فصل بیست و چهارم – توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده


کد خبر : 4911 | زمان مخابره : 92/03/2 - 5:56 بعد از ظهر | یک نظر

فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEَتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2401توتون و تنباکوی خام یا نساخته؛ آخال آنها.به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه فرماییدUnmanufactured tobacco; tobacco refuse.
24011000- توتون و تنباکو با برگ دور نبریده وساقه نبریده2- Tobacco, not stemmed/stripped
24012000- توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.2- Tobacco, partly or wholly stemmed
/stripped
24013000- آخال توتون و تنباکو4- Tobacco refuse
2402سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده)؛ سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار، از توتون یا از بدل توتون.Cigars, cheroots, cigarillos and
cigarettes, of tobacco or of tobacco
substitutes.
24021000- سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده ) و سیگاریلو، حاوی توتون4- Cigars, cheroots and cigarillos,
containing tobacco
24022000- سیگار حاوی توتون28- Cigarettes containing tobacco
24029000- سایر4
2403سایر توتون ها و تنباکوی ساخته شده و بدل توتون ها وتنباکوی (هموژنیزه) یا ( دوباره ساخته شده) (reconstituded)؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکو به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه فرمایید
-تنباکوی سیگار حتی اگر شامل بدل تنباکو به هر نسبتی باشد:
24031100- - تبباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل6
24021900- سایر6- Other
24032000- توتون و تنباکو برای پیپ یا پیچیدن سیگار حتی به هر نسبت دارای بدل توتون و تنباکو باشد6- Smoking tobacco, whether or not
containing tobacco substitutes in any
proportion
- سایر:- Other:
24039100- - توتون و تنباکوی«هموژنیزه» یا «دوباره ساخته » 6- - "Homogenised" or "reconstituted"tobacco
24039900- - سایر6- - Other

1 پاسخ به فصل بیست و چهارم – توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

  1. حسین شفیعی می‌گوید:

    ضمن تشکر
    لطفا در خصوص سیگار و تنباکو اطلاعات منطقه ای و جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *