فصل نودم: آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی؛ آلات و دستگاه های طبی جراحی ؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
9001الیاف اپتیکی و دسته الیاف اپتیکی؛ کابل الیاف اپتیکی غیر از آنهایی که مشمول شماره 8544 می شوند؛ ورق و صفحه از ماده استقطاب (Polarizing)؛ عدسی (از جمله لنز نامرئی (Contact lense)، منشور، آینه و سایر عناصر اپتیکی، از هر ماده، سوار نشده، غیر از آنهایی که شیشه ای بوده و به طریقه اپتیکی کار نشده باشند.Optical fibres and optical fibre
bundles; optical fibre cables other
than those of heading 85.44; sheets
and plates of polarising material;
lenses (including contact lenses),
prisms, mirrors and other optical
elements, of any material, unmounted,
other than such elements of glass not
optically worked.
900110- الیاف اپتیکی، دسته و کابل الیاف اپتیکی- Optical fibres, optical fibre bundles and cables
90011010- - - کابلهای الیاف اپتیکی آماده شده دارای اتصالات متشکل از الیاف منفرداً غلا ف دار نشده6-- - - Prepeared optical fiber cables made
up of non-individually sheathed fibers
fitted with connectors
90011090- - - سایر2-- - - Other
90012000- ورق و صفحه از ماده استقطاب6-- Sheets and plates of polarising material
90013000- لنز نامرئی (Contact Lense) 6-- Contact lenses
900140- عدسی عینک از شیشه- Spectacle lenses of glass
90014010- - - تک کانون10-- - - Single focus
90014090- - - سایر10-- - - Other
900150- عدسی عینک از سایر مواد- Spectacle lenses of other materials
90015010- - - تک کانون8-- - - Single focus
90015020- - - عدسی خام و نیم ساخته از جنس پلاستیک2-- - - Unworked and semi-worked made of plastic
90015090- - - سایر8-- - - Other
90019000- سایر10-- Other
9002عدسی، منشور، آینه و سایر عناصر اپتیکی، از هر ماده، سوار شده، به صورت قطعات یا ملحقات برای آلات و دستگاهها، غیر از آنهایی که شیشه ای بوده و به طریقه اپتیکی کار نشده باشند.Lenses, prisms, mirrors and other
optical elements, of any material,
mounted, being parts of or fittings for
instruments or apparatus, other than
such elements of glass not optically
worked.
- عدسی شیئی:- Objective lenses:
90021100- - برای دوربین عکاسی، پروژکتور یا برای
دستگاههای بزرگ کردن عکس
2-- - For cameras, projectors or
photographic enlargers or reducers
90021900- - سایر2-- - Other
90022000- فیلتر2-- Filters
90029000- سایر2-- Other
9003دوره و قاب برای عینک، برای محافظ چشم یا همانند، اجزاء و قطعات آنها.Frames and mountings for spectacles,
goggles or the like, and parts thereof.
- دوره و قاب:- Frames and mountings:
900311- - از مواد پلاستیکی- - Of plastics
90031110- - - دوره و قاب نیم ساخته (BLANK)10-- - - Semi-finished frames and mountings (BLANK)
90031190- - - سایر12-- - - Other
900319- - از سایر مواد- - Of other materials
90031910- - - دوره و قاب نیم ساخته (BLANK)10-- - - Semi-finished frames and mountings (BLANK)
90031990- - - سایر26-- - - Other
90039000- اجزاء و قطعات2-- Parts
9004عینک، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید،
حفاظت چشم یا غیره.
Spectacles, goggles and the like,
corrective, protective or other.
90041000- عینک آفتابی32-- Sunglasses
90049000- سایر18-- Other
9005دوربین دوچشمی، دوربین یک چشمی، سایر تلسکوپهای اپتیکی و پایه های آنها؛ سایر
دستگاههای نجومی و پایه های آنها، باستثنای
دستگاههای نجومی رادیویی.
Binoculars, monoculars, other optical
telescopes, and mountings therefor;
other astronomical instruments and
mountings therefor, but not including
instruments for radio-astronomy.
90051000- دوربین دو چشمی12-- Binoculars
900580- سایر دستگاهها- Other instruments
90058010- - - دوربین یک چشمی با منشور15-- - - Monoculars with prism
90058090- - - سایر2- - - Other
90059000- اجزاء و قطعات و متفرعات (ازجمله پایه)2-- Parts and accessories (including mountings)
9006دوربین عکاسی (غیر از دوربین سینماتوگرافی)؛
دستگاه تولید نور آذرخشی و لامپ تولید نور
آذرخشی درعکاسی غیر از لامپ تخلیه الکتریکی مشمول شماره 8539.
Photographic (other than
cinematographic) cameras;
photographic f1ashlight apparatus
and flashbulbs other than discharge
lamps of heading 85.39.
90061000- دوربین عکاسی از نوع مورد استفاده برای تهیه
کلیشه یا سیلندر چاپ
10-- Cameras of a kind used for preparing
printing plates or cylinders
90063000- دوربین عکاسی که مخصوصاً برای عکسبرداری زیرآبی، برای عکسبرداری هوایی یا برای معاینه پزشکی یا جراحی اعضاي داخلی بدن طراحی شده
است؛ دوربین تطبیقی برای مقاصد پزشکی قانونی یا جرم شناسی:
6-- Cameras specially designed for
underwater use, for aerial survey or for
medical or surgical examination of
internal organs; comparison cameras for
forensic or criminological purposes
90064000- دوربین عکاسی با ظهور و چاپ فوری6-- Instant print cameras
- سایر دوربین های عکاسی:- Other cameras:
90065100- - با وسیله میزان کردن دید از میان عدسی شیئی (انعکاس تک لنزی ((SLR)، برای عکاسی با فیلم های به صورت رول با پهنای حداکثر 35 میلیمتر6-- - With a through-the-lens viewfinder
(single lens reflex (SLR)), for roll film
of a width not exceeding 35 mm
90065200- - سایر، برای عکاسی با فیلمهای به صورت رول با
پهنای کمتر از 35 میلیمتر
6-- - Other, for roll film of a width less
than 35 mm
90065300- - سایر، برای عکاسی با فیلمهای به صورت رول با
پهنای 35 میلیمتر
6-- - Other, for roll film of a width of 35
mm
90065900- - سایر6-- - Other
- دستگاه نور آذرخشی و لامپ تولید نورآذرخشی در
عکاسی:
- Photographic flashlight apparatus and
flashbulbs:
90066100- - دستگاه تولید نور آذرخشی با لامپ تخلیه (الکترونیکی)6-- - Discharge lamp ("electronic") flashlight apparatus
90066900- - سایر6-- - Other
- اجزاء و قطعات و متفرعات:- Parts and accessories:
90069100- - برای دوربین عکاسی2-- - For cameras
90069900- - سایر2-- - Other
9007دوربین و پروژکتور سینما توگرافی حتی توأم با
دستگاه ضبط و پخش صوت.
Cinematographic cameras and
projectors, whether or not
incorporating sound recording or
reproducing apparatus.
90071000- دوربین ها4-- Cameras:
90072000- پروژکتورها2-- Projectors
- اجزاء و قطعات و متفرعات:- Parts and accessories:
90079100- - برای دوربین2-- - For cameras
90079200- - برای پروژکتور2-- - For projectors
9008پروژکتور برای نشان دادن تصویر ثابت غیر از پروژکتور سینماتوگرافی؛ دستگاه بزرگ و کوچک
کردن عکس (غیر از دستگاه سینماتوگرافی).
Image projectors, other than
cinematographic; photographic (other
than cinematographic) enlargers and
reducers.
90085000ـ پرژكتورها، بزرگ كننده‌ها وكوچك كننده‌ها4-ـ Projectors, enlargers and reducers
90089000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
[9009]
9010آلات و دستگاهها برای آزمایشگاههای عکاسی یا سینماتوگرافی که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد؛ نگاتوسکوپ؛ پرده برای پروژکسیون.Apparatus and equipment for
photographic (including
cinematographic) laboratories, not
specified or included elsewhere in this
Chapter; negatoscopes; projection
screens.
901010- آلات و دستگاهها برای ظاهر کردن فیلم عکاسی به طور خودکار (ازجمله سینماتوگرافی) یا کاغذ عکاسی
به صورت رول یا برای چاپ کردن فیلم ظاهر شده به طور خودکار روی کاغذ عکاسی به صورت رول
- Apparatus and equipment for
automatically developing photographic
(including cinematographic) film or
paper in rolls or for automatically
exposing developed film to rolls of
photographic paper
90101010- - - دستگاههای ظاهر کردن فیلم رادیولوژی در امور پزشکی (پروسسور)10-- - - Apparatus for developing
radiographic film used for medical
purposes
90101020- - - دستگاه ظاهر کردن فیلم رادیولوژی برای
کاربردهای دندانپزشکی
2-- - - Apparatus for developing
radiographic film for dentistry purposes
90101090- - - سایر10-- - - Other
- دستگاه های پروژکسیون یا طراحی نقشه مدارها روی سطوح اجسام نیمه هادی حساس شده:- Apparatus for the projection or
drawing of circuit patterns on sensitised
semiconductor materials:
90105000- سایر دستگاهها برای آزمایشگاههای عکاسی (از جمله سینما توگرافی)؛ نگاتوسکوپها12-- Other apparatus and equipment for
photographic laboratories (including
cinematographic); negatoscopes
90106000- پرده برای پروژکسیون2-- Projection screens
90109000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9011میکروسکوپ مرکب اپتیکی، همچنین میکروسکوپ برای فتومیکروگرافی، سینما فتومیکروگرافی یا برای
میکروپروژکسیون.
Compound optical microscopes,
including those for
photomicrography,
cinephotomicrography or
microprojection.
90111000- میکروسکوپ استریوسکوپی2-- Stereoscopic microscopes
90112000- سایر میکروسکوپها، برای فتومیکروگرافی سینوفتومیکروگرافی یا برای میکروپروژکسیون2-- Other microscopes, for
photomicrography, cinephotomicrography
or microprojection
90118000- سایر میکروسکوپها2-- Other microscopes
90119000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9012میکروسکوپها غیر از میکروسکوپهای اپتیکی؛
دیفراکتوگرافها.
Microscopes other than optical
microscopes; diffraction apparatus.
90121000- میکروسکوپها غیر از میکروسکوپهای اپتیکی؛
دیفراکتوگرافها
2-- Microscopes other than optical
microscopes; diffraction apparatus
90129000- اجزاء و قطعات و متفرعات4-- Parts and accessories
9013وسایل دارای کریستال مایع که اشیایی را تشکیل ندهند که به طور مشخص تری در سایر شماره ها مذکور باشند؛ دستگاه های لیزر، غیر از دیودهای لیزر؛ سایر آلات و دستگاههای اپتیکی که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره های
دیگر این فصل نباشند.
Liquid crystal devices not constituting
articles provided for more specifically
in other headings; lasers, other than
laser diodes; other optical appliances
and instruments, not specified or
included elsewhere in this Chapter.
90131000- دوربین نشانه گیری برای نصب روی اسلحه؛
پریسکوپ؛ دوربین طراحی شده به عنوان قطعات ماشین ها، وسایل، دستگاهها یا آلات این فصل یا
قسمت شانزدهم
10-- Telescopic sights for fitting to arms;
periscopes; telescopes designed to form
parts of machines, appliances,
instruments or apparatus of this Chapter
or Section XVI
90132000- دستگاههای لیزر ، غیر از دیودهای لیزر8-- Lasers, other than laser diodes
901380- سایر وسایل، آلات و دستگاهها- Other devices, appliances and instruments
90138010ـ ـ ـ صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد4-- - - liquid crystal screen without any board
90138090ـ ـ ـ ساير12-- - - Other
90139000- اجزاء و قطعات و متفرعات6-- Parts and accessories
9014قطب نماهای جهت یاب؛ سایر آلات و دستگاههای
ناوبری.
Direction finding compasses; other
navigational instruments and
appliances.
90141000- قطب نماهای جهت یاب2-- Direction finding compasses
90142000 آلات و دستگاههای ناوبری هوایی یا فضایی (غیراز قطب نماها)2-- Instruments and appliances for
aeronautical or space navigation (other
than compasses)
90148000- سایر آلات و دستگاهها2-- Other instruments and appliances
90149000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9015آلات و دستگاهها برای تعیین شکل و ابعاد زمین، نقشه برداری، مساحی، ترازگیری، فتوگرامتری، آب نگاری، اقیانوس نگاری، آب شناسی، هواشناسی
یا ژئوفیزیکی، باستثنای قطب نماها؛ مسافت یاب ها.
Surveying (including
photogrammetrical surveying),
hydrographic, oceanographic,
hydrological, meteorological or
geophysical instruments and
appliances, excluding compasses;
rangefinders.
90151000- مسافت یاب2-- Rangefinders
90152000- تئودولیت ها (زاویه یاب ها) و تاکیمترها (TachyMETERS) و تاکئومترها (Tacheometers)2-- Theodolites and tachymeters
(tacheometers)
90153000- ترازها2-- Levels
90154000- آلات و دستگاههای فتوگرامتری12-- Photogrammetrical surveying instruments and appliances
901580- سایر آلات و دستگاهها:- Other instruments and appliances
90158010- - - آلات و دستگاههای لرزه نگاری2-- - - Seismoghraphical surveying instruments and applicances
90158090- - - سایر12-- - - Other
90159000- اجزاء و قطعات2-- Parts and accessories
901600ترازو با حساسیت 5 سانتی گرم یا کمتر، با یا بدون وزنهBalances of a sensitivity of 5 cg or
better, with or without weights.
90160010- - - ترازو با حساسیت 5 سانتی گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه12-- - - Balances of sensitivity of 5cg or
better with or without weights
90160090- - - اجزاء و قطعات4-- - - Parts and accessories
9017آلات رسامی، خط کشی یا محاسبه ریاضی (مثلا،
ماشین های ترسیم، پانتوگراف، نقاله، جعبه رسم،خط کش محاسبه، دیسک های محاسب )؛ آلات اندازه گیری طول، برای کار کردن با دست (مثلا، متر میله ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های
دیگراین فصل نباشند.
Drawing, marking-out or
mathematical calculating instruments
(for example, drafting machines,
pantographs, protractors, drawing
sets, slide rules, disc calculators);
instruments for measuring length, for
use in the hand (for example,
measuring rods and tapes,
micrometers, callipers), not specified
or included elsewhere in this Chapter.
90171000- میز و ماشین ترسیم، حتی خودکار22-- Drafting tables and machines, whether or not automatic
90172000- سایر آلات رسامی، خط کشی یا محاسبه ریاضی22-- Other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments
90173000- میکرومتر، اندازه گیر قطر و اندازه گیر ظرفیت10-- Micrometers, callipers and gauges
90178000- سایر آلات22-- Other instruments
90179000- اجزاء و قطعات و متفرعات6-- Parts and accessories
9018آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، همچنین دستگاه سینتی گرافی (Seintigraphy)، سایر دستگاههای برقی طبی و آلات امتحان چشم.Instruments and appliances used in
medical, surgical, dental or veterinary
sciences, including scintigraphic
apparatus, other electro-medical
apparatus and sight-testing
instruments.
دستگاههای برقی تشخیص بیماری (از جمله دستگاه
برای معاینه نحوه عمل اعضای بدن یا برای کنترل
پارامترهای فیزیولوژیکی):
- Electro-diagnostic apparatus
(including apparatus for functional
exploratory examination or for checking
physiological parameters):
90181100- - دستگاههای الکتروکاردیوگراف10-- - Electro-cardiographs
90181200- - دستگاههای اولتر اسونیک تشخیص امراض (Scanners)2-- - Ultrasonic scanning apparatus
90181300- - دستگاههای تشخیص امراض از طریق نمایش رزنانس مغناطیسی (MRI)2-- - Magnetic resonance imaging
apparatus
90181400- - دستگاههای سینتی گرافی (Scintigraphy)2-- - Scintigraphic apparatus
901819- - سایر- - Other
90181910- - - دستگاه مانیتور علائم حیاتی12-- - - Vital signal monitors
90181920- - - دستگاه پالس اکسی متر جهت سنجش درصد اکسیژن و تعداد ضربان قلب12-- - - Pulseoxymeter for measuring the
oxygen content and the pulse rate
90181930ـ ـ ـ دستگاه ضربان قلب جنين6-- - - the fetal heart beat detector
90181940- - - دستگاه دياليز2-- - - Dialysis
90181950- - - دستگاه دياليز2-- - - Dialysis
90181960- - - دستگاه الكتروفيزيولوژي2-- - - Electrophy sinology Devices
90181990 - - - سایر2-- - - Other
90182000- دستگاههای اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز2-- Ultra-violet or infra-red ray apparatus
- سرنگ، سوزن، کاتتر (Catheter)، کانول و همانند:- Syringes, needles, catheters, cannulae and the like:
901831- - سرنگ با یا بدون سوزن- - Syringes, with or without needles
90183110- - - انواع سرنگ های انسولین ، سرپیچ دار، بدون سوزن با کاربرد اختصاصی2-- - - all kinds of burnere, insulin syringes
without needle of special usage
90183120- - - انواع سرنگ های ساده 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 50 ، 60 سی سی18-- - - Syringes of sizes 2, 2.5, 3, 5, 10, 20,
50 and 60 cc
90183130- - - سرنگ های Safety و AD ( خود تخریب)10-- - - Safety and AD syringes
90183190- - - سایر2-- - - Other
901832- - سوزن لوله ای فلزی و سوزن بخیه- - Tubular metal needles and needles for sutures
90183210- - - سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکی15-- - - Syringe needles and dental injection needles
90183220- - - لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن (فاقد قسمت پلاستیکی)10-- - - Sharpened metal tube (without
plastic part) prepared for manufacturing
needles
90183230- - - سوزن بخیه با نخ، تک سوزنه با سایز نخ صفر الی 5/0 از نوع کات گوت پلین، کات گوت کرومیک، نایلون، سیلک، پلی پروپیلن (P.V.D.F) MONO (P.G.A) POLY وFILAMENT TEFLON GLYCOLI ACID15-- - - Single needle for suturing with
surgical strand of a size 0 to 5.0 of a
kind got gout plean, got gout cromic,
nylon, silk, polypropylene, (P.V.D.F.)
mono filament teflon and (P.G.A.)
polyglycoliocid
90183240ـ ـ ـ انواع سوزن‌هاي بيوپسي2-- - - all Kinds of Biopsy needle
90183250ـ ـ ـ سوزن اسپاينال جهت نمونه‌گيري مايع نخاع2-- - - Spinal needle
90183260ـ ـ ـ ست اپي دورال (شامل سوزن – فيلتر – كاتتر)2-- - - Epidoral Set (including needle, Filter and catheter)
90183290- - - سایر2-- - - Other
901839- - سایر- - Other
90183910- - - سوند فولی دوراهه (FOLEY Catheter Twoway)12-- - - Two-way foley catheter
90183911- - - سوند نلاتون (Nelaton Catheter)12-- - - Nelaton catheter
90183912- - - اسکالپ وین (Scalpvin)12-- - - Scalpvien
90183913- - - نازوگاستریک (Stomach Catheter)12-- - - Stomach catheter
90183914- - - ست سرم و خون (infusion set & blood set)12-- - - Infusion set & blood set
90183915- - - میکروست (Infusion set with buret)12-- - - Infusion set with buret
90183916- - - آنژیوکت (IV Cunnula)6-- - - IV cunnula
90183917- - - سه راهی آنژیوکت6-- - - 3way IV cunnula
90183918- - - لانست ایمنی فشاری سوزنی12-- - - Safety push botton needle lancet
90183919- - - لانست معمولی تیغی2-- - - Ordinary lancet
90183920- - - اپلیکاتور مخصوص قرص و کرم واژینال2-- - - Special applicator for injection of vaginal tablets and crème (tracheal tube)
90183921- - - تراکار (Tracar)12-- - - Tracar
90183922- - - ظروف نمونه گیری خون میکروتینرو واکوتینر (Microtainer & Vacutainer Tubes) از جنس پلاستیک و شیشه دارای ژل ضدانعقاد خون2-- - - blood sampling tubes (microtainer
& vacotainer tubes) of plastic or glass
kinds with blood clotting gel
90183923- - - دستگاه تزریق سرنگ بصورت خودکار با قابلیت
نصب روی کمر بیمار
12-- - - Automatic syringe injector
mountable on patient's lumbar
90183924- - - اسپکلوم یکبار مصرف10-- - - Disposable speculum
90183925ـ‌ ـ ـ لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني – انواع كاتتر (قلب، عروق، مغز) – بالن – استنت – استنت گراف – گايد واير – كويل – مسدودكننده (occeluder) – رابط فشار قوي – دريچه هموستاتيس – منيفولد)2-- - -Supplies Used in angiography and angioplasty (only included Arterial sheath, types of catheter (Heart, Vessels and Brain), balloon, Stents, stent graph, guide wire, coil, occluder, High Pressure Connector, hemosthatics valve and manifold)
90183926ـ ـ ـ لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل كليپس – رينگ – استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) – كانولا – اكسيژناتور به همراه ست مربوطه – گرافت – پانچ آئورت)‌2-- - - Supplies used in heart surgery (only included clips, rings, stabilizers (preservatives constant heart wall), canola, oxygenator (with a corres - ponding), graft, and Aortic Punches)
90183927ـ‌ ـ ـ پمپ كاشتني مخصوص تزريق دارو2-- - - implantable pump for injection
90183929- - - سایر2-- - - Other
- سایر آلات و وسایل مورد استفاده در علوم
دندانپزشکی:
- Other instruments and appliances, used
in dental sciences:
90184100- - یونیت دندانپزشکی، حتی توأم با سایر تجهیزات دندانپزشکی روي یک پایه مشترک15-3- - Dental drill engines, whether or not
combined on a single base with other
dental equipment
901849- - سایر- - Other
90184910- - - دستگاه پلیمریزاسیون کامپوزیت دندانی با تولید نور لایت کیور (Curing Light Unit)12-- - - Dental composite curing light unit
90184920- - - دستگاه برقی جر م گیری دندان (اولتراسونیک و
پیزوالکتریک)
12-- - - Electric dental scaler (cavitron)
90184930- - - مته فرز الماسه (دیاموند)6-- - - Dental diamond mill (diamond)
90184990- - - سایر2-- - - Other
901850- سایر آلات و وسایل امتحان، تشخیص بیماری و جراحی چشم (Ophthalmic)3- Other ophthalmic instruments and
appliances
90185010- - - دستگاه ویترکتومی، فیکو و فیکو ویترکتومی و کاست تخلیه مربوطه6-- - - Vitrectomy apparatus, fico and fico
vitrectomy and related evacuation
cassettes
90185020- - - سیلیکون تایر6-- - - Silicon tyre
90185030ـ ـ‌ ـ چاقوي مخصوص جراحي چشم2-- - - Knife Surgery For eyes
90185090- - - سایر2-- - - Other
901890- سایر آلات و وسایل- Other instruments and appliances
90189010- - - دستگاه الکتروکوتر (ELECTROSURGICAL UNIT)15-- - - High frequency electro-surgical unit (electrocutter)
90189020- - - دستگاه تورنیکت جهت انسداد عروق (TOURNIQUTE)6-- - - Tourniquet units for blood vessel
obstruction
90189030- - - دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیردیجیتالی با یا بدون گوشی10-- - - Instrument for measuring blood
pressure (sphygmomanometer) of a nondigital
type, with or without stethoscope
90189040- - - انکوباتور نوزاد (INFANT INCUBATOR)6-- - - Infant incubator
90189050- - -دستگاه سنگ شکن کلیه برون اندامی2-- - - Extracorporeal kidney stone- breaking machine
90189090- - -سایر2-- - - Other
9019وسایل مکانوتراپی؛ دستگاه هاي ماساژ؛
دستگاههای سنجش توانایی روانی؛ دستگاههای اوزونوتراپی، اکسیژنوتراپی، دستگاههای آئرسول تراپی، دستگاه های تنفس مصنوعی و سایر
دستگاههای درمان تنفس.
Mechano-therapy appliances;
massage apparatus; psychological
aptitude-testing apparatus; ozone
therapy, oxygen therapy, aerosol
therapy, artificial respiration or other
therapeutic respiration apparatus.
901910- دستگاههای مکانوتراپی؛ دستگاههای ماساژ؛ دستگاههای سنجش توانایی روانی- Mechano-therapy appliances; massage
apparatus; psychological aptitude-testing
apparatus
90191010- - - تشک مواج10-- - - Air mattress
90191020- - - دستگاه هیدروتراپی (جکوزی)12-- - - Hydrotherapy (Jacuzzi)
90191090- - - سایر6-- - - Other
90192000 دستگاههای اوزونوتراپی ،اکسیژنوتراپی، آئروسول تراپی، دستگاههای تنفس مصنوعی، و سایر
دستگاههای درمان تنفس
2-- Ozone therapy, oxygen therapy,
aerosol therapy, artificial respiration or
other therapeutic respiration apparatus
90200000سایر وسایل تنفسی و ماسکهای گاز، باستثنای
ماسکهای استحفاظی فاقد قطعا ت مکانیکی و
فیلترهای قابل تعویض.
2-Other breathing appliances and gas
masks, excluding protective masks
having neither mechanical parts nor
replaceable filters.
9021وسایل ارتوپدی، همچنین چوب های زیر بغل، فتق
بندها و کمربندهای طبی جراحی؛ تخته های
شکسته بندی و سایر و سایل شکسته بندی؛
اعضای مصنوعی بدن؛ دستگاههای کمک شنوایی و سایر وسایلی که توسط شخص پوشیده یا حمل یا
در بدن کار گذاشته می شوند، به منظور جبران
نقص عضو یا ناتوانی جسمی.
Orthopaedic appliances, including
crutches, surgical belts and trusses;
splints and other fracture appliances;
artificial parts of the body; hearing
aids and other appliances which are
worn or carried, or implanted in the
body, to compensate for a defect or
disability.
902110- وسایل ارتوپدی یا شکسته بندی3- Orthopaedic or fracture appliances
90211010- - - پیچ و میله و پلاک درون اندامی2-- - - Orthopaedic interlocking bar, plate and bolt
90211090- - - سایر8-- Other
- دندان های مصنوعی و پروتزهای دندان- Artificial teeth and dental fittings:
90212100- - دندانهای مصنوعی10-- - Artificial teeth
90212900- - سایر2-- - Other
- سایر اعضای مصنوعی بدن:- Other artificial parts of the body:
90213100- - مفصل های مصنوعی2-- - Artificial joints
902139- - سایر- - Other
90213910- - - لنز داخل چشمی از جنس P.M.M.A
(Poly Metil Metaacrilat)
6-- - - Intra-ocular lens of P.M.M.A.
material (polymetilmetacrilat)
90213990- - - سایر2-- - - Other
902140- دستگاههای کمک شنوایی باستثنای اجزاء و قطعات
و متفرعات:
- Hearing aids, excluding parts and
accessories
90214010- - - دستگاههای کمک شنوائی دسته جمعی برای آموزش کر و لالها با کسب نظر وزارت آموزش و پرورش2-- - - Group hearing-aid apparatus of a
kind used for teaching the deaf and
dumb subject to prior consent of the
Ministry of Education
90214020ـ ـ ـ سمعك2-- - - hearing aids devices
90214090- - - سایر4-- - - Other
90215000- دستگاههای محرک ماهیچه قلب باستثنای اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Pacemakers for stimulating heart
muscles, excluding parts and accessories
902190- سایر:- Other:
90219010ـ ـ‌ ـ‌ دريچه قلب2-ـ ـ‌ ـ‌ دريچه قلب
90219020ـ ـ ـ شنت مغزي2-- - - Brain Shunt
90219030ـ ـ ـ لوله‌هاي نسجي مصنوعي (گرافت)2-- - - graft
90219040ـ ـ ـ دفيبريلاتور كاشتني قلبي در بدن2-- - - cardiac defibrillator implants in the body
9022دستگاههایی که با اشعه ایکس یا تشعشعات آلفا،
بتا یا گاما را به کار می برند، حتی برای مصارف
پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی،
همچنین دستگاههای رادیوگرافی و رادیوتراپی،
تیوب های اشعه ایکس و سایر مولدهای اشعه
ایکس، مولدهای فشار قوی اشعه ایکس، پانل ها و میزهای کنترل اشعه ایکس، صفحه های اشعه ایکس، میزها، صندلی ها و همانند برای معاینه یا
درمان با اشعه ایکس.
Apparatus based on the use of X-rays
or of alpha, beta or gamma radiations,
whether or not for medical, surgical,
dental or veterinary uses, including
radiography or radiotherapy
apparatus, X-ray tubes and other Xray
generators, high tension
generators, control panels and desks,
screens, examination or treatment
tables, chairs and the like.
- دستگاههایی که اشعه ایکس را به کار می برند، حتی
برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا
دامپزشکی، همچنین دستگاههای رادیوگرافی یا رادیوتراپی:
- Apparatus based on the use of X-rays,
whether or not for medical, surgical,
dental or veterinary uses, including
radiography or radiotherapy apparatus:
90221200- - دستگاههای توموگرافی که توسط یک ماشین خودکار داده پردازی هدایت می شوند2-- - Computed tomography apparatus
902213- - سایر، برای مصارف دندانپزشکی- - Other, for dental uses
90221310- - - دستگاه رادیوگرافی تک دندان10-- - - Dental X-Ray propical apparatus
90221390- - - سایر2-- - - Other
902214- - سایر، برای مصارف پزشکی، جراحی یا دامپزشکی- - Other, for medical, surgical or veterinary uses
90221410- - - دستگاه ماموگراف6-- - - Mamography apparatus
90221420- - - دستگاه رادیولوژی موبایل (به استثناء ردیف 8705)10-- - - Mobile radiology apparatus
(excluding heading No 8705)
90221490- - - سایر2-- - - Other
902219- - - برای سایر مصارف- - For other uses
90221910- - - دستگاه X-RAY موبایل برای بازرسی کالا (به استثنای دستگاههای ردیف 8705 )2-- - - Mobile X-Ray units used for the
inspection of goods (including units
under heading No 8705)
90221920- - - سایر دستگاههای X-RAY برای بازرسی کالا2-- - - Other X-Ray equipment for inspection of goods
90221990- - - سایر15-- - - Other
دستگاههایی که تشعشعات آلفا، بتا یا گاما را به کار می برند، حتی برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی،
همچنین دستگاههای رادیوگرافی یا رادیوتراپی:
- Apparatus based on the use of alpha,
beta or gamma radiations, whether or not
for medical, surgical, dental or
veterinary uses, including radiography or
radiotherapy apparatus:
90222100- - برای مصارف پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا
دامپزشکی
2-- - For medical, surgical, dental or
veterinary uses
90222900- - برای سایر مصارف2-- - For other uses
90223000- تیوپ های اشعه ایکس2-- X-ray tubes
90229000- سایر ،همچنین اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Other, including parts and accessories
90230000آلات، دستگاهها و مدل ها، طراحی شده برای
مقاصد نمایشی (مثلاً، برای آموزش یا نمایش ) ، که مورد مصرف دیگری نداشته باشند:
6-Instruments, apparatus and models,
designed for demonstrational
purposes (for example, in education or
exhibitions), unsuitable for other uses.
9024ماشین ها و دستگاهها برای آزمایش استحکام،
مقاومت، فشار پذیری، کشش پذیری یا سایر خواص مکانیکی مواد (مثلاً، فلزات، چوب، منسوجات، کاغذ، مواد پلاستیکی).
Machines and appliances for testing
the hardness, strength,
compressibility, elasticity or other
mechanical properties of materials
(for example, metals, wood, textiles,
paper, plastics).
90241000- ماشین ها و دستگاهها برای آزمایش فلزات:15-- Machines and appliances for testing metals
90248000-سایر ماشینها و دستگاهها15-- Other machines and appliances
90249000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9025چگالی سنج، غلظت سنج و آلات شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج، پسیکرومتر، با یا بدون دستگاه ثبت ، و هر ترکیبی از این آلات.Hydrometers and similar floating
instruments, thermometers,
pyrometers, barometers, hygrometers
and psychrometers, recording or not,
and any combination of these
instruments.
- دماسنج ها، آذرسنج ها، توأم نشده با سایر آلات:- Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments:
902511- - پرشده با مایع، برای خواندن مستقیم- - Liquid-filled, for direct reading
90251110- - - ترمومتر (تب سنج) پزشکی2-- - - Medical thermometer
90251190- - - سایر ترمومترها12-- - - Other thermometers
902519- - سایر- - Other
90251910- - ترمومتر (تب سنج) پزشکی2-- - - Medical thermometers
90251920- - - دماسنج های ترموکوپل دار12-- - - Thermocoupled thermometers
90251990- - - سایر12-- - - Other
902580- سایر آلات- Other instruments
90258010- - - رطوبت سنج دیجیتالی12-- - - Digital humidity meters
90258090- - - سایر2-- - - Other
90259000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9026آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن (Checking) جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مایعات یا گازها (مثلا،ً دستگاه سنجش میزان جریان، تراز مایعات و گازها، فشارسنج، کنتور
حرارت)، باستثنای آلات و دستگاههای مشمول شماره های 9014، 9015، 9028، 9032
Instruments and apparatus for
measuring or checking the flow, level,
pressure or other variables of liquids
or gases (for example, flow meters,
level gauges, manometers, heat
meters), excluding instruments and
apparatus of heading 90.14, 90.15,
90.28 or 90.32.
902610- برای سنجش یا چک کردن (Checking) جریان یا سطح مایعات- For measuring or checking the flow or
level of liquids
90261010- - - فلومتر12-- - - Flow meters
90261020- - - سطح سنج به طریق اولتراسونیک12-- - - Ultrasonic liquid level meters
90261030- - - ارتفاع سنج مایعات در مخازن12-- - - Liquid altimeters used in storage tanks
90261090- - - سایر2-- - - Other
90262000- برای سنجش یا چک کردن (Checking) فشار12-- For measuring or checking pressure
902680- سایر آلات و دستگاهها- Other instruments or apparatus
90268010- - - فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده
اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)
6-- - - Wall flowmeter combined with
oxygen humidifier for medical uses
90268090- - - سایر2-- - - Other
90269000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9027آلات و دستگاهها برای تجزیه فیزیکی یا شیمیایی (مثلاً، پولاریمتر، انکسارسنج، طیف سنج، دستگاه
تجزیه گاز یا دود)؛ آلات و دستگاهها، برای سنجش یا چک کردن (Checking) ویسکوزیته، تخلخل، انبساط، کشش سطحی یا همانند؛ آلات و دستگاهها برای سنجش یا چک کردن (Checking) مقادیر حرارت، صوت یا نور (از جمله وسیله تعیین زمان
نوردهی در عکاسی)؛ میکروتوم ها.
Instruments and apparatus for
physical or chemical analysis (for
example, polarimeters,
refractometers, spectrometers, gas or
smoke analysis apparatus);
instruments and apparatus for
measuring or checking viscosity,
porosity, expansion, surface tension or
the like; instruments and apparatus
for measuring or checking quantities
of heat, sound or light (including
exposure meters); microtomes.
90271000- دستگاه تجزیه گاز یا دود2-- Gas or smoke analysis apparatus
90272000- دستگاههای کروماتوگراف و الکتروفورز2-- Chromatographs and electrophoresis instruments
902730- اسپکترومتر، اسپکتروفتومتر و اسپکتروگراف که
تشعشعات اپتیکی را به کار می گیرد (ماوراء بنفش، مرئی، مادون قرمز)
- Spectrometers, spectrophotometers
and spectrographs using optical
radiations (UV, visible, IR)
90273010- - - اسپکتروفتومتر10-- - - Spectrophotometer
90273020- - - اسپکترومتر2-- - - Spectrometer
90273090- - - اسپکتروگراف2-- - - Spectrographs
902750- سایر آلات و دستگاههایی که تشعشعات اپتیکی را
به کار می گیرند (ماوراء بنفش، مرئی، مادون قرمز)
- Other instruments and apparatus using
optical radiations (UV, visible, IR)
90275010- - - دستگاه فلوسایتومتری2-- - - Flucytometry device
90275090- - - سایر12-- - - Other
902780- سایر آلات و دستگاهها- Other instruments and apparatus
90278010- - - دستگاه PH متر 12-- - - PH measuring apparatus (PH meter)
90278020- - - دستگاه سل کانتر برای شمارش گلبولهای خون2-- - - Hematology cell counters
90278030- - - تیشوپروسسور (دستگاه آماده سازی بافت)12-- - - Tissue processor
90278040- - - دیسپنسر12-- - - Parafin dispenser
90278050- - - دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه2-- - - Blood glucose measuring unit (glucometer) and the related strip
90278060- - - دستگاه الایزا و گروه بندی خون تمام اتوماتیک2-- - - Full Automatic Elisa and blood grouping machines
90278090- - - سایر12-- - Other
902790- میکروتوم ها؛ اجزاء و قطعات و متفرعات- Microtomes; parts and accessories
90279010- - - میکروتوم15-3- - - Microtomes
90279020- - - تیغه برنده میکروتوم2-3- - - Cutting blades for microtomes
90279030- - - سایر اجزاء و قطعات میکروتوم12-3- - - Other parts and accessories for microtomes
90279090- - - اجزاء و قطعات10-3- - - Other
9028کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین
کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس
استاندارد.
Gas, liquid or electricity supply or
production meters, including
calibrating meters therefor.
90281000- کنتور گاز40-- Gas meters
90282000- کنتور مایعات55-- Liquid meters
902830- کنتور برق- Electricity meters
- - - تک فاز- - - Single phase
90283011- - - الکترومکانیکی40-- - - Electromechanical
90283019- - - سایر40-- - - Other
- - - سایر- - - Other
90283021- - - الکترومکانیکی40-- - - Electromechanical
90283029- - - سایر40-- - - Other
902890- اجزاء و قطعات و متفرعات- Parts and accessories
90289010- - - برای کنتور گاز8-- - - For gas meters
90289020- - - برای کنتور مایعات8-- - - For liquid meters
90289030- - - برای کنتور برق از نوع الکترومکانیکی15-- - - For electromechanical type of electricity meters
90289040- - - برای کنتور برق از نوع الکترونیکی15-- - - For electronical type of electricity meters
90289090- - - سایر8-- - - Other
9029کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر
شمار، گام سنج و همانند؛ سرعت سنج، تاکومتر غیر از آنهایی که مشمول شماره های 9014 یا 9015 می شوند؛ استروبوسکوپ ها.
Revolution counters, production
counters, taximeters, mileometers,
pedometers and the like; speed
indicators and tachometers, other
than those of heading 90.14 or 90.15;
stroboscopes.
90291000- کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند15-- Revolution counters, production
counters, taximeters, mileometers,
pedometers and the like
902920- سرعت سنج و تاکومتر؛ استروبوسکوپ- Speed indicators and tachometers;stroboscopes
90292010- - - تاخوگراف6-- - - Tachograph
- - - پانل نشانگر خودرو و موتورسیکلت دارای
ادوات سنجش از قبیل سرعت سنج، کیلومتر شمار، دورسنج موتور، گیج حرارت سنج و آب، گیج بنزین و غیره.
- - - Vehicle and motocycle indicator
panels with measurment instruments
including speedometer, mileometers,
engine revolution counter and checking
guage (such as heat, water, fuel, etc.)
90292021- - - برای موتور سیکلت26-- - - For motorcycles
90292022- - - برای سواری، سواری کار و وانت15-- - - For motorcars, workcars and pick-ups
90292023- - - برای کامیون و اتوبوس10-- - - For trucks and buses
90292029- - - سایر15-- - - Other
90292090- - - سایر15-- - - Other
90299000- اجزاء و قطعات و متفرعات6-- Parts and accessories
9030نوسان سنج، تجزیه کننده طیف و سایر آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن (Checking) مقادیر برق، باستثنای وسایل سنجش مشمول شماره 9028؛ آلات و دستگاههای سنجش یا کشف تشعشعات آلفا، بتا، گاما، اشعه ایکس، تشعشعات کیهانی یا سایر تشعشعات یونیزه کنندهOscilloscopes, spectrum analysers and
other instruments and apparatus for
measuring or checking electrical
quantities, excluding meters of
heading 90.28; instruments and
apparatus for measuring or detecting
alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or
other ionising radiations.
90301000 آلات و دستگاههای سنجش یا کشف تشعشعات یونیزه کننده2-- Instruments and apparatus for
measuring or detecting ionising
radiations
90302000- نوسان نماها (Oscilloscopes) و نوسان نگارها (Oscillographs)2-- oscilloscopes and oscillographs
- سایر ابزارآلات (Insruments) و دستگاهها، برای اندازه گیری یا آزمایش ولتاژ یا جریان، مقاومت یا قدرت- Other instruments and apparatus, for
measuring or checking voltage, current,
resistance or power:
90303100- - مولتی مترهای فاقد وسیله ثبت (Recording device)8-- - Multimeters without a recording
device
90303200- - مولتی مترهای دارای وسیله ثبت8-- - Multimeters with a recording device
903033- - سایر، فاقد وسیله ثبت:- - Other, without arecording device
90303310- - - تستر ولتاژ دارای قابلیت پیچ گوشتی فاقد
ادوات
18-- - - Voltage tyester capable to use as
screw driver without instruments
90303390- - - سایر8-- - - Other
90303900- - سایر، دارای وسیله ثبت8-- - Other, with arecording device
90304000 سایر آلات و دستگاهها، مخصوصاً طراحی شده
برای ارتباطات از راه دور (مثلاً هیپومتر، کردومتر،
دیستورسیومتر، پسوفومتر)
2-- Other instruments with recording
device
- سایر آلات و دستگاهها- Other instruments and apparatus:
90308200- - برای سنجش یا کنترل ورقه نازک (Wafers) یا ادوات نیمه هادي (Semiconductor Wafers) یا وسایل2-- - For measuring or checking
semiconductor wafers or devices
90308400- سایر، همراه با آلات ضبط کننده2-- - Other, with a recording device
90308900- - سایر2-- - Other
90309000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9031آلات ، وسایل و ماشین های سنجش یا چک کردن (Checking) که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد؛ پروژکتورهای پروفیل.Measuring or checking instruments,
appliances and machines, not specified
or included elsewhere in this Chapter;
profile projectors.
903110- ماشین برای بالانس کردن قطعات مکانیکی- - - Wheel oaianeing inacnines
90311010- - - دستگاههای بالانس چرخ خودرو10-- Machines for balancing mechanical parts
90311090- - - سایر2-- - - Other
90312000- دستگاههای آزمایش (Test bench)2-- Test benches
- سایر آلات و وسایل اپتیکی:- Other optical instruments and : سایر آلات و وسایل اپتیکی
appliances:
90314100- - برای چک کردن (Checking) ورقه های نازک (Wafers) یا ادوات نیمه هادی یا برای کنترل فتوماسک ها یا شبکه هایی که در ساختن ادوات نیمه هادی مورد استفاده قرار می گیرند2--- For inspecting semiconductor wafers
or devices or for inspecting photomasks
or reticles used in manufacturing
semiconductor devices
90314900- - سایر2-- - Other
903180 سایر آلات، وسایل و ماشی نها - Other instruments, appliances and machines- Other instruments, appliances and machines
90318010- - - تراز بنایی26-- - - Mason’s level
90318020- -- حسگر (SENSOR) دماي هوای ورودی دریچه هوای موتورهای انژکتوری6-- - - Injectory engines air inlet
temperature sensors
90318030- - -لودوسل (سلول سنجش وزن)2-- - - Load cells (weight measuring cellule)
90318040- - -سایر حسگرها (SENSOR)12-- - - Other sensors
90318090- - - سایر2-- - - Other
90319000- اجزاء و قطعات و متفرعات2-- Parts and accessories
9032آلات و دستگاههای تنظیم یا کنترل خودکارAutomatic regulating or controlling instruments and apparatus.
90321000- ترموستات15-3- Thermostats
90322000- مانوستات2-- Manostats
- سایر آلات و وسایل:- Other instruments and apparatus:
90328100- - هیدرولیکی یا پنوماتیکی2-- - Hydraulic or pneumatic
903289- - سایر:- - - Other
90328910ـ ـ ـ اكسي پيلوت4-- - -Oxy- pilot
90328990ـ ـ ـ ساير22-- - - Other
90329000- اجزاء و قطعات و متفرعات6-3- - Parts and accessories
9033 اجزاء و قطعات و متفرعات (که در جای دیگر این فصل گفته نشده و مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد) برای ماشین ها، وسایل، آلات یا دستگاههای فصل 90.Parts and accessories (not specified or
included else where in this Chapter)
for machines, appliances, instruments
or apparatus of Chapter 90.
90331010- - - ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر22-- - - disposable thermocouple used on
thermometers
90331090- - - سایر ترموکوبل ها15-- - - Other thermocouples
90339000- - - سایر4-- - - Other

9 فکر می‌کنند “فصل نودم: آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی؛ آلات و دستگاه های طبی جراحی ؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

 1. علی

  سلام لطفا هزینه گمرکی کد 90328900 را بفرمائید . و آیا نیاز به مجوز ویا کارهای دیگری دارد یا نه ممنون

 2. علی بهبودی

  با سلام،

  دوستان من به دنبال تعرفۀ قطعات دستگاههای کپی هستم، فکر میکنم مجموعۀ 9009 بود ولی اینجا پیدا نکردم، لطفاً راهنمائی بفرمائید.

  با تشکر

 3. فرزاد

  با سلام. لطفا در مورد کالا با تعرفه 9018 راهنمایی بفرمایید. آیا مجوز بهداشت میخواهد یا نه؟ و در صد تعرفه؟ ممنون

 4. پناهی

  به نام خدا
  با سلام
  لطفا راهنمایی بفرمایید کپسول های گاز و سیلندر های مربوط به گاز را با چه تعرفه ای محاسبه میکنند؟ در صورت امکان شماره تعرفه را ذکر بفرمایید .
  با تشکر

 5. ایرج امدادی

  با سلام .لطفا در رابطه با تهیه شیشه های اپتیکی راهنمایی کنید.با تشکر فراوان

 6. hamed

  90273010، اسپکتروفتومتر.لطفا درمورد واردات آن و مجوزهای لازم، راهنمایی بفرمایید.با تشکر

 7. afshar

  902140902140 – دستگاههای کمک شنوایی باستثنای اجزاء و قطعات
  و متفرعات: لطفا راهنمایی بفرمایید در خصوص واردات آن با تشکر

  1. IBforums.NET نویسنده

   حقوق ورودی اقلامی که ذکر کردید 2 درصدی است و از ارزش افزوده نیز معاف می باشد. واردات آن نیز مشمول اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان می باشد. سوالتان کلی بود و مشخص نبود در چه موردی اطلاعات می خواهید. لطفا سوالات خود را بعد از ثبت نام در قسمت تالار گفتمان در تالار گغتمان مطرح نمائید تا امکان پاسخگویی بهتر فراهم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *