فصل هشتاد و چهارم – رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها


کد خبر : 5050 | زمان مخابره : 92/03/3 - 12:57 بعد از ظهر | یک نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظاتکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
8401رآکتورهای هسته ای؛ عناصر سوخت (Cartridges)، مصرف نشده (non irradiated) برای رآکتورهای هسته ای؛ ماشین آلات و دستگاهها برای جداسازی ایزوتوپ.رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت این فصلNuclear reactors; fuel elements
(cartridges), non-irradiated, for
nuclear reactors; machinery and
apparatus for isotopic separation.
84011000- رآکتورهای هسته ای46- Nuclear reactors
84012000- ماشین آلات و دستگاهها برای جداسازی ایزوتوپ، و
اجزاء و قطعات آنها
26- Machinery and apparatus for isotopic
separation, and parts thereof
84013000- عناصر سوخت (Cartridges)، مصرف نشده26- Fuel elements (cartridges), non irradiated-
84014000- اجزاء و قطعات رآکتورهای هسته ای26- Parts of nuclear reactors
8402دیگ های مولد بخار آب یا سایر بخارها (غیر از
دیگ های آب گرم حرارت مرکزی که در عین حال
قادر به تولید بخار آب با فشار کم نیز می باشند )؛ دیگ های مولد آب فوق العاده گرم
Steam or other vapour generating
boilers (other than central heating hot
water boilers capable also of
producing low pressure steam);
super-heated water boilers.
- دیگ های مولد بخار آب یا سایر بخارها- Steam or other vapour generating boilers:
84021100- - دیگهای بخار آب لوله ای با تولید بخار بیشتر از
45 تن در ساعت
106- - Watertube boilers with a steam
production exceeding 45 t per hour
84021200- - دیگهای بخار آب لوله ای با تولید حداکثر 45 تن
بخار در ساعت
106- - Watertube boilers with a steam
production not exceeding 45 t per hour
84021900- - سایر دیگ های مولد بخار، همچنین دیگهای مختلط بخار (Hybrid)106- - Other vapour generating boilers,
including hybrid boilers
84022000- دیگهای مولد آب فوق العاده گرم66- Super-heated water boilers
84029000- اجزاء و قطعات2- Parts
8403دیگهای آب گرم حرارت مرکزی غیراز آنهایی که مشمول شماره 8402 می باشند.Central heating boilers other than
those of heading 84.02.
84031000- دیگ های آب گرم266- Boilers
840390- اجزاء و قطعات- Parts
84039010- - - پره (دیواره) چدنی جهت دیگ حرارتی مرکزی226- - - Cast iron blades for central heating boilers
84039020- - - اجزاء و قطعات و پره (دیواره ) جهت پکیج دومنظوره (آبگرم کن بهداشتی و گرمایشی)86- - - Parts and cast iron blades for dual
purpose units (room and sanitary water
heater)
84039090- - - سایر106- - - سایر
8404دستگاههای کمکی برای دیگ های شماره 8402 یا 8403 (مثلاً، پیش گرم کن ها) (Economiser)، فوق العاده گرم کن (Super-heater)، دوددفع کن (Soot remover)، بازیاب گازها ( Gas recoverer)؛ کندانسور برای ماشینهای بخار.Auxiliary plant for use with boilers of
heading 84.02 or 84.03 (for example,
economisers, super-heaters, soot
removers, gas recoverers); condensers
for steam or other vapour power
units.
84041000- دستگاههای کمکی برای دیگهای شماره 8402 یا 840326- Auxiliary plant for use with boilers of
heading 84.02 or 84.03
84042000- کندانسور برای ماشین های بخار یا سایر واحدهایی که با نیروی بخار کار می کند26- Condensers for steam or other vapour
power units
84049000- اجزاء و قطعات26- Parts
8405مولد گاز هوا یا مولد گاز آب، با یا بدون تصفیه کننده های آنها؛ مولد گاز استیلن و مولد گاز
همانند با فرآیند آبی، با یا بدون تصفیه کننده های
آنها.
Producer gas or water gas generators,
with or without their purifiers;
acetylene gas generators and similar
water process gas generators, with or
without their purifiers.
84051000- مولد گاز هوا یا مولد گاز آب، با یا بدون تصفیه کننده های آنها؛ مولد گاز استیلن و مولدهای گاز
همانند، با فرآیند آبی، با یا بدون تصفیه کننده های آنها
26- Producer gas or water gas generators,
with or without their purifiers; acetylene
gas generators and similar water process
gas generators, with or without their
purifiers
84059000- اجزاء و قطعات26- Parts
8406توربین های بخار آب و سایر توربین های بخارSteam turbines and other vapour turbines.
84061000- توربین ها برای به حرکت درآوردن وسایل نقلیه آبی46- Turbines for marine propulsion
- سایر توربین ها:- Other turbines:
84068100- - با قدرت بیشتر از 40 مگاوات (MW)156- - Of an output exceeding 40 MW
84068200- - با قدرت حداکثر 40 مگاوات (MW)26- - Of an output not exceeding 40 MW
84069000- اجزاء و قطعات26- Parts
8407موتورهای پیستونی درون سوز جرقه ای احتراقی
تناوبی یا دوار.
Spark-ignition reciprocating or rotary
internal combustion piston engines.
84071000- موتور وسایل نقلیه هوایی26- Aircraft engines
- موتورها برای به حرکت درآوردن وسایل نقلیه آبی:- Marine propulsion engines:
84072100- - موتورهای خارج از بدنه (Outboard motors)26- - Outboard motors
84072900- - سایر26- - Other
- موتورهای پیستونی تناوبی از نوعی که برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه فصل 87 به کار می روند:- Reciprocating piston engines of a kind
used for the propulsion of vehicles of
Chapter 87:
840731- - که ظرفیت سیلندر آنها حداکثر 50 سانتیمتر
مکعب باشد
- - Of a cylinder capacity not exceeding
50 cc
84073110- - - دوزمانه156- - - Two-stroke
84073190- - - سایر86- - - Other
840732- - که ظرفیت سیلندر آنها بیشتر از 50 سانتیمتر مکعب و حداکثر 250 سانتیمتر مکعب باشد.- - Of a cylinder capacity exceeding 50
cc but not exceeding 250 cc
84073210- - - دوزمانه156- - - Two-stroke
84073290- - - سایر86- - - Other
840733- - که ظرفیت سیلندر در آنها بیشتر از 250 سانتیمتر مکعب و حداکثر 1000 سانتیمتر مکعب باشد.- - Of a cylinder capacity exceeding 250
cc but not exceeding 1,000 cc
84073310- - - دوزمانه156- - - Two-stroke
84073320- - - گازسوز (پایه گازسوز)26- - - C.N.G. burning (gas burning base)
84073330- - - سایر برای انواع موتور سیکلت86- - - Other for motorcycles of various kinds
84073340- - - دوگانه سوز (بنزین و گاز)106- - - dual burning (C.N.G. or gasoline)
84073390- - - سایر156- - - Other
840734- - که ظرفیت سیلندر آنها بیشتر از 1000 سانتیمتر
مکعب باشد
- - Of a cylinder capacity exceeding
1,000 cc
84073410- - - گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)106- - - C.N.G. burning and dual fuel burning (gasoline or C.N.G.)
84073490- - - سایر156- - - Other
84079000- سایر موتورها66- Other engines
8408موتورهای پیستونی درون سوز تراکمی – احتراقی
(موتورهای دیزل و نیمه دیزل).
Compression-ignition internal
combustion piston engines (diesel or
semi-diesel engines).
84081000- موتور برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه آبی26- Marine propulsion engines
840820- موتور از نوعی که برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه فصل 87 به کار می روند- Engines of a kind used for the
propulsion of vehicles of Chapter 87
84082010- - - گاز سوز (پایه گازسوز)26- - - C.N.G. burning (gas burning base)
84082090- - - سایر86- - - Other
840890- سایر موتورها- Other engines
84089010--- سایر موتورها با قدرت تا 150 اسب بخار86
84089090--- سایر66
8409اجزاء و قطعاتی که معلوم باشد منحصراً یا اساساً مربوط به موتورهای شماره 8407 یا 8408 می باشند.Parts suitable for use solely or
principally with the engines of
heading 84.07 or 84.08.
84091000- برای موتورهای وسایل نقلیه هوایی26- For aircraft engines
- سایر:- Other:
840991- - معلوم باشد منحصراً یا اساساً مربوط به موتورهای پیستونی درون سوز جرقه ای احتراقی است- - Suitable for use solely or principally
with spark-ignition internal combustion
piston engines
84099110- - - کیت کامل گازسوز126- - - C.N.G. burning complete kit
84099120- - - رینگ موتور66- - - Engine ring (piston ring)
84099130- - - گژنپین86- - - Geasion pin
84099140- - - شاتون آهنگری شده بدون عملیات ماشینکاری86- - - Semi finished connecting road without machine tolls working
84099150- - - سیت سوپاپ ماشین کاری نشده66- - - no valve seat machining
84099160- - - گاید سوپاپ ماشین کاری نشده66- - - valves were not machined gayd
84099190- - - سایر126- - - Other
840999- - سایر- - Other
84099910- - - برای موتورهای صنعتی26- - - For industrial engines
84099920- - - برای موتورهای گازسوز26- - - For C.N.G. burning engines
84099930- - - برای موتورهای کشاورزی26- - - For agricultural engines
84099940- - - برای موتورهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون و
کامیونت
26- - - For engines used on buses,
minibuses, lorries and vans
84099950- - - کیت کامل گازسوز86- - - C.N.G. burning complete kits
84099990- - - سایر26- - - Other
8410توربین های هیدرولیک، چرخ های هیدرولیک (Water wheels)، و تنظیم کننده های آنها.Hydraulic turbines, water wheels, and
regulators therefor.
- توربین های هیدرولیک و چرخهای هیدرولیک (Water wheels):- Hydraulic turbines and water wheels:
84101100- - با قدرت حداکثر 1000 کیلو وات66- - Of a power not exceeding 1,000 kW
84101200- - با قدرت بیشتر از 1000 کیلو وات و حداکثر 10000 کیلو وات66- - Of a power exceeding 1,000 kW but
not exceeding 10,000kW
84101300- - با قدرت بیش از 10000 کیلو وات26- - Of a power exceeding 10,000 kW
84109000- اجزاء و قطعات، همچنین تنظیم کننده ها26- Parts, including regulators
8411توربوجت ها (Turbo-jets)، توربوپراپلرها (Turbo-propellers) و سایر توربین های گازی.Turbo-jets, turbo-propellers and
other gas turbines.
- توربوجت ها:- Turbo-jets:
84111100- - با قدرت پرتاب حداکثر 25 کیلو نیوتن26- - Of a thrust not exceeding 25 kN
84111200- - با قدرت پرتاب بیشتر از 25 کیلو نیوتن (KN)46- - Of a thrust exceeding 25 kN
- توربوپراپلرها:- Turbo-propellers:
84112100- - با قدرت حداکثر 1100 کیلووات (KW)26- - Of a power not exceeding 1, 100 kW
84112200- - با قدرت بیشتر از 1100 کیلووات46- - Of a power exceeding 1,100kW
- سایر توربین های گازی:- Other gas turbines:
84118100- - با قدرت حداکثر 5000 کیلووات26- - Of a power not exceeding 5,000 kW
84118200- - با قدرت بیشتر از 5000 کیلووات156- - Of a power exceeding 5,000 kW
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84119100- - توربوجت ها یا توربوپراپلرها26- - Of turbo-jets or turbo-propellers
841199- - سایر- - Other
84119910- - - پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی- - - hot fixed and moveable blades for gas turbines
84119990- - - سایر- - - other
8412سایر موتورها (Motors) و سایر ماشین های محرک (Engines)Other engines and motors.
84121000- موتورهای واکنشی غیر از توربوجت ها26- Reaction engines other than turbo-jets
- موتورها و ماشین های محرک هیدرولیک- Hydraulic power engines and motors:
84122100- - با حرکت خطی (سیلندرها)26- - Linear acting (cylinders)
84122900- - سایر26- - Other
- موتورها و ماشین های محرک پنوماتیک:- Pneumatic power engines and motors
84123100- - با حرکت خطی (سیلندرها)26- - Linear acting (cylinders)
84123900- - سایر26- - Other
84128000- سایر26- Other
84129000- اجزاء و قطعات26- Parts
8413تلمبه برای آبگون ها، حتی دارای وسیله اندازه گیری؛ بالابرهای آبگونها.Pumps for liquids, whether or not
fitted with a measuring device; liquid
elevators.
- تلمبه های دارای وسیله اندازه گیری یا طراحی شده برای تجهیز با چنین وسیله اندازه گیری:- Pumps fitted or designed to be fitted
with a measuring device:
84131100- - تلمبه های توزیع سوخت یا مواد روان کننده، از انواعی که در جایگاه توزیع بنزین یا در تعمیرگاه به کار برده می شوند1063- - Pumps for dispensing fuel or
lubricants, of the type used in fillingstations
or in garages
84131900- - سایر1063- - Other
841320- تلمبه های دستی، غیر از آنهایی که مشمول شماره های فرعی 841311 یا 841319 می شوند- Hand pumps, other than those of
subheading 8413.11 or 8413.19
84132010- - - تلمبه های دستی پزشکی (هموواک)1263- - - Medical hand pumps (Hemovacs)
84132090- - - سایر1063- - - Other
841330- تلمبه های سوخت، مواد روان کننده یا آبگون های سرد کننده موتورهای پیستونی درو نسوز- Fuel, lubricating or cooling medium
pumps for internal combustion piston
engines
84133010- - - پمپ انژکتور863،4- - - Ingector pump
84133090- - - سایر1063- - - Other
84134000- تلمبه های بتون106- Concrete pumps
841350- سایر تلمبه های تناوبی حجمی- Other reciprocating positive displacement pumps
84135010- - - تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی1068،3- - - Reciprocating pumps of piston type
84135020- - - تلمبه های رفت و برگشتی از نوع دیافراگمی1068،3- - - Reciprocating pumps of diaphragmatic type
84135090- - - سایر1068،3- - - Other
841360- سایر تلمبه های دوار حجمی8،3- Other rotary positive displacement pumps
84136010- - - تلمبه های چرخ دنده ای668- - - Gear pumps
84136020- - - تلمبه های پره ای و پره پیستونی1068- - - Vane pumps
84136030- - - تلمبه های حلزونی1068- - - Screw pumps
84136090- - - سایر1068- - - Other
841370- سایر تلمبه های گریز از مرکز- Other centrifugal pumps
84137010- - - پمپ کولر آبی1568،3- Cooler pump
84137090- - - سایر1568،3- Other
- سایر تلمبه ها، بالابرهای آبگونها:- Other pumps; liquid elevators:
841381- - تلمبه ها- - Pumps
84138110- - - تلمبه های هرمتیک و امولوسیونی663- - - Hermetic and emulsion pumps
84138120- - - تلمبه های تزریقی1063- - - Injection pumps
84138190- - - سایر1063- - - Other
84138200- - بالابرهای آبگونها1063- - Liquid elevators
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84139100- - تلمبه ها663- - Pumps
84139200- - بالابرهای آبگونها663- - Of liqurd ejevators
8414تلمبه های هوا با خلأ، کمپرسورهای هوا یا سایر گازها و بادزن ها، کلاهک های (Hoods) تسویه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز به فیلتر.Air or vacuum pumps, air or other
gas compressors and fans; ventilating
or recycling hoods incorporating a
fan, whether or not fitted with filters.
841410- تلمبه های خلأ- Vacuum pumps
84141010- - - دستگاه ساکشن پزشکی و تلمبه های ساکشن پزشکی106- - - Medical suction pumps
84141090- - - سایر106- - - Other
84142000- تلمبه های هوا ،که با دست یا با پا کار می کنند106- Hand-or foot-operated air pumps
841430- کمپرسورها از انواعی که در تجهیزات مولد سرما به
کار می روند
- Compressors of a kind used in
refreyerating equipment
84143010- - - کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (0/75 کیلووات)- - - Refrigerating compressors using
non-feron gases (ozone layer friendly) of
a power not exceeding 1 hp (0.75 kw)
84143011- - - - باضریب کارایی حداقل 1/3546- - - - with coeffcient of performance at less than 1.35
84143019- - - - باضزیب کارایی کمتر از 1/3566- - - - with coefficient of performance less than 1.35
84143020- - - کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازون) با قدرت بیش از یک اسب بخار (0/75 کیلووات)26- - - Refrigerating compressors using
non-feron gases (ozone layer friendly)
of a power exceeding 1 hp (0.75 kw)
84143030- - - کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای سواری، سواری کار و وانت26- - - Refrigerating compressors specially
used on air conditioners of motorcars,
workcars and pick-ups
84143040- - - یخچال کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت،
ماشین آلات راهسازی و کشاورزی
26- - - Refrigerating compressors specially
used on air conditioners of buses,
minibuses, trucks, vans, road building
and agricultural machinery
84143090- - - سایر26- - - Other
841440- کمپرسورهای هوا که روی شاسی های چرخدار و قابل
یدک کشی سوار شده اند:
- Air compressors mounted on a
wheeled Chassis fortowing
84144010- - - کمپرسورهای معدنی با هوادهی بالاتر از CFMã 60066میزان هوادهی به فوت مکعب در دقیقه- - - Mineral air blowing compressor of a
capacity exceeding 600 C.F.M.ã
84144020- - - کمپرسور تأمین هوای فشرده جهت را ه اندازی موتور هواپیما Air jet Starter26- - - Airjet starter compressors
84144090- - - سایر156- - - Other
- بادزن ها:مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر دستگاه انواع پنکه بدون سیستم کنترل از راه دور به میزان 50000 ریال و با سیستم کنترل از راه دور به میزان 70000 ریال و با 40 درصد (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Fans:
84145100- - بادزن های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی،
هواکش های پشت بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر 125 وات
406- - Table, floor, wall, window, ceiling or
roof fans, with a self-contained electric
motor of an output not exceeding 125 W
841459- - سایر- - Other
84145910- - - ماشین مولد باد (Wind machine) جهت جابجایی هوای باغها در زمستان متشکل از یک موتور دیزل، جعبه دنده، پایه فلزی، فن طولی و سنسورهای حرارتی26- - - Wind machine for convectioning
orchards air in winter comprising a
diesel engine, gear box, metal stand,
turbine fan and heat sensor
84145920- - - بادزن توام شده با موتور برقی با قدرت بیش از 125 تا حداگثر 7500 وات106- - - fans incorporating electricmotor with the power range from 125 to 7500w
84145990- - - سایر66- - - Other
84146000- کلاهک هایی که بزرگترین ضلع افقی آنها حداکثر
120 سانتیمتر باشد
226- Hoods having a maximum horizontal
side not exceeding 120 cm
841480- سایر:- Other
84148010- - - کمپرسورهای معدنی با هوادهی بالاتر از CFMã 60066- - - Mineral air blowing com pressors of
a capacity exceeding 600 C.F.M. ã
84148020- - - واحدهای هواساز (Air End)26- - - Aie End
84148090- - - سایر106- - - Other
841490- اجزاء و قطعات- Parts
84149010- - - برای انواع بادزن86- - - For fans of all kinds
84149020- - - برای کمپرسورهای معدنی با هوادهی بالاتر از 600 C.F.M. ã26- - - For mineral air blowing
compressors of a capacity exceeding 600
C.F.M. ã
84149030- - - برای کمپرسورهای تعرفه های 84143030 و 8414304026- - - For compressors of subheadings No
84143030 and 84143040
84149040- - - ساکشن دیواری برای اتاق بیمار و اتاق عمل فاقد تلمبه خلأ66- - - Wall outlet suctions (without
vacuum pump) used in clinical and
operating rooms
84149090- - - سایر26- - - Other
8415ماشین ها و دستگاههای تهویه مطبوع متشکل از یک
بادزن موتوری و وسایل مختص تغییر حرارت و
رطوبت، همچنین ماشین ها و دستگاههایی که در
آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست.
Air conditioning machines,
comprising a motor-driven fan and
elements for changing the
temperature and humidity, including
those machines in which the humidity
cannot be separately regulated.
841510- از نوع دیواری یا برای پنجره، به حالت محفظ ه ای «سیستم از هم جداشده »:- Window or wall types, self-contained
or seprated
84151010- - - دستگاه تهویه مطبوع دو تکه (Split Unit)1863،1- - - Split-system air conditioner (split unit)
84151090- - - سایر1863،1- - - Other
841520- از نوع مورد استفاده برای راحتی اشخاص در وسایل نقلیه موتوری زمینی- Of a kind used for persons, in motor
vehicles
84152010- - - دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت126- - - Air conditioner for motorcars,
workcars and pickups
84152090- - - سایر863- - - Other
- سایر:- Other:
84158100- - توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما /گرما (تلمبه های قابل
برگشت حرارت)
126- - Incorporating a refrigerating unit and
a valve for reversal of the cooling/heat
cycle (reversible heat pumps)
84158200- - سایر، توام شده با یک دستگاه مولد سرما126- - Other incorporating a refrigerating
84158300- - بدون دستگاه مولد سرما126- - Without refrigerating unit
841590- اجزاء و قطعات- Parts
84159010- - - اجزاء و قطعات تعرفه 841510- - - Parts and components of subheading No 841510
84159011- - - قسمت داخلی دستگاه های 841510102263- - - units inside parts of No:84151010
84159012- - - قسمت خارجی دستگاههای 841510201863- - - units ouside parts of No:84151020
84159019- - - سایر263- - - Other
84159020- - - اجزاء و قطعات تعرفه 84158100863- - - Parts and components of subheading No 84158100
84159030- - - اجزاء و قطعات تعرفه 841582863- - - Parts and components of subheading No 84158200
84159090- - - سایر663- - - Other
8416مشعل های کوره برای سوخت مایع، سوخت
جامد گردشده یا گاز؛ سوخت رسانه های مکانیکی (پیش کو ره ها )، همچنین شبکه های مکانیکی، تخلیه کننده های مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها.
Furnace burners for liquid fuel, for
pulverised solid fuel or for gas;
mechanical stokers, including their
mechanical grates, mechanical ash
dischargers and similar appliances.
84161000- مشعل های کوره برای سوخت مایع156- Furnace burners for liquid fuel
84162000- سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعل های مختلط156- Other furnace burners, including combination burners
84163000- سوخت رسان های مکانیکی (پیش کوره ها )، همچنین شبکه های مکانیکی آنها، تخلیه کننده های مکانیکی
خاکستر و وسایل همانند
106- Mechanical stokers, including their
mechanical grates, mechanical ash
dischargers and similar appliances
84169000- اجزاء و قطعات26- Parts
8417کوره ها و تنورها (Ovens) صنعتی یا آزمایشگاهی، همچنین زباله سوزها، غیر برقی.Industrial or laboratory furnaces and
ovens, including incinerators, nonelectric.
84171000- کوره ها و تنورها برای گداختن (Roast)، ذوب کردن یا تحت سایر عملیات حرارتی قراردادن کلوخه های معدنی یا سولفورهای طبیعی آهن و مس (Pyrites) یا فلزات66- Furnaces and ovens for the roasting,
melting or other heat-treatment of ores,
pyrites or of metals
84172000- تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی66- Bakery ovens, including biscuit ovens
84178000- سایر66- Other
84179000- اجزاء و قطعات26- Parts
8418یخچالها ،فریزرها و سایر تجهیزات سردکننده یا
منجمدکننده، برقی یا غیربرقی، تلمبه های حرارتی غیر از ماشین ها و دستگاههای تهویه مطبوع شماره 8415
Refrigerators, freezers and other
refrigerating or freezing equipment,
electric or other; heat pumps other
than air conditioning machines of
heading 84.15.
84181000- یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه4067،3،1- Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors
- یخچال ها ، نوع خانگی:- Refrigerators, household type:
84182100- - نوع تراکمی4067،5،3،1- - Compression-type
84182900- - سایر4065،3،1- - Other
84183000- فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر 800 لیتر4065،3،1- Freezers of the chest type, not exceeding 800 l capacity
84184000- فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر 900 لیتر4067،5،3،1- Freezers of the upright type, not exceeding 900 l capacity
84185000- سایر مبلمان (Furniture)، ( صندوقچه ها (Chests)، کابینت ها، پیشخوان های (Display Counters) نمایش، ویترین ها (Show cases) و غیره ) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات
سردکننده یا منجمدکننده".
4065،3،1- Other furniture (chests, cabinets,
display counters, show-cases and the
like) for storage and display counters,
incorporating refrigerating or freezing
equipment.
- سایر تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده، تلمبه های
حرارتی:
- Other refrigerating or freezing
equipment; heat pumps:
841861- - پمپ های گرمایی به غیر از ماشینهای تهویه هوا مشمول ردیف 8415- - Heat pumps other than air
conditioning machines of heading
84.15"
84186110- - - دستگاههای سردکننده مخصوص نصب روی کانتینرهای سردخانه دار و اتاق های یخچالی روی خودرو26- - - Refrigerating equipment especially
manufactured for installation on
refrigerated containers as well as truckmounted
refrigerated chambers
84186190- - - سایر226- - - Other
841869- - سایر- - Other
84186910- - - انواع چیلرهای جذبی1565،3،1- - - Absorption chillers of all kinds
84186990- - - سایر5،3،1- - - Other
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84189100- - مبلهای طراحی شده برای گذاشتن تجهیزات
سردکننده یا منجمدکننده
861- - Furniture designed to receive
refrigerating or freezing equipment
841899- - سایر- - Other
84189910- - - اجزاء و قطعات چیلرهای جذبی867،3،1- - - Parts and components of absorption chillers
84189990- - - سایر867،3،1- - - Other
8419ماشین آلات، مجموعه ماشین آلات (Plant) یا تجهیزات آزمایشگاهی، حتی آنهایی که با برق گرم می شوند (باستثنای کوره ها و فرها (Ovens) و سایر ادوات مشمول شماره 8514)، مواد با فرآیندی که مستلزم تغییر یا حرارت باشند از قبیل گرم کردن، پختن، بو دادن، تقطیر کردن ،
تصفیه کردن، استرلیزه کردن، پاستوریزه کردن،
تحت فشار بخار قراردادن، خشک کردن،
تبخیر کردن، بخار دادن، غلیظ کردن یا سرد کردن،
غیر از ماشین آلات یا مجموعه ماشین آلات (Plants) از نوع مورد استفاده برای مصارف خانگی؛ آب گرم کن های زودجوش یا مخزنی، غیربرقی.
Machinery, plant or laboratory
equipment, whether or not electrically
heated (excluding furnaces, ovens and
other equipment of heading 85.14), for
the treatment of materials by a
process involving a change of
temperature such as heating, cooking,
roasting, distilling, rectifying,
sterilising, pasteurising, steaming,
drying, evaporating, vaporising,
condensing or cooling, other than
machinery or plant of a kind used for
domestic purposes; instantaneous or
storage water heaters, non-electric.
آب گرم کن های زودجوش یا مخزنی، غیر برقی:- Instantaneous or storage water heaters, non-electric:
84191100- - آب گر مکن های زودجوش گازی406- - Instantaneous gas water heaters
84191900- - سایر226- - Other
841920- استرلیزه کننده های طبی، جراحی یا آزمایشگاهی- Medical, surgical or laboratory sterilisers
84192010- - - اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم 24 لیتر26- - - Dentistry autoclaves not exceeding 24 liters in capacity
84192090- - - سایر86- - - Other
- خشک کننده ها:- Dryers:
84193100- - برای محصولات کشاورزی66- - For agricultural products
84193200- - برای چوب، خمیر کاغذ ، کاغذ یا مقوا66- - For wood, paper pulp, paper or paperboard
84193900- - سایر66- - Other
84194000- مجموعه ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه66- Distilling or rectifying plant
84195000- دستگا ههای مبدل حرارتی26- Heat exchange units
84196000- ماشین آلات و دستگاهها برای مایع کردن هوا یا
سایر گازها
66- Machinery for liquefying air or other gases
- سایر ماشین آلات، مجموعه ماشین آلات و ادوات:- Other machinery, plant and equipment:
84198100- - برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا66- - For making hot drinks or for cooking
or heating food
841989- - سایر- - Other
84198910- - - دستگاههای آبگرم کن و آب سردکن توأم406- - - Combined hot and cool watermakers
84198920- - - دستگاه گرم کننده (وارمر) خون هنگام تزریق126- - - Blood warmer unit for injection
84198930- - - دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما26- - - Thermal fogger used in orchards to
provide frost protecting
84198990- - - سایر66- - - Other
841990- اجزاء و قطعات- Parts
84199010- - - اجزاء و قطعات تعرفه 84191100126- - - Parts of subheading No 84191100
84199020- - - اجزاء و قطعات تعرفه 84191900126- - - Parts of subheading No 84191900
84199090- - - سایر26- - - Other
8420ماشین های تخت کردن (Calendering) یا سایر ماشین های نوردکردن (Rolling machines) غیر از آنهایی که برای فلزات یا شیشه ای باشند، و غلتک (Cylinder) برای این ماشینها.Calendering or other rolling
machines, other than for metals or
glass, and cylinders therefor.
84201000- ماشین های تخت کردن یا سایر ماشین های نوردکردن26- Calendering or other rolling machines
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84209100- - غلتک26- - Cylinders
84209900- - سایر26- - Other
8421گریز از مرکز ها (Centrifuges)، همچنین خشک کن های گریز از مرکز؛ ماشین آلات و
دستگاهها برای از صافی گذراندن یا تصفیه کردن
مایعات یا گازها.
Centrifuges, including centrifuga1
dryers; filtering or purifying
machinery and apparatus, for liquids
or gases.
- ماشینهای گریز از مرکز، همچنین خشک کن های
گریز ازمرکز:
- Centrifuges, including centrifugal
dryers:
84211100- - خامه گیر261- - Cream separators
84211200- - رخت خشک کن661- - Clothes-dryers
84121900- - سایر661- - Other
- ماشین آلات و دستگاهها برای از صافی گذراندن یا
تصفیه کردن مایعات:
- Filtering or purifying machinery and
apparatus for liquids:
84212100- - برای از صافی گذراندن یا تصفیه کردن آب66- - For filtering or purifying water
84212200- - برای از صافی گذراندن یا تصفیه کردن نوشیدنیها غیر از آب26- - For filtering or purifying beverages
other than water
84212300- - صافی های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون سوز126- - Oil or petrol-filters for internal
combustion engines
842129- - سایر- - Other
84212910- - - سیستمهای اولترافیلتراسیون (U.H.T)66- - - Ultrafiltration systems (U.H.T.)
84212920- - - فیلترهای مخصوص ماشین آلات داروسازی و یا آزمایشگاهی و طبی26- - - Special filters used on
pharmaceutical, laboratory and medical
machinery
84212930- - - فیلتر آماده شده جهت استفاده در ست های
تزریق خون و سرم
26- - - Prepared filters used on infusion set
& blood set
84212990- - - سایر126- - - Other
- ماشین آلات و دستگاهها برای از صافی گذراندن یا
تصفیه کردن گازها:
- Filtering or purifying machinery and
apparatus for gases:
84213100- - صافی های هوای ورودی برای موتورهای درون سوز126- - Intake air filters for internal combustion engines
842139- - سایر- - Other
84213910- - - فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو بصورت کامل (CATALIST CONVERTOR)126- - - Special filters for motor vehicle
exhaust (catalyst convertor)
84213920- - - هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو (Sub strate) بدون محافظ فلزی26- - - Central (inner) part (substrate) of
motor vehicle exhaust filters (catalyst
convertor) with or without metal cover
84213930- - - هسته مرکزی فیلتر تصفیه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده86- - - central (inner) part(substrate) of motor vehicle exhaust filters (catalyst convertor ) Coating
84213990- - - سایر126- - - Other
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84219100- - ماشین های گریز از مرکز، همچنین خشک کن های گریز از مرکز26- - Of centrifuges, including centrifugal
dryers
84219900- - سایر26- - Other
8422ماشین های ظرفشویی؛ ماشین آلات و دستگاهها برای
تمیزکردن یا خشک کردن بطری یا سایر ظروف؛
ماشین آلات و دستگاهها برای پرکردن، بستن، درزگیری کردن (Sealing) یا برچسب زدن بطری، ظروف فلزی استوانه ای، قوطی، کیسه یا سایر ظروف؛ ماشین آلات و دستگاهها برای درپوش گذاشتن بطری (Capsuling)، شیشه دهان گشاد، لوله و ظروف همانند؛ سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بسته بندي کردن یا لفاف کردن
کالاها (همچنین ماشین آلات و دستگاهها برای لفاف کردن با فرایند حرارتی) (Heat shrink)؛ ماشین آلات و دستگاهها برای گازدارکردن نوشابه ها.
Dish washing machines; machinery
for cleaning or drying bottles or other
containers; machinery for filling,
closing, sealing or labelling bottles,
cans, boxes, bags or other containers;
machinery for capsuling bottles, jars,
tubes and similar containers; other
packing or wrapping machinery
(including heat-shrink wrapping
machinery); machinery for aerating
beverages.
- ماشین های ظرفشویی:- Dish washing machines:
84221100- - از نوع خانگی4065- - Of the household type
84221900- - سایر2665- - Other
84222000 ماشین آلات و دستگاهها برای تمیزکردن یا خشک
کردن بطری یا سایر ظروف
665- Machinery for cleaning or drying
bottles or other containers
84223000- ماشین آلات و دستگاهها برای پرکردن، بستن، درزگیری کردن (Sealing) یا برچسب زدن بطری، ظروف فلزی استوانه ای، قوطی ،کیسه یا سایر ظروف؛
ماشین آلات و دستگاهها برای درپوش گذاشتن بطری،
ظروف دهان گشاد، لوله و ظروف همانند؛ ماشین آلات و دستگاهها برای گازدار کردن نوشابه ها
665- Machinery for filling, closing, sealing,
or labelling bottles, cans, boxes, bags or
other containers; machinery for
capsuling bottles, jars, tubes and similar
containers; machinery for aerating
beverages
84224000- سایر ماشین آلات و دستگاههای بسته بندی کردن یا لفاف کردن کالاها (همچنین ماشین آلات و دستگاههای ( برای لفاف کردن با فرآیند حرارتی) (Heat Shrink)665- Other packing or wrapping machinery
(including heat-shrink wrapping
machinery)
842290- اجزاء و قطعات- Parts
84229010- - - اجزاء و قطعات تعرفه 84221100865- - - Parts for subheading No 84221100
84229090- - - سایر265- - - Other
8423ماشین آلات و ادوات توزین (باستثنای ترازوها با حساسیت 5 سانتی گرم یا کمتر )، همچنین
ماشین های شمارش و کنترل که با وزنه کار می کنند، انواع وزنه برای ماشین های توزین
Weighing machinery (excluding
balances of a sensitivity of 5 cg or
better), including weight operated
counting or checking machines;
weighing machine weights of all kinds.
84231000- ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین
نوزادان، ترازوهای خانگی
326- Personal weighing machines, including
baby scales; household scales
84232000- باسکول برای توزین استمراری کالا روی نقاله156- Scales for continuous weighing of goods on conveyors
84233000- باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه گیری یا کیله گیری، همچنین ترازوهای قیفی شکل (Hopper Scales)226- Constant weight scales and scales for
discharging a predetermined weight of
material into a bag or container,
including hopper scales
- سایر ماشین آلات و ادوات توزین:- Other weighing machinery:
84238100- - با ظرفیت توزین حداکثر 30 کیلوگرم226- - Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg
842382- - با ظرفیت توزین بیشتر از 30 کیلوگرم و حداکثر 5000 کیلوگرم- - Having a maximum weighing
capacity exceeding 30 kg but not
exceeding 5,000 kg
84238210- - - باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین 500 کیلوگرم به بالا156- - - Portable electronic scales having a
weighing capacity exceeding 500 kg
84238290- - - سایر226- - - Other
842389- - سایر- - Other
84238910- - - سایر باسکولهای الکترونیکی سیار126- - - Other portable electronic scales
84238990- - - سایر156- - - Other
842390- انواع وزنه برای ماشین های توزین؛ قطعات
ماشین آلات و ادوات توزین:
- Weighing machine weights of all
kinds; parts of weighing machinery
84239010- - - قطعات ماشین آلات و ادوات توزین66- - - All kinds of weights for weighting machinery
84239090- - - سایر106- - - Other
8424وسایل مکانیکی (حتی آنهایی که با نیروی دست کار می کنند) برای افشاندن، پراکندن و پاشیدن به صورت ذرات ریز (Spraying) مواد آبگون یا پودر؛ دستگاههای آتش نشان حتی پرشده؛ پیستوله مخصوص پاشیدن به صورت ذرات ریز (Spray guns) و وسایل همانند؛ ماشین های پاشنده فورانی بخار یا ماسه و ماشین های پاشنده
فورانی همانند.
Mechanical appliances (whether or
not hand-operated) for projecting,
dispersing or spraying liquids or
powders; fire extinguishers, whether
or not charged; spray guns and
similar appliances; steam or sand
blasting machines and similar jet
projecting machines.
84241000- دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده66- Fire extinguishers, whether or not charged
84242000- پیستوله های مخصوص پاشیدن به صورت ذرات ریز و وسایل همانند66- Spray guns and similar appliances
84243000- ماشین های پاشنده فورانی بخار یا ماسه و ماشین های پاشنده فورانی همانند66- Steam or sand blasting machines and
similar jet projecting machines
- سایر وسایل:6- Other appliances:
84248100- - برای کشاورزی یا باغبانی و گل کاری86- - Agricultural or horticultural
842489- - سایر- - Other
84248910- - - پاشنده مخصوص ظروف اسپری226- - - Spray nuzzles specially used on spray cans
84248990- - - سایر86- - - Other
84249000- اجزاء و قطعات26- Parts
8425قرقره های طناب دار بالاکشنده (Pulley tackle) و چرخهای بالا کشنده (Hoists) بغیر از چرخهای بالاکشنده محفظه دار (Skip hoists)؛ چرخ های کشنده (Winches) و چرخهای طناب (Capstans)؛ جک ها.Pulley tackle and hoists other than
skip hoists; winches and capstans;
jacks.
- قرقره های طناب دار بالا کشنده و چرخهای بالا کشنده بغیر از چرخهای بالاکشنده محفظه دار یا چرخهای
بالاکشنده از نوعی که برای بالا کشیدن وسایل نقلیه به کار می روند:
- Pulley tackle and hoists other than skip
hoists or hoists of a kind used for raising
vehicles:
84251100- - دارای موتور برقی668- - Powered by electric motor
84251900- - سایر668- - Other
842530- سایر چرخهاي کشنده؛ چرخهای طناب:winches، capstans
842531- - - با موتور برقی- - Powered by electric motor
84253110- - - موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه دنده، پولی و ترمز بر روی یک پایه مشترک66- - - Motor and gearbox specially used on
lifts including: electromotors, gearboxes,
pulleys and brakes mounted on a single
stage
84253120- - - سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) برای آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و
سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز
26- - - Propelle system without gearbox
(gearless) for lifts including
electromotors, pulleys and brakes and
propelle system with permanent magnet
including: permanent magnets, pulleys
and brakes
84253130- - - انواع وینچ (HOISTS) با ظرفیت 10 تن و بالاتر26- - - All kinds of winches (hoists) of a
capacity of 10 tons or more
84253190- - - سایر66- - - Other
84253900- - سایر66- - Other
- جک ها؛ چرخهای بالاکشنده از نوعی که برای بالاکشیدن وسایل نقلیه به کار می روند:- Jacks; hoists of a kind used for raising
vehicles:
84254100- - سیستم بالابر ثابت از نوعی که در تعمیرگاهها به کار می روند106- - Built-in jacking systems of a type
used in garages
84254200- - سایر جک ها و چرخهای بالا کشنده، هیدرولیکی86- - Other jacks and hoists, hydraulic
84254900- - سایر86- - Other
8426جرثقیل های در یک کشتی (Ships derricks) جرثقیل ها (Cranes)، همچنین جرثقیل های کابلی؛ جرثقیل های شاسی دار متحرک، جرثقیل های جابه جاکننده با شاسی خورجینی (Straddle) و ارابه های کارگاهی مجهز به جرثقیل.Ships' derricks; cranes, including
cable cranes; mobile lifting frames,
straddle carriers and works trucks
fitted with a crane.
- جرثقیل های سقفی ریلی (Overhead Travelling Cranes)، جرثقیل های جابه جا کننده (Transporter cranes)، جرثقیل های درواز های (Gantry cranes)، جرثقیل های پلی (Bridge cranes)، جرثقیل های شاسی دارمتحرک، جابه جاکننده با شاسی خورجینی:- Overhead travelling cranes, transporter
cranes, gantry cranes, bridge cranes,
mobile lifting frames and straddle
carriers:
84261100- - جرثقیل های سقفی ریلی روی تکیه گاه ثابت86- - Overhead travelling cranes on fixed support
84261200- - جرثقیل های شاسی دار متحرک با چرخ های
لاستیک دار و جرثقیل های جابه جاکننده با شاسی خورجینی
86- - Mobile lifting frames on tyres and
straddle carriers
84261900- - سایر86- - Other
84262000- جرثقیل های برجی (Tower cranes)86- Tower cranes
84263000- جرثقیل های چهار طاقی (Portal or pedestal jib Cranes)86- Portal or pedestal jib cranes
- سایر ماشین آلات و دستگاههای خودرو:86- Other machinery, self-propelled:
84264100- - با چرخهای لاستیکی86- - On tyres
84264900- - سایر86- - Other
- سایر ماشین آلات:- Other machinery:
84269100- - طراحی شده برای سوارکردن روی وسایل نقلیه جاده ای86- - Designed for mounting on road
vehicles
84269900- - سایر86- - Other
8427ارابه های صفاف (Fork-lift trucks) سایر ارابه های کارگاهی مجهز به تجهیزات بلندکردن یا
جابه جا کردن.
Fork-lift trucks; other works trucks
fitted with lifting or handling
equipment.
842710 ارابه های خودرو دارای موتور برقیی- Self-propelled trucks powered by an electric motor
- - - با ظرفیت 5 تن و بالاتر:- - -Of a lifting capacity of 5 tons ormore
84271011- - - نو66- - - New
84271012- - - مستعمل106- - - Used
- - - سایر:- - - Other
84271021- - - نو226- - - New
84271022- - - مستعمل406- - - Used
842720- سایر ارابه های خودرو- Other self-propelled trucks
- - - با ظرفیت ده تن و بالاتر:- - - Of a lifting capacity of 10 tons or more
84272011- - - نو66- - -New
84272012- - - مستعمل66- - - Used
- - - سایر:- - - Other
84272021- - - نو226- - - New
84272022- - - مستعمل406- - - Used
842790- سایر ارابه ها- Other trucks
84279010- - - دستگاه بالا بردن و جابجا کردن افراد برای چیدن میوه دارای مخزن مخصوص نگهداری26- - - lifting and handling of person for picking fruit
84279090- - - سایر226- - - other

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
8428سایرماشین آلات و دستگاههای بلندکردن ، جابه جا کردن، بارکردن یا تخلیه کردن (مثلاً، آسانسور،پلکان متحرک، نقاله) (Conveyor) نقاله هوایی (Teleferic)Other lifting, handling, loading or
unloading machinery (for example,
lifts, escalators, conveyors, teleferics).
842810- آسانسور و چرخهای بالا کشنده محفظه دار (Skip hoists)- Lifts and skip hoists
84281010- - - آسانسور کامل266- - - complete Lifts with
84281090- - - سایر156- - - Other
84282000- بالابرها و نقاله های پنوماتیک66- Pneumatic elevators and conveyors
- سایر بالابرها و نقاله های با عمل مداوم، برای کالا یا
مواد:
- Other continuous-action elevators and
conveyors, for goods or materials:
84283100- - بویژه طراحی شده برای کاربرد در زیرزمین66- - Specially designed for underground use
84283200- - سایر، از نوع سطلی (Bucket)66- - Other, bucket type
84283300- - سایر، از نوع نواری یا تسمه ای66- -Other, belt type
84283900- - سایر66- - Other
84284000- پلکان های متحرک و راهروهای متحرک26- Escalators and moving walkways
84286000- نقاله هوایی، صندلی های بالارو (Telesiege)، سیم بالاکشنده اسکی بازان؛ مکانیسم های کشیدن برای نقاله های ریلی66- Teleferics, chair-lifts, ski-draglines;
traction mechanisms for funiculars
84289000- سایر ماشین آلات66- Other machinery
8429بولدوزر، انگلدوزر (Angledozer)، گریدر، تسطیح کننده، اسکریپر (Scraper)، بیل، مکانیکی، ماشین گودبرداری، لودر، و لودر بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک راه سازی ، قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی.Self-propelled bulldozers, angledozers,
graders, levellers, scrapers, mechanical
shovels, excavators, shovel loaders,
tamping machines and road rollers.
بولدوزر و انگلدوزر:- Bulldozers and angledozers:
842911- - چرخ زنجیری (Track laying)- - Track laying
- - - بلدوزر با قدرت موتور 330 اسب بخار و کمتر:- - - Bulldozers of a power 330 hp and less
84291111- - - - نو156- - - - New
84291112- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر156- - - - Used, of an age five years or less
84291119- - - -سایر156- - - - Other
- - - سایر بلدوزرها:- - - Other bulldozers:
84291121- - - - نو46- - - - New
84291122- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر46- - - - Used, of an age five years or less
84291129- - - - سایر46- - - - Other
84291190- - - سایر46- - - Other
84291900- - سایر46- - Other
842920- گریدر و تسطیح کننده- Graders and levellers
- - - گریدر با قدرت 240 اسب بخار و کمتر:- - - Graders of a power 240 hp or less
84292011- - - - نو156- - - - New
84292012- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر156- - - - Used, of an age five years or less
84292019- - - - سایر156- - - - Other
- - - سایر گریدرها- - - Other graders:
84292021- - - - نو46- - - - New
84292022- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر46- - - - Used, of an age five years or less
84292029- - - - سایر46- - - - Other
84292090- - - سایر46- - - Other
84293000- اسکریپر46- Scrapers
842940- ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک راه سازی- Tamping machines and road rollers
- - - غلطک راه سازی با قدرت 150 اسب بخار و کمتر- - - Road rollers of a power 150 hp and less
84294011- - - - نو156- - - - New
84294012- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر156- - - - Used, of an age of five years or less
- - - سایر غلطک های راه سازی:- - - other road rollers:
84294019- - - - سایر46- - - - Othere
84294021- - - - نو46- - - - New
84294022- - - - مستعمل با سال ساخت 5 سال کمتر46- - - - Used, of an age of five years or less
84294029- - - - سایر46- - - - Other
84294090- - - سایر46- - - Other
- بیل مکانیکی ،گودبردار ،لودر و لودر بیل دار:- Mechanical shovels, excavators and shovel loaders:
842951- - لودر بیل دار با بارگیری از جلو- - Front-end shovel loaders
- - - لودر با قدرت 270 اسب بخار و کمتر- - - Loaders of a power 270 hp or less
84295111- - - - نو156- - - - New
84295112- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر156- - - - Used, of an age five years or less
84295119- - - - سایر156- - - - Other
- - - سایر لودرها- - - Other loaders:
84295121- - - - نو46- - - - New
84295122- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر46- - - - Used, of an age five years or less
84295129- - - - سایر46- - - - Other
84295190- - - سایر46- - - Other
842952- - ماشین آلاتی که قسمت فوقانی آنها می تواند 360 درجه چرخش داشته باشد.- - Machinery with a 360o revolving
superstructure
- - - انواع بیل مکانیکی به قدرت 200 اسب بخار و کمتر- - - Mechamical shovels of a power 200 hp or less
84295211- - - - نو156- - - - new
84295212- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال وکمتر156- - - - used، of an age fhve years or less
84295219- - - - سایر156- - - - other
- - - سایر بیل های مکانیکی:- - - other excavators shovels
84295221- - - - نو46- - - - New
84295222- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر46- - - - Used, of an age five years or less
84295229- - - - سایر46- - - - Other
84295290- - - سایر46- - - Other
842959- - سایر- - Other
- - - انواع بیل مکانیکی به قدرت 200 اسب بخار و کمتر:- - - All kinds of mechanical shovels of a power 200 hp or less:
84295911- - - - نو156- - - - New
84295912- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر156- - - - Used, of an age five years or less
84295919- - - - سایر156- - - - Other
- - - سایر بیل های مکانیکی:- - - Other mechanical shovels
84295921- - - - نو46- - - - New
84295922- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر46- - - - Used, of an age five years or less
84295929- - - - سایر46- - - - Other
84295990- - - سایر46- - - Other
8430سایر ماشین آلات و دستگاههای خاک برداری، تسطیح، گریدینگ ، اسکریپینگ (Scraping)، گودبرداری، کوبیدن و سفت کردن زمین، استخراج یا سوراخ کردن زمین کانی ها یا کلوخه های معدنی؛ ماشین پایه کوبی (Pile driver) و ماشین پایه درآوردن؛ برف روب هاOther moving, grading, levelling,
scraping, excavating, tamping,
compacting, extracting or boring
machinery, for earth, minerals or
ores; pile-drivers and pile-extractors;
snow-ploughs and snow-blowers.
84301000- ماشین پایه کوبی و ماشین پایه درآوردن661- Pile-drivers and pile-extractors
84302000- برف روب661- Snow-ploughs and snow-blowers
- ماشین آلات کندن معدن زغال سنگ یا کوه و حفر
تونل:
- Coal or rock cutters and tunnelling
machinery:
843031- - قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی (خودرو)- - Self-propelled
84303110- - - دستگاههای حفاری (T.B.M.)261- - - Tunnel boring machines (T.B.M.)
84303120- - - دستگاههای حفاری (Road Header) ردهدر261- - - Road header boring machines
84303130- - - انواع دریل واگن تا شش اینچ1061- - - All kinds of drill wagons of a diameter not execding 6 inches
84303190- - - سایر261- - - Other
84303900- - سایر661- - Other
- سایر ماشین آلات سوراخ کردن زمین یا چاه کندن:- Other boring or sinking machinery:
84304100- - قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی (خودرو)661- - Self-propelled
84304900- - سایر661- - Other
84305000- سایر ماشین آلات، قادر به حرکت بدون نیروی
محرکه خارجی (خودرو)
661- Other machinery, self-propelled
- سایر ماشین آلات، قادر به حرکت با نیروی محرکه
خارجی (غیرخودرو)
- Other machinery, not self-propelled:
84306100- - ماشین آلات کوبیدن و سفت کردن زمین261- - Tamping or compacting machinery
84306900- - سایر661- - Other
8431قطعاتی که منحصراً یا اساساً مشخص می باشند که به ماشین آلات یا دستگاههای مشمول شماره های 8425 لغایت 8430 مربوط می باشند.Parts suitable for use solely or
principally with the machinery of
headings 84.25 to 84.30.
84311000- مربوط به ماشین آلات مشمول شماره 842526- Of machinery of heading 84.25
843120-مربوط به ماشین آلات مشمول شماره 8427:- Of machinery of heading 84.27
84312010- - - اجزاء قطعات ردیف تعرفه شماره 8427 شامل دکل، اکسل فرمان، شاسی و کابین186- - parts of heading No.8427 in cluding
of Steering, axle, chassis and cabin
84312090- - - سایر66- - - Other
- مربوط به ماشین آلات مشمول شماره 8428:- Of machinery of heading 84.28:
843131- - مربوط به آسانسور، بالا کشنده محفظه دار یا پلکان متحرک- - Of lifts, skip hoists or escalators
84313110- - - انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)86- - - All kinds of automatic doors for lifts
84313120- - - انواع کابین و فریم کابین آسانسور126- - - All kinds of cabins and cabin frames for lifts
84313130- - - انواع درب لولائی آسانسور126- - - All kinds of hinged doors for lifts
84313190- - - سایر86- - - Other
84313900- - سایر26- - Other
- مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426، 84 84 و 30 29:- Of machinery of heading 84.26, 84.29
or 84.30:
84314100- - سطل، بیل، چنگک و گیره66- - Buckets, shovels, grabs and grips
84314200- - تیغه های بولدوزر یا انگلدوز66- - Bulldozer or angledozer blades
84314300 قطعات ماشین آلات سوراخ کردن زمین یا چاه کندن 843041 یا 84304926- - Parts for boring or sinking machinery
of subheading 8430.41 or 8430.49
843149- - سایر:- - Other
84314910- - - ناخن، کلنگ(آداپتور) گوشه بیل- - - nail ،adaptor ، shavel corner
84314990- - - سایر- - - other
8432ماشین آلات و دستگاهها و وسایل کشاورزی، باغبانی و
گلکاری یا جنگل داری برای آماده کردن یا کشت و زرع زمین؛ غلتک برای چمن یا زمین ورزش.
Agricultural, horticultural or forestry
machinery for soil preparation or
cultivation; lawn or sports-ground
rollers.
843210- گاو آهن (خیش) (Ploughs)- Ploughs:
84321010- - - گاوآهن (خیش) دارای خاک برگردان86- - - Mold board ploughs
84321020- - - گاو آهن قلمی (خیش) فاقد خاک برگردان46- - - Chisel ploughs
84321090- - - سایر26- - - Other
- کلو خ شکن (HARROW)، دستگاه شیارزن (SCARIFIER)، دستگاه کشت و زرع (CULTIVATOR)، دستگاه ریشه کنی (WEEDERS)، دستگاه کج بیل (HOES)- Harrows, scarifiers, cultivators,
weeders and hoes:
84322100- - کلوخ شکن دیسکی861- - Disc harrows
843229- - سایر:- - Other
84322910- - - خاک ورز مرکب حفاظتی66secured compound - - - turning soul
84322990- - - سایر86- - - other
843230- دستگاه بذر پاش، کاشت و نشاء- Seeders, planters and transplanters
84323010- - - دستگاه کاشت (PLANTER)، نشاء کار (TRANS PLANTER)26- - - Planters and Transplanter
84323090- - - سایر86- - - Other
84324000- کود پخش کن86- Manure spreaders and fertiliser distributors
84328000- سایر ماشین آلات، دستگاهها و وسایل861- Other machinery
84329000- اجزاء و قطعات66- Parts
8433ماشین آلات، دستگاهها و وسایل برای برداشت یا کوبیدن محصولات کشاورزی، همچنین منگنه کاه یا علوفه؛ ماشین چمن زنی و ماشین علف زنی؛
ماشین ها برای پاک کردن، جور کردن یا
درجه بندی کردن تخم مرغ، میوه یا سایر
محصولات کشاورزی، غیر از ماشین آلات و دستگاههای شماره 8437.
Harvesting or threshing machinery,
including straw or fodder balers;
grass or hay mowers; machines for
cleaning, sorting or grading eggs, fruit
or other agricultural produce, other
than machinery of heading 84.37.
- ماشین های چمن زنی برای چمن زار، پارک یا زمین
ورزش
- Mowers for lawns, parks or sportsgrounds:
84331100- - دارای موتور، که آلات برش در یک سطح افقی
می چرخد
106- - Powered, with the cutting device
rotating in a horizontal plane
84331900- - سایر106- - Other
84332000- سایر ماشین های علف زنی، همچنین میله های برش برای سوار کردن روی تراکتور86- Other mowers, including cutter bars
for tractor mounting
84333000- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بریدن و
خشک کردن علف
86- Other haymaking machinery
84334000- منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع آوری و منگنه کردن86- Straw or fodder balers, including pickup
balers
- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای برداشت؛
ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن:
- Other harvesting machinery; threshing
machinery:
843351- - کمباین برداشت – خرمن کوبی:- - Combine harvester-threshers
84335110- - - کمباین (ماشین برداشت) مخصوص گندم:- - - Wheat harvesting combine
84335111- - - با قدرت 140 اسب بخار و بیشتر26- - - Pawer 140 hp and more
84335119- - - با قدرت کمتر از 140 اسب بخار156- - - Pawer less than 140 hp.
84335120- - - کمباین برنج با چرخ شنی (زنجیری ) با عمل برش و جداکردن دانه26- - - Track-laying rice harvesting
combine with cutting and kernel
separating system
84335130- - - کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش46- - - Cotton harvesting machine with vaccum mechanism
84335190- - - سایر86- - - Other
84335200- - سایر ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن86- - Other threshing machinery
843353- - ماشین ها برای برداشت ریشه یا غده- - Root or tuber harvesting machines
84335310- - - کمب این مخصوص برداشت چغندرقند Suger Bee combine harvester26- - - Sugar beet combine harvester
84335320- - - کمباین ویژه برداشت سیب زمینی Potato combine harvester46- - - Potato combine harvester
84335390- - - سایر86- - - Other
843359- - سایر:- - Other
84335910- - - ماشین های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غده ای، ساقه ای و میوه دار Vegetable harvester machine26- - - Vegetable harvester machine
84335920- - - ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر ) خودرو Chopper harvester26- - - Chopper harvester
84335930- - - ماشین برداشت بلال Picker and husker46- - - Corn harvester (picker and husker)
84335940- - - ماشین برداشت بلال دانه ای (ذرت دانه ای) Picker sheller26- - - Corn (seed) harvester (picker sheller)
84335950- - - ماشین برداشت حبوبات Pulse harvester46- - - Pulseharv ester
84335960- - - دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو46- - - Track-laying dates harvester of a self-propelled type
84335970- - - دستگاه برداشت از نوع تکان دهنده و لرزاننده26- - - Harvester of a shaking and vibrating type
84335980 - - - ماشین برداشت نیشکر26- - - suger cane harvester
84335990- - - سایر86- - - Other
84336000 ماشین ها برای پاک کردن، جورکردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ ، میوه یا سایر محصولات کشاورزی86- Machines for cleaning, sorting or
grading eggs, fruit or other agricultural
produce
84339000- اجزاء و قطعات661- Parts
8434ماشین های شیردوش و ماشین آلات و دستگاههای تهیه لبنیاتMilking machines and dairy
machinery.
84341000- ماشین های شیردوش66- Milking machines
84342000- ماشین آلات و دستگاههای تهیه لبنیات66- Dairy machinery
84349000- اجزاء و قطعات261- Parts
8435پرس و دستگاه فشردن و له کردن میوه و ماشین
آلات و دستگاههای همانند برای ساختن شراب،شراب سیب، آب میوه یا نوشابه های همانند.
Presses, crushers and similar
machinery used in the manufacture of
wine, cider, fruit juices or similar
beverages.
843510- ماشین آلات و دستگاهها- Machinery
84351010- - - برای ساختن شراب و شراب سیب326رجوع شود به مندرجات ذیل یادداشت فصل- - - Machinery used in the manufacture of wines
84351090- - - سایر26- - - Other
84359000- اجزاء و قطعات26- Parts
8436سایر ماشین آلات و دستگاههای کشاورزی، باغبانی و گلکاری، جنگل داری، پرورش طیور یا پرورش زنبور عسل، همچنین مجموعه ماشین آلات (Plant) دارای ادوات مکانیکی یا حرارتی براي رویاندن؛ ماشین های جوجه کشی و جوجه پروری برای پرورش پرندگان خانگی.Other agricultural, horticultural,
forestry, poultry-keeping or beekeeping
machinery, including
germination plant fitted with
mechanical or thermal equipment;
poultry incubators and brooders.
84361000- ماشین آلات و دستگاه های تهیه علیق یا نواله برای حیوانات66- Machinery for preparing animal
feeding stuffs
- ماشین آلات و دستگاههای پرورش طیور، جوجه کشی
و جوجه پروری برای پرورش پرندگان خانگی:
-Poultry-keeping machinery; poultry
incubators and brooders:
84362100- - ماشین های جوجه کشی و جوجه پروری برای پرورش
پرندگان خانگی
66- -Poultry incubators and brooders
84362900- - سایر66- -Other
84368000- سایر ماشین آلات و دستگاهها66- Other machinery
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84369100- - برای ماشین آلات و دستگاههای پرورش طیور، یا جوجه کشی و جوجه پروری26- - Of poultry-keeping machinery or
poultry incubators and brooders
84369900- - سایر26- - Other
8437ماشین برای پاک کردن، جورکردن یا درجه بندی
کردن بذور، دانه ها یا سبزیجات غلاف دار
خشک کرده؛ ماشین آلات و دستگاهها برای
آسیاب کردن یا عمل آوردن غلات یا سبزیجات
غلاف دار خشک کرده، غیر از ماشین ها و دستگاهها از نوع مورد مصرف مزارع.
Machines for cleaning, sorting or
grading seed, grain or dried
leguminous vegetables; machinery
used in the milling industry or for the
working of cereals or dried
leguminous vegetables, other than
farm-type machinery.
84371000- ماشین برای پاک کردن، جورکردن یا درجه بندی کردن دانه ها، غلات یا سبزیجات غلافدار خشک کرده66- Machines for cleaning, sorting or
grading seed, grain or dried leguminous
vegetables
84378000- سایر ماشین آلات و دستگاهها66- Other machinery
84379000- اجزاء و قطعات6- Parts
8438ماشین آلات و دستگاههایی که در جای دیگر این فصل
گفته نشده و مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد،
برای تهیه یا تولید صنعتی غذاها یا نوشابه ها، غیر از ماشین آلات و دستگاهها برای استخراج یا تهیه چربیها یا
روغنهای نباتی ثابت یا حیوانی.
Machinery, not specified or included
elsewhere in this Chapter, for the
industrial preparation or manufacture
of food or drink, other than
machinery for the extraction or
preparation of animal or fixed
vegetable fats or oils.
84381000- ماشین آلات و دستگاه های نانوایی، نان شیرینی پزی، بیسکویت سازی یا برای تولید ماکارونی، اسپاگتی یا
محصولات همانند
66- Bakery machinery and machinery for
the manufacture of macaroni, spaghetti
or similar products
84382000- ماشین آلات و دستگاهها برای قنادی یا برای تولید کاکائو یا شکلات66- Machinery for the manufacture of
confectionery, cocoa or chocolate
84383000- ماشین آلات و دستگاههای قندسازی66- Machinery for sugar manufacture
84384000- ماشین آلات و دستگاههای آبجوسازی66- Brewery machinery
84385000- ماشین آلات و دستگاهها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی66- Machinery for the preparation of meat
or poultry
84386000- ماشین آلات و دستگاهها برای آماده کردن میوه ها، میوه های سخت پوست یا سبزیجات26- Machinery for the preparation of fruits,
nuts or vegetables
84388000- سایر ماشین آلات و دستگاهها66- Other machinery
84389000- اجزاء و قطعات26- Parts
8439ماشین آلات و دستگاهها برای ساختن خمیر از مواد سلولزی الیافی یا برای ساختن یا تکمیل کردن کاغذ
یا مقوا.
Machinery for making pulp of fibrous
cellulosic material or for making or
finishing paper or paperboard.
84391000- ماشین آلات و دستگاهها برای ساختن خمیر از مواد سلولزی الیافی26- Machinery for making pulp of fibrous
cellulosic material
84392000- ماشین آلات و دستگاهها برای ساختن کاغذ یا مقوا26- Machinery for making paper or paperboard
84393000- ماشین آلات و دستگاهها برای تکمیل کردن کاغذ یا مقوا26- Machinery for finishing paper or paperboard
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84399100- - ماشین آلات و دستگاهها برای ساختن خمیر از مواد سلولزی الیافی26- - Of machinery for making pulp of
fibrous cellulosic material
84399900- - سایر26- - Other
8440ماشین آلات و دستگاههای صحافی، همچنین
ماشینهای دوخت اوراق.
Book-binding machinery, including
book-sewing machines.
84401000- ماشین آلات و دستگاهها26- Machinery
84409000- اجزاء و قطعات26- Parts
8441سایر ماشین آلات و دستگاهها برای ساختن (Making up) خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا، همچنین ماشین های برش از هر نوع.Other machinery for making up paper
pulp, paper or paperboard, including
cutting machines of all kinds.
84411000- ماشین های برش26Cutting machines
84412000- ماشین ها برای ساختن کیسه کوچک، کیسه بزرگ (Sack) یا پاکت (Envelope)26- Machines for making bags, sacks or
envelopes
84413000- ماشین ها برای ساختن کارتن، جعبه، قوطی، لوله، بشکه (Drum) یا ظروف همانند، غیر از ساختن به طریق قالب گیری26- Machines for making cartons, boxes,
cases, tubes, drums or similar containers,
other than by moulding
84414000- ماشین ها برای قالب ریزی اشیاء از خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا26- Machines for moulding articles in
paper pulp, paper or paperboard
84418000- سایر ماشین آلات و دستگاهها26- Other machinery
84419000- اجزاء و قطعات26- Parts
8442ماشین آلات، دستگاهها و تجهیزات (به غیر از ماشین ابزارهای ردیف 8456 تا 8465) برای تهیه یا ساخت صفحات (Plates)، سیلندرها یا سایر اجزای چاپی؛ صفحات، سیلندرها و سایر اجزاي چاپی؛
صفحات، سیلندرها و سنگ های چاپ سنگی (Lithographic)، تهیه شده جهت مقاصد چاپی (برای مثال، مسطح (Planed)، نقطه چین (Grained) یا صیقلی شده (Polished)).
Machinery, apparatus and equipment
(other than the machine-tools of
headings 84.56 to 84.65), for preparing
or making plates, cylinders or other
printing components; plates, cylinders
and other printing components;
plates, cylinders, lithographic stones,
prepared for printing purposes (for
example, planed, grained or polished).
84423000- ماشین آلات، دستگاهها و تجهیزات26-Machinery, apparatus and equipment
84424000- اجزاء و قطعات ماشین آلات، دستگاهها یا تجهیزات پیش گفته26-Parts of the foregoing machinery,
apparatus or equipment
844250- صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی؛ صفحات، سیلندرها و سنگ های چاپ سنگی، تهیه شده برای مقاصد چاپی (برای مثال، مسطح، نقطه چین یا صیقلی شده)-Plates, cylinders and other printing
components; plates, cylinders and
lithographic stones, prepared for printing
purposes (for example, planed, grained
or polished)
84425010- - - استوانه های فلزی (سیلندر) دارای سطوح نق شدار شده به صورت برجسته یا گود تهیه شده برای صنعت چاپ66- - - Rotogravure steel engraved
cylinders for printing industry
84425090- - - سایر26- - - Other
8443ماشین آلات چاپی مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف 8442؛ سایر چاپگرها، ماشین های کپی و ماشین های فکس، چه توأمان شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطه.Printing machinery used for printing
by means of plates, cylinders and
other printing components of heading
84.42; other printers, copying
machines and facsimile machines,
whether or not combined, parts and
accessories thereof.
- ماشین آلات چاپی مورد استفاده در چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپی مشمول ردیف 8442- Printing machinery used for printing
by means of plates, cylinders and other
printing components of heading 84.42:
84431100- - ماشین آلات چاپ افست، با تغذیه قرقره ای (Reel-fed)26- Offset printing machinery, reel-fed
84431200- - ماشین آلات چاپ افست، با تغذیه صفحه ای (Sheet-fed)، نوع دفتری (office) ( با استفاده از صفحات (کاغذ) با یک طرف نه بیش از 22 سانتیمتر و طرف دیگر نه بیش از 36 سانتیمتر درحالت تا نشده)26- - Offset printing machinery, sheet-fed,
office type (using sheets with one side
not exceeding 22 cm and the other side
not exceeding 36 cm in the unfolded
state)
84431300- - سایر ماشین آلات چاپ افست26- - Other offset printing machinery
84431400- - ماشین آلات چاپ برجسته (Letterpress)، یا تغذیه قرقره ای، به استثنای چاپ فلکسوگرافیک (Flexographic)26- - Letterpress printing machinery, reel
fed, excluding flexographic printing
84431500- - ماشین آلات چاپ برجسته، به غیر از تغذیه قرقره ای، به استثنای چاپ فلکسوگرافیک26- Letterpress printing machinery, other
than reel fed, excluding flexographic
printing
84431600- - ماشین آلات چاپ فلکسوگرافیک66- - Flexographic printing machinery
84431700- - ماشین آلات چاپ گراور (Gravure)26- - Gravure printing machinery
844319- - سایر:- - Other:
84431990- - - سایر- - - Other
- سایر چاپگرها، ماشین های کپی و ماشین های فکس،خواه توأمان شده یا نشده:- Other printers, copying machines and
facsimile machines, whether or not
combined:
84433100- - ماشین هایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ کردن، کپی گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یا شبکه (Network) باشند26- - Machines which perform two or more
of the functions of printing, copying or
facsimile transmission, capable of
connecting to an automatic data
processing machine or to a network
844332- - سایر، قابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یا شبکه :- - Other, capable of connecting to an
automatic data processing machine or to
a network:
84433210- - - چاپگر خطی سوزنی 132 ستونی به بالا به کاغذ پیوست با سرعت بالای 600 CPS126- - - Dot Matrix printer linear 132-
colimns with more than 600PCS
84433220- - - چاپگر بریل یک رو ویژه نابینایان156- - - Special blind Braille Printer
84433290- - - سایر26- - - Other
84433900- - سایر:66- - Other
- قطعات و ملحقات:- - Parts and accessories:
84439100- - قطعات و ملحقات ماشین آلات چاپ مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپ مشمول ردیف 8442 :- - Parts and accessories of printing
machinery used for printing by means of
plates, cylinders and other printing
components of heading 84.42 :
844399- - - سایر- - - other
84439910- - - - کارتریج لیزی چاپگر86- - -The corteridge of laiser printer
84439990- - - - سایر26- - - - other
84440000ماشین های اکسترودینگ (Extruding)، کشش (Drawing)، تکسچرینگ (Texturing) یا برش مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی.26Machines for extruding, drawing,
texturing or cutting man-made textile
materials.
8445ماشین های تهیه الیاف نسجی؛ ماشین های ریسندگی، دولاکنی یا نخ تابی و سایر ماشین آلات و دستگاهها
برای تولید نخ های نسجی؛ ماشین های قرقره پیچی یا نخ پیچی (از جمله ماسوره پیچی) یا باز کردن مواد نسجی و ماشین های تهیه نخهای نسجی جهت کاربرد در ماشین های 8446 یا 8447.
Machines for preparing textile fibres;
spinning, doubling or twisting
machines and other machinery for
producing textile yarns; textile reeling
or winding (including weft-winding)
machines and machines for preparing
textile yarns for use on the machines
of heading 84.46 or 84.47.
- ماشین های تهیه الیاف نسجی:- Machines for preparing textile fibres:
84451100- - ماشین های حلاجی26- - Carding machines
84451200- - ماشین های شانه زنی26
84451300- - ماشین های کشش یا فتیله کنی الیاف26- - Drawing or roving machines
84451900- - سایر26- - Other
84452000- ماشین های ریسندگی مواد نسجی26- Textile spinning machines
84453000- ماشین دولا کردن یا تابیدن نخ نسجی26- Textile doubling or twisting machines
84454000- ماشین های نخ پیچی (از جمله ماسوره پیچی )، قرقره پیچی یا بازکردن مواد نسجی26- Textile winding (including weftwinding)
or reeling machines
84459000- سایر26- Other
8446ماشین های بافندگی تار و پودبافWeaving machines (looms).
84461000- برای بافتن پارچه به عرض حداکثر 30 سانتیمتر66- For weaving fabrics of a width not exceeding 30 cm
- برای بافتن پارچه به عرض بیشتر از 30 سانتیمتر، از
نوع ماکودار:
- For weaving fabrics of a width
exceeding 30 cm, shuttle type:
84462100- - دارای موتور66- - Power looms
84462900- - سایر66- - Other
84463000- برای بافتن پارچه به عرض بیشتر از 30 سانتیمتر، از نوع بدون ماکو:26- For weaving fabrics of a width
exceeding 30 cm, shuttleless type
8447ماشین های کشباف، ماشین های دوختنی بافتنی (Stitch-bonding)، ماشین های تهیه نخ گیپه، تور (Tulle)، دانتل (Lace)، پارچه های گلدوزی و قلابدوزی، علاقه بندی (Trimmings)، قیطان (Braid) یا تور با چشمه های گره زده و ماشین های منگوله بافی (Tufting).Knitting machines, stitch-bonding
machines and machines for making
gimped yarn, tulle, lace, embroidery,
trimmings, braid or net and machines
for tufting.
- ماشین های کشباف گردباف:- Circular knitting machines:
84471100- - با استوانه ای به قطر حداکثر 165 میلیمتر26- - With cylinder diameter not exceeding 165 mm
84471200- - با استوانه ای به قطر بیشتر از 165 میلیمتر26- -With cylinder diameter exceeding 165 mm
84472000- ماشین کشباف تخت باف؛ ماشین های دوختنی – بافتنی (Stitch-bonding)26- Flat knitting machines; stitch-bonding
machines
84479000- سایر26- Other
8448ماشین آلات و دستگاههای کمکی برای ماشین های شماره 8444، 8445 ، 8446، یا 8447 (مثلاً، دابی، ژاکارد، ترمز خودکار، مکانیزم تعویض
ماکو)؛ اجزاء وقطعات و ملزوماتی که منحصرا یا اساساً با ماشین های این شماره یا شماره های 8444، 8445، 8446 یا 8447 به کار برده شوند (مثلاً، میله (Spindle) و پرده میله (Spindle flyer)، نوار خاردار ماشین کاردینگ (Card clothing)، شانه
Auxiliary machinery for use with
machines of heading 84.44, 84.45,
84.46 or 84.47 (for example, dobbies,
Jacquards, automatic stop motions,
shuttle changing mechanisms); parts
and accessories suitable for use solely
or principally with the machines of
this heading or of heading 84.44,
84.45, 84.46 or 84.47 (for example,
spindles and spindle flyers, card
clothing, combs, extruding nipples,
shuttles, healds and heald-frames,
hosiery needles).
- ماشین آلات و دستگاههای کمکی برای ماشین های شماره های 8444، 8445، 8446 یا 8447 :- Auxiliary machinery for machines of
heading 84.44, 84.45, 84.46 or 84.47:
844811- - دابی، ژاکارد؛ ماشین های کوچک کننده کارت (Card reducing)، کپی برداری کارت، پانچ کننده کارت، یا بسته بندی کارت بعد از پانچ کردن- - Dobbies and Jacquards; card
reducing, copying, punching or -
assembling machines for use therewith
84481110- - - دابی، ژاکارد66- - - Dobbies for jacquards
84481190- - - سایر26- - - Other
84481900- - سایر26- - Other
84482000- اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره 8444 یا ماشین آلات و دستگاههای کمکی آنها26- Parts and accessories of machines of
heading 84.44 or of their auxiliary
machinery
- اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های مشمول شماره 8445 یا ماشین آلات و دستگاههای کمکی آنها- Parts and accessories of machines of
heading 84.45 or of their auxiliary
machinery:
84483100- - نوار خاردار ماشین کاردینگ26- - Card clothing
84483200- - برای ماشین های تهیه الیاف نسجی غیر از نوار خاردار ماشین کاردینگ26- - Of machines for preparing textile
fibres, other than card clothing
84483300- - میله (Spindle)، پره میله (Spindle flyer)، رینگ ریسندگی و شیطانک رینگ26- - Spindles, spindle flyers, spinning
rings and ring travellers
84483900- - سایر26- - Other
اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های بافندگی تار و پودباف (Looms)، یا اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین ها یا دستگاههای کمکی آنها:- Parts and accessories of weaving
machines (looms) or of their auxiliary
machinery:
84484200- - شانه ماشین تار و پودباف، میلمیلک و چارچوب
میلمیلک
26- - Reeds for looms, healds and healdframes
84484900- - سایر26- - Other
- اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین ها و دستگاههای مشمول شماره 8447 یا اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین ها یا دستگاههای کمکی آنها:- Parts and accessories of machines of
heading 84.47 or of their auxiliary
machinery:
84485100- - پلاتین (Platines) سوزن و سایر اشیایی که در تشکیل چشمه های پارچه به کار می روند26- - Sinkers, needles and other articles
used in forming stitches
84485900- - سایر26- - Other
84490000ماشین آلات و دستگاههای ساختن یا تکمیل کردن نمد یا نبافته ها به صورت توپ یا به شکل معین، همچنین
ماشین آلات و دستگاههاي ساختن کلاه نمدی؛ قالب های کلاه سازی.
26Machinery for the manufacture or
finishing of felt or nonwovens in the
piece or in shapes, including machinery
for making felt hats; blocks for making
hats.
8450ماشین های رختشویی خانگی یا غیرخانگی، حتی با تجهیزات خشک کردن.مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر دستگاه ماشین اتوماتیک ظرفیت حداکثر 10 کیلوگرم به میزان 70000 ریال و هر دستگاه ماشین لباسشویی دو قلو نیمه اتوماتیک 5 کیلویی و بالاتر خانگی به میزان 300000 ریال و یا 40 درصد (هرکدام که بیشتر باشد)تعیین گردد.Household or laundry-type washing
machines, including machines which
both wash and dry.
ماشین های با ظرفیت حداکثر 10 کیلوگرم شستنی
خشک:
- Machines, each of a dry linen capacity
not exceeding 10 kg:
84501100- - ماشین های تمام اتوماتیک4063- - Fully-automatic machines
84501200- - سایر ماشین ها، مجهز شده با خشک کن گریز از مرکز4063- Other machines, with built-in centrifugal drier
845019- - سایر- - Other
84501910- - - ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک دوقلو فاقد المنت جهت خشک کردن4063- - - Twin semi-automatic washing
machine without heating element for
drying
84501990- - - سایر3263- - - Other
84502000- ماشین های با ظرفیت بیش از 10 کیلوگرم شستنی خشک1063- Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10 kg
845090- اجزاء و قطعات- Parts
84509010- - - دیگ و منبع مخصوص ماشین های لباسشوئی اتوماتیک126- - - Special drums and tanks used on
automatic washing machines
84509090- - - سایر86- - - Other
8451ماشین آلات و دستگاهها (غیر از ماشین های شماره 8450) برای شستن، پاک کردن، چلاندن، خشک کردن، اتوکردن، پرس کردن (همچنین پرس های داغ )، سفید
کردن، رنگ کردن، آهارزدن، پرداخت کردن، اندودن , یا آغشتن نخ های نسجی، پارچه ها یا اشیاء نسجی آماده و
مهیا و ماشین ها برای روکش دادن به منسوجات یا سایر
تکیه گاههایی که برای تهیه کف پوش به کار می روند از قبیل لینولئوم؛ ماشین های پیچیدن (Reeling)، بازکردن (Unreeling)، تاکردن، برش دادن، یا کنگره دارکردن (Pinking) منسوجات.
Machinery (other than machines of
heading 84.50) for washing, cleaning
wringing, drying, ironing, pressing
(including fusing presses), bleaching,
dyeing, dressing, finishing, coating or
impregnating textile yarns, fabrics or
made up textile articles and machines
for applying the paste to the base
fabric or other support used in the
manufacture of floor coverings such
as linoleum; machines for reeling,
unreeling, folding, cutting or pinking
textile fabrics.
84511000- ماشین های خشک شویی26- Dry-cleaning machines
- ماشین های خشک کردن:- Drying machines:
84512100- - باظرفیت حداکثر 10 کیلوگرم شستنی خشک26- - Each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
84512900- - سایر26- - Other
84513000- ماشین ها و پرس های اتوکردن (ازجمله پرس های داغ برای ثابت نگهداشتن (Fusing Presses)261- Ironing machines and presses
(including fusing presses)
84514000- ماشین های شستن، سفیدکردن یا رنگ کردن26- Washing, bleaching or dyeing machines
84515000- ماشین های پیچیدن، بازکردن، تاکردن، برش دادن یا کنگره دار کردن منسوجات26- Machines for reeling, unreeling,
folding, cutting or pinking textile fabrics
84518000- سایر ماشین های آلات و دستگاهها26- Other machinery
84519000- اجزاء و قطعات26- Parts
8452چرخ دوزندگی، غیر از ماشین های دوخت اوراق مشمول شماره 8440، مبل، پایه و سرپوش که بویژه برای چرخ دوزندگی طراحی شده، سوزن چرخ دوزندگی.Sewing machines, other than booksewing
machines of heading 84.40;
furniture, bases and covers specially
designed for sewing machines; sewing
machine needles.
84521000- چرخ دوزندگی از نوع خانگی406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر دستگاه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر دستگاه چرخ خیاطی و گلدوزی از نوع اتوماتیک برق به میزان 400000 ریال و یا 40 درصد (هرکدام بیشتر باشد) تعیین می گردد3- Sewing machines of the household type
-سایر چرخ های دوزندگی:- other sewing machines:
84522100- - دستگاههای اتوماتیک46- - Automatic units
84522900- - سایر261- - Other
84253000- سوزن چرخ دوزندگی26- Sewing machine needles
842540- مبل، پایه و سرپوش برای چرخهای دوزندگی و اجزاء و قطعات آنها- Furniture, bases and covers for sewing
machines and parts thereof
84254010- - - مبل، پایه و سرپوش266- - - Sewing chairs, bases and covers for sewing machines
84254090- - - اجزاء و قطعات86- - - Parts
84529000- - مبلمان، پاهه و سرپوش برای چرخ هایئدوزندگی و اجزاء و قطعات آنها با سایر اجزاء و قطعات چرخ های دوزندگی863- - furniture، bases and covers for sewing
machines and parts thereof other parts of swing machines
8453ماشین آلات و دستگاههای آماده کردن، دباغی
کردن یا عمل آوردن پوست یا چرم برای ساختن یا تعمیر کردن کفش یا سایر مصنوعات از پوست یا از چرم، غیر از چرخهای دوزندگی.
Machinery for preparing, tanning or
working hides, skins or leather or for
making or repairing footwear or other
articles of hides, skins or leather,
other than sewing machines.
84531000- ماشین آلات و دستگاههای آماده کردن، دباغی کردن
یا عمل آوردن پوست یا چرم
66- Machinery for preparing, tanning or
working hides, skins or leather
84532000- ماشین آلات و دستگاههای ساختن یا تعمیرکردن کفش26- Machinery for making or repairing
footwear
84538000- سایر ماشین آلات و دستگاهها26- Other machinery
84539000- اجزاء و قطعات26- Parts
8454کنورتیسور (Converters)، ملاقه فلزریزی (Ladle)، قالب شمش ریزی (Ingot mould) و ماشین های ریخته گری (قالب ریزی)، از نوعی که در
متالورژی، یا ریخته گری فلزات به کار می روند.
Converters, ladles, ingot moulds and
casting machines, of a kind used in
metallurgy or in metal foundries.
84541000- کنورتیسور26- Converters
84542000- قالب شمش ریزی و ملاقه فلزریزی26- Ingot moulds and ladles
84543000- ماشین های ریخته گری (قالب ریزی)26- Casting machines
84549000- اجزاء و قطعات26- Parts
8455ماشین های نورد فلزاتMetal-rolling mills and rolls therefor.
(Metal-Rolling mills) و غلتک های آنها.
845510- ماشین های نورد برای ساختن لوله- Tube mills
84551010- - - ماشینهای نورد برای ساخت لوله به قطر تا سه (3) اینچ66- - - Tube mills for manufacturing tubes
of a diameter not exceeding 3 inches
84551090- - - سایر26- - - Other
- سایر ماشین های نورد:- Other rolling mills:
84552100- - ماشین های نورد گرم و ماشین های نورد گرم و
سرد توأم شده
26- - Hot or combination hot and cold
84552200- - ماشین های نورد سرد26- - Cold
84553000- غلتیک های ماشین های نورد66- Rolls for rolling mills
84559000- اجزاء و قطعات26- Other parts
8456ماشین ابزارها برای کارکردن روی هر نوع مواد از طریق برداشتن آنها که با اشعه لیزر یا سایر اشعه نوری یا فوتونی، اولتراسونیک (ماوراء صوت )، تخلیه
الکتریکی، الکتروشیمیایی، اشعه الکترونی، اشعه یونی
یا با فرآیندهای قوس پلاسمایی عمل می کنند.
Machine-tools for working any
material by removal of material, by
laser or other light or photon beam,
ultrasonic, electro-discharge, electrochemical,
electron beam, ionic-beam
or plasma arc processes.
84561000- که با اشعه لیزر یا سایر اشعه نوری یا فوتونی عمل می کنند26- Operated by laser or other light or
photon beam processes
84562000- که با فرآیندهای اولتراسونیک (ماوراء صوت) عمل می کند26- Operated by ultrasonic processes
84563000- که با فرآیندهای تخلیه الکتریکی عمل می کنند66- Operated by electro-discharge processes
84569000- سایر:26- Other:
8457دستگاه متمرکزماشین کاری (Machining Centres)، ماشین های ساخت تک واحدی (یک مرحله ای) (Single Station) و ماشین های انتقالی چند مرحله ای برای کارکردن روی فلزات.Machining centres, unit construction
machines (single station) and multistation
transfer machines, for working
metal.
84571000- دستگاه متمرکز ماشین کاری (Machining centers)66- Machining centres
84572000- ماشین های ساخت تک واحدی (یک مرحله ای)66- Unit construction machines (single station)
84573000- ماشین های انتقالی چند مرحله ای26- Multi-station transfer machines
8458ماشین های تراش از جمله دستگاههای متمرکز تراش کاری دورانی (Turning centers) برای برداشتن فلز.Lathes (including turning centres) for
removing metal.
- ماشین های تراش افقی:- Horizontal lathes:
84581100- - با کنترل شماره ای86- - Numerically controlled
84581900- - سایر86- - Other
- سایر ماشین های تراش- Other lathes:
84589100- - با کنترل شماره ای86- - Numerically controlled
84589900- - سایر86- - Other
8459ماشین ابزارها ( از جمله ماشین ابزارهای دارای سر سرسره ای)برای سوراخ کردن، صیقل کردن جدار داخلی (Boring)، فرز کردن (Milling)، حدیده کردن یا قلاویزکردن فلزات با برداشتن فلز، غیر
از ماشینهای تراش (از جمله دستگاههای متمرکز تراش کاری دورانی) مشمول شماره 8458.
Machine-tools (including way-type
unit head machines) for drilling,
boring, milling, threading or tapping
by removing metal, other than lathes
(including turning centres) of heading
84.58.
84591000- ماشین ابزارهای دارای سر سرسره ای261- Way-type unit head machines
- سایر ماشین های سوراخ کردن:- Other drilling machines:
84592100- - با کنترل شماره ای261- - Numerically controlled
84592900- - سایر261- - Other
- سایر ماشین های صیقل کردن – فرز کردن جدار داخلی (Boring-milling):- Other boring-milling machines:
84593100- - با کنترل شماره ای261- - Numerically controlled
84593900- - سایر261- - Other
84594000- سایر ماشین های صیقل کردن جدار داخلی261- Other boring machines
- ماشین های فرزکردن، از نوع زانویی (Knee-type):- Milling machines, knee-type:
84595100- - با کنترل شماره ای861- - Numerically controlled
84595900- - سایر661- - Other
- سایر ماشینهای فرزکردن:- Other milling machines:
84596100- - با کنترل شماره ای861- - Numerically controlled
84596900- - سایر861- - Other
84597000- سایر ماشین های حدیده کردن یا قلاویز کردن661- Other threading or tapping machines

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرملاحظات Remarkکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
8460ماشین ابزار برای گرفتن زواید، تیزکردن، سنگ زنی، هموار کردن، صاف کردن، صیقل کردن یا به نحو دیگر پرداخت کردن فلز، یا سرمت ها به وسیله سنگهای سنباده، ساینده ها یا محصولات صیقل کننده،
غیر از ماشین های تراش دادن چرخ دنده، سنگ زنی چرخ دنده یا پرداخت کردن چرخ دنده مشمول شماره 8461.
Machine-tools for deburring,
sharpening, grinding, honing, lapping,
polishing or otherwise finishing metal
or cermets by means of grinding
stones, abrasives or polishing
products, other than gear cutting,
gear grinding or gear finishing
machines of heading 84.61.
- ماشین های سنگ زنی سطوح تخت که وضعیت استقرار در هر یک از محورها می تواند با دقت حداقل 0/01
میلیمتر تنظیم شود:
- Flat-surface grinding machines, in
which the positioning in any one axis
can be set up to an accuracy of at least
0.01 mm:
84601100- - با کنترل شماره ای26- - Numerically controlled
84601900- - سایر26- - Other
- سایر ماشین های سنگ زنی که وضعیت استقرار در هر یک از محورها می تواند با دقت حداقل 0/01 میلیمتر تنظیم شود:- Other grinding machines, in which the
positioning in any one axis can be set up
to an accuracy of at least 0.01 mm:
84602100- - با کنترل شماره ای26- - Numerically controlled
84602900- - سایر26- - Other
- ماشین های تیزکردن (ابزار سنگ زنی برشی):- Sharpening (tool or cutter grinding)machines:
84603100- - با کنترل شماره ای26- - Numerically controlled
846039- - سایر- - Other
84603910- - - ماشین سنگ سنباده (ابزار تیزکن)106- - - Grinding machines (tool sharpeners)
84603990- - - سایر26- - - Other
84604000- ماشین های هموار کردن یا صاف کردن26-Honing or lapping machines
846090- سایر- Other
84609010- - - سنگ سنباده رومیزی106- - - Table grinding machine
84609090- - - سایر26- - - Other
8461ماشین ابزار رنده کردن، شکل دادن، شکافدار کردن، برقوزدن (Broaching)، تراش دادن چرخ دنده، سنگ زنی چرخ دنده یا پرداخت کردن چرخ دنده،
اره کردن، قطع کردن و سایر ماشین ابزارهایی که کار آنها برداشتن فلز یا سرمت ها است، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های دیگر نباشد.
Machine-tools for planing, shaping,
slotting, broaching, gear cutting, gear
grinding or gear finishing, sawing,
cutting-off and other machine-tools
working by removing metal or
cermets, not elsewhere specified or
included.
84612000- ماشین های شکل دادن یا شکافدارکردن26- Shaping or slotting machines
84613000- ماشین های برقوزدن26- Broaching machines
84614000- ماشین های تراش دادن چرخ دنده، سنگ زنی چرخ دنده یا پرداخت کردن چرخ دنده26- Gear cutting, gear grinding or gear
finishing machines
84615000- ماشین های اره کردن یا قطع کردن66- Sawing or cutting-off machines
84619000- سایر66- Other
8462ماشین ابزار (از جمله پرس) برای کارکردن روی فلز با آهنگری، چکش کاری یا منگنه کاری قالبی؛ ماشین ابزار
(از جمله پرس) برای کارکردن روی فلز با خم کردن، تا کردن، راست کردن، تخت کردن، قیچی کردن، پانچ کردن (Punching) یا فاق و زبانه درآوردن؛ پرس برای کارکردن روی فلزات یا کربورهای فلزی، غیر از
آنهایی که در بالا مذکورند.
Machine-tools (including presses) for
working metal by forging, hammering
or die-stamping; machine-tools
(including presses) for working metal
by bending, folding, straightening,
flattening, shearing, punching or
notching; presses for working metal
or metal carbides, not specified above.
84621000- ماشین های آهنگری یا منگنه کاری قالبی ( از جمله پرس ها): و چکش ها66- Forging or die-stamping machines
(including presses) and hammers
84622100- - با کنترل شماره ای66- - Numerically controlled
84622900- - سایر66- - Other
- ماشین های قیچی کردن (از جمله پرس ها )، غیر از ماشین هایی که تواماً عمل پانچ و قیچی کردن را انجام
می دهند:
- Shearing machines (including presses),
other than combined punching and
shearing machines:
84623100- - با کنترل شماره ای66- - Numerically controlled
84623900- - سایر66- - Other
- ماشین های پانچ کردن یا فاق و زبانه دار کردن
(ازجمله پرس ها)، همچنین ماشین هایی که توأماً عمل
پانچ و قیچی کردن را انجام می دهند:
- Punching or notching machines
(including presses), including combined
punching and shearing machines:
84624100- - با کنترل شماره ای22-- Numerically controlled
84624900- - سایر22- - Other
- سایر:- Other:
84629100- - پرس های هیدرولیک66- - Hydraulic presses
84629900- - سایر66- - Other
8463سایر ماشین ابزارها برای کارکردن روي فلز، یا
سرمت ها، بدون برداشتن قسمتی از ماده.
Other machine-tools for working
metal or cermets, without removing
material.
84631000- دستگاههای کشش میله، لوله، پروفیل، مفتول یا همانند66- Draw-benches for bars, tubes, profiles, wire or the like
84632000- ماشین های حدیده کردن به وسیله نورد26- Thread rolling machines
84633000- ماشین های کارکردن روی مفتول26- Machines for working wire
84639000- سایر22- Other
8464ماشین ابزار برای کارکردن روی سنگ، محصولات سرامیک، بتون، پنبه نسوز سیمان، (Asbestos- Cement) یا مواد معدنی همانند یا برای کارکردن روی شیشه به حالت سرد.Machine-tools for working stone,
ceramics, concrete, asbestos-cement or
like mineral materials or for cold
working glass.
84641000- ماشین های اره کردن66- Sawing machines
84642000- ماشین های سنگ زنی یا صیقل کردن66- Grinding or polishing machines
84649000- سایر66- Other
8465ماشین ابزار (از جمله ماشین برای کوبیدن
میخ،کوبیدن میخ دوپا، چسباندن یا به نحو دیگری جفت و جورکردن) برای کارکردن روی چوب،
چوب پنبه ، استخوان، کائوچوی سفت، مواد پلاستیکی
سخت یا مواد همانند
Machine-tools (including machines for
nailing, stapling, glueing or otherwise
assembling) for working wood, cork,
bone, hard rubber, hard plastics or
similar hard materials.
84651000- ماشین هایی که انواع مختلف عملیات ماشین کاری را بدون تعویض ابزارها در بین این عملیات انجام می دهند22- Machines which can carry out
different types of machining operations
without tool change between such
operations
- سایر:- Other:
84659100- - ماشین های اره کردن26- - Sawing machines
84659200- - ماشین های رنده کردن، فرز کردن یا قال بسازی (با برش)26- - Planing, milling or moulding (by
cutting) machines
84659300- - ماشین های سنگ زدن، سنباده زدن یا صیقل کردن26- - Grinding, sanding or polishing machines
84659400- - ماشینهای خم کردن یا جفت و جورکردن26- - Bending or assembling machines
84659500- - ماشین های سوراخ کردن یا اسکنه کردن26- - Drilling or morticing machines
84659600- - ماشین شکاف دادن، بریدن به صورت تخته های
نازک یا ورقه ورقه کردن
26- - Splitting, slicing or paring machines
84659900- - سایر26- - Other
8466اجزاء و قطعات و متفرعاتی که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با ماشین های شماره های 8456 لغایت 8465 به کار می روند، همچنین قطعه کارگیر یا ابزارگیر، حدیده گیر خودکار، ادوات تقسیم، و سایر
متعلقات مخصوص برای ماشین ابزارها؛ ابزارگیر
برای هر نوع ابزار برای کارکردن در دست.
Parts and accessories suitable for use
solely or principally with the machines
of headings 84.56 to 84.65, including
work or tool holders, self-opening
dieheads, dividing heads and other
special attachments for machine-tools;
tool holders for any type of tool for
working in the hand.
84661000- ابزارگیر و حدیده گیر خودکار26- Tool holders and self-opening dieheads
84662000- قطعه کارگیر26- Work holders
84663000- ادوات تقسیم و سایر متعلقات مخصوص برای ماشین ابزارها26- Dividing heads and other special
attachments for machine-tools
- سایر:- Other:
84669100- - برای ماشین های مشمول شماره 846426- - For machines of heading 84.64
84669200- - براي ماشین های مشمول شماره 846526- - For machines of heading 84.65
84669300- - برای ماشین های مشمول شماره 8456 لغایت 846126- - For machines of headings 84.56 to
84.61
84669400- - براي ماشین های مشمول شماره 8462 یا 846326- - For machines of heading 84.62 or
84.63
8467ابزارها برای کارکردن در دست، پنوماتیک،
هیدرولیک یا توأم شده با موتوربرقی یا غیربرقی.
Tools for working in the hand,
pneumatic, hydraulic or with selfcontained
electric or non-electric
motor.
- پنوماتیک:- Pneumatic:
84671100- - نوع دوار (از جمله دوار ضرب های توأم شده)26- - Rotary type (including combined rotary-percussion)
84671900- - سایر26- - Other
- توام شده با موتور الکتریکی:- With self-contained electric motor:
84672100- - مته از هر نوع26- - Drills of all kinds
84672200- - اره ها26- - Saws
846729- - سایر- - Other
84672910- - - موتور آویز برای استفاده های دندانسازی و
دندانپزشکی
86- - - Hanging motor for use in dentistry
84672920- - - دستگاه سنگ زنی دستی مجهز به موتور برقی86
84672990- - - سایر26- - - Other
- سایر ابزارها:- Other tools:
84678100- - اره زنجیری26- - Chain saws
84678900- - سایر26- - Other
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84679100- - برای اره زنجیری26- - Of chain saws
84679200- - برای ابزارهای پنوماتیک26- - Of pneumatic tools
84679900- - سایر26- - Other
8468ماشین آلات و دستگاههای لحیم کاری (Soldering)، زردجوشکاری (Brazing)، یا جوشکاری (Welding)، حتی قادر به بریدن، غیر از آنهایی که مشمول شماره 8515 می شوند؛ ماشین ها و دستگاههای گازی برای آب دادن سطحی.Machinery and apparatus for
soldering, brazing or welding,
whether or not capable of cutting,
other than those of heading 85.15;
gas-operated surface tempering
machines and appliances.
84681000- بوری هایی که با دست نگهداری می شوند26- Hand-held blow pipes
84682000- سایر ماشین آلات و دستگاههای گازی26- Other gas-operated machinery and apparatus
84688000- سایر ماشین آلات و دستگاهها26- Other machinery and apparatus
84689000- اجزاء و قطعات26- Parts
84690000ماشین های تحریر غیر از چاپگرهای مشمول ردیف 8443؛ ماشین های واژه پردازی (Word-Processing).66Typewriters other than printers of
heading 84.43; word-processing
machines.
8470ماشین محاسب و ماشین جیبی ضبط، پخش (Reproducing) و نمایش دادن داده ها که دارای اعمال محاسبه ای می باشند، ماشین های
حسابداری، ماشین های نقش تمبر، ماشین صدور
بلیط و ماشین های همانند، که دارای وسایل
محاسب می باشند؛ ماشین های صندوق ثبات.
Calculating machines and pocket-size
data recording, reproducing and
displaying machines with calculating
functions; accounting machines,
postage-franking machines, ticketissuing
machines and similar
machines, incorporating a calculating
device; cash registers.
84701000- ماشین حساب الکترونیکی که قادر است بدون منبع نیروی برق خارجی کار کند و ماشین های جیبی ضبط،
پخش و نمایش داده ها که دارای اعمال محاسبه ای می باشند
226- Electronic calculators capable of
operation without an external source of
electric power and pocket-size data
recording, reproducing and displaying
machines with calculating functions
- سایر ماشین های محاسب الکترونیکی- Other electronic calculating machines:
84702100- - دارای وسایل چاپ226- - Incorporating a printing device
84702900- - سایر226- - Other
84703000- سایر ماشین های محاسب226- Other calculating machines
847050- ماشین های صندوق ثبات:- Cash registers:
84705010- - - دستگاه های کارت خوان که ترمینال پرداخت
الکترونیکی آ نها به وسیله کارتهای اعتباری می باشند
66- - - Point-of-sale credit card reading
machine
84705090- - - سایر226- - - Other
847090- سایر:رجوع شود به بند مندرجات ذیل یادداشت این فصل- Other :
84709010- - - ماشین نقش تمبر دارای وسایل محاسب26- - - Postage machine counting tools equiped
84709090- - - سایر406- - - Other
8471ماشین های خودکار داده پردازی و
واحدهای آنها؛ ماشین های قرائت مغناطیسی یا
اپتیکی، ماشین های انتقال داده ها به
روی حامل داده ها به صورت کد و ماشین های
بررسی این داده ها، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های دیگر نباشد.
1- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی مهادل ریالی جعبه کامپیوتر با منبه تغذیه به میزان 70000 ریال و بدون منبه تغذیع 45000 و یا 26 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.
2-مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی کامپیوترهای شخصی (PC) به جز کامپیوترهای کیفی (Note Book) به صورت کامل به میزان 100000 ریال و یا 26 درصد ( هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.
Automatic data processing machines
and units thereof; magnetic or optical
readers, machines for transcribing
data onto data media in coded form
and machines for processing such
data, not elsewhere specified or
included.
847130- ماشین های خودکار داده پردازی عددی قابل حمل، به وزن حداکثر 10 کیلوگرم، که حداقل دارای یک واحد مرکزی پردازش، یک صفحه کلید (Keyboard) و یک صفحه نمایش (Display) باشد.- Portable automatic data processing
machines, weighing not more than 10
kg, consisting of a least a central
processing unit, a keyboard and a
display
84713010- - - ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل266- - - Personal data processing machines
as a complete unit (PC)
84713020 - - - ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) کیفی (Note Book)26- - - Notebook personal data processing
machines (PC notebook)
84713030- - - ماشین خودکار داده پردازی بریل گویا ویژه
نابینایان
266- - - Special voice Braille data
processing machines for the blind
84713090- - - سایر26- - - Other
- سایر ماشین های خودکار داده پردازی عددی:- Other automatic data processing machines:
847141- - مشتمل بر حداقل یک واحد مرکزی پردازش و یک واحد ورود و یک واحد خروج، حتی توأم شده، قرار داده شده در یک محفظه:- - Comprising in the same housing at
least a central processing unit and an
input and output unit, whether or not
combined
84714110- - - ماشین های خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل556- - - Personal data processing machines
as a complete unit (PC)
84714120- - - ماشین های خودکار داده پردازی بریل گویا ویژه
نابینایان
266- - - Special voice Braille processing
machines for the blind
84714190- - - سایر26- - - Other
847149- - سایر، عرضه شده به شکل سیستم- - Other, presented in the form of systems
84714910- - - ماشین خودکار داده پردازی شخصی (PC) به صورت کامل266- - - Personal data processing machines
(PC) as a complete unit
84714920- - - ماشین خودکار داده پردازی بریل گویا ویژه
نابینایان
266- - - Special voice Braille processing
machines for the blind
84714930- - - ماشین های خودکار داده پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن ، درایو، تلویزیون،
دوربین عکاسی، فیلمبرداری و دستگاه های ضبط و پخش DVD و CD به صورت یکپارچه
26- - - Automatic data processing unit
including computer, printer, scanner,
copier, fax, telephone, radio, television,
camera (still & movie), CD and DVD
(Play & Record) all in one unit
84714990- - - سایر26- - - Other
847150- واحدهای پردازش عددی غیر ازآنهایی که مشمول « شماره فرعی 847141 یا 847149 » می باشند حتی دارای یک یا دو واحد از انواع ذیل در همان محفظه: واحد حافظه، واحد ورودی، واحد خروجی - Processing units other than those of
sub-heading 8471.41 or 8471.49,
whether or not containing in the same
housing one or two of the following
types of unit: storage units, input units,
output units
84715010- - - جعبه ی کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها،حافظه و هارد و ...266- - - Personal computer (PC)
incorporating internal units and
accessories such as drives, boards,
storage units, hards, etc.
84715020- - - دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و متفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها،حافظه، هارد و کارت شبکه بدون واحدهای ورودی و خروجی26- - - Server computer cases incorporating
internal units and accessories such as
boards, drives, CPUs, hards, network
cards, without input and output units.
84715090- - - سایر26- - - Other
847160- واحدهای ورودی یا خروجی، حتی محتوی واحد
حافظه درهمان محفظه
- Input or output units, whether or not
containing storage units in the same
housing
84716010- - - صفحه کلید (Keyboard)266- - - Keyboards
84716020- - - موشواره (Mouse)226- - -Mouses
84716030- - - نمایشگر لمسی بریل ویژه نابینایان266- - - Special touch Braille monitors for the blind.
84716090- - - سایر26- - - Other
84717000- واحدهای حافظه26- Storage units
847180- سایر واحدهای مربوط به ماشین های خودکار
داده پردازی
- Other units of automatic data
processing machines
84718010- - - انواع بردها شامل برد اصلی (Mainboard)، کارت گرافیک، کارت صدا، کارت شبکه، کارت ویدئو و رم (RAM)26- - - All kinds of boards including
mainboards, graphic cards, audio cards,
network cards, video cards, R.A.M,
84718090- - - سوئیچ شبکه کامپیوتر، روتر شبکه کامپیوتر، هاب شبکه کامپیوتر، هاب سوئیچ شبکه کامپیوتر، فایروال شبکه کامپیوتر، مالتی پلکسر، شبکه کامپیوتر، بی رأس (Brass) شبکه کامپیوتر، اکسس پوینت (Access Point) شبکه کامپیوتر، دی اس لم (DSlam) شبکه کامپیوتر، کانورتور (Convertor) شبکه کامپیوتر26- - - Computer network switch, computer
network router, computer network hub,
computer network switch hub, network
computer fire wall, multiplexer,
computer network, computer network
Brass, computer network access point,
computer network Dslam, computer
network Convertor
84719000- سایر- Other
8472سایر ماشین ها و دستگاههای دفتری (مثلاً، ماشین تکثیر با سیستم هکتوگرافی یا با استنسیل ، ماشین
چاپ آدرس، توزیع کننده های خودکار اسکناس،
ماشین جورکردن، شمردن یا بسته بندی کردن مسکوکات، ماشین مداد تراش، ماشین سوراخ کردن یا
ماشین دوخت).
Other office machines (for example,
hectograph or stencil duplicating
machines, addressing machines,
automatic banknote dispensers, coinsorting
machines, coin-counting or
wrapping machines, pencilsharpening
machines, perforating or
stapling machines).
84721000- ماشین های تکثیر66- Duplicating machines
84723000- ماشین های جورکردن یا تا کردن یا گذاشتن نامه در پاکت پستی یا بستن نوار دور آنها، ماشین های بازکردن، بستن یا مهر و موم کردن مراسلات و
ماشین های الصاق یا باطل کردن تمبر پست
66- Machines for sorting or folding mail or
for inserting mail in envelopes or bands,
machines for opening, closing or sealing
mail and machines for affixing or
cancelling postage stamps
847290- سایر- Other
84729010- - - ماشین اسکناس شمار406- - - Banknote counting machine
84729020- - - ماشین بانداژ اسکناس406- - - Banknote warpping machine
84729030- - - ماشین پرفراژ406- - - Perforating machine
84729040- - - ماشین خردکن کاغذ و اسناد و مدارک406- - - Documents and paper shredder
84729050- - - ماشین خودپرداز بانکی (ATM)226- - - Automatic teller machine (A.T.M.)
84729090- - - سایر66- - - Other
8473اجزاء و قطعات و متفرعاتی (غیر از جلد، جعبه حمل و همانند) که معلوم باشند منحصراً یا اساساً با ماشینها یا دستگاههای مشمول شماره های 8469 لغایت 84772 به کار می روند.Parts and accessories (other than
covers, carrying cases and the like)
suitable for use solely or principally
with machines of headings 84.69 to
84.72.
84731000- اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های مشمول شماره 846926- Parts and accessories of the machines
of heading 84.69
- اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های شماره 8470:- Parts and accessories of the machines of heading 84.70:
84732100- - برای ماشین های محاسب الکترونیکی مشمول شماره فرعی 84701066- - Of the electronic calculating
machines of subheading 8470.10,
8470.21 or 8470.29
84732900- - سایر66رجوع شود به بند 5 مندرجات ذیل یادداشت این فصل- - Other
847330- اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های مشمول شماره 8471- Parts and accessories of the machines
of heading 84.71
84733010- - - جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه266مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی جعبه کامپیوتر با منبع تغذیه به میزان 70000 ریال و بدون منبع تغذیه 45000 ریال و یا 26 درصد (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - - Computer case with or without a power supply
84733020- - - اجزاء و قطعات غیرالکتریکی و غیر الکترونیکی مورد مصرف در تجهیزات رایانه (صفحه نمایش،صفحه کلید، چاپگر، جعبه رایانه، موشواره و غیره)226- - - Non-electric and non-electronic
parts and components used on computer
accessories (including monitor,
keyboard, printer, case, mouse, etc.)
84733030- - - برد کامل مونتاژ شده جهت واحدهای ورودی و خروجی رایانه (صفحه نمایش، صفحه کلید، چاپگر و موشواره)226- - - Complete assembled boards used on
computer input and output units
(monitor, keyboard, printer and mouse)
84733090- - - سایر26- - - Other
84734000- اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین های شماره 847226- Parts and accessories of the machines
of heading 84.72
84735000- اجزاء و قطعات و متفرعاتی که به طور مساوی برای استفاده در ماشین های دو یا چند شماره از شماره های 8469 لغایت 8472 مناسب باشند.26- Parts and accessories equally suitable
for use with machines of two or more of
the headings 84.69 to 84.72
8474ماشین آلات و دستگاههای جورکردن، غربال کردن ، جداکردن، شستن، خردکردن، ساییدن، مخلوط کردن،
ورز دادن خاک، سنگ، کلوخه ها یا سایر مواد معدنی به شکل جامد (از جمله پودر یا خمیر)؛ ماشین آلات به هم فشردن، شکل دادن یا قالب گیری کردن
سوخت های معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی،
سیمان های سفت نشده ، مواد گچ کاری، یا سایر محصولات معدنی به شکل پودر یا خمیر؛ ماشین های
درست کردن قالب های ریخته گری از ماسه.
Machinery for sorting, screening,
separating, washing, crushing,
grinding, mixing or kneading earth,
stone, ores or other mineral
substances, in solid (including powder
or paste) form; machinery for
agglomerating, shaping or moulding
solid mineral fuels, ceramic paste,
unhardened cements, plastering
materials or other mineral products in
powder or paste form; machines for
forming foundry moulds of sand.
84741000- ماشین ها و دستگاههای جور کردن، غربال کردن، جداکردن یا شستن66- Sorting, screening, separating or
washing machines
84742000- ماشین ها و دستگاههای خردکردن یا ساییدن66- Crushing or grinding machines
- ماشین ها و دستگاههای مخلوط کردن یا ورزدادن:- Mixing or kneading machines:
84743100- - مخلوط کن های بتون و ملاط86- - Concrete or mortar mixers
84743200- - ماشین های مخلوط کردن مواد معدنی با قیر66- - Machines for mixing mineral substances with bitumen
84743900- - سایر66- Other
84748000- سایر ماشین آلات و دستگاهها66- Other machinery
847490- اجزاء و قطعات-Parts
84749010- - - لاینر(آستری)، چکش، کانکتیو، منتل- - - liner، hommer، concave، mantle
84749090- - - سایر- - - other
8475ماشین برای سوار کردن لامپ، لوله یا والو یا حباب تولید نور آذرخشی الکتریکی یا الکترونیکی، در غلاف شیشه ای؛ ماشین های ساختن یا گرم عمل آوردن شیشه یا اشیاء شیشه ای.Machines for assembling electric or
electronic lamps, tubes or valves or
flashbulbs, in glass envelopes;
machines for manufacturing or hot
working glass or glassware.
84751000- ماشین ها برای سوارکردن لامپ، لوله یا والو یا حباب
تولید نور آذرخشی الکتریکی یا الکترونیکی، در غلاف شیشه ای
26- Machines for assembling electric or
electronic lamps, tubes or valves or
flashbulbs, in glass envelopes
- ماشین های ساختن یا عمل آوردن شیشه یا اشیاء
شیشه ای با حرارت:
- Machines for manufacturing or hot
working glass or glassware:
84752100- - ماشین های تولید الیاف اپتیکی و طرح های اولیه
آنها
26- - Machines for making optical fibres
and preforms thereof
84752900- - سایر26- - Other
84759000- اجزاء و قطعات66- Parts
8476ماشین های خودکار فروش کالا (مثلاً، ماشین های فروش تمبر پست، سیگار، اغذیه یا نوشابه)، همچنین
ماشینهای خردکردن پول.
Automatic goods-vending machines
(for example, postage stamp, cigarette,
food or beverage machines), including
money-changing machines.
- ماشین خودکار فروش نوشابه:- Automatic beverage-vending machines:
84762100- - دارای وسایل گرم کردن یا سردکردن86- - Incorporating heating or refrigerating devices
84762900- - سایر86- - Other
- سایر ماشینها:- Other machines:
84768100- - دارای وسایل گرم کردن یا سردکردن86- - Incorporating heating or refrigerating devices
847689- - سایر- - Other
84768910- - - ماشین خودکار فروش روزنامه156- - - Automatic newspaper vending machine
84768990- - - سایر86- - - Other
84769000- اجزاء و قطعات66- Parts
8477ماشین آلات و دستگاههای کارکردن روی کائوچو یا
مواد پلاستیکی یا برای ساختن محصولات از این
مواد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده و
مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد.
Machinery for working rubber or
plastics or for the manufacture of
products from these materials, not
specified or included elsewhere in this
Chapter.
84771000- ماشین های قالب گیری تزریقی86- Injection-moulding machines
84772000- اکسترودرها (Extruders)66- Extruders
84773000- ماشین های قالب گیری دمیدنی (Blow moulding machines)66- Blow moulding machines
84774000- ماشین های قالب گیری با تخلیه هوا و سایر ماشین های شکل دادن با حرارت66- Vacuum moulding machines and other
thermoforming machines
- سایر ماشین آلات و دستگاههای قالب گیری یا
شکل دادن به طریق دیگر:
- Other machinery for moulding or
otherwise forming:
84775100- - برای قالب گیری یا روکش کردن لاستیک چرخ بادی یا براي قالب گیری یا شکل دادن تویی لاستیک چرخ به طریق دیگر66- - For moulding or retreading
pneumatic tyres or for moulding or
otherwise forming inner tubes
84775900- - سایر66- - Other
84778000- سایر ماشین آلات و دستگاهها66- Other machinery
84779000- اجزاء و قطعات261- Parts
8478ماشین آلات و دستگاهها برای آماده کردن یا تغییر شکل
دادن توتون و تنباکو، که در جای دیگر این فصل گفته نشده و مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد.
Machinery for preparing or making
up tobacco, not specified or included
elsewhere in this Chapter.
84781000- ماشین آلات و دستگاهها26- Machinery
84789000- اجزاءو قطعات26- Parts
8479ماشین ها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول
شماره های دیگر این فصل نباشد.
Machines and mechanical appliances
having individual functions, not
specified or included elsewhere in this
Chapter.
847910- ماشین آلات و دستگاهها برای کارهای عمومی،
ساختمانی یا همانند
- Machinery for public works, building
or the like
84791010- - - فنیشر آسفالت با قدرت 110 اسب بخار و کمتر:- - - Asphalt finisher of a power 110 hp and less:
84791011- - - - نو226- - - - New
84791012- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر226- - - - Used, of an age five years or less
84791019- - - - سایر106- - - - Other
84791020- - - سایر فنیشرها:- - - Other finishers:
84791021- - - - نو46- - - - New
84791022- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر46- - - - Used, of an age five years or less
84791029- - - - سایر46- - - - Other
84791090- - - سایر66- - - Other
84792000- ماشین آلات و دستگاهها برای استخراج یا تهیه چربیها یا روغن های نباتی ثابت یا حیوانی26- Machinery for the extraction or
preparation of animal or fixed vegetable
fats or oils
84793000- پرس ها برای ساختن تخته از خرده چوب، تخته فیبر ساختمانی از چوب یا از سایر مواد چوبی و سایر ماشین آلات و
دستگاهها برای عمل آوردن چوب یا چوب پنبه
26- Presses for the manufacture of particle
board or fibre building board of wood or
other ligneous materials and other
machinery for treating wood or cork
84794000- ماشین های طناب سازی یا کابل سازی26- Rope or cable-making machines
84795000- رباتهاي صنعتی (Industrial robots) که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر تعرفه نباشد26- Industrial robots, not elsewhere
specified or included
847960- دستگاهها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر- Evaporative air coolers
84796010- - - کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر 8000 فوت مکعب در دقیقه (C.F.M)556- - - Household evaporative air coolers
of maximum blowing capacity 8000
C.F.M.
84796090- - - سایر66- - - Other
- پل های حمل سوار شدن مسافرین:- passen ger boarding bridges
84797100- - از نوع خاصی که در فرودگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد106- - of a kind used in airports
84797900- - - سایر106- - - other
- سایر ماشین آلات و دستگاهها:- Other machines and mechanical appliances:
84798100- - برای عمل آوردن فلزات، همچنین دستگاههای
بوبین پیچی سیم برق
26- - For treating metal, including electric
wire coil-winders
84798200- - برای مخلوط کردن، ورزدادن، خرد کردن، ساییدن، غربال کردن، الک کردن، هموژنیزه کردن، امولسیونه
کردن یا به هم زدن
26- - Mixing, kneading, crushing, grinding,
screening, sifting, homogenising,
emulsifying or stirring machines
847989- - سایر- - Other
84798910- - - پرس هیدرولیک دندانسازی106- - - Hydraulic press for dentistry uses
84798920- - - دستگاه ویبراتور دندانسازی106- - - Vibrator for dentistry uses
84798930- - - پیگ سیگنالر106- - - Pig-signaler
84798940- - - پیگ تمیز کننده لوله های نفت و گاز فاقد برس156- - - Brushless pig for cleaning oil and gas pipelines
84798950- - - ماشین آلات لاستیک درآور106- - - Machinery of out bringer tires
84798960- - - دستگاههای تست و شستشوی انزکتور خودرو های بنزینی86- - -Apparatus for testing and washing vechicles gasoline injector
84798990- - - سایر26- - - Other
84799000- اجزاء و قطعات26- Parts
8480شاسی قالب گیری برای ریخته گری فلزات؛ کف
قالب؛ مدل قالب گیری؛ قالب برای فلزات (غیر از
قالب شمش ریزی)، کربورهای فلزی، شیشه،
موادمعدنی، کائوچو یا مواد پلاستیکی.
Moulding boxes for metal foundry;
mould bases; moulding patterns;
moulds for metal (other than ingot
moulds), metal carbides, glass,
mineral materials, rubber or plastics.
84801000- شاسی قالب گیری برای ریخته گری فلزات26- Moulding boxes for metal foundry
84802000- کف قالب (Mould base)66- Mould bases
84803000- مدل های قالب (moulding Patterns)66- Moulding patterns
- قالب برای فلزات یا کربورهای فلزی:- Moulds for metal or metal carbides:
84804100- - نوع تزریقی یا فشاری66- - Injection or compression types
84804900- - سایر66- - Other
84805000- قالب برای شیشه66- Moulds for glass
84806000- قالب برای مواد معدنی66- Moulds for mineral materials
- قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی:- Moulds for rubber or plastics:
84807100- - نوع تزریقی یا فشاری66- - Injection or compression types
84807900- - سایر66- - Other
8481انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترموستات.Taps, cocks, valves and similar
appliances for pipes, boiler shells,
tanks, vats or the like, including
pressure-reducing valves and
thermostatically controlled valves.
848110- شیرهای تقلیل فشار- Pressure-reducing valves
84811010- - - رگولاتور مخصوص سیلندرگاز مایع4061- - - Gas pressure regulator used on liquid gas cylinders
84811090- - - سایر861- - - Other
84812000- شیر برای انتقالات اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکی861- Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions
84813000- شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)861- Check (nonreturn) valves
84814000- شیر اطمینان یا فشار شکن861- Safety or relief valves
848180- سایر وسایل- Other appliances
84818010- - - شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط حمام و دستشویی پیسوار و ... )556مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هرکیلو شیرآلات بهداشتی به میزان 300000 ریال و یا 55 درصد(هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد1،3- - - Sanitary valves such as bath mixers,
wash-basin faucets, pick valves, etc.
84818015- - - شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ5561،3- - - Brass gate valve not exceeding 3"
84818020- - - شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج لغایت 2/5 اینچ5561،3- - - Brass ball valves not exceeding 2.5"
84818025- - - شیر مخصوص ظروف اسپری2261،3- - - Nuzzles specially used on spray cans
84818030- - - شیر مخصوص سیلندر گاز مایع2261،3- - - Special valves used on liquid gas cylinders
84818035- - - شیر مخصوص اجاق گاز2261،3- - - Special valves used on gas cookers (gas ranges)
84818040- - - شیر مخصوص بخاری گازی2261،3- - - Special valves used on gas stoves
84818045- - - شیر مخصوص آبگر مکن گازی، مخزنی، دیواری2261،3- - - Special valves used on water heaters (wall type and storage type)
84818050- - - والو تیوب46- - - tube valve
84818055- - - دریچه اکسیژن (outlet) اکسیژن، بیهوشی، وکیوم هوای فشرده (شیرهای پانل بالای تخت بیمار )
برای کنترل و توزیع گازهای طبی مورد استفاده در بیمارستان
661،3- - - Oxygen outlet, anesthesia outlet,
vacuum outlet, compressed air outlet
(clinical room outlet valves panel)used
in hospitals for the control and
distribution of medical gases
84818060- - - والوباکس (مجموعه شیر و فشارسنجهای مربوطه دریک جعبه برای کنترل و تنظیم جریان گازهای طبی مورد استفاده در بیمارستان )661،3- - -Valves box (set of valves and related
pressure gauges in a box for the control
and adjustment of medical gases used in
hospitals)
84818065- - - ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)1261،3- - -vehicle engine thermostat (thermostatic valve)
84818070- - - شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای انژکتوری (Digital Liner Actuator-Stepper Motor)661،3- - -Injectorial vehicles air valve adjuster
(digital liner actuator-steppermotor)
84818075- - - شیر (والو) مخصوص لاستیک های بدون تیوپ
(تیوپلس)
661،3- - -Special valves used on tubeless tyres
84818090- - - سایر861،3- - - Other
848190- اجزاء و قطعات- Parts
84819010- - - مغزی برنجی شیر آلات بهداشتی2261،3- - - Brass nipple used on sanitary fixtures
84819020- - - مکانیزم شیر از نوع پلاستیکی برای شیرآلات
بهداشتی اهرمی
261،3- - - Mechanism (made of hard plastic)
used on sanitary lever fixtures
84819030- - - اجزاء و قطعات شیرآلات چدنی و فولادی261،3- - - Parts and accessories used on steel and cast iron valves
84819090- - - سایر226مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هرکیلو اجزاء و قطعات شیرآلات بهداشتی به میزان 80000 ریال و یا 22 درصد (هرکدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد1،3- - -Other
8482بلبرینگ یا رولربیرینگ (Roller bearings).Ball or roller bearings.
84821000- بلبرینگ66- Ball bearings
84822000- رولبیرینگ مخروطی، همچنین رولربیرینگ های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی66- Tapered roller bearings, including
cone and tapered roller assemblies
84823000- رولربیرینگ کروی (Spherical)66- Spherical roller bearings
84824000- رولربیرینگ سوزنی66- Needle roller bearings
84825000- سایر رولربیرینگ های استوانه ای66- Other cylindrical roller bearings
84828000- سایر ،همچنین بلبرینگ، رولربیرینگ توأم شده66- Other, including combined ball/roller bearings
- اجزاء و قطعات:- Parts:
84829100- - گلوله (ساچمه)، سوزن و غلتک26- - Balls, needles and rollers
84829900- - سایر26- - Other
8483بازوهای انتقال نیرو (ازجمله میل بادامک و میل لنگ ) و دسته محور (Crank)؛ پوسته یاتاقان و یاتاقان ساده محور (Plain shaft bearing)؛ چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها؛ پیچ ساچمه دار یا غلتک دار؛ جعبه دنده و سایر تغییردهنده های سرعت، همچنین مبدل های گشتاور پیچشی (Tourque converter)؛ چرخ لنگر (Flywheel) و قرقره تسمه (Pulley)، همچنین بلوک قرقره (Pulley blocks)؛ کلاچ و کوپلینگ های محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints).Transmission shafts (including cam
shafts and crank shafts) and cranks;
bearing housings and plain shaft
bearings; gears and gearing; ball or
roller screws; gear boxes and other
speed changers, including torque
converters; flywheels and pulleys,
including pulley blocks; clutches and
shaft couplings (including universal
joints).
848310- بازوهای انتقال نیرو (از جمله میل بادامک و
میل لنگ) و دسته محور
- Transmission shafts (including cam
shafts and crank shafts) and cranks
84831010- - - مربوط به خودروهای سواری، سوارکار و وانت86- - - For motorcars, workcars and pick- ups
84831020- - - مربوط به خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی26- - - For buses, minibuses, trucks, vans,
road building and agricultural machinery
84831030- - - مربوط به موتورسیکلت86- - - For motorcycles
84831090- - - سایر26- - - Other
84832000- پوسته یاتاقان، توأم شده با بلبرینگ یا رولربیرینگ26- Bearing housings, incorporating ball or roller bearings
84833000- پوسته یاتاقان، توام نشده با بلبرینگ یا رولربیرینگ، یاتاقان ساده محور (Plain shaft bearing)26- Bearing housings, not incorporating
ball or roller bearings; plain shaft
bearings
848340- چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غیر از چرخ های دندانه دار، چرخک زنجیرخور و سایر آلات انتقال عرضه شده به طور جداگانه؛ پیچ ساچمه دار یا غلتک دار؛ جعبه دنده و سایر تغییر دهنده های سرعت
همچنین مبدل گشتاور پیچشی
- Gears and gearing, other than
toothed wheels, chain sprockets and
other transmission elements presented
separately; ball or roller screws; gear
boxes and other speed changers,
including torque converters
84834010- - - انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتی (غیرخودرو)66- - - All kinds of industrial gearboxes
(not used on motor vehicles)
84834090- - - سایر26- - - Other
84835000- چرخ لنگرو قرقره تسمه، همچنین بلوک قرقره26- Flywheels and pulleys, including pulley blocks
84836000- کلاچ و کوپلینگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)26- Clutches and shaft couplings
(including universal joints)
84839000- چرخ های دندانه دار، چرخک زنجیر خور و سایر ادوات انتقال نیرو عرضه شده به طور مجزا؛ اجزاء و قطعات26- Toothed wheels, chain sprockets and
other transmission elements presented
separately; parts
8484درزگیرها (Gaskets) و واشرهای (Joints) همانند از ورقه فلزی توأم شده با مواد دیگر یا از دو یا چند لایه فلزی؛ مجموعه یا جور شده هایی از درزگیرها و
واشرهای همانند، با ترکیبات مختلف، عرضه شده در
کیسه، لفاف یا بسته بندي های همانند؛ کاسه نمدهای مکانیکی (Mechanical Seals).
Gaskets and similar joints of metal
sheeting combined with other material
or of two or more layers of metal; sets
or assortments of gaskets and similar
joints, dissimilar in composition, put
up in pouches, envelopes or similar
packings; mechanical seals.
848410- درزگیرهاو واشرهای همانند از ورقه فلزی توأم شده با مواد دیگر یا از دو یا چند لایه فلزی- Gaskets and similar joints of metal
sheeting combined with other material or
of two or more layers of metal
84841010- - - مربوط به خودروهای سواری، سواری کار و وانت126- - - For motor cars, workcars and pick- ups
84841020- - - مربوط به خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی66- - - For buses, minibuses, trucks, vans,
road building and agricultural machinery
84841030- - - مربوط به موتورسیکلت126- - - For motorcycles
84841090- - - سایر66- - - Other
848420- کاسه نمدهای مکانیکی- Mechanical seals
84842010- - - مربوط به خودروهای سواری، سواری کار و وانت86- - - For motorcars, workcars, pick-ups
84842020- - - مربوط به خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی66- - - For buses, minibuses, trucks, vans,
road building and agricultural machinery
84842030- - - مربوط به موتورسیکلت86- - - For motorcycles
84842090- - - سایر66- - - Other
848490- سایر- Other
84849010- - - مربوط به خودروهای سواری، سواری کار و وانت86- - - For motorcars, workcars, pick-ups
84849020- - - مربوط به خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی66- - - For buses, minibuses, trucks, vans,
road building and agricultural machinery
84849030- - - مربوط به موتورسیکلت86- - - For motorcycles
84849090- - - سایر66- - - Other
[8485]
8486ماشین ها و دستگاه هایی از نوع مورد استفاده منحصراً یا عمدتاً برای ساخت گوی های بلورین یا ویفرها، وسایل نیمه رسانا، مدارهای مجتمع شده
(آی سی) الکترونیک یا نمایشگرهای صفحه تخت؛ ماشین ها و دستگاههای مشخص شده در یادداشت 9
(ج) این فصل؛ قطعات و ملحقات.
Machines and apparatus of a kind
used solely or principally for the
manufacture of semiconductor boules
or wafers, semiconductor devices,
electronic integrated circuits or flat
panel displays; machines and
apparatus specified in Note 9 ( C) to
this Chapter; parts and accessories.
84861000- ماشین ها و دستگاههایی برای ساخت گوی های
بلورین و یا ویفرها
26-Machines and apparatus for the
manufacture of boules or wafers
84862000-ماشینها و دستگاههایی برای ساخت وسایل نیمه رسانا یا مدارهای مجتمع شده الکترونیک26- Machines and apparatus for the
manufacture of semiconductor devices
or of electronic integrated circuits
84863000- ماشین ها و دستگاههایی برای ساخت نمایشگرهای
صفحه تخت
26- Machines and apparatus for the
manufacture of flat panel displays
84864000- ماشین ها و دستگاههای مشخص شده در یادداشت 9 (ج) این فصل26- Machines and apparatus specified in
Note 9 (O) to this Chapter
84869000- قطعات و ملحقات.26- Parts and accessories.
8487اجزاء و قطعات ماشین آلات و دستگاهها، که در جای دیگر این فصل گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد، فاقد وسایل رابط برقی، فاقد قسمتهای عایق برقی، سیم پیچ، اتصالات یا سایر
ادوات برقی.
Machinery parts, not containing
electrical connectors, insulators, coils,
contacts or other electrical features,
not specified or included elsewhere in
this Chapter. Without electrical
connecting apparatus, without
electrical insulated devices, bobines,
connectors or other electrical
apparatus
848710- پروانه کشتی یا قایق و پره های آنها:- Ships or boats propellers and blades therefore:
84871010- - - پروانه کشتی یا قایق با قطر کمتر از 40 سانتی متر66- - -Ships or boats propellers and blades
less than 40cm in diameter
84871090- - - سایر66- - -Other
84879000- سایر66- Other

1 پاسخ به فصل هشتاد و چهارم – رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها

  1. نریمان محمدی می‌گوید:

    سلام،
    من درصد وسایل و قطعات دستگاه های صنعتی و چاپی را می خواهم بدانم ولی در جدول پیدا نکردم
    ممنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *