فصل بیست و هفتم- سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی

فصل بیست و هفتم: سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEَتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2701زغال سنگ، زغال قالبی، گلوله زغال سنگ و سوخت های جامد همانند که از زغال سنگ تهیه شده باشد.Coal; briquettes, ovoids and similar
solid fuels manufactured from coal.
- زغال سنگ، حتی پودرشده (Pulverised) ولی به هم فشرده نشده (Not agglomerated):- Coal, whether or not pulverised, but
not agglomerated:
270111- - آنتراسیت:- - Anthracite
27011110- - - حاوی ماده فرار46- - - Containing volatile matter
27011190- - - سایر26- - - Other
27011200- - زغال سنگ قیری46- - Bituminous coal
27011900- - سایر زغال سنگها46- - Other coal
27012000- زغال قالبی، گلوله زغال سنگ و سوخت های جامد همانند که از زغال سنگ تهیه شده باشد46- Briquettes, ovoids and similar solid
fuels manufactured from coal
2702لینییت، حتی به هم فشرده، باستثنای کهربای سیاه.Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.
27021000- لینییت، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده26- Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated
27022000- لینییت به هم فشرده46- Agglomerated lignite
270300تورب (همچنین تورب برای تخته پهن (Peat litter) حتی به هم فشرده:Peat (including peat litter) whether or
not agglomerated:
27030010- - - پیت ماس26- - - Pit mas
27030090- - - سایر86- - - Other
270400کک و نیمه کک (semi-coke) زغال سنگ، لینییت یا تورب، حتی به هم فشرده؛ زغال قرع.Coke and semi-coke of coal, of lignite
or of peat, whether or not
agglomerated; retort carbon.
27040010- - - برای ساخت الکترودها26- - - For the manufacture of electerods
27040020- - - کک و نیمه کک از لیگنیت26- - - Coke and semi-coke of lignite
27040090- - - سایر26- - - Other
27050000گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas ) و گازهای همانند، غیر از گاز نفت (petroleum gas) و سایر هیدروکربورهاي گازی.86Coal gas, water gas, producer gas and
similar gases, other than petroleum
gases and other gaseous hydrocarbons.
27060000قطران زغال سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران های معدنی، حتی آب گرفته شده یا تااندازه ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره ترکیب شده.46Tar distilled from coal, from lignite or
from peat, and other mineral tars,
whether or not dehydrated or
partially distilled, including
reconstituted tars.
2707روغن و سایر محصولات که از تقطیر قطران های
زغال سنگ در درجه حرارت زیاد به دست می آید؛محصولات مشابه که در آن اجزاء تشکیل دهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزاء بی بو (Non aromatic) فزونی داشته باشد.
Oils and other products of the
distillation of high temperature coal
tar; similar products in which the
weight of the aromatic constituents
exceeds that of the non-aromatic
constituents.
27071000- بنزول (Benzol (benzene26- Benzol (benzene)
27072000- تولوئول(Toluol (toluene26- Toluol (toluene)
27073000- کسیلول (Xylol (xylenes26- Xylol (xylenes)
27074000- نفتالن26- Naphthalene
27075000- سایر مخلوط هاي هیدروکربورهاD بودار (Aromatic) که در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86 65درصد حجمD آن یا بیشتر تقطیر شود26- Other aromatic hydrocarbon mixtures
of which 65% or more by volume
(including losses) distils at 2500C by the
ASTMD 86 method
- سایر:- Other:
27079100- - روغن های کرئوزوت46- - Creosote oils
27079900- - سایر26- - Other
2708زفت و کک زفت قطران زغال سنگ یا
سایرقطران های معدنی.
Pitch and pitch coke, obtained from
coal tar or from other mineral tars.
27081000- زفت26- Pitch
27082000- کک زفت46- Pitch coke
27090000نفت خام (Petroleum oil) و روغن حاصل از مواد معدنی قیری، خام.46Petroleum oils and oils obtained from
bituminous minerals, crude.
2710نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری،
غیرخام؛ فرآورده هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های حاصل از موادمعدنی قیری باشد و این نفت یا روغن ها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فر آورده ها باشد، به غیر از انهایی که حاوی biodiesel بوده و به غیر از آخال روغن ها:
به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شودPetroleum oils and oils obtained from
bituminous minerals, other than
crude; preparations not elsewhere
specified or included, containing by
weight 70% or more of petroleum oils
or of oils obtained from bituminous
minerals, these oils being the basic
constituents of the preparations;
waste oils.
271012- - روغن های سبک و فرآورده ها46به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- - Light oils and preparations
27101210- - - بنزین46- - - Gasoline
27101290- - - سایر- - - Other
271019- - سایر:- - Other
27101910- - - روغن موتور326- - - Engine oils
27101920- - - روغن صنعتی186- - - Industrial oils
27101930- - - گریس106- - - Grease
27101940- - - فوتس اویل( Foots oil)66- - - Foots oil
27101950- - - روغن ترانسفورماتور کلاس (II)26- - - Transformator oil (IIClass)
27101990- - - سایر26- - - Other
2710200046
- آخال روغن ها:- weste oils:
27109100- - حاوی دی فنیل های پلی کلره (PCBs) رفنیل های پلیکلره (رفنیل های پلیکلره) یا دی فنیل های پلی برومه (PBBs)46- - Containing polychlorinated biphenyls
(PCBs), polychlorinated terphenyls
(PCTs) or polybrominated biphenyls
(PBBs)
27109900- - سایر26- - Other
2711گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکلPetroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
- مایع شده:- Liquefied:
271111- - گاز طبیعی:- - Natural gas
27111110- - - در ظروف کمتر از یکهزار سانتیمتر مکعب186- - - In containers of less than 1000 cm3
27111190- - - سایر26- - - Other
271112- - پروپان2- - Propane
27111210- - - در ظروف کمتر از یکهزار سانتیمتر مکعب186- - - In containers of less than 1000 cm3
27111290- - - سایر26- - - Other
271113- - بوتان:- - Butanes
27111310- - - در ظروف کمتر از یکهزار سانتیمتر مکعب186- - - In containers of less than 1000 cm3
27111390- - - سایر26- - - Other
271114- - اتیلن، پروپیلن، بوتیلن و بوتادین:- - Ethylene, propylene, butylene et butadiene
27111410- - - در ظروف کمتر از یکهزار سانتیمتر مکعب186- - - In containers of less than 1000 cm3
27111490- - - سایر26- - - Other
271119- - سایر- - Other
27111910- - - در ظروف کمتر از یکهزار سانتیمتر مکعب186- - - In containers of less than 1000 cm3
27111990- - - سایر26- - - Other
- به حالت گازی:- In gaseous state:
271121- - گاز طبیعی:- - Natural gas
27112110- - - در ظروف کمتر از یکهزار سانتیمتر مکعب186به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- - - In containers of less than 1000 cm3
27112190- - - سایر26- - - Other
271129- - سایر:- - Other
27112910- - - در ظروف کمتر از یکهزار سانتیمتر مکعب186- - - In containers of less than 1000 cm3
27112990- - - سایر26- - - Other
2712وازلین؛ موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریزمتبلور، « موم اسلاک » (Slack Wax)، اوزوکریت، موم لینییت، موم تورب، سایر مومهای معدنی و
محصولات مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به
دست می آیند ، حتی رنگ شده.
Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline
petroleum wax, slack wax,
ozokerite, lignite wax, peat wax, other
mineral waxes, and similar products
obtained by synthesis or by other
processes, whether or not coloured.
271210- وازلین:- Petroleum jelly
27121010 - - - وازلین گرید دارویی (تولید داخل)86- - - Petroleum jelly of a pharmaceutical grade (domestically manufactured)
27121020- - - ژله کابل156- - - Cable jelly
27121090- - - سایر26- - - Other
271220- موم پارافین دارای کمتر از 0/75 درصد وزنی روغن:- Paraffin wax containing by weight less
than 0.75% of oil
27122010- - - با گرید دارویی (تولید داخل)86- - - Of a pharmaceutical grade (domestically manufactured)
27122090- - - سایر66- - - Other
271290- سایر:- Other
27129010- - - پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن66- - - Paraffin wax containing by weight
more than 75 percent of oils
27129020- - - اسلاک واکس (Slack Wax)66- - - Slack wax
27129090- - - سایر66- - - Other
2713کک نفت، قیرنفت و سایر تفاله های حاصل از نفت
یا از روغن های مشتق از مواد معدنی قیری.
Petroleum coke, petroleum bitumen
and other residues of petroleum oils
or of oils obtained from bituminous
minerals.
- کک نفت:- Petroleum coke:
27131100- - تکلیس نشده26- - Not calcined
27131200- - تکلیس شده26- - Calcined
27132000- قیر نفت26- Petroleum bitumen
27139000- سایر تفاله های نفت یا روغن حاصل از مواد معدنی قیری26- Other residues of petroleum oils or of
oils obtained from bituminous minerals
2714قیر و آسفالت، طبیعی؛ پلمه سنگ (Shale) و ماسه های قیردار : آسفالت ها (Asphaltites) و سنگ های آسفالت دار.Bitumen and asphalt, natural;
bituminous or oil shale and tar sands;
asphaltites and asphaltic rocks.
27141000- پلمه سنگ (Shale) و و ماسه های قیری66- Bituminous or oil shale and tar sands
27149000- سایر66- Other
271500مخلوط های قیری براساس آسفالت طبیعی؛ براساس قیرطبیعی، براساس قیرنفتی، براساس
قطران معدنی یا براساس زفت قطران معدنی (مثلاً
ماستیک قیری– کات بکز Cut-backs).
Bituminous mixtures based on natural
asphalt, on natural bitumen, on
petroleum bitumen, on mineral tar or
on mineral tar pitch (for example,
bituminous mastics, cut-backs).
27150010- - - بیتومن انامل106- - - Bitumen enamel
27150090- - - سایر66- - - Other
27160000نیروی برق (Electrical energy) (شماره اختیاری).46Electrical energy. (Optional heading)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *