فصل هشتاد و هفتم – وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8701تراکتورها (غیر از تراکتورهای مشمول شماره 8709).بر اساس مصوبه شماره 51902/ت 46558ه مورخ 1390/3/8 هیات وزیران مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع تراکتور با قدرت (110) اسب بخار و کمتر به استثنای ردیف تعرفه 87019020 دوازده(12) درصد تعیین می شودTractors (other than tractors of
heading 87.09).
87011000- تراکتورهای کوچک قابل هدایت به وسیله انسان پیاده (Pedestrain controlled)86- Pedestrian controlled tractors
87012000- تراکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرها86- Road tractors for semi-trailers
870130- تراکتورهای چرخ زنجیری- Track-laying tractors
87013010- - - تر اکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از 120 قوه اسب بخار26- - - Agricultural tractors of a power
exceeding 120 hp
87013090- - - سایر26- - - Other
870190- سایر- Other
87019010- - - تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از 120 قوه اسب بخار26- - - Agricultural tractors of a power
exceeding 120 hp
87019020--- تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي و قدرت كمتر از 45 اسب بخار46- - - water proof tractor with special wheels for paddy fields with power less than 45 hp
87019090- - - سایر26- - - Other
8702وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا
بیشتر، با راننده.
Motor vehicles for the transport of ten
or more persons, including the driver.
870210- با موتور پیستونی درونسوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل):- With compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or
semi-diesel)
87021010ـ ـ ـ اتوبوس و ميني بوس هيبريدي به صورت CBU داراي موتور درون سوز تراكمي احتراقي توام با موتور الكتريكي26- - - Hybrid bus and minibus CBU with compression-ignition internal combustion along with Electrical motor
87019090ـ ـ ـ ساير156- - - Other
87029000- سایر156- Other
8703اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8702 می شوند) ، همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars).مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی خودروی سواری با حجم سیلندر بیش از 2500 سی سی معادل 75 درصد تعیین می گرددMotor cars and other motor vehicles
principally designed for the transport
of persons (other than those of
heading 87.02), including station
wagons and racing cars.
87031000- وسایل نقلیه ای که مخصوصاً برای حرکت روی برف طراحی شده اند؛ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند406- Vehicles specially designed for
travelling on snow; golf cars and similar
vehicles
- سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز
تناوبی جرقه ای احتراقی:
- Other vehicles, with spark-ignition
internal combustion reciprocating piston
engine:
87032100- - با حجم سیلندر تا 1000 سانتی متر مکعب406- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
87032200- - با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سانتی متر مکعب اما از 1500 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد406- - Of a cylinder capacity exceeding
1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
87032300- - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سانتی متر مکعب اما از 3000 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد406- - Of a cylinder capacity exceeding
1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
87032400- - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سانتی متر مکعب756- - Of a cylinder capacity exceeding 2,400 cc but not exceeding 3000 cc
- سایر وسایل نقلیه؛ دارای موتور پیستونی درونسوز
تراکمی احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل):
- Other vehicles, with compressionignition
internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel):
87033100- - با حجم سیلندری که از 1500 سانتی متر مکعب
بیشتر نباشد
406- - Of a cylinder capacity not exceeding
1,500 cc
87033200- - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سانتی متر مکعب اما از 2500 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد406- - Of a cylinder capacity exceeding
1,500 cc but not exceeding 2,500 cc
87033300- - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سانتی متر مکعب756- - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc
87039000- سایر756- Other
8704وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا.Motor vehicles for the transport of goods.
870410- دامپرهای طراحی شده برای استفاده در خارج از
شاهراه ها
- Dumpers designed for off-highway use
87041010- - - با وزن ناخالص وسیله نقلیه (وزن وسیله نقلیه و
محموله) حداکثر 30 تن
156- - - g.v.w. (motor vehicle weight +
cargo weight) not exceeding 30 tons
87041090- - - سایر26- - - Other
- سایر، دارای موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی):- Other, with compression-ignition
internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel):
87042100- - وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) حداکثر 5 تن406- - g.v.w. (motor vehicle weight + cargo weight) not exceeding 5 tons
87042200- - وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از 5 تن و حداکثر 20 تن156- - g.v.w. (motor vehicle weight + cargo
weight) exceeding 5 tons but not
exceeding 20 tons
87042300- - وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از 20 تن156- - g.v.w. (motor vehicle weight + cargo
weight) exceeding 20 tons
- سایر، دارای موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی:- Other, with spark-ignition internal
combustion piston engine:
87043100- - وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) حداکثر 5 تن406- - g.v.w. not exceeding 5 tonnes
87043200- - وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از 5 تن156- - g.v.w. exceeding 5 tonnes
87049000- سایر156- Other
8705وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص، غیر از آنهایی که اساساً برای حمل و نقل اشخاص یا کالاها طراحی شده اند
(مثلاً، کامیونهای بلند کردن و کشیدن وسایل نقلیه از کار افتاده (Breakdown Lorries)، کامیونهای جرثقیل، وسایل نقلیه آتش نشانی، کامیونهای بتون ساز (بتونیر Betonnieres) کامیونهای جاروب، کامیونهای پاشنده و پخش کننده، اتومبیلهای کارگاه، اتومبیلهای رادیولوژیکی).
Special purpose motor vehicles, other
than those principally designed for the
transport of persons or goods (for
example, breakdown lorries, crane
lorries, fire fighting vehicles, concretemixer
lorries, road sweeper lorries,
spraying lorries, mobile workshops,
mobile radiological units).
870510- کامیونهای جرثقیل- Crane lorries
87051010- - - دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت
خودرو و کابین جرثقیل )، به نحوی که کامیون و
جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند.
86- - - Having two separate cabins
(steering cabin and crane cabin)
principally designed to fit each other
87051090- - - سایر106- - - Other
87052000- کامیونهای دارای دکل حفاری106- Mobile drilling derricks
87053000- وسایل نقلیه آتش نشانی106- Fire fighting vehicles
87054000- کامیون های بتون ساز (بتونیر)106- Concrete-mixer lorries
870590- سایر- Other
87059010- - - کامیون دارای تجهیزات نصب شده X-Ray برای بازرسی کالا106- - - Lorries mounted with X-RAY
equipment for the inspection of goods
87059090- - - سایر106- - - Other
870600شاسی های موتوردار برای وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705.Chassis fitted with engines, for the
motor vehicles of headings 87.01 to
87.05.
87060010- - - شاسی موتوردار برای سواری، سواری کارو وانت326- - - Chassis fitted with engine for motor cars, workcars and pick-ups
87060020- - - شاسی موتوردار برای اتوبوس106- - - Chassis fitted with engine for buses
87060030- - - شاسی موتو ردار برای مینی بوس106- - - Chassis fitted withengine for minibuses
87060040- - - شاسی موتوردار برای کامیون و کامیونت106- - - Chassis fitted with engine for trucks and vans
87060050- - - شاسی موتوردار برای کشنده های جاده ای106- - - Chassis fitted with engine for road tractors
87060090- - - سایر106- - - Other
8707بدنه (ازجمله اتاق راننده)، برای وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های 8701 لغا یت 8708.Bodies (including cabs), for the motor
vehicles of headings 87.01 to 87.05.
870710- برای وسایل نقلیه مشمول شماره 8703- For the vehicles of heading 87.03
87071010- - - برای سواری و سواری کار126- - - Body for motor cars and workcars
87071090- - - سایر126- - - Other
870790- سایر- Other
87079010- - - بدنه برای وانت126- - - Body for pick-ups
87079020- - - بدنه برای اتوبوس و مینی بوس86- - - Body for buses and minibuses
87079030- - - بدنه برای کامیون، کامیونت و کشنده جاده ای86- - - Body for trucks, vans and road tractors
87079090- - - سایر86- - - Other
8708اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های 8701 لغایت 8705.Parts and accessories of the motor
vehicles of headings 87.01 to 87.05.
870810- سپرها و اجزاء و قطعات آنها- Bumpers and parts thereof
87081010- - - برای سواری، سواری کار و وانت126--- For motor cars, workcars and pick- ups
87081090- - - سایر86- - - Other
- سایر اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه (از جمله اتاق
راننده):
- Other parts and accessories of bodies
(including cabs):
87082100- - کمربندهای ایمنی126- - Safety seat belts
870829- - سایر- - Other
87082910- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتورکشاورزی126- - - For motor cars, workcars and pick- ups
87082990- - - سایر86- - - Other
870830- ترمزها و ترمزهای خودمهار (servo-brakes)؛ قطعات مربوطه-Brakes and servo-brakes and parts
thereof:
- - - لنت ترمزهای سوار شده- - - Mounted brake linings
87083011- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور
کشاورزی
126- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87083019- - - سایر86- - - Other
- - - سایر- - - Other
87083021- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی86- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87083029- - - سایر26- - - Other
870840- جعبه دنده (gear box) و قطعات مربوطه- Gear boxes and parts thereof
87084010- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور
کشاورزی
126- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87084020- - - جعبه دنده برای سایر وسایط نقلیه86- - - Gear box for other vehicles
87084030- - - اجزاء و قطعات ردیف 8708401086- - - Parts No 87084010
87084040- - - اجزاء و قطعات 8708402086- - - Parts No 87084020
87084090- - - سایر86- - - Other
870850- محورهای محرک (Drive-axles) با دیفرانسیل، خواه با سایر اجزای انتقال (Transmission) و محورهای غیرمحرک مجهز شده یا نشده- Drive-axles with differential, whether
or not provided with other transmission
components and non
- - - محورهای محرک با دیفرانسیل خواه با سایر
اجزای انتقال
- - - Driving axles with differential
87085011- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور
کشاورزی
126- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87085019- - - سایر86- - - Other
- - - محورهای غیرمحرک و قطعات مربوطه- - - Non-driving axles
87085021- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور
کشاورزی
126- - - For motor cars, workcars, picksups
and agricultural tractors
87085029- - - سایر86- - - Other
- - - اجزاء و قطعات- - - Parts and components
87085031- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور
کشاورزی
86- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87085039- - - سایر26- - - Other
870870- چر خهای جاده ای (Road wheels) و قطعات و ملحقات مربوطه- Road wheels and parts and accessories
thereof
87087011- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی126- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87087019- - - سایر86- - - Other
- - - اجزاء و قطعات و متفرعات- - - Parts, component and accessories
87087021- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی86- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87087029- - - سایر26- - - Other
870880- سیستم های فنربندی (suspension) و قطعات مربوطه (شامل کمک فنرها shock-absorbers)- Suspension systems and parts thereof
(including shock - absorbers)
87088010- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی1264- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87088090- - - سایر86- - - Other
- سایر قطعات و ملحقات (Parts and accessories)- Other parts and accessories:
870891- - رادیاتورها و قطعات مربوطه- - Radiators and parts thereof
87089110- - - برا ی سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی1268- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87089190- - - سایر868- - - Other
870892- - صدا خفه کن ها (منبع اگزوز ) و لوله های اگزوز،
قطعات مربوطه
- - Silencers (mufflers) and exhaust
pipes; parts thereof
87089210- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی1268- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87089290- - - سایر868- - - Other
870893- - کلاچ ها و اجزاء و قطعات آنها- Clutches and parts thereof
کلاچ- - - Clutches
87089311- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی126- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87089319- - - سایر86- - - Other
- - - اجزاء و قطعات (به استثنای لنت کلاچ)- - - Parts and components
87089321- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی86- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87089329- - - سایر26- - - Other
870894- - غربیلک های (wheels) فرمان، لوله های (columns) فرمان، جعبه های فرمان؛ قطعات مربوطه- - Steering wheels, steering columns
and steering boxes; parts thereof
87089410- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87089411ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات جعبه فرمان86- - - -patrs of steering boxes
87089419ـ ـ ـ ـ ساير126- - - - other
87089490- - - سایر86- - - Other
87089500- - کیسه های ایمنی هوا (Safety airbags) با سیستم بادکننده؛ قطعات مربوطه26- - Safety airbags with inflator system;
parts thereof
870899- - سایر- - Other
87089921- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی86- - -For motor cars, workcars, pick-ups,
and agricultural tractors
87089929- - - سایر26- - - Other
87089931- - - برای سواری، سواری کار، وانت و تراکتور کشاورزی86- - - For motor cars, workcars, pick-ups
and agricultural tractors
87089939- - - سایر26- - - Other
- - - سایر- - - Other
8709ارابه های کارگاهی، خودرو مجهز نشده به تجهیزات بلندکردن و جابه جاکردن ،از انواعی که در کارخانه ها، انبارها، بنادر، فرودگاهها برای حمل و نقل کالاها در مسافت کوتاه به کار برده می شود؛ تراکتورها از انواعی که در ایستگاههای راه آهن به
کار می روند؛ اجزاء و قطعات آنها.
Works trucks, self-propelled, not
fitted with lifting or handling
equipment, of the type used in
factories, warehouses, dock areas or
airports for short distance transport
of goods; tractors of the type used on
railway station platforms; parts of the
foregoing vehicles.
- وسایل نقلیه زمینی:- Vehicles:
87091100- - برقی106- - Electrical
87091900- - سایر106- - Other
87099000- اجزاء و قطعات66- Parts
87100000تانکها و سایر ارابه های زره پوش جنگی، موتوری،
حتی مجهز به سلاح، اجزاءو قطعات این قبیل
وسایل نقلیه.
4-رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلTanks and other armoured fighting
vehicles, motorised, whether or not
fitted with weapons, and parts of such
vehicles.
8711موتورسیکلت ها (ازجمله موتور سیکلت گازی )، و
چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون
سایدکار؛ سایدکار.
Motorcycles (including mopeds) and
cycles fitted with an auxiliary motor,
with or without side-cars; side-cars.
871110- دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم
سیلندر حداکثر 50 سانتیمتر مکعب
- With reciprocating internal
combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 50 cc
87111010- - - از نوع دو زمانه556- - - Of two-stroke type
87111090- - - سایر556- - - Other
871120- دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم
سیلندر بیشتر از 50 سانتیمتر مکعب و حداکثر 250
سانتیمتر مکعب
- With reciprocating internal
combustion piston engine of a cylinder
capacity exceeding 50 cc but not
exceeding 250 cc
87112010- - - از نوع دو زمانه556- - - Of two-stroke type
87112090- - - سایر556- - - Other
871130- دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم
سیلندر بیشتر از 250 سانتیمتر مکعب و حداکثر
500 سانتیمتر مکعب
- With reciprocating internal
combustion piston engine of a cylinder
capacity exceeding 250 cc but not
exceeding 500 cc
87113010- - - از نوع دو زمانه556- - - Of two-stroke type
87113090- - - سایر556- - - Other
871140- دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم
سیلندر بیشتر از 500 سانتیمتر مکعب و حداکثر
800 سانتیمتر مکعب
- With reciprocating internal
combustion piston engine of a cylinder
capacity exceeding 500 cc but not
exceeding 800 cc
87114010- - - از نوع دو زمانه556- - - Of tow-stroke type
87114090- - - سایر556- - - Other
871150- دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم
سیلندر بیشتر از 800 سانتیمتر مکعب
- With reciprocating internal
combustion piston engine of a cylinder
capacity exceeding 800 cc
87115010- - - از نوع دو زمانه556- - - Of two-stroke type
87115090- - - سایر556- - - Other
87119000- سایر556- Other
87120000دوچرخه و سایر چرخهای پایی (از جمله
سه چرخه های حمل و نقل کالا) بدون موتور.
326Bicycles and other cycles (including
delivery tricycles), not motorised.
8713صندلی چرخ دار معلولین (افراد ناتوان ) حتی با
موتور یا به نحو دیگري یا عمل مکانیکی رانده
شود.
Carriages for disabled persons,
whether or not motorised or otherwise
mechanically propelled.
871310- بدون عمل مکانیکی رانده می شود- Not mechanically propelled
87131010- - - ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل
برانکاردی، ایستایی (دارای جک)، تک محوری
(طراحی شده برای کار با یک دست)
226- - - Wheel-chairs without any special
features such as recliner stand-up
position (having a jack), single-drive,
designed to be operated with one hand
87131090- - - سایر226- - - Other
87139000- سایر106- Other
8714اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه مشمول شماره های 8711 لغایت 8713.Parts and accessories of vehicles of
headings 87.11 to 87.13.
- موتورسیکلت ها (از جمله موتور سیکلت های گازی):- Of motorcycles (including mopeds):
87141100- - زین226- - Saddles
871419- - سایر- - Other
87141910- - - تنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی و درپوش بغل326- - - Frames, exhaust, parcel rack, foot rest and side cover
87141920- - - دو شاخه، کرپی حتی توام شده با کمک فنر326- - - Forks, holder fork whether or not combined with springs
87141930- - - کمک فنر156- - - Shock absorbers
87141940- - - چرخ کامل، طوقه، پره226- - - wheel, rim and spoke (nipple)
87141950- - - توپی و دنده زنجیر چرخ با لوازم ترمزبندی حتی توام شده با زنجیر156- - - Hub and chainwheel (rear or front)
87141960- - - قلوه های چپ وراست (HANDEL SWITCH)156- - - Handle switches (right and left)
87141970- - - ترمزها و اجزاء و قطعات آنها156- - - Brakes and parts thereof
87141980- - - باک بنزین موتورسیکلت226- - - Fuel tank
87141990- - - سایر226- - - Other
87142000- صندلی چرخدار برای معلولین (افراد ناتوان)106- Of carriages for disabled persons
- سایر:- Other:
871491- - تنه و دوشاخه، و اجزاء و قطعات آنها- - Frames and forks, and parts thereof:
87149110- - - تنه و دوشاخه برای دوچرخه326- - - Bicycle frames and forks
87149120- - - قطعات سه پارچه (B.B. PARTS)، قطعات هفت پارچه (Head PARTS) برای دوچرخه66- - - B.B. parts and head parts for bicycle
87149190- - - سایر226- - - Other
87149200- - طوقه و پره چرخ226- - Wheel rims and spokes
87149300- - توپی ها، غیر از توپی ترمز پدال معکوس و ترمزهای توپی و چرخ زنجیر خور هرز گرد66- - Hubs, other than coaster braking hubs
and hub brakes, and free-wheel
sprocket-wheels
87149400- - ترمزها، همچنین توپی ترمز پدال معکوس و ترمزهای توپی، اجزاء و قطعات آنها66- - Brakes, including coaster braking
hubs and hub brakes, and parts thereof
87149500- - زین226- - Saddles
871496- - پنجه رکاب و رکاب و اجزاء و قطعات آنها- - Pedals and crank-gear, and parts thereof
87149610- - - پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه226- - - Pedals and crank-gears for bicycle
87149620- - - قامه (Chainwheel And Crank) برای دوچرخه66- - - Chainwheel and crank for bicycle
87149690- - - سایر226- - - Other
871499- - سایر:- - Other
87149910- - - شانژمان (GEAR SYSTEM)66- - - Gear system
87149990- - - سایر66- - - Other
87150000کالسکه های بچه و اجزاء و قطعات آنها.406Baby carriages and parts thereof.
8716تریلرها و نیمه تریلرها (Semi-trailers)؛ سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده
می شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
Trailers and semi-trailers; other
vehicles, not mechanically propelled;
parts thereof.
87161000- تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای
سکونت یا اردوزنی
406- Trailers and semi-trailers of the
caravan type, for housing or camping
87162000- تریلرها و نیمه تریلرهای بارگیری یا تخلیه خودکار برای مصارف کشاورزی406- Self-loading or self-unloading trailers
and semi-trailers for agricultural
purposes
- سایر تریلرها و نیمه تریلرها و نیمه تریلرها برای
حمل و نقل کالا:
- Other trailers and semi-trailers for the
transport of goods:
87163100- - تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای تانکردار406-- Tanker trailers and tanker semi- trailers
871639- - سایر- - Other
87163910- - - تریلرهای سردخانه دار26- - - Refrigerated trailers
87163920- - - بوژی26- - - Bogey
87163990- - - سایر406- - - Other
87164000- سایر تریلرها و نیمه تریلرها406- Other trailers and semi-trailers
87168000- سایر وسایل نقلیه406- Other vehicles
87169000- اجزاء و قطعات66- Parts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *