فصل بیست و سوم – آخال و تفاله صنایع خوراک سازی؛ خوراکی های آماده برای حیوانات

فصل بیست و سوم: آخال و تفاله صنایع خوراک سازی؛ خوراکی های آماده برای حیوانات

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEَتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2301آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، از ماهی ها یا قشرداران، از صدف داران یا
سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان؛ تفاله چربی های حیوانی.
Flours, meals and pellets, of meat or
meat offal, of fish or of crustaceans,
molluscs or other aquatic
invertebrates, unfit for human
consumption; greaves.
23011000- آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربی های حیوانی4- Flours, meals and pellets, of meat or
meat offal; greaves
23012000- آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات2- Flours, meals and pellets, of fish or of
crustaceans, molluscs or other aquatic
invertebrates
2302سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک کردن، آسیاب کردن
یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار
به دست می آیند.
Bran, sharps and other residues,
whether or not in the form of pellets,
derived from the sifting, milling or
other working of cereals or of
leguminous plants.
23021000- از ذرت2- Of maize (corn)
23023000- از گندم2- Of wheat
23024000- از سایر غلات4- Of other cereals
23025000- از نباتات غلافدار4- Of leguminous plants
2303تفاله نشاسته سازی و تفاله های همانند، تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال های قندسازی، تفاله ها و
آخال های آبجوسازی یا تقطیر، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله.
Residues of starch manufacture and
similar residues, beet-pulp, bagasse
and other waste of sugar
manufacture, brewing or distilling
dregs and waste, whether or not in the
form of pellets.
23031000- تفاله نشاسته سازی و تفاله های همانند2- Residues of starch manufacture and similar residues
23032000- تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال های قندسازی2- Beet-pulp, bagasse and other waste of
sugar manufacture
23033000- تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر2- Brewing or distilling dregs and waste
23040000کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که ازاستخراج روغن سویا به دست می آید.2Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the form of
pellets, resulting from the extraction of
soyabean oil.
23050000کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به
هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن بادام زمینی (Arachide) به دست می آید.
2Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the form of
pellets, resulting from the extraction of
ground-nut oil.
2306کنجاله و سایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که ازاستخراج چربی ها یا روغن های نباتی به دست می آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره های 2304 یا 2305 می شوند. Oil-cake and other solid residues,
whether or not ground or in the form
of pellets, resulting from the
extraction of vegetable fats or oils,
other than those of heading 23.04 or
23.05.
23061000- از پنبه دانه2- Of cotton seeds
23062000- از دانه کتان2- Of linseed
23063000- از تخم آفتابگردان2- Of sunflower seeds
- از دانه های کلزایا کانولا- Of rape or colza seeds:
23064100- - از دانه های کلزایا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک2- - Of low erucic acid rape or colza
seeds
23064900- - سایر2- - Other
23065000- از نارگیل یا از کپرا (Coprah)4- Of coconut or copra
23066000- از مغز هسته و میوه نخل2- Of palm nuts or kernels
23069000- سایر:- Other
23069010- - - کنجاله گلرنگ4Oil – cake safflawer
23069090- - - سایر4- - other
23070000لرد و درد شراب؛ تارتر (Argol) خام.100به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه فرماییدWine lees; argol.
23080000مواد نباتی و تفاله های نباتی، آخال و محصولات
فرعی نباتی حتی به هم فشرده به شکل حبه یا
گلوله، از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد
استفاده قرار می گیرد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
6Vegetable materials and vegetable
waste, vegetable residues and byproducts,
whether or not in the form
of pellets, of a kind used in animal
feeding, not elsewhere specified or
included.
2309فرآورده ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد
استفاده قرار می گیرد.
Preparations of a kind used in animal
feeding.
23091000- غذا براي سگ یا گربه، بسته بندی شده بر ای
خرده فروشی
8- Dog or cat food, put up for retail sale
230990- سایر:- Other :
23099010- - - غذا برای میگو23- - - Food for shrimps
23099020- - - غذا برای سایر آبزیان پرورشی23- Food for other cultured aquatic life
23099030- - - مکمل کنسانتر های خوراک دام و طیور83- - - Complementary concentrate of cattle feed and poultry
23099090- - - سایر83- Others

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *