مقررات صادرات و واردات – فصل 7 – سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی


کد خبر : 3114 | زمان مخابره : 92/01/20 - 6:28 بعد از ظهر | یک نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0701سیب زمینی، تازه یا سرد کرده.Potatoes, fresh or chilled.
07011000- بذر2-5،8- Seed
07019000- سایر75-5،8- Other
07020000گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده.55-Tomatoes, fresh or chilled.
0703پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی (LEEK) و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده.Onions, shallots, garlic, leeks and
other alliaceous vegetables, fresh or
chilled.
07031000- پیاز و موسیر100-5- Onions and shallots
07032000- سیر100-- Garlic
07039000- تره فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه100-- Leeks and other alliaceous vegetables
0704کلم، گل کلم، کلم پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکرده.Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale
and similar edible brassicas, fresh or
chilled.
07041000- گل کلم و گل کلم بروکولی (Broccoli)55-- Cauliflowers and headed broccoli
07042000- کلم بروکسل55-- Brussels sprouts
07049000- سایر55-- Other
0705کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum) تازه یا سردکرده.

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory
(Cichorium spp.), fresh or chilled.
- کاهو:- Lettuce:
07051100- - کاهو کروی (سالادی)75-- - Cabbage lettuce (head lettuce)
07051900- - سایر55-- - Other
- کاسنی:- Chicory:
07052100- - کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)55-- - Witloof chicory (Cichorium intybus
var. foliosum)
07052900- - سایر55-- - Other
0706هویج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، کرفس غده دار، ترب
و ریشه های خوراکی همانند، تازه یا سردکرده.
Carrots, turnips, salad beetroot,
salsify, celeriac, radishes and similar
edible roots, fresh or chilled.
07061000- - هویج و شلغم75-- Carrots and turnips
07069000- سایر75-- Other
07070000خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.75-Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
0708سبزیجات غلافدار، غلاف کنده و یا غلاف نکنده، تازه
یا سردکرده.
Leguminous vegetables, shelled or
unshelled, fresh or chilled.
07081000- نخودفرنگی «Pisum sativum»75-- Peas (Pisum sativum)
07082000- لوبیا (گونه Phaselous )، گونه (Vigna)75-- Beans (Vigna spp., phaseolus spp.)
07089000- سایر سبزیجات غلافدار75-- Other leguminous vegetables
0709سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده.Other vegetables, fresh or chilled.
07092000- مارچوبه40-- Asparagus
07093000- بادنجان75-- Aubergines (egg-plants)
07094000- کرفس بغیر از کرفس غده دار75-- Celery other than celeriac
- قارچ و دنبلان زمینی:- Mushrooms and truffles:
07095100- - قارچها از نوع آگاریکوس (Agaricus)75-- - Mushrooms of the genus Agaricus
07095900- - سایر75-- - Other
07096000- فلفل فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)75-- Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
07097000- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)75-- Spinach, New Zealand spinach and
orache spinach (garden spinach)
- سایر:- other
07099100- - آرتیشوها (کنگرفرنگی) گرد75-- - globe artichokes
07099200- - زیتون75-- - olives
07099300- - کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی75-cucuribta spp
07099900- - سایر75-- - Other
0710سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار،
یخ زده.
به استثنای انواع پخته شده در آب یا بخارVegetables (uncooked or cooked by
steaming or boiling in water), frozen.
07101000- سیب زمینی75-- Potatoes
- سبزیجات غلافدار، غلاف کنده یا غلا ف نکنده:- Leguminous Vegetables, shelled or unshelled:
07102100- - نخودفرنگی (Pisum sativum)75-- - Peas (Pisum sativum)
07102200- - لوبیا (گونه Phaseolus) (گونه Vigna)75-- - Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)
07102900- - سایر75-- - Other
07103000- اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)75-- Spinach, New Zealand spinach and
orache spinach (garden spinach)
07104000- ذرت شیرین75-- Sweet corn
07108000- سایر سبزیجات75-- Other vegetables
07109000- مخلوط سبزیجات75-- Mixtures of vegetables
0711سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به
وسیله گاز سولفور و یا در آب نمک، در آب
گوگردی یا در سایر محلولهای محافظت کننده
موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری
نباشد.
Vegetables provisionally preserved
(for example, by sulphur dioxide gas,
in brine, in sulphur water or in other
preservative solutions), but unsuitable
in that state for immediate
consumption.
07112000- زیتون756- Olives
07114000- خیار و خیارترشی (خیار ریز)756- Cucumbers and gherkins
- قارچ و دنبلان زمینی:- Mushrooms and truffles:
07115100 -- قارچ از نوع آگاریکوس (Agaricus)756- - Mushrooms of the genus Agaricus
07115900- - سایر756- - Other
07119000- سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات756- Other vegetables; mixtures of vegetables
0712سبزیجات خشک شده، حتی بریده شده به قطعات یا قاچ شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما
آماده نشده به نحوی دیگر.
Dried vegetables, whole, cut, sliced,
broken or in powder, but not further
prepared.
07122000- پیاز756- Onions
- قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد مصرف در رستورانهای چین (Oreille - de - Juda) wood eras ( گونه Auricularia ) قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (Tremelles) گونه ) (Tremella و دنبلان زمینی (Truflle).- Mushrooms, wood ears (Auricularia
spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and
truffles:
07123100- - قارچ از نوع آگاریکوس گونه (Agaricus)406- - Mushrooms of the genus Agaricus
07123200- - قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد مصرف در رستورانهای چین wood eras گونه ( Auricularia) 756- - Wood ears (Auricularia spp.)
07123300- - قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه (Tremella756- - Jelly fungi (Tremella spp.)
07123900- - سایر226- - Other
071290- سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات:- Other vegetables; mixtures of vegetables:
07129010- - - سیرخشک شده1006- - - Pried garlic
07129090- - - سایر756. - - - Other
0713سبزیجات غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شدهفقط به صورت تازهمجموع حقوف گمرکی و سود بازرگانی لپه 15% و پودر سیر 100% ارزش می باشد- Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split
07131000- نخودفرنگی (Pisum sativum)75-Peas (Pisum sativum)
07132000- نخود رسمی (garbanzos)6-8- Chickpeas (garbanzos)
- لوبیا (گونه Vigna ) گونه (Phaseolus)- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
07133100- - لوبیا از گونه های Uigna Mllugo Hepper L Radiara vigna)) یا (L (Wilezek)32-- - Beans of the species Vigna mungo
(L.) Hepper or Vigna radiata (L.)
Wilczek
07133200- - لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)6-- - small red (Adzuki) beans (Phaseolus
or Vigna angularis)
07133300- - لوبیا رسمی، همچنین لوبیاي سفید (Phadealus Vulgaris)32-- s)
07133400- - نخودفرنگی ها75-- - bambara - vigan subteranea or vaahdzeia subterrea
07133500- لوبیا چشم بلبلی75-- - beans vihan unguiculata
07133900- - سایر15-8- - Other
07134000- عدس (Lentil)6-8- Lentils
07135000- باقلا ( Vicia faba از نوع Major ) و باقلای علوفه ای Vicia faba از نوع equina و Vicia faba از نوع Minor40-- Broad beans (Vicia faba var. major )
and horse beans (Vicia faba var. equina,
Vicia faba var. minor)
07136000- لوبیای کوچک75-- pigeon peen (cajanus cajan)
07139000- سایر40-- Other
0714ریشه مانیوک، اروروت «Arrowroot» یا ثعلب، سیب زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین) و ریشه ها و غده های زیرخاکی
همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا
اینولین می باشد، تازه، سردکرده. یخ زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه (Pellets)؛ مغز درخت ساگو.
به استثنای انواع خشک کرده و بریده شده یا به شکل حبهManioc, arrowroot, salep, Jerusalem
artichokes, sweet potatoes and similar
roots and tubers with high starch or
inulin content, fresh, chilled, frozen or
dried, whether or not sliced or in the
form of pellets; sago pith.
07141000- ریشه مانیوک (Cassava)22-- Manioc (cassava)
07142000- قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین)75-- Sweet potatoes
07143000- سیب زمینی هندیyams (dioscorea)
07144000- گوش فیل- toro (colocasia spp)
07145000- یائوتیا- yautia (xan thosoma spp)
07149000- سایر- Other
فصل 7
 Chapter 7
سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی  Edible vegetables and certain roots
 یادداشت .  Note.

1- این فصل شامل محصولات علوف های شماره 1214 نمی شود.2- در شماره های 0709 ، 0710 ،0711 ، 0712 عنوان ” سبزیجات ” شامل قار چهای خوراکی، دنبلان زمینی، زیتون، کورز (Capers) کدوی مسمایی ،کدوی تنبل، بادمجان، ذرت شیرین (Zea mays) از نوع (Saccharata) فلفل فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) شبت، مرزه و نباتات جالیزی مانند جعفری، گشنیز، ترخون، تره تیزک و مرزنجوش زراعتی ( Origanum majorana یا Majorana hortensis ) می شود .

3- شماره 0712 شامل کلیه سبزیجات خشک کرده از انواعی که در شماره های 0701 لغایت 0711 طبقه بندی گردیده، می شود، باستثنای :

الف : سبزیجات غلافدار خشک کرده،غلاف کنده ( شماره 0713 )

ب – ذرت شیرین به اشکال مشخص شده در شماره های 1102 لغایت 1104

ج – آرد، زبره (Meal) پودر، برگه، دانه ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه (Pellets) از سیب زمینی ( شماره 1105 )

د- آرد، زبره (Meal) و پودر سبزیجات غلافدار خشک کرده شماره 0713 ( شماره 1106 )

4– با این حال فلفل فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta) به صورت خشک کرده یا خرد کرده یا ساییده از این فصل مستثنی می شود ( شماره 0904 )

1. This Chapter does not cover forage products of heading
12.14.
2. In headings 07.09, 07.10, 07.11 and 07.12 the word
“vegetables” includes edible mushrooms, truffles, olives,
capers, marrows, pumpkins, aubergines, sweet corn (Zea
mays var. saccharata), fruits of the genus Capsicum or of
the genus Pimenta, fennel, parsley, chervil, tarragon, cress
and sweet marjoram (Majorana hortensis or Origanum
majorana).
3. Heading 07.12 covers all dried vegetables of the kinds
falling in headings 07.01 to 07.11, other than:
(a) dried leguminous vegetables, shelled (heading 07.13);
(b) sweet corn in the forms specified in headings 11.02 to
11.04;
(c) flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of
potatoes (heading 11.05);
(d) flour, meal and powder of the dried leguminous
vegetables of heading 07.13 (heading 11.06).
4. However, dried or crushed or ground fruits of the genus
Capsicum or of the genus Pimenta are excluded from
this Chapter (heading 09.04).
 مندرجات ذیل یادداشت فصل 7  Explanatory remarks to Chapter 7
1– ورود هر نوع بذر برای کشت، حبوبات، سبزی و صیفی جات و میوه جات تازه و آماده
نشده مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346
می باشد.
2– حقوق ورودی بذر حبوبات، سبزی و صیفی جات مشمول این فصل 4 درصد ارزش می باشد.
3– ورود انواع مواد خوراکی آماده مصرف، بسته بندی شده یا کنسرو شده مشمول این
فصل موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب
1346 است.
4– ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست ورزی شده محسوب
می شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شد هاند از لحاظ بررسی خطرات
زیست محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
5– صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه تحقیقات ثبت و
گواهی بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می باشد

1. Importation of any kind of seeds for planting, pulses, vegetables
and fresh fruits which are not prepared and are classified in this
chapter, is subject to the observance of Article 11 of the Plant
Protection Law adopted in 1967 (1346).
2. The import duty on any kind of seeds, pulses 6 Vegetables
classified in this chapter is 4% of the value.
3. The entry of foodstuffs ready for consumption, packaged or
canned, classified in this chapter is liable to the observance of
Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages adopted in
1967.
4. The entry of seeds and plants which, according to the export
documents of the country of origin, have been identified as
genetically modified shall be subject to the approbation of the
Environment Protection Organization in terms of any
environmental dangers.
5. The exportation of seeds and saplings on a commercial scale
shall be subject to a certificate obtained from the Institute for the
Research, Registration and certification of seed and sapling and
to compliance with the quarantine regulations.

1 پاسخ به مقررات صادرات و واردات – فصل 7 – سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی

  1. ياسر سالاري می‌گوید:

    با سلام اینجانب ساکن استان کرمانشهرستان جیرفت میباشم و در حال راه اندازی یک واحد مکانیزه تولید سبزیجات و میوه خشک میباشم ولی در خصوص عرضه این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی هیچ اطلاعی ندارم و خوشحال میشم در این خصوص راهنمایی و در صورت امکان همکاری مستمر داشته باشیم مخصوصا در خصوص صادرات این محصول دنبال راهکاری میگردم منتظر جوابتون هستم با تشکر سالاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *