فصل هشتاد و هشتم – وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
88010000بالون ها و هواناوهای قابل هدایت (Dirigibles)؛ گلایدرها، گلایدرهای معلق (Hang) و سایر هواپیماهای (Aircraft) بدون موتور (Non-Powerd)12-Balloons and dirigibles; gliders, hang
gliders and other non-powered
aircraft.
8802سایر وسایل نقلیه هوایی (مثلاً، هلیکوپتر، هواپیما )؛ وسایل نقلیه فضایی (از جمله ماهواره ) و وسایل نقلیه پرتاب فضاپیما و وسایل نقلیه جنبی آن (Suborbital).-Other aircraft (for example,
helicopters, aeroplanes); spacecraft
(including satellites) and suborbital
and spacecraft launch vehicles.
هلیکوپترها:- Helicopters:
88021100- - بدون بار به وزن حداکثر 2000 کیلوگرم12- - Of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
88021200- - بدون بار به وزن بیشتر از 2000 کیلوگرم4- - Of an unladen weight exceeding 2,000 kg
88022000- هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن حداکثر 2000 کیلوگرم12- Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight not exceeding 2,000 kg
88023000- هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن بیشتر از 2000 کیلوگرم و حداکثر 15000 کیلوگرم4- Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight exceeding 2,000 kg but
not exceeding 15,000 kg
88024000- هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن بیشتر از 15000 کیلوگرم4- Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight exceeding 15,000 kg
88026000- وسایل نقلیه فضایی (از جمله ماهواره ها )و وسایل نقلیه پرتاب فضا پیما و وسایل نقلیه جنبی آن4- Spacecraft (including satellites) and
suborbital and spacecraft launch vehicles
8803اجزاء و قطعات کالاهای مشمول شماره 8801 یا 8802-Parts of goods of heading 88.01 or
88.02.
88031000- ملخ ها و قسمت های گردنده و اجزاء و قطعات آنها4- Propellers and rotors and parts thereof
88032000- تجهیزات فرودآمدن و اجزاء و قطعات آنها4- Under-carriages and parts thereof
88033000- سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر4- Other parts of aeroplanes or helicopters
88039000- سایر4- Other
88040000چتر نجات (از جمله چتر نجات قابل هدایت و پاراگلایدرها) و روتوشوت ها (Rotachutes)؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها.4-Parachutes (including dirigible
parachutes and paragliders) and
rotochutes; parts thereof and
accessories thereto.
8805دستگاهها و ادوات برای پرتاب وسایل نقلیه هوایی؛ دستگاهها و ادوات برای فرودآمدن وسایل نقلیه هوایی روی عرشه ناو هواپیمابر و دستگاهها و ادوات
همانند؛ دستگاه های زمینی برا ی آموزش پرواز؛
اجزاء و قطعات آنها.
-Aircraft launching gear; deckarrestor
or similar gear; ground flying
trainers; parts of the foregoing
articles.
88051000- دستگاهها و ادوات برای پرتاب وسایل نقلیه هوایی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاهها و ادوات برای فرود آمدن وسایل نقلیه هوایی روی عرشه ناو هواپیمابر و دستگاهها و ادوات همانند و اجزاء و قطعات آنها4- Aircraft launching gear and parts
thereof; deck-arrestor or similar gear and
parts thereof
- دستگاههای زمینی برای آموزش پر واز و اجزاء و
قطعات آنها:
- Ground flying trainers and parts
thereof:
88052100- - دستگاه آموزش رزم هوایی و اجزاء و قطعات آنها4- - Air combat simulators and parts thereof
88052900- - سایر4- - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *