فصل نوزدهم – فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نا نهای شیرینی

فصل نوزدهم: فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نا نهای شیرینی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1901عصاره مالت؛ فرآورده های غذایی از آرد، بلغور ، زبره،
نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوي کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه
شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده و در جای
دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده
باشد؛ فرآورده های غذایی محصولات مشمول شماره های 0401 لغایت 0404 که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً
چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده
و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Malt extract; food preparations of
flour, groats, meal, starch or malt
extract, not containing cocoa or
containing less than 40% by weight of
cocoa calculated on a totally defatted
basis, not elsewhere specified or
included; food preparations of goods
of headings 04.01 to 04.04, not
containing cocoa or containing less
than 5% by weight of cocoa calculated
on a totally defatted basis, not
elsewhere specified or included.
19011000 فرآورده ها برای تغذیه کودکان، که برای
خرده فروشی بسته بندی شده باشد
26- Preparations for infant use, put up for
retail sale
19012000 مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی،
نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی شماره 1905
226- Mixes and doughs for the preparation
of bakers’ wares of heading 19.05
190190- سایر- Other
19019010- - - خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 238826- - - animal feed valve locator according to national standard in 2388
19019090- - - سایر226- - - other
1902خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده
(با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی
دیگر، از قبیل اسپاگتی، ما کارونی، رشته فرنگی، لازانی (Lasagna) نیوکی (Gnocchi) راویولی (Ravioli) کان نللونی (Cannelloni) کوسکوس (Couscous) حتی آماده شده.
Pasta, whether or not cooked or
stuffed (with meat or other
substances) or otherwise prepared,
such as spaghetti, macaroni, noodles,
lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;
couscous, whether or not prepared.
- خمیرهای غذایی پخته نشده و پرنشده و آماده
نشده به نحوی دیگر:
- Uncooked pasta, not stuffed or
otherwise prepared:
19021100- - حاوی تخم مرغ556- - Containing eggs
19021900- - سایر556- - Other
19022000- خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا
آماده شده به نحوی دیگر)
556- Stuffed pasta, whether or not cooked
or otherwise prepared
19023000- سایر خمیرهای غذایی556- Other pasta
19024000- کوسکوس556- Couscous
19030000تاپیوکا و بدل های آن تهیه شده از فکول، به شکل ورقه (Flake) دانه (Grain) دانه های غلطان (Pearl) نخاله غربال (Sifting) یا به اشکال همانند156Tapioca and substitutes therefor
prepared from starch, in the form of
flakes, grains, pearls, siftings or in
similar forms.
1904فرآورده ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً کورن فلیکز Corn flakes) غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه های کار شده
(باستثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده
به نحوی دیگر، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول
شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Prepared foods obtained by the
swelling or roasting of cereals or
cereal products (for example, corn
flakes); cereals (other than maize
(corn)) in grain form or in the form of
flakes or other worked grains (except
flour, groats and meal), precooked, or
otherwise prepared, not elsewhere
specified or included.
19041000- فرآورده های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند.4067- Prepared foods obtained by the
swelling or roasting of cereals or cereal
products
19042000 فرآورده های غذایی حاصل از برگه غلات تفت
داده نشده یا ازمخلوط برگه های غلات تفت داده
نشده و برگه های غلات تفت داده شده یا غلات
پف کرده
406- Prepared foods obtained from
unroasted cereal flakes or from mixtures
of unroasted cereal flakes and roasted
cereal flakes or swelled cereals
19043000- خرده گندم برشته406- Bulgur wheat
19049000- سایر406- Other
1905محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا
بیسکویت سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers) کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر براي لاک و مهر، خمیرهای
خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
Bread, pastry, cakes, biscuits and
other bakers’ wares, whether or not
containing cocoa; communion wafers,
empty cachets of a kind suitable for
pharmaceutical use, sealing wafers,
rice paper and similar products.
19051000- نان خشک و ترد (Crispbread) موسوم به « کنکه بروت » (knackebrot)406- Crispbread
19052000- نان زنجبیلی و همانند406- Gingerbread and the like
- بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند؛ ویفلها (Waffles) و ویفرها (Wafers)- Sweet biscuits; waffles and wafers:
19053100 - بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند4067،8- Sweet biscuits
19053200-- ویفل ها و ویفرها4067،8- - Waffles and wafers
19054000- نان سوخاری (Rusks) نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه406- Rusks, toasted bread and similar
toasted products
190590- سایر- Other
19059010- - - کاشه برای دارو268- - - Cachets for pharmaceutical use
19059090- - - سایر4068- - - Other

2 فکر می‌کنند “فصل نوزدهم – فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نا نهای شیرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *