قسمت دوم /فصل دهم / غلات

فصل دهم: غلات

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1001گندم و مخلوط گندم و چاودار «Meslin»Wheat and meslin.
- گندم سخت:- hard wheat:
10011100- - دانه2-از تاریخ 2/31/ هر سال لغایت 7/30/ همان سال 26% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- - Grain
100119- - سایر:- - othere
10011910- - - گندم دامی2-از تاریخ 2/31/ هر سال لغایت 7/30/ همان سال 10% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- - - Animal's wheat
10011990- - - سایر2-- - - Other
- سایر:- other
10019100- - دانه2-از تاریخ 2/31 هر سال لغایت 7/30 همان سال 26% است (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- - seed
10019900- سایر2-از تاریخ 2/31 هر سال لغایت 7/30 همان سال 26% است (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Other:
1002چاودارRye.
10021000- دانه32-- seed
10029000 - سایر32-- other
1003جواز تاریخ 2/1 لغایت 7/30 همان 8% ( در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)Barley.
10031000- دانه2-- seed
10039000 - سایر4-- other
1004جو دو سرOats.
10041000- دانه4-- seed
10049000 - سایر4-- other
1005ذرتMaize (corn).
100510- دانه:- Seed:
10051010- - - ذرت بذری2-- - - seedcorn
10051020- - - ذرت دامی2-از تاریخ 7/ 1 هر سال لغایت 10/30 همان سال 8% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- - - Animal's corn
10051090- - - سایر دانه ذرت6-از تاریخ 7/ 1 هر سال لغایت 10/30 همان سال 8% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی) - - - Other
100590- سایر:- Other:
10059010- - - بسته بندی شده به هر شکل، حالت و میزان40-- - - Packings in any case or form and weight
10059090 - - - سایر40-- - - Other
1006برنجRice.
10061000- شلتوک (برنج پادی Paddy)40-از تاریخ 5/1 لغایت 10/30 همان سال 40% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Rice in the husk (paddy or rough)
10062000- برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه ای)40-از تاریخ 5/1 لغایت 10/30 همان سال 40% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Husked (brown) rice
10063000- برنج نیمه سفیدشده (Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده (Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده22-از تاریخ 5/1 لغایت 10/30 همان سال 40% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)3- Semi-milled or wholly milled rice,
whether or not polished or glazed
10064000- خرده برنج40-از تاریخ 5/1 لغایت 10/30 همان سال 40% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Broken rice
1007سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)از تاریخ 7/ 1 هر سال لغایت 10/30 همان سال 8% است (در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)Grain sorghum.
10071000- دانه6-- seed
10079000- سایر6-- Other
1008گندم سیاه، ارزن و الپیست (Alpiste)؛سایر غلاتBuckwheat, millet and canary seed; other cereals.
10081000- گندم سیاه6-از تاریخ 2/1 هر سال لغایت 7/30 همان 10% است ( در زمان ترخیص کالا) (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Buckwheat
100820- ارزن:- Millet
100821- - دانه6-- - seed
100829- - سایر6-- - Other
10083000-دانه قناری6-- Canary seed
10084000- فونیو10-
10085000- گیاه غازیانی 10-
10086000- تریتکال10-
10089000- سایر غلات6-- Other cereals

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *