فصل شانزدهم – فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
16011000سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت،
احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این
محصولات.
4068Sausages and similar products, of
meat, meat offal or blood; food
preparations based on these products.
1602سایر فرآورده ها و کنسروهای گوشت، احشاء یا
خون.
Other prepared or preserved meat,
meat offal or blood.
160210- - فرآورده های هموژنیزه:- - Homogenised preparations
16021010- - - غذاهای رژیمی (چیکن میت)326- - - Dietetic foods (chicken meat)
16021090- - - سایر406- - - Other
16022000- از جگر حیوانات406- Of liver of any animal
- از پرندگان خانگی مشمول شماره 0105:- Of poultry of heading 01.05:
16023100- - از بوقلمون406- - Of turkeys
16023200- - از مرغ و خروس از نوع خانگی (Gallus domesticus)406- - Of fowls of the species Gallus
domesticus
16023900- - سایر406- - Other
- از نوع خوک:- Of swine:
16024100- - ژامبون و قطعات آن46- - Hams and cuts thereof
16024200- - سردست و قطعات آن46- - Shoulders and cuts thereof
16024900- - سایر و همچنین مخلو طها46- - Other, including mixtures
16025000- از نوع گاو406- Of bovine animals
16029000- سایر، همچنین فرآورده های خون حیوانات406- Other, including prof any animaleparations of blood
16030000عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات406Extracts and juices of meat, fish or
crustaceans, mollusks or other aquatic
invertebrates.
1604فرآورده ها و کنسروهای ماهی؛ خاویار و بدل خاویار
تهیه شده از تخم ماهی.
Prepared or preserved fish; caviar
and caviar substitutes prepared from
fish eggs.
- ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، باستثنای ماهی
قیمه شده:
- Fish, whole or in pieces, but not
minced:
16041100- - ماهی آزاد (Salmon)406- - Salmon
16041200- - شاه ماهی (Herrings)556- - Herrings
16041300 ماهی ساردین، ساردین کوچک556- - Sardines, sardinella and brisling or sprats
16041400- - ماهی تن، لیستائو (Listaos) و بونیت (گونه Sarda)

406- - Tunas, skipjack and bonito (Sarda
spp.)
16041500- - ماهی مکرل (Mackerel)406- - Mackerel
16041600- - ماهی کولی، آنچوی (Anchois)556- - Anchovies
16041700- - مار ماهی ها556
16041900- - سایر406- - Other
16042000- سایر فرآورده ها یا کنسر وهای ماهی556- Other
- خاویار و بدل خاویار- Caviar and caviar substitutes
16043100- - خاویار556- - caviar
1643200- - بدل خاویار556- - into caviar
1605قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون
فقرات، آماده شده یا کنسرو شده.
Crustaceans, molluscs and other
aquatic invertebrates, prepared or
preserved.
16051000- خرچنگ دم کوتاه (Crab)556- Crab
- میگو و روبیان:- :Shrimps and ruby
16052100- - نه در ظرف غیر قابل نفوذ در برابر هوا556- - not in a container impervious to the weather
16052900- سایر556- other
16053000- لابستر دریایی (Lobster)556- Lobster
16054000- سایر قشرداران556- Other crustaceans
- صدف داران:- :shellfish
16055100- - صدف خوراکی556- - oy sters
16055200- - گوش ماهی، شامل گوش ماهی های ماده556- - fish ear
16055300- - صدف دو کفه ای556- - bivalve shellfish
16055400- - ماهی نرم تن و ماهی مرکب556- - squid
16055500- - هشت پا556- - eight feet
16055600- - گوشت صدف clams - cockles and arkshells556- - interview
16055700- - حلزون صدف خوراکی abalone556- - edible snail
16055800- - حلزون ها، به غیر از حلزون دریایی556- - non - marine snails
16055900- - سایر556- - other
16056000- سایر بی مهرگان آبزی:556- - other aquatic invertebrates:
16056100- - خیار دریایی556- - sea cucumber
16056200- - جوجه تیغی دریایی556- - sea urchins
16056300ستاره دریایی556- - starfish
16056900- سایر556- other

2 فکر می‌کنند “فصل شانزدهم – فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

 1. حسین فرهنگی کیا

  با سلام
  سایت بسیار خوبی دارید
  در زمینه واردات گوشت ماهی از اروپا زحمت خواهم داد و یا در صورت امکان راجع به تعرفه گمرکی آن و هزینه های ترخیص و مقررات مربوطه اطلاعات در اختیار بنده قرار دهید.
  با تشکر
  فرهنگی کیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *