فصل هشتاد و پنجم – ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
8501موتورها و ژنراتورهای برق (باستثنای مجموعه مولدها) (Generating sets).Electric motors and generators
(excluding generating sets).
850110- موتورها به قدرت حداکثر 37/5 وات- Motors of an output not exceeding 37.5 W
85011010- - - الکتروموتورهای با جریان مستقیم 12 و 24 ولت1263- - - DC electric motors 12 and 24 volts
85011020- - - الکتروموتورهای جریان متناوب1263- - - AC electric motors
85011090- - - سایر1263- - - Other
85012000- موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از 37/5 وات863- Universal AC/DC motors of an output
exceeding 37.5 W
- سایر موتورها با جریان مستقیم؛ ژنراتورهای جریان
مستقیم:
- Other DC motors; DC generators:
850131- - به قدرت حداکثر 750 وات:- - Of an output not exceeding 750 W
85013110- - الکتروموتورهای با جریان مستقیم(DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداکثر 200 وات1563- - - DC electric motors 12 and 24 volts
and of output not exceeding 200 Watts
85013190- - - سایر1063- - - Other
85013200- - به قدرت بیشتر از 750 وات و حداکثر 75 کیلو وات26- - Of an output exceeding 750 W but
not exceeding 75 kW
85013300- - به قدرت بیشتر از 75 کیلو وات وحداکثر 375 کیلو وات26- - Of an output exceeding 75 kW but
not exceeding 375 kW
85013400- - به قدرت بیشتر از 375 کیلووات26- - Of an output exceeding 375 kW
850140- سایر موتورها با جریان متناوب، تک فاز- Other AC motors, single-phase
85014010- - - الکتروموتور قفس سنجابی ( اسنکرون Asynchronous)156- - - Asynchronous electric motors
85014090- - - سایر156- - - Other
- سایر موتورها با جریان متناوب، چند فاز:- Other AC motors, multi-phase:
850151- - به قدرت حداکثر 750 وات- - Of an output not exceeding 750 W
85015110- - - الکتر وموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)156- - - Asynchronous electric motors
85015190- - - سایر156- - - Other
850152- - به قدرت بیشتر از 750 وات و حداکثر 75 کیلو وات- - Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW
85015210- - - الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)226- - - Asynchronous electric motors
85015290- - - سایر226- - - Other
850153- - به قدرت بیشتر از 75 کیلووات- - Of an output exceeding 75 kW
85015310- - - الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)226- - - Asynchronous electric motor
85015390- - - سایر226- - - Other
- ژنراتورهای جریان متناوب (آلترناتورها):- AC generators (alternators):
85016100- - به قدرت حداکثر 75 کیلوولت آمپر (KVA2263- - Of an output not exceeding 75 kVA
85016200- - به قدرت بیشتر از 75 کیلو ولت آمپر و حداکثر 375 کیلو ولت آمپر2263- - Of an output exceeding 75 kVA but
not exceeding 375 kV A
85016300- - به قدرت بیشتر از 375 کیلو ولت آمپر و حداکثر 750 کیلو ولت آمپر2263- - Of an output exceeding 375 kVA but
not exceeding 750
850164- - به قدرت بیشتر از 750 کیلو ولت آمپر:- - Of an output exceeding 750 kV A:
85016410- - - به قدرت 1500 کیلوولت آمپر و کمتر226- - - Of an output 1500 k VA or less
85016490- - - سایر226- - - Other
8502مجموعه مولدها (Generating sets) و کنورتیسورهای دوار برق.Electric generating sets and rotary
converters.
- مجموعه مولدهای دارای موتورهای پیستونی
درونسوز تراکمی احتراقی (موتورهای دیزل یا نیمه دیزل):
- Generating sets with compressionignition
internal combustion piston
engines (diesel or semi-diesel engines):
85021100- - به قدرت حداکثر 75 کیلو ولت آمپر156- - Of an output not exceeding 75 kV A
850212- - به قدرت بیشتر از 75 کیلو ولت آمپر و حداکثر 375 کیلو ولت آمپر:- - Of an output exceeding 75 kV A but
not exceeding 375 kV A :
85021210- - - ژنراتور دیزل فرودگاهی تأمین برق هواپیما 115 ولت، 400 هرتز و قدرت 90 کیلو ولت آمپر106- - - 115 volt and 400 MHz airport diesel
generators (used for aircraft power
supply) of an output 90 kVA
85021290- - - سایر156- - - Other
850213- - به قدرت بیشتر از 375 کیلو ولت آمپر:- - Of an output exceeding 375 kVA:
85021310- - - به قدرت بیشتر از 375 کیلوولت آمپر لغایت 1500 کیلوولت آمپر:106- - - Of an output exceeding 375 kVA
but not exceeding 1500 kVA
85021390- - - سایر106- - - Other
850220- مجموعه مولدهای دارای موتورهای پیستونی
درونسوز جرقه ای احتراقی
- Generating sets with spark-ignition
internal combustion piston engines
85022010- - - مولد گازی تولید همزمان برق و گرما26- - - Gas burning engines for
simultaneous generation of electricity
and heat.
85022090- - - سایر106- - - Other
- سایر مجموعه مولدها:- Other generating sets:
850231- - که با نیروی باد کارکند (Wind-Powered):- - Wind-powered
85023110- - - 660 کیلو ولت کمتر156- - -660KVA and less
85023190- - - سایر46- - -Other
850239- - سایر:- - Other :
85023910- - - مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی156- - - Power station turbine generating sets
85023990- - - سایر26- - - Other
85024000- مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters)26- Electric rotary converters
850300اجزاء و قطعاتی که معلوم باشد منحصراً یا اساساً مربوط به ماشینهای شماره 8501 یا 8502 باشندParts suitable for use solely or
principally with the machines of
heading 85.01 or 85.02.
85030010- - - انواع کلکتور1263- - - All kinds of collectors
85030020- - - انواع روتور مخصوص ژنراتور نیروگاهی263- - - All kinds of rotors used on power station generating units
85030090- - - سایر663- - - Othre
8504ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های (Converters) استاتیک برقی (مثلاً، یکسو کننده ها)و القا کننده ها (Inductors).Electrical transformers, static
converters (for example, rectifiers)
and inductors.
850410- متعادل کننده های جریان (Ballasts) برای لامپ ها و لوله های تخلیه- Ballasts for discharge lamps or tubes
85041010- - - القایی1568- - - Induced
85041020- - - الکترونیکی1068- - - Electronical
85041090- - - سایر1568- - - Other
- ترانسفورماتورهای دی الکتریک مایع:- Liquid dielectric transformers:
85042100- - به قدرت حداکثر 650 کیلو ولت آمپر868،4- Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA
85042200- - به قدرت بیشتر از 650 کیلوولت آمپر و حداکثر 10000 کیلو ولت آمپر864- Having a power handling capacity
exceeding 650 kVA but not exceeding
10,000 kV A
85042300- - به قدرت بیشتر از 10000 کیلو ولت آمپر156- - Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA
- سایر ترانسفورماتورها:- Other transformers:
850431- - به قدرت حداکثر 1 کیلوولت آمپر- - Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA
85043110- - - ترانسفورماتور جریان1567- - - Current transformer
85043120- - - ترانسفورماتور ولتاژ1567- - - Voltage transformer
85043130- - - ترانسفورماتور S.M.D267- - - S.M.D Transformerã
85043190- - - سایر1567- - - Other
850432- - به قدرت بیشتر از 1 کیلو ولت آمپر و حداکثر 16 کیلو ولت آمپر:- - Having a power handling capacity
exceeding 1 kVA but not exceeding 16
kVA :
85043210- - - ترانسفورماتور جریان156- - - Current transformer
85043220- - - ترانسفورماتور ولتاژ156- - - Voltage transformer
85043290- - - سایر156- - - Other
850433- - به قدرت بیشتر از 16 کیلو ولت آمپر و حداکثر 500 کیلو ولت آمپر:- - Having a power handling capacity
exceeding 16 kVA but not exceeding
500 kVA :
85043310- - - ترانسفورماتور جریان156- - - Current transformer
85043320- - - ترانسفورماتور ولتاژ156- - - Voltage transformer
85043390- - - سایر156- - - Other
85043400- - به قدرت بیشتر از 500 کیلو ولت آمپر126- - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA
850440- مبدل های استاتیک (Static Converters)- Static converters
85044010- - - انواع مبدل های DC/DC الکترونیکی (HYBRID) با ورودی و خروجی صفر الی صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات268- - - All kinds of DC/DC electronic
converter (hybrid) of an input and output
0-100 volts and a power less than 150
watt
85044020- - - شارژر باطری2268- - - Battery charger
85044030- - - منبع تغذیه رایانه2268- - - Computer power supply
85044040- - - سایر منبع تغذیه2268- - - Other power supply
85044050- - - کنترل دور موتور (Inverter)2268- - - Inverter
85044060- - - انواع U.P.S2268- - - All kinds of U.P.S.
85044070- - - سلف S.M.Dã268- - - S.M.D. ã self
85044090- - - سایر2268- - - Other
850450- سایر القا کننده ها- Other inductors
85045010- - - کویل و القاکننده ها به قطر 6/35 میلی متر تا 9/25 میل متر مورد مصرف در صنایع صوتی و تصویری و مخابراتی2267- - - Coils and inductors of a diameter
6.35 mm to 9.25 mm used in audio -
visual and telecommunication industries
85045090- - - سایر2267- - - Other
85049000- اجزاء و قطعات267- Parts
8505آهن رباهای الکتریکی؛ آهن رباهای دائمی و اشیایی که بعد از مغناطیسی کردن به منظور آهن رباهای دائمی شدن در نظر گرفته شده اند؛ ابزارگیرهای (Chucks) الکترومغناطیسی یا ابزارگیرهای مغناطیسی دائمی،قیدها و سایر وسایل نگه دارنده همانند؛ کوپلینگ ها و
کلاجها و ترمزهای الکترومغناطیسی؛ سرهای الکترومغناطیسی دستگاههای بلندکردن.
Electro-magnets; permanent magnets
and articles intended to become
permanent magnets after
magnetisation; electro-magnetic or
permanent magnet chucks, clamps
and similar holding devices; electromagnetic
couplings, clutches and
brakes; electro-magnetic lifting heads.
- آهن رباهای دائم و اشیایی که بعد از مغناطیسی کردن
به منظور آهن ربای دائم شدن در نظر گرفته شده اند:
- Permanent magnets and articles
intended to become permanent magnets
after magnetisation:
85051100- - از فلز226- - Of metal
85051900- - سایر226- - Other
85052000- کوپلینگ ها، کلاج ها و ترمزهای الکترومغناطیسی226- Electro-magnetic couplings, clutches and brakes
850590- سایر، همچنین اجزاء و قطعات:- Other, including parts:
85059010- - - سرهای الکترومغناطیسی156- Electromagnetic heads
85059090- - - سایر66- - - Other
8506قوه ها و باطری ها.Primary cells and primary batteries.
850610- با بی اکسید منگنز- Manganese dioxide :
85061010- - - قوه های استوانه ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، به جز آلکالاین (LR) متوسط (C/R14/UM2) به جز آلکالاین (LR)، بزرگ (D/R20/um1) به جز آلکالاین (LR)5561-علامت ( / ) به معنی ( یا ) می باشد
2-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلوگرم قوه استوانه ای مشمول این ردیف به میزان 7000 ریال و یا 55 درصد (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد
- - - Batteries of sizes (AA/R6/um3),
(C/R14/um2) and (D/R20/um1)
85061020- - - قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)26- - - Batteries of a size (AAA/LR03/AM4)
85061030- - - قوه های دکمه ای (Round Cell)26- - - Round cells
85061090- - - سایر26- - - Other
850630- با اکسید جیوه- Mercuric oxide
85063010- - - قوه های استوانه ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)266- - - Batteries of sizes (AA/R6/um3),
(C/R14/um2) and (D/R20/um1)
85063020- - - قو ه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)26- - - Batteries of size (AAA/LR03/AM4)
85063030- - - قوه های دکمه ای26- - - Round cells
85063090- - - سایر46- - - Other
850640- با اکسید نقره- Silver oxide
85064010- - - قوه های استوانه ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)126علامت (/) به معنی (یا) می باشد
- - - Batteries of sizes (AA/R6/um3),
(C/R14/um2) and (D/R20/um1)
85064020- - - قوه های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)26- - - Batteries of size (AAA/LR03/AM4)
85064030- - - قوه های دکمه ای (Round Cell)26- - - Round cells
85064090- - - سایر26- - - Other
850650- با لیتیوم- Lithium
85065010- - - قوه های استوانه ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)126- - - Batteries of sizes (AA/R6/um3),
(C/R14/um2) and (D/R20/um1)
85065020- - - قوه های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)26- - - Batteries of size (AAA/LR03/AM4)
85065030- - - قوه های دکمه ای (Round Cell)26- - - Round cells
85065090- - - سایر26- - - Other
850660- هوا - روی (Air-zinc)- Air-zinc
85066010- - - قوه های استوانه ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)266- - - Battries of sizes (AA/R6/um3),
(C/R14/um2) and (D/R20/um1)
85066020- - - قوه های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)26- - - Battries of sizes (AAA/LR03/AM4)
85066030- - - قوه های دکمه ای (Round Cell)26- - - Round cells
85066090- - - سایر106- - - Other
850680- سایر قوه و باطری ها:- Other primary cells and primary batteries:
85068010- - - قوه های استوانه ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)126- - - Battries of sizes (AA/R6/um3),
(C/R14/um2) and (D/R20/um1)
85068020- - - قوه های نیم قلمی (AAA/LRO3/AM4)26- - - Battries of sizes (AAA/LR03/AM4)
85068030- - - قوه های دکمه ای (Round Cell)46- - - Round cells
85068090- - - سایر266- - - Other
85069000- اجزاء و قطعات26- Parts
8507انباره های برقی (Accumulators)، همچنین جداکننده های آنها، حتی به شکل مربع یا مستطیل.Electric accumulators, including
separators therefor, whether or not
rectangular (including square).
850710- با سرب اسید، از نوع مورد استفاده در راه انداختن موتورهای پیستونی:- Lead-acid, of a kind used for starting
piston engines
85071010- - - از نوع سربسته (Sealed)4068- - - Sealed type
85071090- - - سایر4068- - - Other
850720- سایر انباره های با سرب اسید:- Other lead-acid accumulators
85072010- - - از نوع سربسته (Sealed)2268- - - Sealed type
85072090- - - سایر2268- - - Other
85073000- با نیکل - کادمیوم26- Nickel-cadmium
85074000-با نیکل - آهن26- Nickel-iron
85075000- نیکل - فلز هیدرات26- nickel -mctal hydride
85076000- لیتیوم - یون46- litium - ion
85078000- سایر انباره ها- Other accumulators
85078010- - - دارای الکترود از آلیاژ سرب و کلسیم مورد استفاده در راه اندازی موتورهای پیستونی406electrode mede of lead and calcium alloy ، used in starting up piston engine.
85078090- - - سایر26- - - other
850790- اجزاء و قطعات- Parts
85079010- - - پلیت باطری868- - - Grid cast plates used on electric accumulators
85079090- - - سایر1068- - - Other
8508جاروهای برقیمجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی انواع جاروبرقی ( به جز جارو برقی دستی) به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددVacuum cleaners.
- با موتور الکتریک کامل (Self-Contained)- With self – contained electric motor:
85081100- - با قدرت نه بیش از 1500 وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت نه بیش از 20 لیتر4061- - Of a power not exceeding 1, 500 W
and having a dust bag or other receptacle
capacity not exceeding 20 L
85081900- - سایر406- - Other
85086000- سایر جاروهای برقی406-Other vacuum cleaners
85087000- قطعات86- Parts
8509لوازم خانگی الکترومک انیکی، با موتور الکتریک
کامل به غیر از جاروهای برقی مشمول ردیف 8508
Electro-mechanical domestic appliances,
with self–contained electric motor, other
than vacuum cleaners of heading 85.08
85094000- آسیاب و مخلو طکن های مواد خوراکی، دستگاههای آب میوه گیر و آب سبزی گیر2261- Food grinders and mixers; fruit or
vegetable juice extractors
850980- سایر دستگاهها- Other appliances
85098010- - - دستگاه بخار التراسونیک226- - - ultrasonic humidifier
85098090- - - سایر226- - - other
85099000- اجزاء و قطعات86- Parts
8510ریش تراش، ماشین موزنی، و دستگاههای موزدایی ،
توأم شده با موتور برقی
Shavers, hair clippers and hairremoving
appliances, with selfcontained
electric motor.
85101000- ریش تراش1061- Shavers
851020- ماشین موزنی- Hair clippers
85102010- - - ماشین موزنی حیوان (پشم چینی)26- - - Animal hair clipper (wool shears)
85102090- - - سایر106- - - Other
85103000- دستگاههای موزدایی106- Hair-removing appliances
85109000- اجزاء و قطعات86- Parts
8511دستگاهها و ادوات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه ای
احتراقی یا تراکمی احتراقی (مثلاً، ماگنتوهای روشن کردن، دینام های ماگنتویی، کویل های روشن کردن، شمع های جرقه زن یا گرم کن، استارتر موتور (Starter motors)؛ ژنراتورها (مثلاً، دینام ها، آلترناتورها) و دستگاههای قطع و وصل (Cut-outs) از نوع مورد استفاده با این قبیل موتورها.
Electrical ignition or starting
equipment of a kind used for sparkignition
or compression-ignition
internal combustion engines (for
example, ignition magnetos, magnetodynamos,
ignition coils, sparking plugs
and glow plugs, starter motors);
generators (for example, dynamos,
alternators) and cut-outs of a kind
used in conjunction with such engines.
85111000- شمع های جرقه زن2267- Sparking plugs
85112000- ماگنتوهای روشن کردن، دینام های ماگنتویی؛ چرخ
لنگرهای مغناطیسی
226- Ignition magnetos; magneto-dynamos;
magnetic flywheels
851130- توزیع کننده (دلکوها)؛ کویل های روشن کردن:- Distributors; ignition coils
85113010- - - دلکو جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت226- - - Distributor for motorcars, workcars and pick-ups
85113020- - - دلکو جهت موتورسیکلت226- - - Distributor for motorcycles
85113030- - - سایر دلکوها226- - - Other distributors
85113090- - - کوئل های روشن کردن156- - - Other ignition coils
851140- استارتر موتورها و ژنراتورها استارترهای دومنظوره- Starter motors and dual purpose
starter-generators
85114010- - - استارتر و دینام جهت خودروهای سواری،
سواری کار و وانت
226- - - Starter motor and generator for
motor cars, workcars and pick-ups
85114020- - - استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، ماشین آلات راهسازی
و کشاورزی
106- - - Starter motor and generator for
buses, minibuses, trucks, vans, road
building and agricultural meachinery
85114030- - - استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت226- - - Starter motor and generator for motorcycles
85114090- - - سایر226- - - Other
85115000- سایر ژنراتورها226- Other generators
851180- سایر دستگاهها و ادوات- Other equipment:
85118010- - - هیتر برقی جهت نصب روی دریچه هوای موتورهای انژکتوری برای گرم کردن بدنه آن86- - - Electric heater mounted on air inlet
of injectory engines for warming the
engine body
85118090- - - سایر226- - - Other
85119000- اجزاء و قطعات86- Parts
8512دستگاههای برقی روشنایی یا علامت دادن (باستثنای اشیاء شماره 8539)، برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار، از انواع مورد استفاده برای چرخهای پایی یا وسایل نقلیه موتوری.Electrical lighting or signalling
equipment (excluding articles of
heading 85.39), windscreen wipers,
defrosters and demisters, of a kind
used for cycles or motor vehicles.
85121000- دستگاههای روشنایی یا علامت دادن بصری از
انواع مورد استفاده برای دوچرخه
2661- Lighting or visual signalling
equipment of a kind used on bicycles
851220- سایر دستگا ههای روشنایی یاعلامت دادن بصری:- Other lighting or visual signalling equipment :
85122010- - - جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت226- - - For motorcars, workcars and pick- ups
85122020- - - جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی156- - - For buses, minibuses, trucks, vans,
road building machinery and agricultural
machinery
85122030- - - جهت موتورسیکلت226- - - For motorcycles
85122090- - - سایر226- - - Other
851230- دستگاههای علامت دادن سمعی- Sound signalling equipment
85123010- - - جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی226- - - For buses, minibuses, trucks, vans,
road building and agricultural machinery
85123090- - - سایر226- - - Other
58124000-برف پاک کن ،گرم کن شیشه و رافع بخار266- Windscreen wipers, defrosters and demisters
851290- اجزاء و قطعات:- Parts :
85129010- - - تیغه کامل برف پاک کن126- - - Complete blades of windscreen wiper
85129090- - - سایر86- - - Other
8513چراغ برقی قابل حمل (Portable) طراحی شده برای کارکردن با منبع نیروی همراه خود (مثلاً، باطری خشک، انباره، ماگنتو)، غیر از ادوات روشنایی مشمول شماره 8512.Portable electric lamps designed to
function by their own source of energy
(for example, dry batteries,
accumulators, magnetos), other than
lighting equipment of heading 85.12.
85131000- چراغ3261- Lamps
85139000-اجزاء و قطعات66- Parts
8514کوره ها (Furnace) و فرهای (Ovens) برقی، صنعتی یا آزمایشگاهی (همچنین آنهایی که به
وسیله القا یا از طریق از دست دادن دی الکتریک عمل می کنند)؛ سایر دستگاه های
صنعتی یا آزمایشگاهی برای عمل آوردن مواد با
گرما از طریق القایی یا از دست دادن دی الکتریک.
Industrial or laboratory electric
furnaces and ovens (including those
functioning by induction or dielectric
loss); other industrial or laboratory
equipment for the heat treatment of
materials by induction or dielectric
loss.
851410- کوره ها و فرها که با مقاومت الکتریکی گرم می شوند:- Resistance heated furnaces and ovens
85141010- - - کوره دندانسازی226- - - Dentistry furnaces
85141090- - - سایر106- - - Other
85142000- کوره ها و فرها که به وسیله القا یا از دست دادن دی الکتریک عمل می کنند106- Furnaces and ovens functioning by
induction or dielectric loss
85143000- سایر کوره ها86- Other furnaces and ovens
85144000- سایر دستگاهها برای عمل آوردن مواد با گرما به وسیله القا یا از دست دادن دی الکتریک106- Other equipment for the heat treatment
of materials by induction or dielectric
loss
85149000- اجزاء و قطعات26- Parts
8515ماشین ها و دستگاههای لحیم کاری، زرد جوشکاری یا جوشکاری، حتی قادر به برش، برقی ( از جمله
گاز گرم شده با برق )، به وسیله لیزر یا سایر
پرتوهای نوری یا فوتونی، اولتراسونیک،
پرتوالکترونی، ضربان مغناطیسی، یا قوس پلاسمایی ؛ ماشین ها و دستگاههاب برقی برای داغ افشانی فلزات یا سرمت ها (Cermets).
Electric (including electrically heated
gas), laser or other light or photon
beam, ultrasonic, electron beam,
magnetic pulse or plasma arc
soldering, brazing or welding
machines and apparatus, whether or
not capable of cutting; electric
machines and apparatus for hot
spraying of metals or cermets.
- ماشین ها و دستگاههای زرد جوشکاری یا لحیم کاری:- Brazing or soldering machines and apparatus:
85151100- - هویه ها و طپانچه های لحیم کاری1561- - Soldering irons and guns
851519- - سایر:- - Other:
85151910- - - ماشین لحیم کاری به روش غوطه وری (حوضچه قلع)86- - - Soldering floating machines (soldering vane)
85151990- - - سایر156- - - Other
- ماشین ها و دستگاههای جوشکاری فلزات با مقاومت
الکتریکی
- Machines and apparatus for resistance
welding of metal:
851521- - تمام خودکار یا قسمتی خودکار:- - Fully or partly automatic:
85152110- - - تمام خودکار226- - - Fully automatic
85152190- - - سایر226- - - Other
85152900- - سایر226- - other
- ماشین و دستگاههای جوشکاری فلزات با قوس
الکتریکی (از جمله قوس پلاسمایی):
- Machines and apparatus for arc
(including plasma arc) welding of
metals:
851531- - تمام خودکار یا قسمتی خودکار- - Fully or partly automatic
85153110- - - ماشین جوش کاری زیرپودری266- - - Submerged welding machines
85153120- - - ماشین جوش کاری الکترود تنگستن با گاز بی اثر (TIG)266- - - Tungsten electrode welding with
ineffective gas machines (TIG)
85153130- - - ماشین جوشکاری پلاسما266- - - Plasma welding machines
85153190- - - سایر266- - - Other
85153900- - سایر226- - Other
851580- سایر ماشین ها و دستگاهها:- Other machines and apparatus:
85158010- - - ماشین جوش کاری القایی226- - - Induction welding machines
85158090- - - سایر226- - - Other
85159000- اجزاء و قطعات26- Parts
8516آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی و 16
گرم کن های غوطه ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم
کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثلاً، مو خشک کن، فرزن مو، گرم کن های انبرکی فرزنی ) و دست خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای
الکتروترمیک برای مصارف خانگی، مقاومتهای
گرم کننده الکتریکی، غیر از آنهایی که مشمول شماره 8545 می شوند.
Electric instantaneous or storage
water heaters and immersion heaters;
electric space heating apparatus and
soil heating apparatus; electrothermic
hair-dressing apparatus (for
example, hair dryers, hair curlers,
curling tong heaters) and hand
dryers; electric smoothing irons; other
electro-thermic appliances of a kind
used for domestic purposes; electric
heating resistors, other than those of
heading 85.45.
851610- آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های غوطه ور برقی:- Electric instantaneous or storage water
heaters and immersion heaters:
85161010- - - دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توام556- - - Combined hot & cool water maker unit
85161090- - - سایر406- - - Other
- دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و
دستگاههای برقی گرم کردن زمین:
- Electric space heating apparatus and
electric soil heating apparatus:
85162100- - - رادیاتورهای گرم کننده مخزنی406- - Storage heating radiators
85162900- - سایر406- - Other
- دستگاه های الکتروترمیک برای آرایش مو یا برای
خشک کردن دست:
- Electro-thermic hair-dressing or handdrying
apparatus:
85163100- - مو خشک کن3261- - Hair dryers
85163200- - سایر دستگاههای آرایش مو326- - Other hair-dressing apparatus
85163300- - دستگاههای خشک کردن دست406- - Hand-drying apparatus
85164000- اتوی برقی226مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر دستگاه اتئ بخار دستی به میزان 50000 و یا 22 درصد ( هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد1- Electric smoothing irons
85165000- فر (Oven) میکروویو5561- Microwave ovens
58166000- سایر فرها، خوراک پزها، اجاقها، حلقه های جوش آوردن آب (Boiling Ring)، کباب پزها و تفت دهنده ها5561،8- Other ovens; cookers, cooking plates,
boiling rings, grillers and roasters
- سایر دستگاههای الکتروترمیک:- Other electro-thermic appliances:
85167100- - - دستگاههای درست کردن قهوه یا چای406- - Coffee or tea makers
85167200- - دستگاه برشته کردن نان (Toasters)556- - Toasters
85167900- - سایر556- - Other
86168000- مقاومت های گرم کننده الکتریکی156- Electric heating resistors
85169000- اجزاء و قطعات86- Parts
8517دستگاههای تلفن، شامل تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی (Cellular) یا سایر شبکه های بی سیم؛ سایر دستگاه ها جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده ها، شامل دستگاه برای
برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی سیم (مانند شبکه محلی یا با پهنه گسترده )، به غیر از دستگاه مشمول ردیف 8443، 8525، 8527 یا 8528.
Telephone sets, including telephones
for cellular networks or for other
wireless networks; other apparatus
for the transmission or reception of
voice, images or other data, including
apparatus for communication in a
wired or wireless network (such as a
local or wide area network), other
than transmission or reception
apparatus of heading 84.43, 85.25,
85.27, or 85.28.
- دستگاههای تلفن؛ شامل تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی یا سایر شبکه های بی سیم:- Telephone sets; including telephones
for cellular networks or for other
wireless networks:
85171100- - دستگاه های تلفن با سیم با گوشی های بی سیم (Cordless)406- - Line telephone sets with cordless
handsets
851712- - تلفن هایی برای شبکه های رادیو تلفنی یا سایر
شبکه های بی سیم
- - Telephones for cellular networks or
for other wireless networks
85171210- - - گوشی تلفن همراه66- - - Mobile telephone handsets
85171290- - - سایر406- - - Other
851718- - سایر- - Other:
85171810- - - تلفن های تصویری26- - - Video phone
85171890- - - سایر406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی تلفن ثابت تحت این ردیف تعرفه بر اساس مصوبه 25082/ت 34994 ک مورخ 1358/4/6 هیات وزیران 26% تعیین می گردد- - - Other
- سایر دستگاه ها برای ارسال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده ها، شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی سیم (مانند شبکه محلی یا با پهنه گسترده):- Other apparatus for transmission or
reception of voice, images or other data,
including apparatus for communication
in a wired or wireless network (such as a
local or wide area network):
85176100- - ایستگا ههای (مخابراتی) اصلی (Base stations)26مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر واحد ایستگاه های (مخابراتی) اصلی ( Base station) به میزان کیلویی 300000 ریال و یا 2 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - Base stations
851762- - ماشین هایی برای دریافت، تبدیل (Conversion) و ارسال یا بسامدافزایی (Regeneration) صدا، تصویر یا سایر داده ها، شامل دستگاه سوئیچینگ و مسیر گزینی (Routing)Machines for the reception, conversion
and transmission or regeneration of
voice, images or other data including
switching and routing apparatus
85176210- - - دستگاههای قطع و وصل و تغییر ارتباط (Switching) تلفنی یا تلگرافی266- - - Telephonic or telegraphic switching
apparatus
85176220- - - کارت مودم با سیم26- - - Line modem Card
85176230- - - سوئیچ شبکه کامپیوتر ، روتر شبکه کامپیوتر، هاب شبکه کامپیوتر، هاب سوئیچ شبکه کامپیوتر، فایروال شبکه کامپیوتر،مالتی پلکسر، شبکه کامپیوتر،بی راس (brass) شبکه کامپیوتر، اکسس پوینت ( access point) شبکه کامپیوتر، دی اس لم ( DSLam) شبکه کامپیوتر، کانورتور ( convertor) شبکه کامپیوتر46- - - computer network switch، computer network router، computer network hub، computer network switch hub، network computer fire wall، multiplexer، computer network، computer network brass، computer network access point، computer network dslam، computer network convertor
85176290- - - سایر دستگاهها66- - - Other
851769- - سایر- - Other
85176910- - - کارت مودم بی سیم66- - - Wireless modem card
85176920- - - پیجر66- - - Pager
85176930- - - در ببازکن تصویری (Video door Phone)556- - - Video door phone
85176940- - - در ببازکن غیرتصویری556- - - non-video door phone
85176950- - - گیرنده، فرستنده قابل حمل دستی از نوع رادیو - تلفنی66- - - portable handheld reception,
transmission types of radio-telephone
installable I vechicles
85176960- - - گیرنده، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع
رادیو - تلفنی
66- - - portable handheld reception,
transmission types of radio-telephone
58176990- - - سایر756- - -Other
851770- قطعات:- Parts:
85177010- - - ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED تلفن همراه فقط دارای برد آدرس دهی26- - - Display module in incroprated of
LCD screen or cellphene only a board
address.
85177090- - - سایر156- - -Other
8518میکروفون و پایه آن؛ بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن؛ هدفون (headphones) و گوشی (Earphone) حتی توأم شده با میکروفون، و مجموعه هایی مشتمل بر یک میکروفون ویک یا چند
بلندگو؛ تقویت کننده های برقی فرکانس قابل شنوایی؛ دستگاههای الکتریکی تقویت صدا.
Microphones and stands therefore;
loudspeakers, whether or not mounted
in their enclosures; headphones and
earphones, whether or not combined
with a microphone and one or more
loudspeakers; audio frequency electric
amplifiers; electric sound amplifier
sets.
85181000- میکروفون و پایه آن106- Microphones and stands there for
- بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن:- Loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures:
85182100- - تک بلندگو، تعبیه شده در محفظه آن226- - Single loudspeakers, mounted in their enclosures
85182200- - چند بلندگو، تعبیه شده در یک محفظه226- - Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosre
851829- - سایر:- - Other :
85182910- - - انواع بلندگوی خودرو226- - - Two-piece speaker unit without woofer
85182920- - - مجموعه سینمای خانوادگی266مجموعه سینمای خانگی متشکل از players و سیستم صوتی بلندگوها و ووفر می باشد- - - Home movies appliances
85182930- - - بلندگوها به صورت مجموعه406- - - sets loudspeakers
85182990- - - سایر106- - - Other
85183000- هدفون (Headphone) و گوشی (Earphone) حتی توام شده با یک میکروفون 66- Headphones and earphones, whether
or not combined with a microphone, and
sets consisting of a microphone and one
or more loudspeakers
85184000- تقویت کننده برقی فرکانس قابل شنوایی106- Audio-frequency electric amplifiers
85185000- دستگاههای برقی تقویت کننده صوت106- Electric sound amplifier sets
851890- اجزاء و قطعات:- Parts :
85189010- - - انواع محفظه برای بلندگو156- - - all kinds of enclosures for loudspeakers
85189090- - - سایر26- - - Other
8519- دستگاه ضبط یا باز تولید (Reproducing) صوت- Sound recording or reproducing apparatus
85192000- دستگاه هایی که با سکه، اسکناس، کارت های بانکی، ژتون، یا سایر وسایل پرداخت به کار می افتند66- Apparatus operated by coins, banknotes,
bank cards, tokens or by other means of
payment
85193000- پایه های دوار گرامافون که صفحه روی آن قرار می گیرد (Turntables) (دک های ضبط)106- Turntables (record – decks)
85195000- ماشین های پیام گیر تلفن (Answering machines)106- Telephone answering machines
- سایر دستگاها:- Other apparatus:
85198100- - با استفاده از رسانه های مغناطیسی، نوری یا
نیمه رسانا
26- - Using magnetic, optical or
semiconductor media
85198900- - سایر26- - Other
[8520]
8521دستگاه ضبط یا پخش ویدئو، حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر (Video Tuner).Video recording or reproducing
apparatus, whether or not
incorporating a video tuner.
85211000- از نوع نوار مغناطیسی106- Magnetic tape-type
85219000- سایر106- Other
8522اجزاء و قطعات و متفرعات مناسب برای استفاده منحصراً یا اساساً با دستگاههای شماره های 8519 لغایت 8521.Parts and accessories suitable for use
solely or principally with the
apparatus of headings 85.19 to 85.21.
85221000- کارتریج های پیکاپ (Cartridges pick-up)26- Pick-up cartridges
85229000- سایر26- Other

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
8523دیسک ها، نوارها (Tapes)، وسایل ذخیره سازی غیرناپایدار به حالت جامد (Solid-state non- volatile storage devices)، کارت های هوشمند ("smart cards")و سایر رسانه ها جهت ضبط کردن صوت یا سایر پدیده ها، خواه ضبط شده یا نشده، شامل نسخه های مادر (Matrices)، و نسخه های اصلی نوار یا صفحه های گرامافون (Masters) برای تولید دیسک ها، لیکن به استثنای محصولات مشمول فصل 37.Discs, tapes, solid – state non – volatile
storage devices, "smart cards" and
other media for the recording of
sound or of other phenomena,
whether or not recorded, including
matrices and masters for the
production of discs, but excluding
products of Chapter 37.
- رسانه هاي مغناطیسی (Magnetic media):- Magnetic Media:
852321- - کارت های دارای نواره (Stripe) مغناطیسی تعبیه شده (بر روی آنها):- - Cards incorporating a magnetic
stripe:
85232110- - - کارتهای توأم شده با باریکه مغناطیسی ضبط نشده156- - - Not recorded
85232120- - - کارتهای توأم شده با باریکه مغناطیسی ضبط شده406- - - Recorded
852329- - سایر:- - Other:
85232910- - - پنکیک های نوار کاست صوتی به پهنای حداکثر
4 میلی متر
46- - - Sound magnetic tape pancake of a
width not exceeding 4 mm
85232920- - - نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده556- - - Assembled audio magnetic tape
85232930- - - جامبووپنکیک نوار مغناطیسی صوتی و تصویری به پهنای بیشتر از 6/5 میلی متر46- - - Sound and video magnetic tape
jumbo and pancake of a width exceeding
6.5 mm
85232940- - - نوار کاست تصویری کامل و سوار شده به پهنای بیشتر از 6/5 میلی متر556- - - Assembled and completed video
magnetic tape of a width exceeding 6.5
mm
85232960- - - کارتریج با نوار مغناطیسی جهت داریوهای کامپیوتری26- - - cartridge incorporating magnetic tape
85232990- - - سایر406- - - Other
- رسانه های نوری (Optical):- Optical Media:
85234090- - - سایر46- - - other
852341- - - ضبط شده:- - - un recorded
85234110- - - دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R556- - -once writeable compact disk (CDR/R
and DVD/R)
85234190- - - سایر66- - -other
85234900- - - سایر66- - - other
- رسانه های نیمه رسانا:- Semi conductor media:
85235100- - وسایل ذخیره سازی غیرناپایدار به حالت جامد26- - Solid-state non-volatile storage devices
85235200- - "کارت های هوشمند"156- - "Smart cards"
85235900- - سایر66- - Other
85238000- سایر66- Other
[8524]
8525دستگاههای فرستنده (Transmission apparatus) برای پخش رادیویی (Radio- broadcasting) یا تلویزیون، چه با دستگاه گیرنده، دستگاه ضبط یا باز تولید صوت یکپارچه
شده یا نشده باشند؛ دوربین های تلویزیونی،
دوربین های دیجیتال و دوربین های ضبط ویدئویی.
Transmission apparatus for radio –
broadcasting or television, whether or
not incorporating reception apparatus
or sound recording or reproducing
apparatus; television cameras, digital
camera and video camera recorders.
852550- دستگاه های فرستنده- Transmission apparatus
85255010- - - میکروفون بی سیم توأم شده با فرستنده66- - - Cordless microphone fitted with transmitter
85255090- - - سایر226- - - Other
852560- دستگاه های فرستنده یکپارچه شده با دستگاه گیرنده- Transmission apparatus incorporating reception apparatus
85256010- - - دستگاههای گیرنده، فرستنده از نوع PDH با ظرفیت بالاتر از 34 مگابیت بر ثانیه226تجهیزات مخابرات نوری غیر همزمان PHD= plesiochronous digital hierarchy- - - PDH type reception, and
transmission apparatus of a capacity
exceeding 34 MB/s
85256020- - - دستگاههای گیرنده، فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفیت 155 مگابیت بر ثانیه و بالاتر 226تجهیزات مخابرات نوری همزمان SDH= synchronous digital hierarchy- - - SDH type reception, and
transmission apparatus with STM1 limit
of a capacity 155 MB/s and more
85256030- - - دستگاههای گیرنده، فرستنده تلفن همراه به استثنای BTS (1+1+1)226ایستگاه فرستنده - گیرنده ارتباطات سیار BTS=base transceiver station- - - Mobile telephone reception, and
transmission apparatus excluding BTS
(1+1+1)
85256090- - - سایر266- - - Other
85258000- دوربین های تلویزیونی، دوربین های دیجیتال و
دوربین های ضبط ویدیویی
26- Television cameras, digital cameras
and video camera recorders.
8526دستگاههای رادار، دستگاههای کمک ناوبری رادیویی و دستگاههای کنترل از راه دور رادیویی.به بند 6 و12 مندرجات ذیل یادداشت این فصل مراجعه شودRadar apparatus, radio navigational
aid apparatus and radio remote
control apparatus.
85261000- دستگاههای رادار2- Radar apparatus
- سایر:- Other:
85269100- - دستگاههای کمک ناوبری رادیویی2- - Radio navigational aid apparatus
85269200- - دستگاههای کنترل از راه دور رادیویی2- - Radio remote control apparatus
8527دستگاههای گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با
دستگاه ضبط یا بازتولید صوت یا یک ساعت، در یک محفظه (Housing) واحد توأمان شده یا نشده باشند.
Reception apparatus for radiobroadcasting,
whether or not
combined, in the same housing, with
sound recording or reproducing
apparatus or a clock.
گیرنده های پخش رادیویی با قابلیت کار بدون منبع قدرت (Power) خارجی:- Radio-broadcast receivers capable of
operating without an external source of
power:
85271200- - رادیو پخش های جیبی (Pocket-size)66- - Pocket-size radio cassette-players
852713- - سایر دستگاههای توامان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت:- - Other apparatus combined with sound
recording or reproducing apparatus :
85271310- - - دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط و پخش صوت دیجیتالی با قابلیتهاي MP3 و غیره66- - - Radio-broadcast receivers combined
with sound recording or reproducing
apparatus with MP3 capabilities, etc.
85271390- - - سایر326- - - Other
85271900- - سایر226- - Other
- گیرنده های پخش رادیویی فاقد قابلیت کار بدون منبع قدرت خارجی از نوع مورد استفاده در وسایل نقلیه موتوری:- Radio-broadcast receivers not capable
of operating without an external source
of power, of a kind used in motor
vehicles:
85272100- - توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت226- - Combined with sound recording or reproducing apparatus
85272900- - سایر226- - Other
- سایر:- Other:
85279100- - توأمان شده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت226- - Combined with sound recording or reproducing apparatus
85279200- - توأمان نشده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت لیکن توأمان شده با ساعت226- - Not combined with sound recording
or reproducing apparatus but combined
with a clock
85279900- - سایر226- - Other
8528مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون،
خواه با گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند.
1-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی برای تلویزیون رنگی 14 الی 23 اینچ به ازای هر اینچ به میزان 20000 ریال و یا 26 درصد ( هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.
2-مانیتورهای موسوم به LCD بوده و نور پس زمینه (Back light) در آنها از طریق دیودهای ساطع نور ( LED) تامین می گردد، به عنوان مانیتور LCD تلقی می شوند. مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه مانیتورهای دارای صفحه نمایش LCD 14 الی 24 اینچ به ازای هر اینچ به میزان 42000 ریال و یا 26 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددد
Monitors and projectors, not
incorporating television reception
apparatus; reception apparatus for
television, whether or not
incorporating radio – broadcast
receivers or sound or video recording
or reproducing apparatus.
- مانیتورهای لوله پرتوی کاتدی (Cathode-ray tube):- Cathode – ray tube monitors:
852841- - از نوع منحصراً یا عمدتاً مورد استفاده در سیستم داده پردازی اتوماتیک مشمول ردیف 8471:مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی صفحه نمایش CRT ( با لامپ تصویر) به ازای هر اینچ به میزان 20000 ریال و یا 26 درصد (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - Of a kind solely or principally used in
an automatic data processing system of
heading 84.71
85284110- - - مانیتور با صفحه نمایش (تخت و معمولی ) 14 لغایت 19 اینچ266- - - Monitors (ordinary or flatiron) of a
size from 14" to 19"
85284190- - - سایر26- - - Other
852849- - سایر26- - Other
- سایر مانیتورها:- Other monitors:
852851- - از نوع منحصراً یا عمدتاً مورد استفاده در سیستم داده پردازی اتوماتیک مشمول ردیف 8471:- - Of a kind solely or principally used in
an automatic data processing system of
heading 84.71
85285110- - - مانیتور با صفحه تخت L.C.D و صفحه تخت معمولی 14 لغایت 24 اینچ266- - - L.C.D Monitors of a size from 14."
To 19"
85285190- - - سایر26- - -Other
85285900- - سایر26- - Other
- پروژکتورها:- Projectors:
85286100- - از نوع منحصراً یا عمدتاً مورد استفاده در سیستم داده پردازی اتوماتیک مشمول ردیف 847126- - Of a kind solely or principally used in
an automatic data processing system of
heading 84.71
58286900- - سایر66- - Other
- دستگاه های گیرنده برای تلویزیون، خواه با
گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشند:
- Reception apparatus for television,
whether or not incorporating radio –
broadcast receivers or sound or video
recording or reproducing apparatus:
85287100- - طراحی نشده برای یکپارچه شدن با یک نمایشگر (Display) یا صفحه نمایش (Screen) ویدئویی266- - Not designed to incorporate a video
display or screen
85287200- - سایر، رنگی406- - Other, colour
85287300- - سایر، سیاه و سفید یا سایر تک فام ها (Monochrome)326- - Other, black and white or other
monochrome.
8529اجزاء و قطعاتی که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با دستگاههای شماره 8525 لغایت 8528 به کار می روند.Parts suitable for use solely or
principally with the apparatus of
headings 85.25 to 85.28
852910- آنتن هوایی و رفلکتور آنتن هوایی از هر نوع؛
قطعاتی که معلوم باشند با این اشیاء به کار می روند
- Aerials and aerial reflectors of all
kinds; parts suitable for use therewith
85291010- - - آنتن های تلویزیون به استثنای آنتن تلسکوپی3263- - - Television aerials excluding telescopic aerials
85291020- - - آنتن مخابراتی3263- - - Telecommunication aerials
85291030- - - آنتن تلسکوپی3263- - - Telescopic aerials
85291040- - - اجزاء و قطعات آنتنهای مربوط به دستگاههای
صوتی و تصویری
863- - - Parts for aerials of sound and image
appliances
85291090- - - سایر663- - - Other
852990- سایر:- Other :
85299010- - - تیونر مخصوص انواع تلویزیون و رادیو1263- - - Tuner used on radio and television
85299020- - - ماژول نمایشگر متشکل از صفحه (LCD) یا (LED) یا پلاسما فقط دارای برد آدرس دهی263- - -display module in corporate of LCD
screen or LED screen or plasma screen
only a board address
85299090- - - سایر663- - - Other
8530تجهیزات برقی علامت دادن ایمنی یا کنترل ترافیک برای راه آهن، تراموای، جاده، راههای آبی داخلی، تسهیلات پارکینگ، تأسیسات بندری یا باند فرودگاه (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8608 می شوند).Electrical signaling, safety or traffic
control equipment for railways,
tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations or
airfields (other than those of heading
86.08).
85301000- تجهیزات برای را هآهن یا تراموای226- Equipment for railways
85308000- سایر تجهیزات266- Other equipment
85309000- اجزاء و قطعات86- Parts
8531دستگاههای برقی علامت دادن سمعی یا بصری (مثلاً، زنگ، آژیر ، تابلوهای شاخص، دستگاههای
خبردهنده دزدی یا آتش سوزی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 8512 یا 8530 می شوند.
Electric sound or visual signalling
apparatus (for example, bells, sirens,
indicator panels, burglar or fire
alarms), other than those o heading
85.12 or 85.30.
85311000- دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش سوزی و
دستگاههای همانند
226- Burglar or fire alarms and similar
apparatus
85312000- تابلوهای شاخص مجهز به نشان دهنده های با کریستال مایع (LCD) یا با دیودهای ساطع نور (LED)226- Indicator panels incorporating liquid
crystal devices (LCD) or light emitting
diodes (LED)
85318000- سایر دستگاهها406- Other apparatus
853190- اجزاء و قطعات:- Parts:
85319010- - - ماژول نمایشگر متشکل از صفحه (LCD) یا (LED) یا پلاسما فقط دارای برد آدرس دهی26- - -display moudle in corporated of LCD
screen or LEDscreen or plasma screen
only a board address.
85319090- اجزاء و قطعات:86- Parts
8532خازن های برقی، ثابت، متغیر یا قابل تنظیم (pre-set).Electrical capacitors, fixed, variable
or adjustable (pre-set).
85321000- خازن های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای 50 یا 60 هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از 0/5 کیلو ولت آمپر (Kvar) راکتیو نباشد (خازن های قدرت)226- Fixed capacitors designed for use in
50/60 Hz circuits and having a reactive
power handling capacity of not less than
0.5 kvar (power capacitors)
- سایر خازنهای ثابت:- Other fixed capacitors:
85322100- - از تانتالیوم26- -Tantalum
85322200- - از آلومینیوم الکترولیتیک26- - Aluminium electrolytic
82322300- - دی الکتریک سرامیکی، یک لایه26- - Ceramic dielectric, single layer
85322400- - دی الکتریک سرامیکی، چندلایه26- - Ceramic dielectric, multilayer
853225- - دی الکتریک از کاغذ یا از مواد پلاستیکی- - Dielectric of paper or plastics
85322510- - - خازن S.M.D. 26SMD=surface mount device قابل نصب سطحی روی برد مدار چاپی- - - S.M.Dã capacitors
85322590- - - سایر266- - - Other
85322900- - سایر266- - Other
85323000- خازن های متغیر یا قابل تنظیم (Pre-set)26- Variable or adjustable (pre-set) capacitors
85329000- اجزاء و قطعات86- Parts
8533مقاومت های الکتریکی (از جمله رئوستاها و
پتانسیومترها)، غیر از مقاومت های گرم کننده الکتریکی.
Electrical resistors (including
rheostats and potentiometers), other
than heating resistors.
853310- مقاومت های زغالی ثابت، از نوع مخلوط یا لایه ای- Fixed carbon resistors, composition or film types
85331010- - - مقاومتهای الکتریکی پایه دار کربن فیلم در اندازه های 1/2 ،1/4،1/6،1/8 وات از ظرفیت 0.5 اهم لغایت 2 مگا اهم226
85331020- - - مقاومت S.M.D26SMD=surface mount device قابل نصب سطحی روی برد مدار - - - S.M.Dä resistors
85331090- - - سایر26- - - Other
- سایر مقاومت های ثابت:- Other fixed resistors:
85332100- - با ظرفیت تحمل قدرت حداکثر 20 وات66- - For a power handling capacity not exceeding 20 W
853329- - سایر:- - Other:
85332910- - - مقاومت راه انداز و کنترل کننده سرعت موتورهای الکتریکی156- - - Resistors used on electric motor
starters and speed controllers
85332920- - - مقاومت اتصال زمین156- - - Resistors used on bonding starters
85332930- - - مقاومت ترمز جرثقیل و لوکوموتیو156- - - Resistors used on crane and locomotive brakes
85332990- - - سایر26- - - Other
- مقاومت های متغیر سیم پیچی شده، همچنین رئوستا ها
و پتانسیومترها:
- Wirewound variable resistors,
including rheo stats and potentiometers:
85333100- - با ظرفیت تحمل قدرت حداکثر 20 وات86- - For a power handling capacity not exceeding 20 W
85333900- - سایر86- - Other
853340- سایر مقاومت های متغیر و همچنین رئوستات ها و
پتانسیومترها
- Other variable resistors, including
rheostats and potentiometers
85334010- - - پتانسیومتر جهت تنظیم هوای ورودی و سوخت در موتورهای انژکتوری26- - - Potentiometers for adjusting air and
fuel inlet on injectory engines
85334020- - - مقاومت متغیر (پتانسیومتر و ولوم) ãS.M.D26- - - S.M.D. variable resistors (Potentiometer and volume)
85334090- - - سایر86- - - Other
85339000- اجزاء و قطعات66- Parts
85340000مدارهای چاپی.156Printed circuits.
8535دستگاههای برقی برای قطع و وصل و تغییر یا
حفاظت مدارهای برقی، یا براي ایجاد ارتباط با
مدارها یا در مدارهای برقی (مثلاً، کلید، فیوز،
برق گیر، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده افزایش ناگهانی ولتاژ، دو شاخه های اتصال Plugs و سایر اتصال دهنده ها (Connectors)، جعبه تقسیم برای ولتاژ بیشتر از 1000 ولت.
Electrical apparatus for switching or
protecting electrical circuits, or for
making connections to or in electrical
circuits (for example, switches, fuses,
lightning arresters, voltage limiters,
surge suppressors, plugs and other
connectors, junction boxes), for a
voltage exceeding 1,000 volts.
85351000- فیوز186- Fuses
- قطع کننده خودکار مدار- Automatic circuit breakers:
853521- - برای ولتاژ کمتر از 72/5 کیلو وات- - For a voltage of less than 72.5 kV
85352110- - - سکسیونر186- - - Sectioners
85352120- - - دژنکتور186- - - Circuit breakers
85352190- - - سایر186- - - Other
853529- - سایر- - Other
85352910- - - سکسیونر186- - - Sectioners
85352920- - - دژنکتور186- - - Circuit breakers
85352990- - - سایر186- - - Other
853530- کلید جداکننده مدار از منبع تغذیه (Isolating Switches) و سوییچهای قطع و وصل- Isolating switches and make-andbreak
switches
85353010- - - برای ولتاژ کمتر از 72/5 کیلوولت1864- - - For a voltage of less than 72.5 k V
85353090- - - سایر186- - - Other
853540- برق گیر، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده افزایش
ناگهانی
- Lightning arresters, voltage limiters
and surge suppressors
85354010- - - تنظیم کننده ولتاژ (Tap changer) ترانسفورماتور دی الکتریک مایع به قدرت بیشتر از 10000 کیلو ولت آمپر26- - - Voltage adjuster (TAP changer) for
liquid dieletrci transformers of a power
exceeding 10000 KVA
85354090- - - سایر186- - - Other
85359000- سایر186- Other
8536دستگاههای الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای الکتریکی محافظ یا برای برقراری اتصالات (Connections) به یا در مدارهای الکتریکی (برای مثال، سوئیچ ها، رله ها، فیوز ها، محدودکننده های تغییرات جریان یا ولتاژ الکتریکی (Surge suppressors)، دو شاخه های اتصال، سوکت ها، سرپیچ ها و سایر اتصال دهنده ها، جعبه های تقسیم (Junction boxes)، برای ولتاژی نه بیش از 1000 ولت؛ اتصال دهنده ها برای فیبرهای نوری، کابل ها یا کلاف های (Bundles) فیبر نوری.Electrical apparatus for switching or
protecting electrical circuits, or for
making connections to or in electrical
circuits (for example, switches, relays,
fuses, surge suppressors, plugs,
sockets, lamp-holders, junction
boxes), for a voltage not exceeding
1,000 volts, connectors for optical
fibres, optical fibre bundles or cables;
853610- فیوز:- Fuses
85361010- - - چاقویی186- - - Knife fuses
85361020- - - استوانه ای186- - - Cylinderical fuses
85361030- - - فشنگی186- - - Cartridge fuses
85361040- - - فیوز SMD (قابل نصب سطحی روی برد مدار چاپی)26SMD=surface mount device قابل نصب سطحی روی برد مدار - - - Surface mount fuses (S.M.D.)ã
85361090- - - سایر186- - - Other
853620- قطع کننده های خودکار مدار- Automatic circuit breakers:
85352010- - - کلیدهای اتوماتیک1864- - - Automatic circuit breakers
85352020- - - کلیدهای مینیاتوری186- - - Miniature circuit breakers
85352030- - - کلیدهای حفاظت جان186- - - Body protection circuit breakers
85352040- - - کلیدهای حفاظت موتوری186- - - Electric motor protection circuit breakers
85352090- - - سایر1864- - - Other
853630- سایر دستگاهها برای حفاظت مدارهای برقی:- Other apparatus for protecting electrical circuits:
85363010- - - کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه186- - - Load break switches
85363020- - - کلیدهای قطع و وصل دو طرفه186- - - Load break changeover switches
85363090- - - سایر186- - - Other
- رله:- Relays:
853641- - برای ولتاژ حداکثر 60 ولت- - For a voltage not exceeding 60 V
85364110- - - با جریان کمتر از 2 آمپر186- - - Of a current of less than 2 ampers
85364120- - - رله SMD ( قابل نصب سطحی روی برد مدار چاپی)26SMD=surface mount device قابل نصب سطحی روی برد مدار - - - Surface mount relays (S.M.D.) ã
85364190- - - سایر186- - - Other
853649- - سایر- - Other
85364910- - - با جریان کمتر از 2 آمپر186- - - Of a current of less than 2 ampers
85364990- - - سایر186- - - Other
853650- سایر کلیدها:- Other switches
85365010- - - کلید گردان186- - - Cam operated switches
85365020- - - کلید روشنایی186- - - Lighting switches
85365030- - - استارتر مهتابی226- - - Starters for fluorescent lamps
85365040- - - کلید فشاری (Push buttom Switch)186- - - Push button swithches
85365050- - - کلید SMD ( قابل نصب سطحی روی برد مدار چاپی)26SMD=surface mount device قابل نصب سطحی روی برد مدار - - - Surface mount switches (S.M.D.) ã
85365090- - - سایر186- - - Other
- سرپیچ لامپ، نری (Plug) و مادگی (SOCKET) برای اتصال:- Lamp-holders, plugs and sockets:
85366100- - سرپیچ لامپ186- - Lamp-holders
853669- - سایر- - Other
85366910- - - کانکتور (نری یا مادگی) قابل نصب روی برد مدارچاپی خاص صنعت الکترونیک66- - - Connectors (PLUG or socket) that
mount on printed circuits used by
electronic industries
85366990- - - سایر186- - - Other
85367000- اتصال دهنده ها برای فیبرهای نوری، کابل ها یا کلاف های فیبر نوری156- Connectors for optical fibers, optical
fiber bundles or cables
853690- سایر دستگا هها:- Other apparatus:
85369010- - - سرسیم و سایر اتصالات و رابط ها برای سیم و کابل1868- - - Electric terminal and connectors for
wires and cables
85369020- - - با سداکت1868- - - Busducts
85369030- - - ترمینال ریلی1868- - - Terminal block
85369040- - - سایر قطعات SMD ( قابل نصب سطحی روی برد مدارچاپی) 26SMD=surface mount device قابل نصب سطحی روی برد مدار 8- - - Other surface mount parts
85369090- - - سایر1868- - - Other
8537تابلو، پانل، کنسول، میز، کابینت و سایر تکیه گاهها، مجهز به دو یا چند دستگاه شماره 8535 یا 8536، برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق، همچنین آنهایی که با آلات یا دستگاههای فصل 90 توأم شده اند، و دستگاههای کنترل شماره ای، غیراز دستگاههای قطع و تغییر ارتباطات مشمول شماره 8517.Boards, panels, consoles, desks, cabinets
and other bases, equipped with two or
more apparatus of heading 85.35 or
85.36, for electric control or the
distribution of electricity, including
those incorporating instruments or
apparatus of Chapter 90, and numerical
control apparatus, other than switching
apparatus of heading 85.17.
853710- برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت:- For a voltage not exceeding 1,000 V:
85371010- - - پانلهای الکتریکی با عناوین Basic Panel، Power Block، Power Box و...2667- - - Electric panels such as basic panels,
power blocks, power box, etc.
85371020- - - دستگاه کنترل پنل لمسی ( نمایشگر HMI) همراه با cpu و دارای قابلیت برنامه ریزی267- - - touch panel apparatus (display
HML) incorporated with CPUand
planable
85371090- - - سایر2667- - - Other
853720- برای ولتاژ بیشتر از 1000 ولت:- For a voltage exceeding 1,000 V :
85372010- - - برای ولتاژ بیشتر از 1000 ولت و حداکثر 72/5 کیلوولت266- - - For a voltage exceeding 1000 V but
not exceeding 72.5 kV
85372020- - - پانلهای الکتریکی با عناوین Basic Panel، Power Panel، Power Box و...556- - - Electric panels such as basic panels,
power blocks, power box, etc.
85372090- - - سایر266- - - Other
8538اجزاء و قطعاتی که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با دستگاههای شماره های 8535، 8536 یا 8537 به کار می روند.Parts suitable for use solely or
principally with the apparatus of
heading 85.35, 85.36 or 85.37.
85381000- تابلو، پانل، کنسول، میز، کابینت و سایر تکیه گاههای شماره 8537 مجهز نشده به دستگاههای مربوط به آنها266- Boards, panels, consoles, desks,
cabinets and other bases for the goods of
heading 85.37, not equipped with their
apparatus
853890- سایر- Other
85389010- - - اجزاء و قطعات تعرفه های 8535 و 8536106- - - Parts for headings No 8535 and 8536
85389090- - - سایر186- - - Other
8539لامپ ها و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی، لامپ موسوم به چراغ سربسته ( Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الکتریکی.Electric filament or discharge lamps,
including sealed beam lamp units and
ultra-violet or infra-red lamps; arclamps.
85391000- لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit)2268- Sealed beam lamp units
- سایر لامپ های رشته ای ، باستثنای لامپ های اشعه
ماوراء بنفش و مادون قرمز:
- Other filament lamps, excluding ultraviolet
or infra-red lamps:
85392100- - هالوژن تنگستن1568- - Tungsten halogen
853922- - سایر، به قدرت حداکثر 200 وات و برای ولتاژ بیشتر از 100 ولت- - Other, of a power not exceeding 200
W and for a voltage exceeding 100 V
85392220- - - لامپ حبابی رشته ای 25 الی 200 وات10068- - - Glass light bulbs of 25 to 200 watts
85392230- - - لامپ حبابی رشته ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)5568- - - Assembled light bulbs without
sockets (holder)
85392240- - - لامپ به ولتاژ 115 ولت برای هواپیما در صورتی که توسط شرکت های هواپیمایی وارد شود268- - - Lamps of a voltage 115 used on
aircraft if imported by airline companies
85392290- - - سایر2268- - - Other
853929- - سایر- - Other
85392920- - - لامپ حبابی رشته ای 200 لغایت 300 وات10068- - - Glass light bulbs of 200 to 300 watts
58392930- - - لامپ حبابی رشته ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سرپیچ)5568- - - Assembled light bulbs without
sockets (holder)
85392940- - - لامپ خودرو268- - - Lamps used on vehicles
85392950- - - لامپ به ولتاژ 115 ولت برای هواپیما در صورتی که توسط شرکتهای هواپیمایی وارد شود268- - - Lamps of a voltage 115 used on
aircraft if imported by airline companies
85392990- - - سایر106- - - Other
- لامپ ها و لوله های تخلیه الکتریکی، غیر از لامپ ها و لوله های اشعه ماوراء بنفش:- Discharge lamps, other than ultraviolet
lamps:
853931- - فلورسنت، کاتود گرم:- - Fluorescent, hot cathode :
85393110- - - فلورسنت روشنایی به قطر تیوپ 26 میلیمتر و بیشتر5568- - - Fluorescent lamps of 26mm and
more
85393120- - - لامپ کم مصرف (Compact)4068- - - Electronic energy saving lamps (compact)
85393130- - - لامپ به ولتاژ 115 ولت برای هواپیما در
صورتی که توسط شرکتهای هواپیمایی وارد شود
268- - - Lamps of a voltage 115 used on
aircraft if imported by airline companies
85393140- - - لامپ کم مصرف بدون بالاست1068- - - Energy saving lamps without BALAST
85393150- - - فلورسنت روشنایی به قطر 16 میلی متر و کمتر (T5)268- - - fluorescent lamps of 16mm and less
(T5)
85393160- - - فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوپ38 میلی متر (T12) و قطر بیرونی تیوپ 32 میلی متر (T10)66- - - fluorescent lamps of 38 mm and less (T12) and 32mm (T10)
85393190- - - سایر1068- - - Other
853932- - لامپ های بخار جیوه یا سدیم؛ لامپهای هالوژنه
فلزی
- - Mercury or sodium vapour lamps;
metal halide lamps
85393210- - - با بخار جیوه تا 500 وات5568- - - Mercury vapour lamps not exceeding 500 watts
85393220- - - با بخار سدیم تا 500 وات5568- - - Sodium vapour lamps not exceeding 500 watts
85393230- - - هالوژنه فلزی تا 500 وات5568- - - Metal halid lamps not exceeding 500 watts
85393290- - - سایر1068- - - Other
85393900- - سایر1068- - Other
- لامپهای ماوراء بنفش یا مادون قرمز؛ لامپهای قوس
الکتریکی:
- Ultra-violet or infra-red lamps; arclamps:
85394100- - لامپهای قوس الکتریکی26- - Arc-lamps
85394900- - سایر26- - Other
853990- اجزاء و قطعات:- Parts:
85399010- - - مجموعه متشکل از بالاست ، برنه پلاستیکی و کانکتور لامپ کم مصرف106
85399020- - - تیوپ وایر اوت لامپ کم مصرف106- - - set comprising of ballast، plastic body and connector for energy saving bulbs
85399090- اجزاء و قطعات46- - - wire outt tube of energy saving bulbs
8540لامپها، لوله ها و والوهای ترمیونیک، با کاتود سرد یا با فتوکاتود (مثلاً لامپها و لوله ها یا والوهای خلأ یا پرشده با گاز یا بخار، لامپ ها و لوله ها و والوهای یکسو کننده با
قوس الکتریکی جیوه ای، لامپها و لوله های اشعه
کاتودی، لامپها و لوله های دوربین تلویزیونی).
Thermionic, cold cathode or photocathode
valves and tubes (for
example, vacuum or vapour or gas
filled valves and tubes, mercury arc
rectifying valves and tubes, cathoderay
tubes, television camera tubes).
- لامپها و لوله های تصویر تلویزیون با اشعه کاتودی، همچنین لامپها و لوله های مونیتور ویدیویی با اشعه کاتودی:- Cathode-ray television picture tubes,
including video monitor cathode-ray
tubes:
85401100- - رنگی26- - Colour
85401200- - سیاه و سفید یا سایر تک رنگها46- - Black and white or other monochrome
85402000- لامپها و لوله ها برای دوربین تلویزیون؛ مبدل ها و تشدیدکننده های تصویر؛ سایر لامپها و لوله های فتوکاتود46- Television camera tubes; image
converters and intensifiers; other photocathode
tubes
85404000- لوله های نمایشگر گرافیک یاداده ها، به صورت رنگی با یک صفحه فسفریک با فضای نقطه ای کوچکتر از 0/4 میلیمتر46- Data/graphic display tubes, colour,
with a phosphor dot screen pitch smaller
than 0.4 mm
85405000- لوله های نمایشگر گرافیک یا داده ها به صورت سیاه و سفید یا به صورت سایر تک رنگها46- Data/graphic display tubes, black and
white or other monochrome
85406000- سایر لوله ها با اشعه کاتودی- Other cathode-ray tubes
لامپها و لوله های میکرو ویو (مثلاً ماگنترون Magnetrons)، کلیسترون (Klystrons)، تی دبلیو .تی ،(Travelling wave tube) کاریسترون (Carcinotrons)، باستثنای لامپها و لوله های با سیستم کنترل شبکه ای:- Microwave tubes (for example,
magnetrons, klystrons, travelling wave
tubes, carcinotrons), excluding gridcontrolled
tubes:
85407100- - ماگنترون ها26- - Magnetrons
85407900- - سایر26- - Other
- سایر لامپها، لوله ها و والوها:- Other valves and tubes:
85408100- - لوله ها و والوهای گیرنده یا تقویت کننده26- - Receiver or amplifier valves and tubes
85408900- - سایر26- - Other
- اجزاء و قطعات:- Parts:
85409100- - لوله های با اشعه کاتودی46- - Of cathode-ray tubes
85409900- - سایر26- - Other
8541دیودها، ترانزیستورها و وسایل نیمه هادی همانند؛ وسایل نیمه هادی حساس در برابر نور، همچنین قوه های نوری حتی جفت و جورشده به صورت
مدول یا آماده شده به صورت پانل؛ دیودهای ساطع نور؛ کریستالهای پیزوالکتریک سوار شده.
Diodes, transistors and similar
semiconductor devices; photosensitive
semiconductor devices, including
photovoltaic cells whether or not
assembled in modules or made up into
panels; light emitting diodes; mounted
piezoelectric crystals.
85411000- دیودها، غیر از دیودهای حساس در برابر نور و
دیودهای ساطع نور
26-Diodes, other than photosensitive or
light emitting diodes
- ترانزیستور ها، غیر از ترانزیستورهای حساس در
برابر نور:
-Transistors, other than photosensitive
transistors:
85412100- - به قدرت انتشار امواج کمتر از یک وات26- - With a dissipation rate of less than 1 W
85412900- - سایر26- -Other
85413000- تیریستورها (Thyristors)، دی اک ها (Diacs) و تری اک ها (Triacs) غیر از وسایل حساس در برابر نور26-Thyristors, diacs and triacs, other than
photosensitive devices
854140- وسایل نیمه هادی حساس در برابر نور، همچنین قوه های نوری حتی جفت و جور شده به صورت مدول یا آماده شده به صورت پانل؛ دیودهای ساطع نور :- Photosensitive semiconductor devices,
including photovoltaic cells whether or
not assembled in modules or made up
into panels; light emitting diodes
85414010- - - پانل های خورشیدی (تبدیل کننده انرژی
خورشیدی به الکتریسیته)
106- - - solar panel (converting solar energy
into electricity)
85414090- - - سایر26- - - Other
85415000- سایر وسایل نیمه هادی26-Other semiconductor devices
85416000- کریستالهای پیزوالکتریک سوارشده26-Mounted piezo-electric crystals
85419000- اجزاء و قطعات26-Parts
8542مدارهای مجتمع شده (آی سی ها) الکترونیک.Electronic integrated circuits.
- مدارهای مجتمع شده الکترونیک:- Electronic integrated circuits.
85423100- - پردازشگرها و کنتر ل کننده ها، خواه با حافظه ها، مبدل ها (Converters)، مدارهای منطقی (Logic)، آمپلی فایرها، ساعت و مدارهای زمان سنج، یا سایر مدارها توأمان شده یا نشده باشند26- - Processors and controllers, whether or
not combined with memories,
converters, logic circuits, amplifiers,
clock and timing circuits, or other
circuits
85423200- - حافظه ها26- - Memories
85423300- - آمپلی فایر26- - Amplifiers
85423900- - سایر26- - Other
85429000- قطعات26-Parts
8543ماشین ها و دستگاههای برقی دارای عمل خاص که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول
شماره های دیگر این فصل نباشد.
Electrical machines and apparatus,
having individual functions, not
specified or included elsewhere in this
Chapter.
85431000- شتاب دهنده های ذره (Particle accelerators):156- Particle accelerators:
85432000- مولدهای علائم (Signal generators)226- Signal generators
85433000- ماشین ها و دستگاهها برای آبکاری الکتریکی، الکترولیز (Electrolysis) یا الکتوفورز (Electrophoresis)126- Machines and apparatus for
electroplating, electrolysis or
electrophoresis
854370- سایر ماشینها و دستگاهها:- Other machines and apparatus
85437010- - - دستگاه فلزیاب26رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصل- - - Metal detectors
85437090- - - سایر26- - - Other
85439000- - - اجزاء و قطعات26- - - Ports
8544سیم عایق شده ( از جمله سیم لعاب زده یا
آنودیزه)، کابل (از جمله کابل هم محور («Co-axial»، و سایر هادی های برق عایق شده، حتی جور شده با قطعات اتصال؛ کابل الیاف اپتیکی ،(optical fibre Cables)، متشکل از الیاف منفرداً غلاف دار شده، حتی جور شده با هادی های برق یا جور شده با قطعات اتصال.
Insulated (including enamelled or
anodised) wire, cable (including coaxial
cable) and other insulated
electric conductors, whether or not
fitted with connectors; optical fibre
cables, made up of individually
sheathed fibres, whether or not
assembled with electric conductors or
fitted with connectors.
- سیم برای سیم پیچی:- Winding wire:
85441100- - از مس1265- - Of copper
85441900- - سایر1265- - Other
85442000- کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی های برق هم محور2265- Co-axial cable and other co-axial
electric conductors
854430 مجموعه سیم ها برای شمع های روشن کردن و سایر مجموعه سیم ها از انواع مورد استفاده در وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی یا آبی:- Ignition wiring sets and other wiring
sets of a kind used in vehicles, aircraft or
ships :
85443010- - - مجموعه های سیم برای شمع های جرقه زن2265- - - Ignition wiring sets
85443020- - - سایر مجموعه سیم ها برای وسایل حمل و نقل زمینی2265- - - Other wiring sets of a kind used on
vehicles
85443090- - - سایر2265- - - Other
- سایر رسانه های الکتریک، برای ولتاژ نه بیش از
1000 ولت:
- Other electric conductors, for a voltage
not exceeding 1,000 V:
85444200- - مجهز به (Fitted with) اتصال دهنده ها2265- - Fitted with connectors
85444900- - سایر2265- - Other
854460- سایر هادی های برق برای ولتاژ بیشتر از 1000 ولت- Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V
85446010- - - کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت 132
کیلوولت
1565- - - Cables whether underground or
oilfield Not exeeding 132 kV
85446020- - - کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک بالاتر از 132 کیلوولت لغایت 400 کیلوولت1065- - - Underground and oilfield cables for
voltages exceeding 132 kV
85446090- - - سایر265- - - Other
854470- کابل های الیاف نوری:- Optical fibre cables:
85447010- - - کابل الیاف اپتیکی آماده شده برای مصرف،
دارای اتصالات، متشکل از الیاف منفرداً غلاف دار
شده.
665- - - Optical fiber cables made up of
individually sheathed fibers fitted with
connectors prepared for use
85447090- - - سایر2265- - - Other
8545الکترودزغالی، جاروبک زغالی (زغال دینام )، زغال لامپ، زغال باطری و سایر اشیاء از گرافیت یا از سایر زغال ها، با یا بدون فلز، از نوع مورد استفاده در مصارف برقی.Carbon electrodes, carbon brushes,
lamp carbons, battery carbons and
other articles of graphite or other
carbon, with or without metal, of a
kind used for electrical purposes.
- الکترودها:- Electrodes:
85451100- - از نوع مورد استفاده در کوره26- - Of a kind used for furnaces
85451900- - سایر106- - Other
85452000- جاروبک (Brushes)226- Brushes
854590- سایر:- Other:
85459010 ذغال باطري به طول 26- - - Carbgon electrodes of a length of 47
mm ±0.3 mm and diameter of 4.09 mm
±0.04 mm used on batteries
8545902046- - - Carbon electrodes of a length of 57
mm ±0.3 mm and diameter of 8 mm
±0.04 used on batteries
85459090- - - سایر106- - - Other
8546مقره های عایق برق از هر ماده.Electrical insulators of any material.
85461000- از شیشه226- Of glass
854620- از سرامیک- Of ceramics
- - - مقره بدون قطعات فلزی:- - - Electrical insulators without metal parts
85462011- - - مخصوص پستهای فشار قوی 63 کیلوولت و
به بالا از نوع غیربشقابی
26- - - Specially used on high voltage
power stations of a power 63kV and
more (excluding suspension type)
85462012- - - مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشارقوی 63 کیلوولت و به بالا26- - - Hollow electrical insulators
specially used on high voltage
transformers of a power 132 kV and
more
85462013- - - سایر226- - - Other
- - - مقره با قطعات فلزی:- - - Electrical insulators with metal parts
85462021- - - مخصوص پستهای فشار قوی 63 کیلوولت و
به بالا از نوع غیربشقابی
26- - - Specially used on high voltage
power stations of a power 63 kV and
more (excluding suspension type)
85462022- - - مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی
63 کیلوولت و به بالا
26- - - Hollow electrical insulators used
on high voltage transformers of a power
132 kV and more
85642029- - - سایر226- - - Other
854690- سایر:156- Other :
85469010- - - از پلاستیک156- - - Of plastic
85469090- - - سایر- - - Other
8547قطعات عایق، برای ماشین ها، دستگاهها یا تجهیزات برقی که تماماً از مواد عایق ساخته شده یا دارای هر
گونه اجزاء ساده فلزی برای سوار کردن (مثلاً، سرپیچ حدیده شده)که صرفاً در حین قالب گیری در بدنه اشیاء کارگذارده شده باشد، غیر از مقره های عایق مشمول شماره 8546؛ لوله ها و قطعات اتصال آن برای سیم کشی، از فلزات معمولی که از داخل عایق شده باشند.
Insulating fittings for electrical
machines, appliances or equipment,
being fittings wholly of insulating
material apart from any minor
components of metal (for example,
threaded sockets) incorporated during
moulding solely for purposes of
assembly, other than insulators of
heading 85.46; electrical conduit
tubing and joints therefor, of base
metal lined with insulating material.
854710- قطعات عایق از سرامیک- Insulating fittings of ceramics
85471010- - - محتوی 80 درصد وزنی یا بیشتر از اکسیدهای فلزی106- - - Containing by weight 80 percent or
more of metal oxides
85471090- - - سایر106- - - Other
85472000- قطعات عایق از مواد پلاستیکی106- Insulating fittings of plastics
85479000- سایر106- Other
8548 قراضه و ضایعات قوه ها، باطری ها و انباره های برقی؛
قوه های مصرف شده، باطری های مصرف شده و انباره های برقی مصرف شده؛ اجزائ و قطعات برقی
ماشین ها یا دستگاهها، که در جای دیگر گفته
نشده یامشمول شماره های دیگر این فصل نباشد.
رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلWaste and scrap of primary cells,
primary batteries and electric
accumulators; spent primary cells,
spent primary batteries and spent
electric accumulators; electrical parts
of machinery or apparatus, not
specified or included elsewhere in this
Chapter.
854810- قراضه و ضایعات قوه ها؛ باطری ها و انباره های برقی؛ قوه های مصرف شده، باطری های مصرف شده و
انباره های برقی مصرف شده
- Waste and scrap of primary cells,
primary batteries and electric
accumulators; spent primary cells, spent
primary batteries and spent electric
accumulators
- - - قراضه و ضایعات- - - Waste and scraps
85481011- - - قوه ها46- - - Of primary cells
85481012- - - باطری ها26- - - Of primary batteries
85481019- - - انباره های برقی26- - - Of electric accumulators
- - - مصرف شده- - - Spent
85481021- - - قوه ها46- - - Of primary cells
85481022- - - باطری ها26- - - Of primary batteries
85481029- - - انباره های برقی26- - - Of electric accumulators
85489000- سایر26- Other

17 فکر می‌کنند “فصل هشتاد و پنجم – ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی

 1. میلاد

  سلام! واردات قطعات تلویزیون به روش skd و ckd چه تعرفه ای دارد و اینکه تا چه میزان امکان واردات این قطعات به کشور وجود دارد؟

 2. احسان عطائی

  با سلام و احترام
  تعرفه موتور های تک -تک سیلندر- با قدرت 5-6-7-8-9 اسب بخار برای ماشین آلات کشاورزی مانند تیلر و سمپاش رو می فرمایید.

 3. مهدی رزاق نیا

  با سلام
  کد تعرفه مربوط به ماژول های کنترلی و کنترلرهای صنعتی و لوازم وابسته مثل plc یا dcs چنده؟

 4. یوسف فرازنده

  سلام.یک دستگاه اینورتر تیمی dc به ac برای نمونه از تایوان به ایران،که قیمت آن حدود 120 دلار آمریکا ،چقدر هزینه گمرکی دارد.

  1. سعید

   سلام و‌خسته نباشید دستگاه اینورتر شامل ۱۰ درصد حقوق گمرکی و ۹‌درصد ارزش افزوده و ۴ درصد دارایی میشه، نهایتا ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار خرج وارداتش میشه

 5. وحید

  با درود و احترام

  تعرفه گمرکی کالای دستگاه کلایمر(سکوی متحرک بالابر)برای مقاصد شستن شیشه نمای ساختمانهای بلند،لطفا راهنمایی بفرمایید.

 6. محمد

  با سلام و وقت بخیر
  لطفا تعرفه اس ام دی بلوکی 3 تایی 5050 را بفرمایید. جهت استفاده در روشنایی سر در مغازه و تابلو چلینیوم سر در مغازه
  3smd module 5050

 7. سینا سعادت

  با سلام تعرفه ترانس های قدرت مثلا 230 کیلوولت با توان 160 مگاوات را کحا می توانم بیابم ؟ واساسا جز کدام دسته محصولات برقی قرار میگیرد؟

 8. مجتبی سجاد

  با سلام. تعرفه واردات ماشین الات مربوط به بازیافت رو چطور میتونم پیدا کنم؟

 9. سید ابراهیم ایتی

  l میگویند تعرفه 85361600 مربوط به سرپیچ لامپ جزئ استاندارد اجباری میباشد لاکن در لیست منتشر شده شما اشاره ای نشده است

 10. فرزین حسین پور

  با سلام وتشکر
  چرخ خیاطی و همچنین میز های بادی پنوماتیک کدام دسته هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *