیظ شده های کاه کوکنار (خشخاش )؛ بوپرن اورفین (INN)، کودئین، دی هیدروکودئین (INN)، اتیل مورفین، اتورفین (INN)، هروئین، هیدروکودون (INN)، هیدرومورفون (INN)، مورفین، نی کومورفین (INN)، اکسی کودون (INN)، اکسی مورفون (INN)، فول کودین (INN)، ته باکون (INN) و ته بائین، املاح این محصولات- - Concentrates of poppy straw;
buprenorphine (INN), codeine,
dihydrocodeine (INN), ethylmorphine,
etorphine (INN), heroin, hydrocodone
(INN), hydromorphone (INN),
morphine, nicomorphine (INN),
oxycodone (INN), oxymorphone (INN),
pholcodine (INN), thebacon (INN) and
thebaine; salts thereof
29391110- - - کدئین فسفات- - - Codeine phosphate
29391120- - - مرفین سولفات- - - Morphine sulphate
29391190- - - سایر- - - Other
293919- - سایر:- - Other
29391910- - - نوسکاپین هیدروکلراید- - - Noscapine hydrochloride
29391990- - - سایر- - - Other
29392000- آلکالوئیدهای (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمک های مربوطه:- Alkaloids of cinchona and their
derivatives; salts thereof:
29393000- کافئین و املاح آن- Caffeine and its salts
- افدرین ها و املاح آنها:- Ephedrines and their salts:
29394100- - افدرین و املاح آن- - Ephedrine and its salts
29394200- - پسودوافدرین (Pseudoephedrine) (INN) واملاح آن- - Pseudoephedrine (INN) and its salts
29394300- - کاتین (INN) و املاح آن- - Cathine (INN) and its salts
293949- - سایر:- - Other
29394910- - - فنیل پروپانول آمین- - - Phenyl propanolamine
29394920- - - سایر- - - Other
- تئوفیلین و آمینوفیلین (تئوفیلین اتیلن دی آمین )و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:- Theophylline and aminophylline
(theophylline- ethylenediamine) and
their derivatives; salts thereof:
29395100- - فنه تیلین (INN) و املاح آن- - Fenetylline (INN) and its salts
29395900- - سایر- - Other
- آلکالوئیدهای زنگ چاودار؛ و مشتقات آنها؛ املاح
این محصولات:
- Alkaloids of rye ergot and their
derivatives; salts thereof:
29396100- - آرگومترین (INN) و املاح آن- - Ergometrine (INN) and its salts
29396200- - آرگوتامین (INN) و املاح آن- - Ergotamine (INN) and its salts
29396300- - اسید لیسرجیک و املاح آن- - Lysergic acid and its salts
29396900- - سایر- - Other
- سایر:- Other:
29399100- - کوکائین - اکگونین لوومتامفتامین، متامفتامین (INN) راسمات متامفتامین؛ املاح، استرها و سایر مشتقات این محصولات- - Cocaine, ecgonine,
levometamfetamine, metamfetamine
(INN), metamfetamine racemate; salts,
esters and other derivatives thereof
29399900- - سایر- - Other
29400000قندهای خالص از لحاظ شیمیایی، غیر از ساکارز، لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فرکتوز (لوولوز )؛ استرها، استال ها و استرهای قند و املاح آن، غیر از محصولات مشمول شماره های 2937 ،2938 یا 2939.Sugars, chemically pure, other than
sucrose, lactose, maltose, glucose and
fructose; sugar ethers, sugar acetals
and sugar esters, and their salts, other
than products of heading 29.37, 29.38
or 29.39.
2941آنتی بیوتیک هاAntibiotics
294110- پنی سیلین ها و مشتقات آنها، دارای ساختار اسید
پنی سیلانیک؛ املاح مربوطه:
- Penicillins and their derivatives with a
penicillanic acid structure; salts thereof
29411010- - - آمپی سیلین تری هیدرات- - - Ampicillin trihydrate
29411020- - - آموکسی سیلین تری هیدرات- - - Amoxycillin trihydrate
29411030- - - 6-آمینوپنی سیلانیک اسید- - - Aminopenicillanic acid
2941090- - - سایر- - - Other
29412000- استرپتومایسین ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه- Streptomycins and their derivatives;
29413000- تترا سیکلین ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه- Tetracyclines and their derivatives; salts thereof
29414000- کلرامفنیکل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه- Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof
294150- اریترومایسین و مشتقات آن؛ املاح مربوطه:- Erythromycin and its derivatives; salts thereof
29415010- - - اریترومایسین بیس - اریترومایسین اتیل
سوکسینات (قرص و شربت)
- - - Erythromycin ethylsuccinate
29405020- - - آزیترومایسین- - - Azithromycin
29405030- - - کلاریترومایسین- - - Chlarithromycin
29415090- - - سایر- - - Other
294190- سایر:- Other
29419010- - - سفالکسین منوهیدرات- - - Cephalexine monohydrate
29419020 - - - داروی دامی انروفلوکساسین- - - Enrofloxacin
29409030- - - سفیکسیم تری هیدرات- - - Cefixime, 3H2O
29419040- - - سفازولین سدیم- - - Cefazoline sodium
29419050- - - سفتریاکسون سدیم- - - Ceftriaxone sodium
29419090- - - سایر- - - Other
294200سایر ترکیبات آلیOther organic compounds.
29420010- - - سیتالوپرام- - - Citalopram
29420020- - - سیمواستاتین- - - Simvastatin
29420021- - - گلوپی دوگرل بی سلفاتBe sulfath glophy dogral
29420090- - - سایر- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *