فصل نود و هفتم – اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
9701تابلوی نقاشی، نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مداد رنگی (Pastel)، تماماً با دست کشیده شده، غیر از نقشه های مشمول شماره 4906 و غیر از اشیاء ساخته شده در کارخانه که با دست رنگ یا تزئین
شده اند؛ کولاژ و پلاکهای تزئینی همانند.
Paintings, drawings and pastels,
executed entirely by hand, other than
drawings of heading 49.06 and other
than hand- painted or hand-decorated
manufactured articles; collages and
similar decorative plaques.
97011000- تابلوي نقاشی، نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مدادرنگی46- Paintings, drawings and pastels
97019000- سایر46- Other
97020000گراور، نقش برجسته و چاپ سنگی اصلی.46Original engravings, prints and lithographs.
97030000آثار اصلی مجسمه سازی، حجاری، از هر ماده.46Original sculptures and statuary, in any material.
97040000تمبر پستی یا تمبر مالیاتی، علامت پستی پاکت دارای نقش تمبر کلکسیونی، لوازم التحریر کاغذی پستی، کاغذ تمبردار و همانند، باطل شده یا باطل نشده غیر از اشیائی که مشمول شماره 4907 می شوند.46Postage or revenue stamps, stamppostmarks,
first-day covers, postal
stationery (stamped paper), and the
like, used or unused, other than those
of heading 49.07.
97050000کلکسیون و اشیاء کلکسیونی وابسته به حیوان شناسی، گیاه شناسی، معدن شناسی، کالبد شناسی، تاریخی، باستان شناسی، دیرین شناسی، نژادشناسی
یا سکه و مدال شناسی.
46Collections and collectors' pieces of
zoological, botanical, mineralogical,
anatomical, historical, archaeological,
palaeontological, ethnographic or
numismatic interest.
97060000اشیاء عتیقه که بیش از یکصد سال قدمت داشته
باشند.
46Antiques of an age exceeding one
hundred years.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *