فصل بیست و یکم – فرآورده های خوراکی گوناگون

فصل بیست و یکم: فرآورده های خوراکی گوناگون

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEَتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرمجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2101عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا
ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل های قهوه بو داده و
عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های آنها
Extracts, essences and concentrates, of
coffee, tea or maté and preparations
with a basis of these products or with
a basis of coffee, tea or maté; roasted
chicory and other roasted coffee
substitutes, and extracts, essences and
concentrates thereof.
- عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های قهوه و
فرآورده ها براساس این عصاره ها، اسانس ها یا تغلیظ
شده ها یا براساس قهوه:
- Extracts, essences and concentrates, of
coffee, and preparations with a basis of
these extracts, essences or concentrates
or with a basis of coffee:
21011100- - عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده ها106- - Extracts, essences and concentrates
21011200- - فرآورد ه ها براساس عصاره ها، اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس قهوه106- - Preparations with a basis of extracts,
essences or concentrates or with a basis
of coffee
21012000- عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده های چای یا ماته و
فرآورده ها براساس این عصاره ها، اسانس ها یا تغلیظ
شده ها یا براساس چای یا ماته
106- Extracts, essences and concentrates, of
tea or maté, and preparations with a
basis of these extracts, essences or
concentrates or with a basis of tea or
maté
21013000- کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه های بوداده و عصاره ها، اسانس ها و تغلیظ شده آنها106- Roasted chicory and other roasted
coffee substitutes, and extracts, essences
and concentrates thereof
2102مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره بینی
تک سلولی مرده (باستثنای واکسن های شماره 02 30)؛بیکینگ پودر آماده (Baking powder).
Yeasts (active or inactive); other
single-cell micro-organisms, dead (but
not including vaccines of heading
30.02); prepared baking powders.
21021000- مخمرهای فعال86- Active yeasts
21022000- مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره بینی تک سلولی مرده86- Inactive yeasts; other single-cell
micro-organisms, dead
21023000- بیکینگ پودر آماده (Prepared baking powders)156- Prepared baking powders
2103فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده؛
چاشنی ها و ادویه های مخلوط شده؛ آرد و زبره
خردل و خردل آماده .
Sauces and preparations therefor;
mixed condiments and mixed
seasonings; mustard flour and meal
and prepared mustard.
21031000- سس سویا406- Soya sauce
21032000- کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) وسایر سس های گوجه فرنگی4067- Tomato ketchup and other tomato
sauces
21033000- آرد و زبره خردل و خردل آماده- Mustard flour and meal and prepared
21039000- سایر4067- Other
2104سوپ، آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها، فرآورده های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.Soups and broths and preparations
therefor; homogenised composite food
preparations.
21041000- سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها406- Soups and broths and preparations therefor
21042000- فرآورده های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه406- Homogenised composite food
preparations
21050000بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice) حتی دارای کاکائو.406Ice cream and other edible ice, whether
or not containing cocoa.
2106فرآورده های غذایی که درجای دیگری گفته نشده
و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Food preparations not elsewhere
specified or included.
210610- تغلیظ شده های پروتئینی و مواد پروتئینی تکستوره (Textured):- Protein concentrates and textured
protein substances
21061010- - - مواد پروتئینی تکستوره26- - - Textured protein substances
21061020- - - مواد پروتئینی تکستوره سویا12به مندرجات ذیل یادداشت فصل مراجعه شود- - - Saya Textured Protein Substances:
21061030- - - شیر لاکتومی26- - - Milk lactomin
21061090- - - سایر226- - - Other
210690- سایر:- Other
21069010- - - استابیلایزر263- - - Stabilizers
21069020- - - امولسیفایر263- - - Emulsifiers
21069030- - - پودر حالت دهنده خوراکی263- - - Food shaping powder
21069040- - - ژل کیک1263- - - Cake Jel
21069050- - - آنتی اکسیدان263- - - Antioxidant
21069060- - - بهبوددهنده1563- - - Improver
21069070- - - جلبک کلرلاولگاریس (ALGOMED) به عنوان مکمل غذایی263- - - ALGOMED algae as complementary
food
21069080- - - مکمل غذایی،2663- - - Complementary food
21069085- - - آدامس بدون قند4063- - - no sugar chewing gum
21069090- - - سایر1066،3- - - Other

1 فکر می‌کنند “فصل بیست و یکم – فرآورده های خوراکی گوناگون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *