فصل بیستم – فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات

فصل بیستم: فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
2001سبزیجات، میوه ها و سایر اجزاء خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه.Vegetables, fruit, nuts and other
edible parts of plants, prepared or
preserved by vinegar or acetic acid.
20011000- خیار و خیار ریز (خیار ترشی)4067،8- Cucumbers and gherkins
20019000- سایر4067- Other
2002گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه.Tomatoes prepared or preserved
otherwise than by vinegar or acetic
acid.
20021000- گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه5568- Tomatoes, whole or in pieces
200290- سایر:- Other
20029010- - - رب گوجه فرنگی756- - - Tomato paste
20029090- - - سایر556- - - Other
2003قارچ و دنبلان زمینی، آماده یا محفوظ شده بجز در
سرکه یا در جوهر سرکه.
Mushrooms and truffles, prepared or
preserved otherwise than by vinegar
or acetic acid.
20031000- قارچ از گونه آگاریکوس (Agaricus)406- Mushrooms of the genus Agaricus
20039000- سایر406- Other
2004سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در
سرکه یا در جوهر سرکه، یخ زده، غیر از
محصولات مشمول شماره 06 20 .
Other vegetables prepared or
preserved otherwise than by vinegar
or acetic acid, frozen, other than
products of heading 20.06
20041000- سیب زمینی406- Potatoes
20049000- سایر سبزیجات و مخلو ط های آنها406- Other vegetables and mixtures of vegetables
2005سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در
سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده، غیر از محصولات مشمول شماره 06 20 .
Other vegetables prepared or
preserved otherwise than by vinegar
or acetic acid, not frozen, other than
products of heading 20.06.
20051000- سبزیجات هموژنیزه406- Homogenised vegetables
20052000- سیب زمینی406- Potatoes
20054000- نخود فرنگی (Pisum sativum)406- Peas (Pisum sativum)
- لوبیا (گونه، Phaseolus، گونه، vigna):- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
20055100- - لوبیا به صورت دانه406- - Beans, shelled
20055900- - سایر406- - Other
20056000- مارچوبه406- Asparagus
20057000- زیتون406- Olives
20058000- ذرت شیرین (Zea mays نوع Saccharata)406- Sweet corn (Zea mays var. saccharata )
- سایر سبزیجات و مخلو ط های سبزیجات:
20059100- - جوانه بامبو (Bamboo shoots)406- - Bamboo shoots
20059900- - سایر4067- - Others
20060000سبزیجات، میوه، میوه های سخت پوست، پوست
میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب
گرفته شده، براق شده یا متبلور).
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and
other parts of plants, preserved by
sugar (drained, glacé or crystallised).
2007مربا، ژله ، مارمالاد (Marmalade) پوره و خمیر میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون
افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.
Jams, fruit jellies, marmalades, fruit
or nut purée and fruit or nut pastes,
obtained by cooking, whether or not
containing added sugar or other
sweetening matter.
200710- فرآورده های هموژنیزه- Homogenised preparations
20071010- - - پوره و پوره کنسانتره میو ه های گرمسیری هموژنیزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی)866،8- - - Puree and concentrate of tropical
fruits (pineapples bananas, mangoes,
guavas, passion fruits, lichens)
20071090- - - سایر5566،8- - - Other
- سایر- Other:
20079100- - مرکبات5565- - Citrus fruits
200799- - سایر:- - Other
20079910- - - پوره موز، انبه، پشن فروت، لیچی و آناناس866،5،7- - - Puree of pineapple, banana, mango, guava, passion fruit, and lichen
20079990- - - سایر5566،5،7- - - Other
2008میوه و سایر اجزاء خوراکی نباتات ،آماده یا محفوظ
شده به نحوی دیگر، با یا بدون افزودن قند یا سایر
مواد شیرین کننده یا الکل که درجای دیگر گفته
نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Fruit, nuts and other edible parts of
plants, otherwise prepared or
preserved, whether or not containing
added sugar or other sweetening
matter or spirit, not elsewhere
specified or included.
- میوه های سخت پوست، بادام زمینی و سایر دانه ها،
حتی مخلوط شده با یکدیگر:
- Nuts, ground-nuts and other seeds,
whether or not mixed together:
20081100- -بادام زمینی406- - Ground-nuts
20081900- - سایر، همچنین مخلو ط ها4065- - Other, including mixtures
20082000- آناناس2265- Pineapples
20083000- مرکبات2266،5- Citrus fruit
20084000- گلابی4065- Pears
20085000- زردآلو4065- Apricots
20086000- گیلاس و آلبالو4065- Cherries
20087000- هلو، همچنین شلیل و شفتالو2265- Peaches, including nectarines
20088000- توت فرنگی406- Strawberries
- سایر، همچنین مخلوط ها باستثنای آنهایی که مربوط به شماره فرعی 19 2008 می باشند:- Other, including mixtures other than
those of subheading 2008.19:
20089100- - مغز نخل (Palm heart)4065- - Palm hearts
20089300- - قره قاط ها 406- - vaccinium macrocarpon، vaccinum oxycoccos، vaccinum visits - idaea
20089700-- مخلوط ها4065- - Mixtures
20089900-- سایر4066،5- - Other
2009آب میوه (همچنین آب انگور تازه) (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل،
با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.
Fruit juices (including grape must)
and vegetable juices, unfermented and
not containing added spirit, whether
or not containing added sugar or
other sweetening matter.
- آب پرتقال:- Orange juice:
20091100- - یخ زده3266- - Frozen
20091200- - یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند5566- - Not frozen, of a Brix value not
exceeding 20
20091900- - سایر3266- - Other
- آب گریپفروت (شامل دارابی ها Pomelo ):- Grapefruit (including pomelo juice):
20092100- - با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند5566- - Of a Brix value not exceeding 20
20092900- - سایر3266- - other
- آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی:- Juice of any other single citrus fruit:
20093100 - - با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند5566-- Of a Brix value not exceeding 20
20093900- - سایر3266- - Other
- آب آناناس:- Pineapple juice:
20094100- - با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند5566- - Of a Brix value not exceeding 20
200949- - سایر:- - Other:
20094910- - آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره)866- - Concentrated fruit juice
20094990- - - سایر326- - - Other
20095000- آب گوجه فرنگی5566،8- Tomato juice
- آب انگور (همچنین آب انگور تازه):- Grape juice (including grape must):
20096100- - با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند6668- - Of a Brix value not exceeding 30
20096900- - سایر556- - Other
- آب سیب:- Apple juice:
20097100- - با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند5568- Of a Brix value not exceeding 20
20097900- - سایر556- - Other
- آب هر یک از میوه ها و سبزیجات- Juice of any other single fruit or vegetable
20098100- - آب قره قاط556
200989- - سایر- - other
20098910- - - آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گودا پشن فروت و لیچی)866،8- - - Concentrated fruit juice (bananas,
mongoes, guavas, passion fruits, and
lichens)
20098990- - - سایر5566،8- - - Other
20099000- مخلوط های آب میوه و سبزیجات5566،8- Mixtures of juices

3 فکر می‌کنند “فصل بیستم – فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات

  1. علی مجدم

    باسلام ایا سیب زمینی عوارض گمرکی دارد لطفا” تعرفه – ارزش و عوارض گمرکی را بیان کنید و برای ما ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *