فصل هفدهم – قند و شکر و شیرینی

فصل هفدهم – قند و شکر و شیرینی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1701قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز
خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد.
تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالاییCane or beet sugar and chemically pure
sucrose, in solid form.
- شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد
خوشبوکننده یا مواد رنگ کننده:
- Raw sugar not containing added
flavouring or colouring matter:
17011100- از نیشکر1068- Cane sugar
17011200- - از چغندر1068- Beet sugar
- سایر:- Other:
17019100- که به آن مواد خوشبوکننده یا رنگ کننده اضافه شده:32-8- Containing added flavouring or colouring matter
17019900- - سایر32قند و شکر آماده مصرف8- Other
1702سایر قندها و شکرها، همچنین لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد، شربت های قند بدون
اینکه به آنها مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده
افزوده شده باشد؛ عسل مصنوعی، حتی مخلوط شده
با عسل طبیعی؛ قند و ملاس های کاراملیزه.
Other sugars, including chemically
pure lactose, maltose, glucose and
fructose, in solid form; sugar syrups
not containing added flavouring or
colouring matter; artificial honey,
whether or not mixed with natural
honey; caramel.
- لاکتوز و شربت لاکتوز:- Lactose and lactose syrup:
17021100- از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاکتوز، موسوم به لاکتوز بی آب (Anhydre) محاسبه شده براساس ماده خشک باشد66- Containing by weight 99% or more
lactose, expressed as anhydrous lactose,
calculated on the dry matter
17021900- - سایر66- Other
17022000- قند و شربت درخت افرا326- Maple sugar and maple syrup
170230- گلوکز و شربت گلوکز، بدون فروکتوز یا اینکه به حالت خشک داراي کمتر از 20 درصد وزنی فروکتوز باشد:- Glucose and glucose syrup, not
containing fructose or containing in the
dry state less than 20% by weight of
fructose
17023010- - - شربت گلوکز و دکستروز منوهیدرات غیرتزریقی226- - - Glucose syrup and non-injectable
monohydrate dextrose by medicine
producing units
17023090- - - سایر156- - - Other
170240- گلوکز و شربت گلوکز، که به حالت خشک دارای 20 درصد تا کمتر از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، باستثنای ساکاروز تغییر یافته به گلوکز از طریق
هیدرولیز (قند معکوس):
- Glucose and glucose syrup, containing
in the dry state at least 20% but less than
50% by weight of fructose, excluding
invert sugar
17024010- - - دکستروز156- - - Dextrose
17024090- - - سایر226- - - Other
17025000- فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی66- Chemically pure fructose
17026000 سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک دارای بیش از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، باستثناي ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس ) (Invert sugar)66- Other fructose and fructose syrup,
containing in the dry state more than
50% by weight of fructose, excluding
invert sugar
17029000- سایر، همچنین ساکاروز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar) و سایر قندها و شربت های قند که به حالت خشک حاوی 50 درصد وزنی فروکتوز باشند667- Other, including invert sugar and other
sugar and sugar syrup blends containing
in the dry state 50% by weight of
fructose
1703ملاس های حاصل از استخراج یا تصفیه قند و شکرMolasses resulting from the extraction or refining of sugar.
17031000- ملاس های نیشکر26- Cane molasses
17039000- سایر26- Other
1704شیرینی (همچنین شکلات سفید) ،بدون کاکائوSugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.
17041000- آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر756- Chewing gum, whether or not sugarcoated
17049000- سایر7567،8- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *