فصل چهاردهم – مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

فصل چهاردهم – مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1401مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا
حصیربافی به کار می رود (مثلاً بامبو، خیزران ، نی،جگن، ترکۀ سبد، رافیا، کلش پاک شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul)
Vegetable materials of a kind used
primarily for plaiting (for example,
bamboos, rattans, reeds, rushes,
osier, raffia, cleaned, bleached or
dyed cereal straw, and lime bark).
14011000- بامبو224- Bamboos
14012000- خیزران224- Rattans
14019000- سایر224- Other
[1402]
[1403]
1404محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و
مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Vegetable products not elsewhere
specified or included.
14042000- لینتر پنبه26- Cotton linters
14049000- سایر:- Other
14049010- - - حنا به غیر از عصاره آن326- - - Henna except
14049020- - - وسمه326- - - Mascava
14049030- - - کوکوپیت46- - -cocopit
14049090- - - سایر156- - - Other

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *