فصل نود و سوم – اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
9301اسلحه جنگی، غیر از رولور، طپانچه و سلاحهای مشمول شماره 9307.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلMilitary weapons, other than
revolvers, pistols and the arms of
heading 93.07.
93011100- اسلحه توپخانه (مثلاً، توپ، خمپاره انداز و خمپاره):226- Artillery weapons (for example, guns, howitzers and mortars):
93012000- ادوات برای پرتاب موشک؛ شعله افکن؛ ادوات برای پرتاب نارنجک؛ لوله های پرتاب مواد منفجره زیر آب
و سلاح های مشابه
226- Rocket launchers; flame-throwers;
grenade launchers; torpedo tubes and
similar projectors
93019000- سایر226- Other
93020000رولور و طپانچه ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره 9303 یا 9304 می شوند.226رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلRevolvers and pistols, other than
those of heading 93.03 or 93.04.
9303سایر سلاح های گرم و ادوات همانند که با احتراق باروت عمل می کنند (مثلاً، تفنگ ها و کارابین های ورزشی، سلاح گرم سرپر، طپانچه های پرتاب منور (Very pistols) و سایر ادواتی که منحصراً برای پرتاب منورهای علامت
دهنده طراحی شده اند، طپانچه ها و رولورها برای
تیراندازی بی گلوله، طپانچه های راحت کشی حیوانات،
توپ های پرتاب مهارکشی).
رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلOther firearms and similar devices
which operate by the firing of an
explosive charge (for example,
sporting shotguns and rifles, muzzleloading
firearms, Very pistols and
other devices designed to project only
signal flares, pistols and revolvers for
firing blank ammunition, captive-bolt
humane killers, line-throwing guns).
93031000- سلاحهای گرم سرپر226- Muzzle-loading firearms
93032000- سایر تفنگ های ورزشی، شکاری یا هدف گیری، همچنین تفنگ کارابین226- Other sporting, hunting or targetshooting
shotguns, including
combination shotgun-rifles
93033000- سایر کارابین های ورزشی، شکاری یا هدف گیری226- Other sporting, hunting or target- shooting rifles
93039000- سایر226- Other
930400سایر سلاح ها (مثلاً، تفنگ ها و طپانچه های فنری، بادی یا گازی، باتون)، باستثنای سلاح های مشمول شماره 9307.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلOther arms (for example, spring, air
or gas guns and pistols, truncheons),
excluding those of heading 93.07.
93040010- - - شوک الکتریکی226- - - Electric shocker
93040020- - - افشانه اشک آور226- - -Tears spray
93040090- - - سایر226- - - Other
9305اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره 9301 لغایت 9304.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلParts and accessories of articles of
headings 93.01 to 93.04.
93051000- برای رولور یا طپانچه226- Of revolvers or pistols
93052000 ـ براي تفنگ‌هاي شكاري يا تفنگ‌هاي رديف 9303226- Of shotguns or rifles of heading 93.03:
- سایر:- Other:
93059100- - اسلحه جنگی مشمول شماره 9301.226- - Of military weapons of heading 93.01
93059900- - سایر226- - Other
9306بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک، و مهمات مشابه جنگی و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ ها و سایر مهمات و پرتاب شونده ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنین ساچمه شکاری و پولک فشنگ.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلBombs, grenades, torpedoes, mines,
missiles and similar munitions of war
and parts thereof; cartridges and
other ammunition and projectiles and
parts thereof, including shot and
cartridge wads.
- فشنگ برای تفنگ یا کارابین های دارای لوله بدون خان و اجزاء و قطعات آنها ؛ گلوله برای کارابین های بادی:- Shotgun cartridges and parts thereof;
air gun pellets:
93062100- - فشنگ226- - Cartridges
93062900- - سایر226- - Other
93063000- سایر فشنگ ها و اجزاء و قطعات آنها226- Other cartridges and parts thereof Kg 9306
93069000- سایر226- Other
93070000شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سلاح های همانند و اجزاء و قطعات آنها و غلاف و نیام برای آنها.226رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلSwords, cutlasses, bayonets, lances
and similar arms and parts thereof
and scabbards and sheaths therefor.

2 فکر می‌کنند “فصل نود و سوم – اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

  1. IBfon.org نویسنده

   سلام و با تشکر
   سوالتان واضح نیست.
   ضمنا در این بخش ما به سوالات پاسخ نمی دهیم. به لیک زیر مراجعه کنید. بدون ثبت نام نیز می توانید سوال خود را مطرح کنید.
   http://ibfon.org/forums/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *