فصل بیست و ششم – سنگ فلز، جوش و خاکستر

فصل بیست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاکستر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEَتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2601سنگ آهن و کنسانتره های آن ، از جمله پیریت آهن
تفته شده (خاکستر پیریت).
Iron ores and concentrates, including
roasted iron pyrites.
- سنگ آهن و کنسانتره های آن غیر از پیریت های
آهن تفته شده (خاکستر پیریت):
- Iron ores and concentrates, other than
roasted iron pyrites:
260111- - به هم فشرده نشده:6- - Non-agglomerated
26011110- - - سنگ آهن هماتیک دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد- - - aggerlaled hematite inon ore withe puvrty of iron less then 40% percent 4%
26011190- - - سایر- - - other
26011200- - به هم فشرده شده46- - Agglomerated
26012000- پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت)26- Roasted iron pyrites
26020000سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ های منگنز آهن دار و کنسانتره های آلی که بر حسب وزن خشک
حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد.
26Manganese ores and concentrates,
including ferruginous manganese ores
and concentrates with a manganese
content of 20% or more, calculated on
the dry weight.
26030000سنگ مس و کنسانتره های آن.26Copper ores and concentrates.
26040000سنگ نیکل و کنسانتره های آن.46Nickel ores and concentrates.
26050000سنگ کبالت و کنسانتره های آن.46Cobalt ores and concentrates.
26060000سنگ آلومینوم و کنسانتره های آن.26Aluminium ores and concentrates.
26070000سنگ سرب و کنسانتره های آن.46Lead ores and concentrates.
26080000سنگ روی و کنسانتره های آن.26Zinc ores and concentrates.
26090000سنگ قلع و کنسانتره های آن.26Tin ores and concentrates.
26100000سنگ کروم و کنسانتره های آن.156Chromium ores and concentrates.
26110000سنگ تنگستن و کنسانتره های آن.46Tungsten ores and concentrates.
2612سنگ اورانیوم یا توریوم و کنسانتره های آن.Uranium or thorium ores and concentrates.
261210- سنگ اورانیوم و کنسانتره آن:- Uranium ores and concentrates
26121010- - - با محتوی اورانیوم 5 درصد یا بیشتر46- - - Containing 5% or more of uranium
26121090- - - سایر46- - - Other
261220- سنگ توریوم و کنسانتره های آن:- Thorium ores and concentrates
26122010- - - مونازیت، اورانوتوریانیت و سایر سنگهای
توریونی و کنسانتره محتوی 20 درصد یا بیشتر
توریوم
46- - - Mounazite, uranoutourianite and
other tourionic ores containing 20% or
more of thorium
26122090- - - سایر46- - - Other
2613سنگ مولیبدن و کنسانتره های آن.Molybdenum ores and concentrates.
26131000- تفته شده46- Roasted
26139000- سایر46- Other
26140000سنگ تیتان و کنسانتره های آن.26Titanium ores and concentrates.
2615سنگ نیوبیوم، تانتال، وانادیوم یا زیرکونیوم و
کنسانتره های آن.
Niobium, tantalum, vanadium or
zirconium ores and concentrates.
26151000- سنگ زیرکونیوم و کنسانتره های آن26- Zirconium ores and concentrates
261590- سایر:- Other
26159010- - - سنگ وانادیوم و کنسانتره های آن46- - - Vanadium ores and concentrates
26159090- - - سایر46- - - Other:
2616سنگ فلزات گرانبها و کنسانتره های آن.Precious metal ores and concentrates.
26161000- سنگ نقره و کنسانتره های آن46- Silver ores and concentrates
26169000- سایر46- Other
2617سایر سنگ فلزات و کنسانتره آنهاOther ores and concentrates.
26171000- سنگ آنتیمون و کنسانتره های آن46- Antimony ores and concentrates
26179000- سایر46- Other
26180000جوش دانه دانه (Granulated slag) (جوش شنی Slag sand) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می آید.46Granulated slag (slag sand)from the
manufacture of iron or steel.
261900جوش، کف (Dross) (غیراز جوش دانه دانه)، خرده آهن و سایر آخال که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می آید.Slag, dross (other than granulated
slag), scalings and other waste from
the manufacture of iron or steel.
26190010- - - خاک کوره46- - - Furnace ash
26190020- - - آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز46- - - Waste suitable for the recycling of iron or manganese
26190030- - - آخال مناسب برای استخراج اکسید تیتان46- - - Pulp suitable for the extraction of titanium oxide
26190040- - - آخال مناسب برای استخراج وانادیوم46- - - Waste suitable for the extraction of
26190090- - - سایر46- - - Other
2620تفاله، خاکستر و پسماندها (به جز (مواد باقی مانده)
حاصل از سا خت آهن یا فولاد ) شامل فلزات،
آرسنیگ یا ترکیبات آنها
Slag, ash and residues (other than
from the manufacture of iron or steel),
containing, metals, arsenic or their
compounds.
- که عمدتاً دارای روی باشد:- Containing mainly zinc:
26201100- - مات های گالوانیزاسیون46- - Hard zinc spelter
26201900- - سایر46- - Other
- حاوی عمدتاً سرب:- Containing mainly lead:
26202100- - گل و لای بنزین سرب دار و گل و لای ترکیبات
ضد انفجار حاوی سرب
46- - Leaded gasoline sludges and leaded
anti-knock compound sludges
26202900- - سایر46- - Other
26203000- حاوی عمدتاً مس46- Containing mainly copper
26204000- حاوی عمدتاً آلومینیوم46- Containing mainly aluminium
26206000 حاوی آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها، از
انواعی که براي استخراج آرسنیک یا این فلزات
یا برای ساخت ترکیبات شیمیایی آنها به کار
می رود.
46- Containing arsenic, mercury, thallium
or their mixtures, of a kind used for the
extraction of arsenic or those metals or
for the manufacture of their chemical
compounds
- سایر:- Other:
26209100- - حاوی آنتیموان . بریلیوم؛ کادمیوم، کروم یا
مخلوط آنها
46- - Containing antimony, beryllium,
cadmium, chromium or their mixtures
262099- - سایر:- - Other
26209910- - - حاوی عمدتاً نیکل46- - - Containing mainly nickel
26209920- - - حاوی عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم46- - - Containing mainly niobium and tantalum
26209930- - - حاوی عمدتاً تنگستن46- - - Containing mainly tungsten
26209940- - - حاوی عمدتاً قلع46- - - Containing mainly tin
26209950- - - حاوی عمدتاً مولیبدن46- - - Containing mainly molybdenum
26209960- - - حاوی عمدتاً تیتانیوم46- - - Containing mainly titanium
26209970- - - حاوی عمدتاً کبالت46- - - Containing mainly cobalt
26209980- - - حاوی عمدتاً زیرکونیم46- - - Containing mainly zirconium
26209990- - - سایر26- - - Other
2621سایر جوش ها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی (Kelp)؛ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداریها.Other slag and ash, including seaweed
ash (kelp); ash and residues from the
incineration of municipal waste.
26211000- خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری ها46- Ash and residues from the incineration
of municipal waste
26219000- سایر46- Other

1 فکر می‌کنند “فصل بیست و ششم – سنگ فلز، جوش و خاکستر

  1. مهندس اصغرزاده

    با سلام
    احتراما لیست قیمت دقیق حمل ماهیانه 200.000تن هماتیت با عیار50-53 به مدت یک سال را برای بنده ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *