فصل هشتاد و نهم – کشتی ها، قایق ها و شناورها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8901کشتی های مسافری ، قایق های تفریحی عمومی، قایق های مسافربری (Ferry boats)، کشتی هایCruise ships, excursion boats, ferryboats,
cargo ships, barges and similar
vessels for the transport of persons or
goods.
بارکشی، بارج ها (Barges)، و وسایل نقلیه آبی همانند برای حمل و نقل اشخاص یا کالا.Cargo, barges and vessels for the
transport of goods or persons
890110- کشتی های مسافری، قایقهای تفر یحی عمومی و وسایل نقلیه آبی همانند که اساساً برای حمل و نقل
اشخاص طراحی شده اند؛ قایق های مسافربری از هر نوع
- Cruise ships, excursion boats and
similar vessels principally designed for
the transport of persons; ferry-boats of
all kinds
89011010- - - قایقهای تفریحی عمومی106- - - General excursion boats
89011090- - - سایر46- - - Other
89012000- تانکرها46- Tankers
89013000- وسایل نقلیه آبی سردخانه دار، غیر از آنها یی که مشمول شماره فرعی 890120 می شوند46- Refrigerated vessels, other than those
of subheading 8901.20
89019000- سایر وسایل نقلیه آبی برای حمل و نقل کالا و سایر وسایل نقلیه آبی برای حمل و نقل توام اشخاص و کالا26- Other vessels for the transport of
goods and other vessels for the transport
of both persons and goods
89020000وسایل نقلیه آبی صیادی؛ کشتی های کارخانه ای و سایر وسایل نقلیه آبی برای عمل آوردن یا کنسرو
کردن محصولات صیادی.
26Fishing vessels; factory ships and
other vessels for processing or
preserving fishery products.
8903قایقهای تفریحی شخصی (Yachts) و سایر وسایل نقلیه آبی برای تفریح یا ورزش؛ قایق های پارویی و
کانوها.
Yachts and other vessels for pleasure
or sports; rowing boats and canoes.
89031000- قایق های قابل بادکردن326- Inflatable
- سایر:- Other:
89039100- - قایق های بادبانی، با یا بدون موتور کمکی326-- Sailboats, with or without auxiliary motor
890392- - قایق های موتوری، غیر از آنهایی که موتورشان خارج از بدنه است (Outboard)- - Motorboats, other than outboard
motorboats
89039210- - - قایق های تفریحی ورزشی (jet-ski)326--- Yachts for pleasure and sport (JET- SKI)
89039290- - - سایر326- - - Other
89039900- - سایر326- - Other
89040000شناورهای یدک کش و جلوران.66Tugs and pusher craft.
8905کشتی های فانوس دریایی، شناورهای آتش نشانی، کشتی های لایروب، جرثقیل شناور، و سایر وسایل
نقلیه آبی که در آنها دریانوردی نسبت به کار
اصلی آنها یک امر فرعی است؛ حوضچه های شناور
برای تعمیر کشتی؛ سکوهای شناور یا غوطه ور حفاری یا استخراج.
Light-vessels, fire-floats, dredgers,
floating cranes and other vessels the
navigability of which is subsidiary to
their main function; floating docks;
floating or submersible drilling or
production platforms.
89051000- کشتی های لایروب66- Dredgers
89052000- سکوهای شناور یا غوطه ور حفاری یا استخراج66- Floating or submersible drilling or production platforms
89059000- سایر66- Other
8906سایر وسایل نقلیه آبی، همچنین کشتی های جنگی و قایق های نجات غیر از قایق پارویی.Other vessels, including warships and
lifeboats other than rowing boats.
89061000- کشتی های جنگی66- Warships
89069000- سایر106- Other
8907سایر ادوات شناور (مثلاً، کلک، مخزن، صندوق
زیرآبی، سکوی تخلیه و بارگیری، بوئه و برج علائم (فانوس دریایی)).
Other floating structures (for
example, rafts, tanks, coffer-dams,
landing-stages, buoys and beacons).
89071000- کلک قابل بادکردن46- Inflatable rafts
89079000- سایر26- Other
89080000وسایل نقلیه آبی و سایر ادوات شناور برای اوراق
کردن.
26Vessels and other floating structures for
breaking up.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *