فصل هجدهم – کاکائو و فرآورده های آن

فصل هجدهم: کاکائو و فرآورده های آن

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1801دانه کاکائو کامل یا خردشده، خام یا بودادهCocoa beans, whole or broken, raw or roasted.
18010010- - - در بسته بندی های کمتر از ده کیلوگرم15به استثنای خرد شده، بو داده شده، جدا شده از غلاف، از جوانه یا از پوسته- - - In packings of less than 10 kg
18010090- - - سایر2به استثنای خرد شده، بو داده شده، جدا شده از غلاف، از جوانه یا از پوسته- - - Other
180200غلاف کاکائو، پوسته، پوست و سایر آخال
کاکائو:
Cocoa shells, husks, skins and other
cocoa waste.
18020010- - - در بسته بندی های کمتر از ده کیلوگرم156- - - In packings of less than 10 kg
18020090- - - سایر126- - - Other
1803خمیر کاکائو، حتی چربی گرفته شدهCocoa paste, whether or not defatted.
18031000- چربی نگرفته86- Not defatted
18032000 - کلایًا جزئاً چربی گرفته86- Wholly or partly defatted
18040000کره، چربی و روغن کاکائو86Cocoa butter, fat and oil.
180500پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد
شیرین کننده.
Cocoa powder, not containing added
sugar or other sweetening matter.
18050010- - - در بسته بندی های کمتر از ده کیلوگرم86- - - in packings of less than 10 kg
18050090- - - سایر86مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورودی معادل ریالی هر کیلو گرم پودر کاکائو به میزان 1800 ریال و یا 8 درصد (هر کدام که بیشتر بود) تعیین می گردد- - - Other
1806شکلات و سایر فرآو رده های خوراکی دارای
کاکائو.
Chocolate and other food
preparations containing cocoa.
18061000- پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد 10
شیرین کننده افزوه شده به آن
4065- Cocoa powder, containing added sugar
or other sweetening matter
18062000- سایر فرآورده ها به صورت بلوک (Block) تخته (Slab) قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته بندی هاي اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد.3265- Other preparations in blocks, slabs or
bars weighing more than 2 kg or in
liquid, paste, powder, granular or other
bulk form in containers or immediate
packings, of a content exceeding 2 kg
- سایر، عرضه شده به صورت بلوک (Block) تخته (Slab) میله یا قلم (bar)- Other, in blocks, slabs or bars:
18063100- - پر شده (Filled)7567،5- - Filled
18063200- - پرنشده7567،5- - Not filled
18069000- سایر7567،5- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *