فصل دوازدهم: دانه و میوه های روغن دار/ دانه و بذر و میوه های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

فصل دوازدهم: دانه و میوه های روغن دار؛ دانه و بذر و میوه های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
1201لوبیای سویا، حتی به صورت خرد شده.
12011000- دانه2به استثنای انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته شده- seed
12019000-سایر2به استثنای انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته شده- other
1202بادام زمینی (آراشید)، تفت داده شده یا به نحو
دیگر پخته نشده، حتی پوست کنده یا خرد شده.
Ground-nuts, not roasted or otherwise
cooked, whether or not shelled or
broken.
12023000- دانه32به استثنای انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته شده- seed
- سایر:- other
12024100- - در درون غلاف یا پوسته15به استثنای انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته شده- - within the sheath or shell
12024200- پوست کنده، حتی خرد شده326- skinned or solit
12030000کپرا (مغز نارگیل پوست کنده و خشک کرده Copra)26Copra.
12040000دانه کتان (بزرک)، حتی خردشده (Linseed, Flaxseed)6به استثنای انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته شده(Linseed, Flaxseed linseed) event broken
1205دانه های کلزایا کانولا حتی خردشده (Canola Rape Rapesedd Cloza)به استثنای انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته شدهRape or colza seeds, whether or
canola
12051000- دانه های کلزا یاکانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک: (Low Erucic Asid Conola or Rape or Repesseed or Cloza 10فقط به صورت تازهبه ازای خرید هر کیلوگرم دانه داخلی با ارایه گواهی وزارت جهاد کشاورزی، میزان چهار کیلو دانه وارداتی از پرداخت سود بازرگانی معاف است (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Low erucic acid canolaor rape or pape
or Repessed or colza):
12059000- سایر10فقط به صورت تازهبه ازای خرید هر کیلوگرم دانه داخلی با ارایه گواهی وزارت جهاد کشاورزی، میزان چهار کیلو دانه وارداتی از پرداخت سود بازرگانی معاف است (تابع تغییرات تعرفه ای و گروه بندی کالایی)- Other
12060000دانه آ فتابگردان، حتی خرد شده2فقط به صورت تازه8Sunflower seeds, whether or not broken.
1207سایر دانه ها و میوه های روغنی، حتی خردشده8Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.
12071000- هسته میوه نخل و مغز آن2فقط به صورت تازه- Cotton seeds
- دانه پنبه:- seed cotton
12072100- - دانه2فقط به صورت تازه- - grain
12072900- - سایر4فقط به صورت تازه- - other
12073000- دانه روغن کرچک2فقط به صورت تازه- castor oil seeds
12074000- دانه کنجد2فقط به صورت تازهمجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کنجد از تاریخ 7/1/ هر سال لغایت 9/1/ همان سال 22% ارزش ( در زمان ترخیص کالا)- Sesamum seeds
12075000- دانه خردل10فقط به صورت تازه- Mustard seeds
12076000- دانه گلرنگ carthamus tinctorius2فقط به صورت تازهsafflower seed
12077000- دانه خربزه4فقط به صورت تازه- melon seed
- سایر:- Other:
12079100- - دانه خشخاش100فقط به صورت تازهرجوع شود به مندرجات ذیل فصل- - Poppy seeds
120799- - سایر:- - Other:
12079910- - - دانه بزرگ6فقط به صورت تازه- - - Linseed
12079920- - - دانه گلرنگ یا زعفران کاذب4فقط به صورت تازه- - - Sufflower (imitation saffrom) seeds
12079990- - - سایر6فقط به صورت تازه- - - Other
1208آرد و زبره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و
زبره خردل.
Flours meals of oil seeds or oleaginous
fruits, other than those of mustard.
12081000- از دانه سویا106- Of soya beans
120890- سایر:- Other:
12089010- - - آرد بادام زمینی406- - - Poppy seed flour
12089020- - - آرد دانه خشخاش1006رجوع شود به مندرجات ذیل فصل- - - Poppy seed flour
12089090- - - سایر106- - - Other
1209دانه، میوه و نطفه (Spores) برای کشتSeeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
12091000- تخم چغندرقند2-- Sugar beet seed
- تخم گیاهان علوفه ای:- Seeds of forage plants:
12092100- - تخم یونجه2-- - Lucerne (alfalfa) seed
12092200- - تخم شبدر (گون Trifolium)10-- - Clover (Trifolium spp.) seed
12092300- - تخم فتوک (Fescue seeds)2-- - Fescue seed
12092400- - تخم علف مرغزار کنتاکی (Poa pratensisL)2-- - Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) Seed
12092500- - تخم چمن مرتعی (Rye grass) (Lolium multiflorum lam., lolium perenne L 2-- - Rye grass (Lolium multiflorum Lam.,
Lolium perenne L.) seed
120929- - سایر:- - Other:
12092910- - - تخم چمن2-- - - Lawn grass
12092990- - - سایر2-- - - Other
12093000- تخم نباتات علفی که بیشتر به منظور استفاده از گل آنها کاشته می شوند2-- Seeds of herbaceous plants cultivated
principally for their flowers
- سایر:
- Other:
12099100- - تخم سبزیجات2-1- - Vegetable seeds
12099900- - سایر2-- - Other
1210گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی آسیاب شده، پودر شده یا به صورت حبه (Pellets) گرد گل رازکHop cones, fresh or dried, whether or
not ground, powdered or in the form
of pellets; lupulin.
12101000- گل رازک، آسیاب نشده، پودر نشده یا به شکل حبه
در نیامده
22فقط به صورت تازه به استثنای هسته و مغز هسته میوه ها- Hop cones, neither ground nor
powdered nor in the form of pellets
12102000- گل رازک، آسیاب شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک226- Hop cones, ground, powdered or in the
form of pellets; lupulin
1211نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره کشی، انگل
کشی یا همانند به کار می رود؛ تازه یا خشک کرده،
حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
Plants and parts of plants (including
seeds and fruits), of a kind used
primarily in perfumery, in pharmacy
or for insecticidal, fungicidal or
similar purposes, fresh or dried,
whether or not cut, crushed or
powdered.
12112000- ریشه جنسن (Ginseng roots)15به استثنای انواع خرد شده، بریده شده، خشک شده، رنده شده، آسیاب شده و پوست کنده- Ginseng roots
12113000- برگ کوکا15به استثنای انواع خرد شده، بریده شده، خشک شده، رنده شده، آسیاب شده و پوست کندهرجوع شود به مندرجات ذیل فصل- Coca leaf
12114000- کاه خشخاش15-رجوع شود به مندرجات ذیل فصل- Poppy straw
121190- سایر:- Other:
12119010- - - فلوس و پوست گنه گنه4به استثنای انواع خرد شده، بریده شده، خشک شده، رنده شده، آسیاب شده و پوست کنده- - - Cassia and quinine bark
12119020- - - ریشه شیری نبیان40به استثنای انواع خرد شده، بریده شده، خشک شده، رنده شده، آسیاب شده و پوست کنده- - - Liquorice roots
12119091 - - - گل خشک و گلبرگ تازه محمدی15به استثنای انواع خرد شده، بریده شده، خشک شده، رنده شده، آسیاب شده و پوست کنده - - - Mohammadi flower dry and fresh rose leaf.
12119099 - - - سایر8به استثنای انواع خرد شده، بریده شده، خشک شده، رنده شده، آسیاب شده و پوست کنده - - - other
1212خرنوب (Caroube) خزه و جلبک و سایر علف های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه،
سردکرده، یخ زده یا خشک کرده، حتی
ساییده شده ؛ هسته و مغز هسته میوه ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Locust beans, seaweeds and other
algae, sugar beet and sugar cane,
fresh, chilled, frozen or dried, whether
or not ground; fruit stones and
kernels and other vegetable products
(including unroasted chicory roots of
the variety Cichorium intybus sativum)
of a kind used primarily for human
consumption, not elsewhere specified
or included.
- گیاهان و دیگر جلبک های دریایی:- Seaweeds and other algae
12122100- مناسب جهت مصرف انسان226- suitable for human consumption
12122900- - سایر10-- - Other
- سایر- Other
12129100- - چغندرقند22-- Sugar beet
12129200- - - دانه های اقاقیا (carob)106- - - seed acacia
12129300- - نیشکر106- - sugarcane
12129400- - ریشه های کاسنی تلخ106- - chicory root
121299- - سایر:- - other
12129910- - - خرنوب و همچنین دانه خرنوب22-- - - Carob and seeds carob
12129990- - - سایر40فقط به صورت تازه، به استثنای هسته . مغز هسته میوه ها- - - Other
12130000کاه و پوست غلات، آماده نشده، حتی قطعه قطعه شده، آسیاب شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.106Cereal straw and husks, unprepared,
whether or not chopped, ground,
pressed or in the form of pellets.
1214شلغم سوئدی، چغندر علوفه ای، ریشه های علوفه ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه ای، باقلای
مصری (ترمس)، بوته ماش و محصولات علوفه ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.
به استثنای حبه شده، فشرده شده و زبر شدهSwedes, mangolds, fodder roots, hay,
Lucerne (alfalfa), clover, sainfoin,
forage kale, lupines, vetches and
similar forage products, whether or
not in the form of pellets.
12141000- یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت
حبه
4به استثنای حبه شده، فشرده شده و زبر شده- Lucerne (alfalfa) meal and pellets
12149000- سایر4به استثنای حبه شده، فشرده شده و زبر شده- Other

2 فکر می‌کنند “فصل دوازدهم: دانه و میوه های روغن دار/ دانه و بذر و میوه های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *