فصل یازدهم/ محصولات صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

فصل سیزدهم: انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1301گم لاک؛ صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و
اولئورزین ها (مثلاً، بلسان ها)، طبیعی.
Lac; natural gums, resins, gum-resins
and oleoresins (for example, balsams).
13012000- صمغ عربی2-- Gum Arabic
13019000- سایر:- other
13019010- - - باریچه4-- - - barycheh
13019020- - - آنغوره (تلخ و شیرین)4-- - - actone ( bitter ، swewt )
13019030- - - سقز4-- - - turpentin
13019040- - - کتیرا4-- - - tragacanth
13019090- - - سایر:4-- Other
1302شیره و عصاره های نباتی؛ مواد پکتینی، پکتینات ها و پکتات ها؛ آگارآگار و سایر لعاب ها و مواد غلیظ کننده، حتی تغییر یافته (Modified) مشتق از نباتاتVegetable saps and extracts; pectic
substances, pectinates and pectates;
agar-agar and other mucilages and
thickeners, whether or not modified,
derived from vegetable products.
- شیره و عصار ه های نباتی:- Vegetable saps and extracts:
13021100- - تریاک1006رجوع شود به مندرجات ذیل فصل- - Opium
13021200- - از شیرین بیان86- - Of liquorice
13021300- - از رازک66- - Of hops
13021900- - سایر66- - Other
13022000- مواد پکتینی، پکتینات ها و پکتات ها26- Pectic substances, pectinates and pectates
- لعاب ها و مواد غلیظ کننده، مشتق از نباتات ، حتی تغییر یافته:- Mucilages and thickeners, whether or
not modified, derived from egetable
products:
13023100 - - آگارآگار26- - Agar-agar
13023200- - لعاب ها و مواد غلیظ کننده ،حتی تغییریافته، مشتق
از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گواره
26- - Mucilages and thickeners, whether or
not modified, derived from locust beans,
locust bean seeds or guar seeds
13023900- - سایر26- - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *