فصل نود و ششم – مصنوعات گوناگون

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
9601عاج، استخوان، کاسه لاک پشت، انواع شاخ، مرجان ، صدف و سایر مواد حیوانی تراش پذیر، کار شده، و اشیاء از این مواد (همچنین اشیایی که از قالب ریزی به دست می آیند).Worked ivory, bone, tortoise-shell,
horn, antlers, coral, mother-of-pearl
and other animal carving material,
and articles of these materials
(including articles obtained by
moulding).
96011000- عاج کار شده و اشیاء از عاج226- Worked ivory and articles of ivory
960190- سایر- Other
96019010- - - اشیاء دست ساز از استخوان، صدف، بدون
نقاشی
556- - - unpainted handmade articles of bone,
shell
96019020- - - اشیاء دست ساز از استخوان، صدف، با نقاشی556- - -painted handmade articles of bone, shell
96019090- - - سایر556- - - Other
960200مواد نباتی یا معدنی تراش پذیر کار شده و اشیاء از این مواد؛ اشیاء قالب گیری شده یا تراشیده شده از موم، از پارافین، ازاستئارین (STEARIN)، از صمغ طبیعی یا رزین طبیعی یا از خمیر مدل ریزی، و
سایر اشیاء قالب گیری شده یا تراشیده شده، که درجای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر نباشند؛ ژلاتین سفت نشده، کار شده (غیر از ژلاتین شماره 3503) و اشیاء از ژلاتین سفت شده.
3Worked vegetable or mineral carving
material and articles of these
materials; moulded or carved articles
of wax, of stearin, of natural gums or
natural resins or of modelling pastes,
and other moulded or carved articles,
not elsewhere specified or included;
worked, unhardened gelatin (except
gelatin of heading 35.03) and articles
of hardened gelatin.
96020010- - - کپسول داروئی از نوع ژلاتین226- - - Blank drug capsules of gelatin
96020090- - - سایر106- - - Other
9603جاروب ها، بروس ها (ازجمله بروس های
تشکیل دهنده اجزاء و قطعات ماشینها، دستگاهها یا وسایل نقلیه زمینی)، جاروب های مکانیکی برای
کارکردن با دست، بدون موتور، زمین پاک کن و
گردگیر از پر؛ کلاله هاو دسته الیاف آماده برای جاروب یا بروس سازی؛ تامپون نقاشی (Paint pad) و غلطک نقاشی؛ آب روبها (غیر از آب روبهای غلطکی).
Brooms, brushes (including brushes
constituting parts of machines,
appliances or vehicles), hand-operated
mechanical floor sweepers, not
motorised, mops and feather dusters;
prepared knots and tufts for broom or
brush making; paint pads and rollers;
squeegees (other than roller
squeegees).
96031000- جاروب و بروس، متشکل از شاخه های نازک یا از سایر مواد نباتی به هم بسته، با یا بدون دسته2263- Brooms and brushes, consisting of
twigs or other vegetable materials bound
together, with or without handles
- مسواک دندان، فرچه ریش تراشی، بروس مو،
بروس ناخن، بروس مژه، و سایر بروس های آرایشی مورد استفاده اشخاص، همچنین بروس هایی که اجزاء و قطعات دستگاهها را تشکیل می دهند:
- Tooth brushes, shaving brushes, hair
brushes, nail brushes, eyelash brushes
and other toilet brushes for use on the
person, including such brushes
constituting parts of appliances:
96032100- - مسواک دندان و همچنین مسواک دند ان عاریه (Dental-Plate)1863- - Tooth brushes, including dental-plate
brushes
96032900- - سایر1863- - Other
960330- قلم مو و بروس برای هنرمندان، قلم مو برای
نوشتن و قلم موهای همانند برای کاربرد محصولات آرایشی
- Artists' brushes, writing brushes and
similar brushes for the application of
cosmetics
96033010- - - ساخته شده از موی خوک و گراز2263رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصل- - - Made of pig and boar hair
96033090- - - سایر2263- - - Other
960340- بروس و قلم مو برای نقاشی کردن، رنگ کردن، ورنی زدن یا قلم و بروس های همانند (غیر از قلم موهای شماره فرعی 960330)؛ تامپون نقاشی (Paint pad) و غلطک نقاشی- Paint, distemper, varnish or similar
brushes (other than brushes of
subheading 9603.30); paint pads and
rollers
96034010- - - ساخته شده از موی خوک و گراز2663رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصل- - - Made of pig and boar hair
96034090- - - سایر3263- - - Other
960350- سایر بروسهای تشکیل دهنده اجزاء و قطعات
ماشینها، دستگاهها یا وسایل نقلیه زمینی
- Other brushes constituting parts of
machines, appliances or vehicles
96035010- - - ساخته شده از موی خوک و گراز1063رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصل- - - Made of pig and boar hair
96035090- - - سایر663- - - Other
960390- سایر3- Other
96039010- - - ساخته شده از موی خوک و گراز4063،4رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصل- - - Made of pig and boar hair
96039020- - - پیگ تمیزکننده لوله های نفت و گاز دارای برس1263- - - Pigs with brush for cleaning oil and gas piplines
96039090- - - سایر1263- - - Other
96040000الک دستی و غربال دستی.3263Hand sieves and hand riddles.
96050000مجموعه هاي سفری برای نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز کردن کفش یا لباس.2664Travel sets for personal toilet, sewing
or shoe or clothes cleaning.
9606دگمه، دگمه قابلمه، دگمه فشاری و دگمه سردست فشاری، پولک دگمه و سایر اجزاء و قطعات این اشیاء؛ دگمه تکمیل نشده.Buttons, press-fasteners, snapfasteners
and press-studs, button
moulds and other parts of these
articles; button blanks.
96061000- دگمه قابلمه، دگمه فشاری و دگمه سردست
فشاری و اجزاء و قطعات آنها
226- Press-fasteners, snap-fasteners and
press-studs and parts therefor
- دگمه:- Buttons:
96062100- - از مواد پلاستیکی، پوشانده نشده با مواد نسجی226- - Of plastics, not covered with textile material
96062200- - از فلزات معمولی، پوشانده ، پوشانده نشده با مواد نسجی226- - Of base metal, not covered with
textile material
96062900- - سایر186- - Other
96063000- پولک دگمه و سایر اجزاء و قطعات دگمه؛ دگمه
تکمیل نشده
126- Button moulds and other parts of
buttons; button blanks
9607زیپ و اجزاء و قطعات آن.Slide fasteners and parts thereof.
- زیپ:- Slide fasteners:
96071100- - با دندانه از فلزات معمولی326- - Fitted with chain scoops of base metal
96071900- - سایر326- - Other
96072000- اجزاء و قطعات3269- Parts
9608قلم نوک ساچمه ای (Ball point pen)؛ قلم و قلمهای علامتگذاری با نوک نمدی یا با سایر
نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و
سایر قلمها؛ قلم دوپلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و
قطعات (همچنین کلاهک و گیره) اشیاء پیش گفته، غیر از آنهایی که مشمول شماره 9609 می شوند.
Ball point pens; felt tipped and other
porous-tipped pens and markers;
fountain pens, stylograph pens and
other pens; duplicating stylos;
propelling or sliding pencils; penholders,
pencil-holders and similar
holders; parts (including caps and
clips) of the foregoing articles, other
than those of heading 96.09.
960810- قلم نوک ساچمه ای (Ball point pen)- Ball point pens
96081010- - - با جوهر خمیری (خودکار)266- - - Roller point pen
96081020- - - با جوهر مایع (روان نویس)86- - - Ballpoint pigment pen
96082000- قلم و قلم های علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخل 863،4- Felt tipped and other porous-tipped
pens and markers
960830- خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمها:- Fountain pens, stylograph pens and other pens:
96083010- - - با جوهر مایع (روان نویس نوک غلطکی Roller Point Pen)156- - - Roller ballpoint pen (with liquid
ink)
96083090- - - سایر66- - - Other
96084000- مدادهای خودکار یا نوکی1563- Propelling or sliding pencils
96085000- مجموعه هایی از اشیاء مشمول دو یا چند شماره فرعی پیش گفته1563،4- Sets of articles from two or more of
the foregoing subheadings
96086000- مغزی قلم خودکار نوک ساچمه ای (Ball point pen) و مخزن جوهر1063- Refills for ball point pens, comprising
the ball point and ink- reservoir
- سایر:- Other:
96089100- - سرقلم، و نوک سرقلم663- - Pen nibs and nib points
96089900- - سایر663- - Other
9609مداد (غیراز مدادهای مشمول شماره 9608)، مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی، زغال رسامی، گچ برای نوشتن یا رسامی و گچ خیاطی.Pencils (other than pencils of heading
96.08), crayons, pencil leads, pastels,
drawing charcoals, writing or drawing
chalks and tailors' chalks.
96091000- مداد و مدادرنگی، با مغزی دارای غلاف سخت5561،3مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم مداد به میزان 22275 ریال و یا 55 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- Pencils and crayons, with leads
encased in a rigid sheath
96092000- مغزی مداد، سیاه یا رنگی1563- Pencil leads, black or coloured
96099000- سایر3263- Other
961000سنگ لوح و تابلو، دارای سطح برای نوشتن یا
رسامی، حتی قاب شده.
Slates and boards, with writing or
drawing surfaces, whether or not
framed.
96100010- - - وایت برد (White Board) الکترونیکی با یا بدون کارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر یا کامپیوتر بدون نیاز به کامپیوتر حین انجام کار26- - - Electronic whiteboard with or
without memory card connectable to
computer or printer in working condition
without using computer
96100090- - - سایر406- - - Other
96110000مهرهای تاریخ زنی، لاک و مهر کردن یا شماره زنی، و همانند (از جمله وسایل برای چاپ یا چاپ برجسته برچسب)، طراحی شده برای کارکردن در دست؛ ورساد (Stick) برای کارکردن با نیروی دست و مجموعه های چاپ دستی توأم شده با این ورسادها (Sticks).2661Date, sealing or numbering stamps,
and the like (including devices for
printing or embossing labels),
designed for operating in the hand;
hand-operated composing sticks and
hand printing sets incorporating such
composing sticks.
9612نوار ماشین تحریر یا نوارهای همانند، مرکب زده یا به نحو دیگری برای اثرگذاری آماده شده، حتی سوارشده روی قرقره یا در کارتریج؛ تامپون مرکب، حتی آغشته به مرکب با یا بدون جعبه.Typewriter or similar ribbons, inked
or otherwise prepared for giving
impressions, whether or not on spools
or in cartridges; ink-pads, whether or
not inked, with or without boxes.
96121000- نوار66- Ribbons
96122000- تامپون مرکب66- Ink-pads
9613فندک سیگار و سایر فندکها، حتی مکانیکی یا
الکتریکی، و اجزاء و قطعات آنها غیر از سنگ و فتیله.
Cigarette lighters and other lighters,
whether or not mechanical or
electrical, and parts thereof other
than flints and wicks.
96131000- فندک جیبی، گازی، غیر قابل پرکردن326- Pocket lighters, gas fuelled, non- refillable
96132000- فندک جیبی، گازی، قابل پرکردن326- Pocket lighters, gas fuelled, refillable
96138000- سایر فندکها156- Other lighters
96139000- اجزاء و قطعات86- Parts
96140000پیپ های استعمال دخانیات (Smoking pipes) (شامل حقه ها (Bowls) پیپ و چوب های سیگار یا سیگارت و قطعات مربوطه.556Smoking pipes (including pipe bowls)
and cigar or cigarette holders, and
parts thereof.
9615شانه، گیره زلف و همانند؛ سنجاق زلف، سنجاق فردهنده، گیره فردهنده، فرزن مو (Hair- Curler) و همانند، غیر از آنهایی که مشمول شماره 8516 می شوند، و اجزاء و قطعات آنها.Combs, hair-slides and the like;
hairpins, curling pins, curling grips,
hair-curlers and the like, other than
those of heading 85.16, and parts
thereof.
- شانه، گیره زلف و همانند:- Combs, hair-slides and the like:
96151100- - از کائوچوی سفت یا از مواد پلاستیکی226- - Of hard rubber or plastics
96151900- - سایر406- - Other
96159000- سایر4064- Other
9616عطر پاش و پاشنده های آرایشی همانند، و تجهیزات و سرآنها؛ پودرزن های بزرگ و کوچک برای استعمال فرآورده های آرایشی یا پاکیزگی.Scent sprays and similar toilet sprays,
and mounts and heads therefor;
powder-puffs and pads for the
application of cosmetics or toilet
preparations.
96161000- عطرپاش و پاشنده های آرایشی همانند و تجهیزات و سر آنها406- Scent sprays and similar toilet sprays,
and mounts and heads therefor
96162000- پودر زنهای بزرگ و کوچک برای استعمال فرآورده های آرایشی یا پاکیزگی266- Powder-puffs and pads for the
application of cosmetics or toilet
preparations
96170000فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلأ تامین شده است؛ و
همچنین اجزاء و قطعات آنها (باستثنای شیشه
یدکی داخلی).
406Vacuum flasks and other vacuum
vessels, complete with cases; parts
thereof other than glass inners.
96180000مانکن خیاطی و سایر آدمکهای چوبی؛ آدمکهای متحرک و سایر نمایشهای متحرک برای تزئین ویترین مغازه ها.556Tailors' dummies and other lay
figures; automata and other animated
displays used for shop window
dressing.
961900حوله‌هاي بهداشتي ( pads) و تامپون ها، پوشک و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس Sanitary towels (pads)and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material
96190010ـ ـ ـ پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد156- - - complet eadult napkin each pad weighing 90gram or more
96190090ـ ـ ـ ساير226- - - other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *