فصل نود و چهارم – مبل ؛ مبل های طبی جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های د یگر نباشند؛ چراغ های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند؛ ساختمان های پیش ساخته

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
9401نشیمنها (غیر از آنهایی که مشمول شماره 9402 می شوند)، حتی قابل تبدیل به تختخواب، و اجزاء و قطعات آنها.Seats (other than those of heading
94.02), whether or not convertible into
beds, and parts thereof.
94011000- نشیمنها ازانواعی که برای وسایل نقلیه هوایی مورد استفاده قرار می گیرند66- Seats of a kind used for aircraft
94012000- نشیمنها از انواعی که برای وسایط نقلیه موتوری مورد استفاده قرار می گیرند156- Seats of a kind used for motor vehicles
94013000- نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع4067- Swivel seats with variable height adjustment
94014000- نشیمنها غیر از نشیمنها برای باغ یا تجهیزات اردوزنی (Camping)، قابل تبدیل به تختخواب406- Seats other than garden seats or
camping equipment, convertible into
beds
- نشیمنگاه ها (seats)، از حصیر (Cane)، بیدسبدی (Osier)، بامبو و یا مواد مشابه- Seats of cane, osier, bamboo or similar
materials:
94015100- - از بامبو یا نخل رونده (Rattan)556- - Of bamboo or rattan
94015900- - سایر556- - Other
- سایر نشیمنهای دارای اسکلت چوبی
94016100- - رویه شده5561،7- - Upholstered
94016900- - سایر5567- - Other
- سایر نشیمنها، دارای اسکلت فلزی:- Other seats, with metal frames:
94017100- - رویه شده4067- - Upholstered
94017900- - سایر4067- - Other
94018000- سایر نشیمنها406- Other seats
940190- اجزاء و قطعات- Parts
94019010- - - برای وسایل نقلیه هوایی66- - - For aircrafts
94019020- - - برای وسایل نقلیه زمینی86- - - For motor vehicles
94019090- - - سایر406- - - Other
9402مبلهای پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی (مثلاً، میز عمل جراحی، میز معاینه، تختخواب
بیمارستانی دارای وسایل مکانیکی، صندلی
دندانپزشکی)؛ صندلیهای آرایشگاه و صندلیهای همانند، دارای آلاتی برای چرخش و در عین حال برای بالابردن و متمایل کردن؛ اجزاء و قطعات این اشیاء.
Medical, surgical, dental or veterinary
furniture (for example, operating
tables, examination tables, hospital
beds with mechanical fittings, dentists'
chairs); barbers' chairs and similar
chairs, having rotating as well as both
reclining and elevating movements;
parts of the foregoing articles.
94021000- صندلیهای دندانپزشکی، صندلیهای آرایشگاه یا صندلیهای همانند و اجزاء و قطعات آنها406- Dentists', barbers' or similar chairs and
parts thereof
940290- سایر- Other
94029010- - - تخت جراحی جهت جراحی مغز، ارتوپدی و تخت رادیولوسنت (شفاف به اشعه ایکس در عکس برداری)226- - - Brain oprating, orthopedical and
radiolucent tables
94029090- - - سایر406- - - Other
9403سایر مبلها و اجزاء و قطعات آنها.Other furniture and parts thereof.
94031000- مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد
استفاده قرار می گیرند
406- Metal furniture of a kind used in
offices
940320- سایر مبلهای فلزی- Other metal furniture
94032010- - - مبلهای آهنگری سنتی406- - - Traditional Forged furniture
94032090- - - سایر406- - - Other
94033000- مبلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد
استفاده قرار می گیرند
5567- Wooden furniture of a kind used in
offices
94034000- مبلهای چوبی از انواعی که در آشپزخانه مورد
استفاده قرار می گیرند
5567- Wooden furniture of a kind used in the
kitchen
940350- مبلهای چوبی از انواعی که در اتاق خواب مورد
استفاده قرار می گیرند
7- Wooden furniture of a kind used in the
bedroom
94035010- - - مبلهای صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...)554- - - Craft’s furniture turnery, signet,
intaide,…)
94035090- - - سایر554- - - Other
940360- سایر مبلهای چوبی7- Other wooden furniture
94036010- - - مبلهای صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم،
منبت و ...)
556- - - Craft’s furniture turnery, signet,
intaid,…)
94036090- - - سایر556- - - Other
94037000- مبلها از مواد پلاستیکی556- Furniture of plastics
- مبلمان (Furniture) ( اقلام آسایشی یا تزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یا کار و اماکن عمومی یا خصوصی! مانند میز، مبل و غیره) از سایر مواد
شامل حصیر، بید سبدی، بامبو یا مواد مشابه
- Furniture of other materials, including
cane, osier, bamboo or similar materials
94038100- - از بامبو یا نخل رونده556- - Of bamboo or rattan
94038900- - سایر556- - Other
94039000- اجزاء و قطعات4067- Parts
9404 قسمت فنری تختخواب؛ اسباب تختخواب واشیاء
همانند (مثلاً، تشک، لحاف، لحاف پر، کوسن مخده (Pouffe)، بالش) دارای فنر یا انباشته شده یا از اسفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون
روپوش
Mattress supports; articles of bedding
and similar furnishing (for example,
mattresses, quilts, eiderdowns,
cushions, pouffes and pillows) fitted
with springs or stuffed or internally
fitted with any material or of cellular
rubber or plastics, whether or not
covered.
94041000- قسمت فنری تختخواب4067- Mattress supports
- تشکها:- Mattresses:
94042100- - از کائوچوی اسفنجی یا ازمواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون پوشش406- - Of cellular rubber or plastics, whether
or not covered
94042900- - از سایر مواد406- - Of other materials
94043000- کیسه خواب406- Sleeping bags
94049000- سایر4067- Other
9405چراغ و وسایل روشنایی همچنین نورافکنها و اجزاء و قطعات آنها، که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر نباشند؛ چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند ،دارای یک منبع روشنایی نصب شده دائمی، اجزاء و قطعات آنها که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر نباشد.Lamps and lighting fittings including
searchlights and spotlights and parts
thereof, not elsewhere specified or
included; illuminated signs,
illuminated name-plates and the like,
having a permanently fixed light
source, and parts thereof not
elsewhere specified or included.
94051000- لوستر (Luster) و سایر وسایل روشنایی برقی برای آویختن یا نصب کردن به سقف یا دیوار، باستثنای انواعی که برای روشنایی فضاهای باز
عمومی یا معابر عمومی مورد استفاده قرار می گیرد
556- Chandeliers and other electric ceiling
or wall lighting fittings, excluding those
of a kind used for lighting public open
spaces or thoroughfares
94052000- چراغ کنار تختخواب ، چراغ رو میزی و چراغهای پایه دار داخل ساختمان، برقی556- Electric table, desk, bedside or floorstanding
lamps
94053000- مجموعه چراغهای الکتریکی از انواع که برای
درخت کریسمس مورد استفاده قرار می گیرند
556- Lighting sets of a kind used for
Christmas trees
940540- سایر چراغها و وسایل روشنایی برقی- Other electric lamps and lighting fittings
94054010- - - چراغ سیالیتیک برای عمل جراحی126- - - Cialitic lights for operating room
94054020- - - چراغهای ضد انفجار66- - - Explosion-proof lights
94054090- - - سایر556- - - Other
940550- چراغها و وسایل روشنایی غیر برقی- Non-electrical lamps and lighting fittings
94055010- - - فانوس بادی106- - - Lanterns
94055020- - - چرا غهای توری106- - - Incandescent lamps
94055090- - - سایر556- - - Other
94056000- چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند266- Illuminated signs, illuminated nameplates
and the like
- اجزاء و قطعات:- Parts:
94059100- - از شیشه106- - Of glass
94059200- - از مواد پلاستیکی106- - Of plastics
940599- - سایر- - Other
94059910- - - سرپیچ چراغهای توری (نگهدارنده سرامیکی
توری)
66- - - Bases (incandescent ceramic holder)
94059920- - - سایر سرپیچها برای چراغهای غیربرقی66- - - Other bases (holders) for non- electric lights
94059990- - - سایر106- - - Other
940600ساختمانهای پیش ساخته.7Prefabricated buildings.
94060010- - - گلخانه با تجهیزات کامل26- - - glass house with complete equipments
94060090- - - سایر266- - - Other

4 فکر می‌کنند “فصل نود و چهارم – مبل ؛ مبل های طبی جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های د یگر نباشند؛ چراغ های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند؛ ساختمان های پیش ساخته

 1. جواد فرازی

  با سلام لطفا تعرفه بازرگانی و سود بازرگانی برای واردات مبلمان خانگی را اعلام نمایید متشکرم

 2. رضا

  با سلام
  سعی کردم تعرفه گمرکی سقف کاذب ( کچی 60*60 ) را پیدا کنم موفق نشدم – لطفا راهنمایی بفرمائید
  با تشکر

 3. کامیار تقی زاده اسکوئی

  با سلام چند ماه پیش از نمایشگاه تجهیزات پزشکی تهران یعنی اردیبهشت ماه از غرفه ترکیه ای تخت خریداری گردم به علت عدم ساکن بودن در تهران نتونستم به موقع ترخیص کنم یک شرکت ترخیص کار از من 85000000 ریال خواست تا کارهای ترخیص تختها را انجام دهد به من گفت 120 درصد تعرفه داره . حال میبینم تعرفه ای که شما نوشتید 40 درصد است امکان دارد مرا راهنمائی کنید با تشکر از کمکتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *