فصل هشتاد و سوم – مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8301قفل آویز (Padlock)، قفل مغزي و کلونی (Lock) ( که با کلید، با رمز یا با برق بازو بسته می شو ند )، از فلزات معمولی؛ چفت و بست (Clasp) دوره های چفت و بست دار، دارای قفل، از فلزات معمولی؛ کلید برای اشیاء فوق، از فلزات معمولی.مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر عدد مکانیزم قفل مغزی و کلونی ساختمان به میزان 50000 و یا 15 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددPadlocks and locks (key, combination
or electrically operated), of base
metal; clasps and frames with clasps,
incorporating locks, of base metal;
keys for any of the foregoing articles,
of base metal.
83011000- قفل آویز156- Padlocks
83012000- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه
موتوری به کار می رود
156- Locks of a kind used for motor
vehicles
83013000- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای مبلمان مورد
استفاده قرار می گیرد
1564- Locks of a kind used for furniture
83014000- سایر قفل های مغزی و کلونی1561،7- Other locks
83015000- چفت و بست و دوره های چفت و بست دار، دارای قفل156- Clasps and frames with clasps,
incorporating locks
83016000- اجزاء و قطعات1067مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر عدد سیلندر قفل ( مغزی ) درب ساختمان به استثنای سیلندر قفل کلونی به میزان 25000 و یا 10درصد ( هر کدام بیشتر باشد) تعیین می گردد- Parts
83017000- کلیدهایی که به تنهایی عرضه می شوند326- Keys presented separately
8302یراق (Monutings)، اتصالات (Fittings) و اشیاء همانند از فلزات معمولی مناسب برای مبلمان، در، پله کان، پنجره، پنجره کرکره (Blinds)، اتاق وسایل نقلیه، مصنوعات سراجی، چمدان، صندوق، صندوقچه یا مصنوعات همانند؛ کلاه آویز، رخت آویز، پایه و اشیاء همانند از فلزات معمولی؛ غلتک و چرخ (Castors) با یراق از فلزات معمولیمجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی کلیه قفل های کامل ساختمان ( ست کامل: شامل 2 عدد دستگیره، 2 عدد پلاک، سیلندر و مکانیزم) به میزان 150000 ریال و یا 22 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گرددBase metal mountings, fittings and
similar articles suitable for furniture,
doors, staircases, windows, blinds,
coachwork, saddlery, trunks, chests,
caskets or the like; base metal hatracks,
hat-pegs, brackets and similar
fixtures; castors with mountings of
base metal; automatic door closers of
base metal.
83021000- لولا2261،7- Hinges
83022000- غلتک و چرخ406- Castors
83023000- سایر یراق ها، اتصالات و اشیاء همانند برای وسایل نقلیه موتوری226- Other mountings, fittings and similar
articles suitable for motor vehicles
- سایر یراق ها، اتصالات و اشیاء همانند:- Other mountings, fittings and similar articles:
830241- - مناسب برای ساختمان:مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر دست انواع دستگیره و پلاک درب ساختمانی به میزان 75000 و یا22 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد- - Suitable for buildings :
83024110- - - یراق آلات برای در و پنجره دوجداره UPVC ، PVC66- - - Mountings suitable for two layers
UPVC, PVC doors and windows
83024190- - - سایر226- - - Other
83024200- - سایر، مناسب برای مبلمان226- - Other, suitable for furniture
83024900- - سایر4067- - Other
83025000- کلاه آویز، رخت آویز ،پایه و اشیاء همانند406- Hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures
83026000- در بندهای خودکار326- Automatic door closers
83030000انواع گاوصندوق، صندوق ها و درهای زره دار و
کشوها برای خزائن، صندوق و صندوقچه اطمینان و اشیاء همانند، از فلزات معمولی.
326Armoured or reinforced safes, strongboxes
and doors and safe deposit
lockers for strong-rooms, cash or deed
boxes and the like, of base metal.
83040000قفسه بایگانی، قفسه جای فیش، کازیه و سینی جای اسناد ، کاغذدان، قلمدان، جای مهر و ملزومات و تجهیزات همانند برای
دفترکار، از فلزات معمولی، باستثنای مبلمان برای دفتر کار مشمول شماره 9403.
326Filing cabinets, card-index cabinets,
paper trays, paper rests, pen trays,
office-stamp stands and similar office
or desk equipment, of base metal,
other than office furniture of heading
94.03.
8305مکانیزم برای صحافی اوراق جداشدنی یا برای
کلاسور، گیره نامه، گوشه گیر نامه، کاغذگیر، شستی
علامت دار و لوازم همانند برای دفتر کار از فلزات معمولی؛ سوزن های دوخت (Staples) عرضه شده به صورت نوار (مثلاً ، برای دفتر کار، تودوزی مبلمان ، بسته بندی)، از فلزات معمولی.
Fittings for loose-leaf binders or files,
letter clips, letter corners, paper clips,
indexing tags and similar office
articles, of base metal; staples in strips
(for example, for offices, upholstery,
packaging), of base metal.
83051000- مکانیزم برای صحافی اوراق جداشدنی یا برای کلاسور266- Fittings for loose-leaf binders or files
83052000- سوزن های دوخت عرضه شده به صورت نوار266- Staples in strips
83059000- سایر، همچنین اجزاء و قطعات156- Other, including parts
8306زنگ، زنگ اخبار ، زنگ صفحه ای چکشی (Gong) و اشیاء همانند، غیربرقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه های کوچک و سایر اشیاء تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای
همانند ، از فلزات معمولی؛ آینه از فلزات معمولی.
Bells, gongs and the like, non-electric,
of base metal; statuettes and other
ornaments, of base metal;
photograph, picture or similar frames,
of base metal; mirrors of base metal.
83061000- زنگ، زنگ اخبار، زنگ صفحه ای چکشی و اشیاء
همانند
406- Bells, gongs and the like
- مجسمه های کوچک و سایر اشیاء تزئینی:6- Statuettes and other ornaments:
83062100- - آبکاری شده با نقره، طلا یا پلاتین406- - Plated with precious metal
83062900- - سایر406- - Other
83063000- قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای همانند؛ آینه40- Photograph, picture or similar frames;
8307لوله های قابل انحناء (Flexible Tubing)، از فلزات معمولی با یا بدون ملحقات.Flexible tubing of base metal, with or
without fittings.
83071000- از آهن یا از فولاد226- Of iron or steel
83079000- از سایر فلزات معمولی1064- Of other base metal
8308چفت و بست، دوره های چفت و بست دار، سگک، گل کمر (سگک چفت و بست دار)، قزنقفلی، قلاب و چنگک، حلقه (Eye)، منگنه پرچ (Eyelet) و اشیاء همانند، از فلزات معمولی، برای لباس، کفش، چادر و روپوش، کیف دستی ، اشیاء سفری یا سایر
اشیاء آماده مصرف؛ میخ پرچ های لوله ای یا چاکدار
از فلزات معمولی؛ منجوق و پولک، از فلزات معمولی.
Clasps, frames with clasps, buckles,
buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and
the like, of base metal, of a kind used
for clothing, footwear, awnings,
handbags, travel goods or other made
up articles; tubular or bifurcated
rivets, of base metal; beads and
spangles, of base metal.
83081000- قزنقفلی، قلاب و چنگک، حلقه و منگنه پرچ406- Hooks, eyes and eyelets
83082000- میخ پرچ های لوله ای و چاکدار2264- Tubular or bifurcated rivets
83089000- سایر، همچنین اجزاء و قطعات266- Other, including parts
8309در، درپوش و سرپوش (از جمله طشتک ، درپوش پیچی و درهای ریزنده وکیل دار)، درپوش پاره شونده برای بطری، در پوش پیچی بشکه، سرپوش سوراخ گیر، مهر و موم و سایر متفرعات بسته بندی ، از فلزات معمولی.Stoppers, caps and lids (including
crown corks, screw caps and pouring
stoppers), capsules for bottles,
threaded bungs, bung covers, seals
and other packing accessories, of base
metal.
83091000- طشتک266- Crown corks
830990- سایر:- Other:
83099010- - - درب آلومینیومی شیشه دارو266- - - Aluminium cap for medicine bottles
83099020ـ ـ ـ درب آسان بازشوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 7612902026- - - Aluminum easy open doors for cans under tariff no. 76129020
83099090- - - سایر266- - - Other
83100000تابلوهای راهنما،تابلوهای اماکن، تابلوهای نام و
نشانی و تابلوهای همانند، ارقام، حروف و علائم دیگر، از فلزات معمولی، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 9405 می شوند.
406Sign-plates, name-plates, addressplates
and similar plates, numbers,
letters and other symbols, of base
metal, excluding those of heading
94.05.
8311مفتول، میله، لوله، صفحه، الکترود و اشیاء همانند، از فلزات معمولی یا از کربورهای فلزی، اندوده یا پرشده از مواد پاک کننده یا سیال کننده برای لحیم کاری، جوشکاری یا رسوب فلز یا کربور های فلزی؛ مفتول و میله، از پودر به هم فشرده فلزات
معمولی، برای فلز نماکردن به وسیله پاشیدن.
Wire, rods, tubes, plates, electrodes
and similar products, of base metal or
of metal carbides, coated or cored
with flux material, of a kind used for
soldering, brazing, welding or
deposition of metal or of metal
carbides; wire and rods, of
agglomerated base metal powder,
used for metal spraying.
83111000- الکترودهای اندودشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی1861- Coated electrodes of base metal, for
electric arc-welding
83112000- مفتول های پرشده برای جوشکاری با قوس
الکتریکی، از فلزات معمولی
186- Cored wire of base metal, for electric
arc-welding
83113000- میله های اندودشده و مفتولهای پرشده، برای لحیم کاری یا جوشکاری با شعله، از فلزات معمولی186- Coated rods and cored wire, of base
metal, for soldering, brazing or welding
by flame
83119000- سایر186- Other

1 فکر می‌کنند “فصل هشتاد و سوم – مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی

  1. ناظری

    با سلام. میخواستم بدونم برای دستگیره درب از جنس برنج اگر فقط دسته و صفحه آن وارد شود جزء کدام تعرفه گمرک قرار می گیرد؟ و حقوق گمرکی آن چقدر است؟
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *