مقررات صادرات و واردات – قسمت دوم – فصل 9/ قهوه، چای، ماته و ادویه


کد خبر : 3413 | زمان مخابره : 92/01/29 - 10:19 قبل از ظهر | بدون نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان کمطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0901قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، صرف نظر از میزان
نسبی قهوه در مخلوط.
Coffee, whether or not roasted or
decaffeinated; coffee husks and skins;
coffee substitutes containing coffee in
any proportion.
-قهوه، بو نداده:- Coffee, not roasted:
090111- - کافئین نگرفته:- - Not decaffeinated
09011110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی2266- - - In retail packings
09011120- - - به صورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده
فروشی
866- - - In ground form and non-retail packing
09011190- - - سایر2به استثنای انواع کوبیده شده ، خرد شده پودر شده6- - - Other
090112- - کافئین گرفته:- - Decaffeinated
09011210- - - دربسته بندی آماده برای خرده فروشی326- - - In retail packings
09011220- - - به صورت کوبیده در بسته بندی غیر
خرده فروشی
106- - - In ground form and non-retail
packings
09011290- - - سایر86- - - Other
- قهوه، بو داده:- Coffee roasted:
090121- - کافئین نگرفته:- - Not decaffeinated
09012110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی3266- - - In retail packings
09012120 به صورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی1066- - - In ground form and non-retail
packing
09012190- - - سایر866- - - Other
090122- - کافئین گرفته:- - Decaffeinated
09012110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی3266- - - In retail packings
09012120- - - به صورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی1066- - - In ground form and non-retail
packings
09012190- - - سایر866- - - Other
090122- - کافئین گرفته:- - Decaffeinated
09012210- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی326- - - In retail packings
09012220- - - به صورت کوبیده در بسته بندی غیر
خرده فروشی
106- - - In ground form and non-retail
packings
09012290- - - سایر86- - - Other
090190- سایر:- Other
09019010- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی326- - - In retail packings
09019020 - - - به صورت کوبیده در بسته بندی غیر
خرده فروشی
106- - - In ground form and non-retail
packings
09019090- - - سایر156- - - Other
0902چای، حتی خوشبوشده (Aromatic).Tea, whether or not flavoured.
09021000- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.32-- Green tea (not fermented) in
immediate packings of a content not
exceeding 3 kg
09022000- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر15-- Other green tea (not fermented)
090230 چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شد ه، عرضه شده در بسته های اولیه که محتوی آن از کیلوگرم بیشتر نباشد:- Black tea (fermented) and partly
fermented tea, in immediate packings of
a content not exceeding 3 kg
09023010- - - چای کیسه ای (Tea Bag)556- - - Tea bag
09023090- - - سایر226- - - Other
090240- چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئا تخمیر شده
عرضه شده به نحوی دیگر:
- Other black tea (fermented) and other
partly fermented tea
09024010- - - کوبیده در بسته بندی غیرخرده فروشی156--- In ground form and non-retail packings
09024090 - - - سایر156- - - Other
090300 ماته,Maté.
09030010- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail packings
09030020- - - به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر
خرده فروشی
106- - - In ground form and non-retail
packings
09030090- - - سایر10به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
0904فلفل ( از جنس piper ) فلفل فرنگی ( از جنس Capsicum ) یا ( از جنس Pimenta ) خشک کرده یا خردکرده یا ساییده. Pepper of the genus Piper; dried or
crushed or ground fruits of the genus
Capsicum or of the genus Pimenta.
- فلفل:- Pepper:
090411- - خردنشده و نساییده:- - Neither crushed nor ground
09041110- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی226- - - In retail packings
09041190- - - سایر6به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090412- - خردشده یا ساییده:- - Crushed or ground
09041210- - - در بسته بندی آماده شده برای خرد ه فروشی226- - - In retail packings
09041220- - - به صورت کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی106- - - In ground form and non-retail
packings
09041290 - - - سایر226- - - Other
090420- میوه های فلفل قرمز یا فلفل قرمز شیرین:- red pepper or red pepper ، fresh fruit:
090421- - خشک شده خرد نشده و نساییده:- not chopped dried not to rub
09042110- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی326- - - In retail packings
09042190- - - سایر156- - - Other
090422- - خرد شده یا ساییده شده:- has been crushed or pulverizet
09042210- - - در بسته بندی برای خرده فروشی326- - - in packing for retail
09042290- - - سایر86- - - other
0905وانیلVanilla
090510- - خرد نشده و نساییده:- - not crushed and not crushed and
09051010- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی106- - - in packing for retail
09051090- - - سایر10به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090520- - خرد شده و ساییده:- - crushed and pulverizt
09052010- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی156- - - in packing for retail
09052090- - - سایر156- - - other
0906 دارچین و گل درخت دارچین.Cinnamon and cinnamon-tree flowers.
- نه خرد شده (Neither crushed) نه آسیاب شده (Nor ground):- Neither crushed nor ground:
090611- - دارچین (Cinnamon) Cinnamomum zeylanicum Blume)- -Cinnamon 9cinna (Cinnamonum
zeylanicum Blume):
09061110- - - در بسته بندی های آماده شده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In ground form and non-retail packings
09061190- - - سایر10به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090619- - سایر:- - Other:
09061910- - - در بسته بندی های آماده شده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In ground from and non-retail packings
09061990- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090620-خرد شده یا ساییده:- Crushed or ground:
09062010- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی326- - - In retail packings
09062020- - - به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر
خرده فروشی
106- - - In ground form and non-retail
packings
09062090- - - سایر226- - - Other
0907میخک ( میوه کامل، بوته ها و ساقه های آن):clove (whole fruit، shrubs and the stem)
090710- خرد نشده و سابیده نشده:- no longer not pulverizet
09071010 - - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - in packing ready for retail
09071090- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090720- خرد شده و سابیده شده:- has been crushed or pulverizet
09072010 - - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - in packing ready for retail
09072090- - - سایر32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
0908 جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل.Nutmeg, mace and cardamoms.
- جوز هندی (جوز بویا):- indian nutmeg (nutmeg) :
090811- - خرد نشده و سابیده نشده:- - no longer not pulverizet
09081110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail packings
09081190- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090812- - خرد شده و سابیده شده:- - has been crushed or pulverizet
09081210- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail packings
09081290- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
-پوست جوز هندی:- indian mace:
090821- - خرد نشده و سابیده نشده:- - no longer not pulverizet
09082110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - in packing ready for retail
09082190- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090822- - خرد شده و سابیده شده:- - has been crushed or pulverizet
09082210- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - in packing ready for retail
09082290- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
- هل:- push:
090831- - خرد نشده و سابیده نشده: - - not crushed and pulverized
09083110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - in packing ready for retail
09083190- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090832- - خرد شده و سابیده شده:- - crushed or pulverized
09083210- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - in retail ready packaging
09083290- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
0909تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم
گشنیز،زیره سبز،زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
Seeds of anise, badian, fennel,
coriander, cumin or caraway; juniper
berries.
- تخم گشنیز:- coriander:
090921- - خرد نشده یا سابیده نشده:- - not crushed and not pulverizet
09092110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail packings
09092190- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090922- - خرد شده یا سابیده شده:- - has been crushed or pulverizet
09092210- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail ready packings
09092290- - - سایر22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
- تخم زیره سبز:- Seeds of cumin:
090931- - خرد نشده یا سابیده نشده:- - not crushed and not pulverizet
09093110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail ready packings
09093190- - - سایر55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090932- - خرد شده یا سابیده شده:- - has been crushed or pulverizet
09093210 - - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail ready packings
09093290- - - سایر55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
- تخم رازیانه رومی، تخم بادیان، زیره سیاه یا مرزه، تخم سرو کوهی:- roman fennel seeds eggs، wind، or savory caraway - seed guniper
090961- - خرد نشده و سابیده نشده:- - not crushed and not pulverizet
09096110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail ready packings
09096190- - - سایر40به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
090962- - خرد شده یا سابیده شده:- - has been crushed or pulverizet
09096210- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail ready packings
09096290- - - سایر40به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
0910زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ غار، کاری (Curry) و سایر ادویه ها.Ginger, saffron, turmeric (curcuma),
curry and other spices.
- زنجبیل:- Ginger:
091011- - خرد نشده و آسیاب نشده:- - not crushed not ground
09101110- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail ready packings
09101190 - - - سایر15به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
091012- - خرد شده و آسیاب شده:- - has been crushed or pulverizet
09101210- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی32به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail ready packings
09101290- - - سایر15به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
091020- زعفران:- Saffron:
- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
09102011 - - - انواع زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم75به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - in retail packing less that 10 gr
09102012- - - انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10
گرم
755- - - Powder inretail packing less than 10
gr
09102013- - - انواع زعفران در بسته بندی کمتر از 30-10 گرم75به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Powder in retail Packing less than
30- 10 gr
09102014- - - انواع پودر زعفران دربسته بندی کمتراز 30-10 گرم755- - - Powder in retail packing 10-30 less
than 30-10 gr
09102090- - - انواع زعفران در بسته بندی های بیش از 30 گرم75به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Inretail Packing more than 30 gr
091030- زردچوبه:- Turmeric (curcuma):
09103010- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی22به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - In retail packings
09103020- - - به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده
فروشی
86- - - In ground form and non-retail
packings
09103090- - - سایر6به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
- سایر ادویه جات:- Other spices:
091091- - مخلوط های مذکور در یادداشت 1 – (ب) این فصل:- - Mixtures referred to in Note 1 (b) to
this Chapter
09109110 - - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی326- - - In retail packings
09109120- - - به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر
خرده فروشی
226- - - In ground form and non-retail
packings
09109190- - - سایر156- - - Other
091099- - سایر:- - Other:
09109910- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی- - - In retail packing’s
09109911 - - - آویش و برگ غار55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده
09109919 - - - سایر55به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده
09109920 به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده
فروشی:
- - - In ground form and non-retail
packings:
09109921- - - آویشن و برگ غار406- - - thyme bay leaves
09109929- - - سایر106- - -Other
09109990- - - سایر15به استثنای انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده- - - Other
 فصل 9  Chapter 9
قهوه، چای، ماته و ادویه  Coffee, tea, mate and spices
 یادداشت .
1– مخلوط محصولات شماره های  0904 لغایت 0910 به ترتیب زیر طبقه بندی می شود :
االف : مخلوط دو یا چند محصول از یک شماره تعرفه در همان شماره

طبقه بندی می شود؛
ب مخلوط دو یا چند محصول شماره های مختلف در شماره 0910
طبقه بندی می شود.
افزایش مواد دیگر به محصولات شماره های 0904 لغایت 0910 ( همچنین به مخلوط های مذکور در بندهای الف یا ب بالا) تأثیری در طبقه بندی آنها ندارد مشروط براینکه مخلوط هایی که به این ترتیب به دست آمده است خاصیت اساسی هر یک از محصولات مذکور در این شماره ها را حفظ کرده باشد. در غیر این صورت این مخلوط ها از این فصل خارج می شوند و اگر ادویه یا چاشنی های  مخلوط را تشکیل بدهند در شماره 2103 طبقه بندی می شوند .
2– این فصل شامل فلفل موسوم به کباله ( Cubeba ) یا سایر محصولات 1112 نمی شود . 

 Note.
1.this chapter does not cover:
(a) Mammals of heading 0106,
(b) meat of mammals of heading 0106 (heading 0208 or
0208 or 0210);
(c) fish (including livers and roes thereof) or crustaceans,
mollusks or other aquatic invertebrates, dead and
unfit or unsuitable for human consumption by reason
of either their species or their condition (chapter 5);
flours, meals or pellets of fish or of crustaceans,
molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for
human consumption (heading2301); or
(d) caviar or caviar substitutes prepared form fish eggs
(heading 1604).
2. in this chapter the term pellets means products which have
been agglomerated either directly by
1. Mixtures of the products of headings 09.04 to 09.10 are to be
classified as follows:
(a) Mixtures of two or more of the products of the same
heading are to be classified in that heading;
(b) Mixtures of two or more of the products of different
headings are to be classified in heading 09.10.
The addition of other substances to the products of headings
09.04 to 09.10 (or to the mixtures referred to in
paragraph (a) or (b) above) shall not affect their
classification provided the resulting mixtures retain the
essential character of the goods of those headings.
Otherwise such mixtures are not classified in this
Chapter; those constituting mixed condiments or mixed
seasonings are classified in heading 21.03.
2. This Chapter does not cover Cubeb pepper (Piper cubeba) or
other products of heading 12.11.
 مندرجات ذیل یادداشت فصل9   Explanatory remarks to  Chapter 9
1– ورود موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و … و همچنین قانون
حفظ نباتات مصوب سال 1346 و آیین نامه مربوطه می باشد.
2 – ورود محصولات و آرد، سائیده، خرد نشده مشمول این فصل موکول به رعایت ماده
11 قانون حفظ نباتات مصوبه 1346 است.

1. Entry is subject to the observance of Article 16 of the law on
Foodstuffs and Beverages approved in 1967 and the relating
ordinace.
2. The entry of products and their flour in ground and uncrushed
forms covered by this chapter is subject to the observance of
Article 11 of the Plant Protection Law of 1967.