مقررات صادرات و واردات – فصل 6 – نباتات زنده و محصولات گلکاری

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0601انواع پیاز گل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ریشه و ساقه های زیرخاکی، درحال
خواب نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه های مشمول شماره 12 12.
Bulbs, tubers, tuberous roots, corms,
crowns and rhizomes, dormant, in
growth or in flower; chicory plants
and roots other than roots of heading
12.12.
060110- انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ریشه و ساقه های زیرخاکی در حال خواب نباتی- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms,
crowns and rhizomes, dormant
06011010- - - پیاز زعفران55-- - - root cutting of Damascus rose
06011090- - - سایر4-- - - other
06012000- انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ریشه و ساقه های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی6-- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms,
crowns and rhizomes, in growth or in
flower; chicory plants and roots
0602سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها )، قلمه و
پیوند؛ هاگ مولد قارچ.
Other live plants (including their
roots), cuttings and slips; mushroom spawn.
06021000- قلمه های ریشه نکرده و پیوند2-- Unrooted cuttings and slips
06022000- درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده2-- Trees, shrubs and bushes, grafted or
not, of kinds which bear edible fruit or
nuts
06023000- درخت گل سرخ (Rhododendron) و آزالیا (Azalea)، حتی پیوندزده4-- Rhododendrons and azaleas, grafted or
not
06024000- درختچه گل رز (Rose)، حتی پیوندزده2-- Roses, grafted or not
060290- سایر:- Other:
06029010- - - هاگ مولد قارچ2-- - - Mushroom spawn
0629020- - - قلمه ریشه دار گل محمدی4-- - - Rooted cutting of mohammadi flower
06029090- - - سایر2-- - - Other
0603گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا
برای زینت، تازه، خشک کرده،سفیدکرده،
رنگ کرده ،آغشته یا آماده شده به نحو دیگر.
فقط به صورت تازهCut flowers and flower buds of a kind
suitable for bouquets or for
ornamental purposes, fresh, dried,
dyed, bleached, impregnated or
otherwise prepared.
- تازه:- - Fresh:
06031100-- گل های رز (Roses)100-- - Roses
06031200-- گل های میخک (Carnations)100-- - Carnations
06031300- - گل های ارکیده (Orchids)100-- - Orchids
06031400- - گل های داوودی (Chrysanthemums)100-- - Chrysanthemums
06031500- - گل سوسن100-- - lilium spp
060319- - سایر:- - Other:
06031910- - - گل های انتوریوم100-- - - anthurium,
06031990- - - سایر100-- - - Other
06039000- سایر100-- Other
0604شاخ و برگ، برگ، شاخه های کوچک و سایر اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و برای دسته گل یا برای زینت، (Lichens) دواله تازه، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.فقط به صورت تازهFoliage, branches and other parts of
plants, without flowers or flower buds,
and grasses, mosses and lichens, being
goods of a kind suitable for bouquets
or for ornamental purposes, fresh,
dried, dyed, bleached, impregnated or
otherwise prepared.
060420- تازه:- fresh
06042010- - - لاکی بامبو و برگ های زنبق100-- - - Lucky Bamboo and eris’s leaves
06042020- - - سایر40-- - - other
06049000 - سایر40- - Other
فصل 6  Chapter 6
نباتات زنده و محصولات گلکاری  Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and
ornamental foliage
 یادداشت .  Note.
1- با رعایت جزء دوم شماره 0601 این فصل منحصراً شامل محصولاتی می شود که معمولاً به وسیله درختکاران، نهالکاران، یا گلکاران به منظور کشت یا زینت عرضه می شود ولی سیب زمینی، پیاز خوراکی، سیر، موسیر خوراکی و سایر محصولات فصل 7 از این فصل مستثنی می شوند.2- دسته گل، سبد گل، تاج گل و سایر اشیاء همانند به گلها یا برگهای مذکور در شماره های 0603 یا 0604 تشبیه می گردد و متفرعاتی از مواد دیگر که در آن به کار رفته، در نظر گرفته نمی شود. بااین حال این شماره ها شامل کولاژها ( Collages ) و تابلوهای تزئینی مشابه مشمول شماره 9701 نمی گردند. 1. Subject to the second part of heading 06.01, this Chapter
covers only live trees and goods (including seedling
vegetables) of a kind commonly supplied by nursery
gardeners or florists for planting or for ornamental use;
nevertheless it does not include potatoes, onions, shallots,
garlic or other products of Chapter 7.
2. Any reference in heading 06.03 or 06.04 to goods of any
kind shall be construed as including a reference to
bouquets, floral baskets, wreaths and similar articles made
wholly or partly of goods of that kind, account not being
taken of accessories of other materials. However, these
headings do not include collages or similar decorative
plaques of heading 97.01.
 مندرجات ذیل یادداشت فصل 6  Explanatory remarks to Chapter 6
1-  ورود موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 می باشد.
2- ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دس تورزی شده محسوب
می شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شد هاند از لحاظ بررسی خطرات
زیست محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
3- صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه تحقیقات ثبت و
گواهی بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه م یباشد.

1. Importation is subject to the observance of Article 11 of the
Plant Protection Law adopted in 1967.
2. The entry of seeds and plants which, according to the export
documents of the country of origin, have been identified as
genetically modified shall be subject to the approbation of the
Environment Protection Organization in terms of any
environmental dangers.
3. The exportation of seeds and saplings on a commercial scale
shall be subject to a certificate obtained from the Institute for the
Research, Registration and certification of seed and sapling and
to compliance with the quarantine regulations.