فصل نود و پنجم – بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
[9501]
[9502]
950300سه چرخه ها (Tricycles)، رورؤک ها (Scooters)، اتومبیلهای رکابزنی با پا و اسباب بازي های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه های عروسک؛ عروسک ها؛ سایر اسباب بازی ها؛ مدل های کوچک اندازه شده reduced – size ("مقیاس scale") و مدل های تفریحی (Recreational) مشابه، خواه کار کند یا نکند؛ پازل هایی از کلیه انواع.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشتTricycles, scooters, pedal cars and
similar wheeled toys; dolls' carriages;
dolls; other toys; reduced – size
("scale") models and similar
recreational models, working or not;
puzzles of all kinds.
95030010- - - اجزاء و قطعات106- - -components and parts
95030090سه چرخه ها (Tricycles)، رورؤک ها (Scooters)، اتومبیلهای رکابزنی با پا و اسباب بازي های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه های عروسک؛ عروسک ها؛ سایر اسباب بازی ها؛ مدل های کوچک اندازه شده reduced – size ("مقیاس scale") و مدل های تفریحی (Recreational) مشابه، خواه کار کند یا نکند؛ پازل هایی از کلیه انواع. 206- - - Tricycles, scooters, pedal cars and
similar wheeled toys; dolls' carriages;
dolls; other toys; reduced – size
("scale") models and similar
recreational models, working or not;
puzzles of all kinds.
9504اشیاء برای سرگرمی در هوای آزاد (Funfair)، برای بازیهای رومیزی یا سالنی همچنین پین تیبل (Pintable)، بیلیارد، میز مخصوص بازیهای کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشتArticles for funfair, table or parlour
games, including pintables, billiards,
special tables for casino games and
automatic bowling alley equipment.
950420- اشیاء و ملحقات برای بیلیارد از کلیه انواع- Articles and accessories for billiards of all kinds
95042010- - - میز بیلیارد حتی به همراه اشیاء و متفرعات
استاندارد مربوطه
156- - - Billiard tables whether with related
standard articles and accessories
95042020- - - اشیاء و متفرعات156- - - Articles and accessories
95043000- سایر بازی ها (Games) که بوسیله سکه، اسکناس، کارت های بانکی، ژتون ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می افتد، به غیر از تجهیزات تالار بولینگ (Bowling alley)226- Other games, operated by coins,
banknotes, bank cards, tokens or by
other means of payment, other than
bowling alley equipments
95044000- کارتهای بازی556- Playing cards
95045000ـ كنسول‌هاي بازي ويدئويي و دستگاه‌ها، به غير از آنهايي كه مشمول شماره فرعي 950430 مي‌گردد.226-Video game consoles and machines, other than those of subheading 9504.30
950490- سایر- Other
95049010- - - میز اسنوکر حتی به همراه اشیاء و متفرعات
استاندارد مربوطه
156- - - Snooker tables whether with related
standard articles and accessories
95049020- - - ادوات برای بازی بولینگ106- - - Equipment for bowling alley
95049090- - - سایر46- - - Other
9505اشیاء برای جشن، کارناوال یا برای سایر سرگرمیها، همچنین اشیاء برای شعبده بازی و اشیاء اعجاب آور.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشتFestive, carnival or other
entertainment articles, including
conjuring tricks and novelty jokes.
95051000- اشیاء برای جشنهای کریسمس556- Articles for Christmas festivities
95059000- سایر556- Other
9506اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی،
ژیمناستیک، ورزشهای پهلوانی، سایر ورزشها
(همچنین تنیس روی میز) یا برای بازیهای در
هوای آزاد، که در جای دیگر این فصل گفته
نشده یا مشمول شماره های دیگراین فصل
نباشد؛ استخر شنا و حوض بازی بچه ها (Paddling pool).
Articles and equipment for general
physical exercise, gymnastics,
athletics, other sports (including tabletennis)
or outdoor games, not
specified or included elsewhere in this
Chapter; swimming pools and
paddling pools.
- اسکی روی برف و سایر ادوات برای اسکی روی
برف:
- Snow-skis and other snow-ski
equipment:
95061100- - اسکی46- - Skis
95061200- - لوازم بستن اسکی (بند اسکی)46- - Ski-fastenings (ski-bindings)
950619- - سایر:- - Other
95061910- - - چوب دستی اسکی46- - - Ski sticks
95061990- - - سایر106- - - Other
- اسکی آبی، تخته اسکی روی آب (Surf-board)، تخته شناورهای شراعی (Sailboard) و سایر ادوات برای ورزش های آبی:- Water-skis, surf-boards, sailboards and
other water-sport equipment:
95062100- - تخته شناور شراعی (Sailboard)46- - Sailboards
95062900- - سایر106- - Other
- چوگان گلف و سایر ادوات برای گلف:- Golf clubs and other golf equipment:
95063100- - چوگان ،کامل106- - Clubs, complete
950632- - توپ6- - Balls
95063210- - - توپ گلف46- - - golf ball
95063290- - - سایر406- - - Other
95063900- - سایر406- - Other
950640- اشیاء و ادوات برای تنیس روی میز- Articles and equipment for table- tennis
95064010- - - راکت26- - - Rackets
95064020ـ ـ ـ توپ تنيس روي ميز46- - -table tennis ball
95064090- - - سایر266- - - Other
- راکت تنیس، راکت بدمینتون (Badminton) یا راکتهای همانند، حتی زه دار:- Tennis, badminton or similar rackets,
whether or not strung:
95065100- - راکت تنیس، حتی زه دار46- - Lawn-tennis rackets, whether or not strung
950659- - سایر- - Other
95065910- - - راکت بدمینتون (BADMINTON)46- - - Badminton rackets
95065990- - - سایر106- - - Other
- توپ، غیر از توپ گلف یا توپ تنیس روی میز:- Balls, other than golf balls and table- tennis balls:
95066100- - توپ تنیس روی چمن26- - Lawn-tennis balls
950662- - قابل بادکردن- - Inflatable
95066210- - - توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال326- - - Balls for football, basketball ,volleyball and handball
95066220- - - توپ مخصوص نابینایان46- - - Special balls for the blind
95066290- - - سایر406- - - Other
950669- - سایر:- - Other
95066910- - - توپ تنیس به استثنای تنیس روی چمن و روی
میز
26- - - Tennis balls (excluding lawn-tennis
and table tennis balls)
95066920- - - توپ اسکواش و هاکی46- - - Hockey and squash balls
95066930- - - گوی (توپ) رنگی مخصوص ورزش پین تبال26- - - Special colourd balls used in paintball sport
95066940- - - توپ سپک تاکرا46- - - Sepak takraw ball
95066990- - - سایر556- - - Other
95067000- اسکیت روی یخ و اسکیت روی زمین (Roller skate)، همچنین کفش های اسکیتینگ دارای ملحقات اسکیت326- Ice skates and roller skates, including
skating boots with skates attached
- سایر:- Other:
950691- - اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی،
ژیمناستیک یا ورزش پهلوانی
- - Articles and equipment for general
physical exercise, gymnastics or
athletics
95069110- - - دستگاه TRAD MILL26- - - Treadmills
95069190- - - سایر156- - - Other
950699- - سایر6- - Other
95069910- - - چوب هاکی46- - - Hockey sticks
95069920- - - توپ پردار بدمینتون اعم از طبیعی یا مصنوعی (SHUTTLE COCKS)46- - - Shuttle cocks (Natural or Artifical)
95069930- - - تخته برف سواری (SNOWBOARD)46- - - Snow board
95069990- - - سایر106- - - Other
9507چوب های ماهیگیری، قلاب ماهیگیری و سایر
ادوات برای ماهیگیری با قلاب؛ تور ماهیگیری
دسته دار، تورهای پروانه گیری و تورهای همانند؛
پرنده مصنوعی و سایر طعمه ها برای جلب شکار (غیر از آنهایی که مشمول شماره 9208 یا 9705 می باشد) و لوازم همانند صید یا شکار.
Fishing rods, fish-hooks and other line
fishing tackle; fish landing nets,
butterfly nets and similar nets; decoy
"birds" (other than those of heading
92.08 or 97.05) and similar hunting or
shooting requisites.
95071000- چوب های ماهیگیری106- Fishing rods
95072000- قلابهای ماهیگیری، حتی متصل به زه کوتاه ماهیگیری46- Fish-hooks, whether or not snelled
95073000- قرقره های ماهیگیری106- Fishing reels
95079000- سایر46- Other
9508چرخ و فلک (Roundabouts)، تاب، جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد؛ سیرک سیار و باغ وحش سیار؛ تئاتر سیار.Roundabouts, swings, shooting
galleries and other fairground
amusements; travelling circuses and
travelling menageries; travelling
theatres.
95081000- سیرک سیار و باغ وحش سیار406- Travelling circuses and travelling menageries
950890- سایر:- Other
95089010- - - جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد46- - - Shooting station and other
amusemint in open erea
95089090- - - سایر226- - - Other

3 فکر می‌کنند “فصل نود و پنجم – بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها

  1. محمد رضا

    با سلام تجهیزات بازیهای واقعیت مجازی با استند و عینک مجازی و همچنین سینمای 5 و 7 و 9 بعدی کد hs مربوط بهشون
    چی هست؟

  2. Omid

    میخواستم بدونم یه هلی کوپتر اسباب بازی که 4200 دلاره، چند درصد باید عوارض ورود بده تا ترخیص بشه؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *