فصل نود و یکم – اشیاء صنعت ساعت سازی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
9101ساعت مچی، ساعت جیبی و ساعت های همانند، همچنین زمان شمار های مچی، جیبی و همانند، با قاب از فلزات گرانبها یا از فلزات معمولی دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.Wrist-watches, pocket-watches and
other watches, including stop-watches,
with case of precious metal or of metal
clad with precious metal.
ساعت های مچی که با برق کار می کند حتی مجهز به یک زمان شمار (Stop watch facility):- Wrist-watches, electrically operated,
whether or not incorporating a stopwatch
facility:
91011100- - فقط با نمایشگر مکانیکی26- - With mechanical display only
91011900- - سایر26- - Other
- سایر ساعت های مچی حتی مجهز به یک زمان
شمار:
- Other wrist-watches, whether or not
incorporating a stop-watch facility:
91012100- - با کوک خودکار26- - With automatic winding
91012900- - سایر26- - Other
- سایر:- Other:
91019100- - که با برق کار می کند26- - Electrically operated
91019900- - سایر46- - Other
9102ساعت مچی، ساعت جیبی و ساعت های همانند، همچنین زمان شمار های مچی، جیبی و همانند، غیر از آنهایی که مشمول شماره 9101 می شوند.Wrist-watches, pocket-watches and
other watches, including stop-watches,
other than those of heading 91.01.
- ساعت های مچی که با برق کار می کند، حتی مجهز به یک زمان شمار (Stop-watch facility):- Wrist-watches, electrically operated,
whether or not incorporating a stopwatch
facility:
91021100- - فقط با نمایشگر مکانیکی46- - With mechanical display only
91021200- - فقط با نمایشگر اوپتوالکترونیکی46- - With optoelectronical display only
91021900- - سایر46- - Other
- سایر ساعت های مچی، حتی مجهز به یک زمان
شمار:
- Other wrist-watches, whether or not
incorporating a stop-watch facility:
91022100- - با کوک خودکار46- - With automatic winding
91022900- - سایر26- - Other
- سایر:- Other:
91029100- - که با برق کار می کنند46- - Electrically operated
91029900- - سایر46- Other
9103ساعت دیواری، رومیزی و همانند دارای محرک
ساعت مچی، جیبی و همانند، باستثنای ساعت های مشمول شماره 9104.
Clocks with watch movements,
excluding clocks of heading 91.04.
91031000- که با برق کار می کنند406- Electrically operated
91039000- سایر406- Other
91040000ساعت های ویژه نصب در پانل دستگاهها و
ساعت های از نوع مشابه برای وسایل نقلیه زمینی، هوایی، فضایی یا آبی.
66Instrument panel clocks and clocks of
a similar type for vehicles, aircraft,
spacecraft or vessels.
9105سایر ساعت های دیواری، رومیزی و همانند.Other clocks.
- ساعت های شماطه ای- Alarm clocks:
91051100- - که با نیروی برق کار می کنند406- - Electrically operated
91051900- - سایر406- - Other
- ساعت های دیواری- Wall clocks:
91052100- که با نیروی برق کار می کنند406- Electrically operated
91052900- - سایر406- - Other
- سایر:- Other:
91059100- که با نیروی برق کار می کنند406- - Electrically operated
91059900- - سایر406- - Other
9106دستگاه ثبت اوقات روز و دستگاه برای سنجش،
ثبت یا نشان دادن فواصل زمان به نحو دیگر،
دارای انواع محرک ساعت یا دارای موتور سنکرون (مثلا،ً ساعت ضبط کننده زمان)
Time of day recording apparatus and
apparatus for measuring, recording or
otherwise indicating intervals of time,
with clock or watch movement or with
synchronous motor (for example,
time-registers, time-recorders).
91061000- ساعت ثبت کننده زمان؛ ساعت ضبط کننده زمان406- Time-registers; time-recorders
910690- سایر- Other
91069010- - - زمان سنج عملیات زنگ دار156- - Alarmed operating time meters
91069090- - - سایر406- - - Other
91070000کلید قطع و وصل ساعتی دارای انواع محرک ساعت یا دارای موتور سنکرون66Time switches with clock or watch
movement or with synchronous
motor.
9108محرک های ساعت مچی، جیبی و همانند، کامل و
سوار شده.
Watch movements, complete and
assembled.
- که با نیروي برق کار می کنند:- Electrically operated:
91081100- - فقط با نمایشگر مکانیکی یا با ادواتی که با آنها یک نمایشگر مکانیکی می تواند توأم شود46- - With mechanical display only or with
a device to which a mechanical display
can be incorporated
91081200- - فقط با نمایشگر اوپتوالکترونیکی46- - With opto-electronic display only
91081900- - سایر46- - Other
91082000- با کوک خودکار46- With automatic winding
91089000- سایر46- Other
9109محرک های ساعت دیواری، رومیزی و همانند،
کامل و سوارشده.
Clock movements, complete and
assembled.
91091000- که با نیروی برق کار می کنند:46- Electrically operated:
91099000- سایر26- Other
9110انواع محرک های ساعت به طور کامل، سوار نشده یا قسمتی سوار شده (مجموعه کامل محرک ها )؛ انواع محرک های ساعت، غیر کامل، سوارشده؛ انواع
محرک های ناتمام ساعت.
Complete watch or clock movements,
unassembled or partly assembled
(movement sets); incomplete watch or
clock movements, assembled; rough
watch or clock movements.
- برای ساعت های مچی، جیبی و همانند:- Of watches:
91101100- - محر ک های کامل، سوارنشده یا قسمتی سوار شده (مجموعه کامل محرک ها)46- - Complete movements, unassembled
or partly assembled (movement sets)
91101200- - محرک های غیر کامل، سوار شده46- - Incomplete movements, assembled
91101900- - محرک های ناتمام46- - Rough movements
91109000- سایر26- Other
9111قاب ساعت های مچی، جیبی و همانند و قطعات آنهاWatch cases and parts thereof.
91111000- قاب از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا
پوشش از فلزات گرانبها
46- Cases of precious metal or of metal
clad with precious metal
91112000- قاب از فلزات معمولی، حتی آبکاری شده با طلا یا نقره46- Cases of base metal, whether or not
gold- or silver-plated
91118000- سایر قابها46- Other cases
91119000- قطعات26- Parts
9112قاب ها و قفسه های ساعت های دیواری، رومیزی و همانند و قاب ها و قفسه های از نوع همانند برای سایر کالاهای مشمول این فصل، و قطعات آنها.Clock cases and cases of a similar type
for other goods of this Chapter, and
parts thereof.
91122000- سایر قاب ها و قفسه ها226- Cases
91129000- قطعات226- Parts
9113بند و دستبند ساعت مچی و همانند، و قطعات آنها.Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof.
91131000- از فلزات گرانبها یا از فلزات دارای روکش یا
پوشش از فلزات گرانبها:
66- Of precious metal or of metal clad
with precious metal
91132000- از فلزات معمولی، حتی آبکاری شده با طلا یا نقره66- Of base metal, whether or not gold- or silver-plated
91139000- سایر156- Other
9114سایر اجزاء و قطعات انواع ساعت.Other clock or watch parts.
91141000- فنر، همچنین فنر رقاصک46- Springs, including hair-springs
91143000- صفحه (Dial)46- Dials
91144000- صفحه تکیه گاه و پل46- Plates and bridges
91149000- سایر46- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *