فصل هشتاد و دوم – ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8201ابزارهای دستی، به شرح زیر بیل، بیلچه، کلنگ به هر شکل، کج بیل باغبانی، چنگک، شن کش و گل تراش، تبر و تیشه، دهره و ابزارهای برنده همانند؛ قیچی باغبانی (Secateurs and pruners) از هر نوع؛ داس و داسغاله، یونجه بر و علف بر، قیچی پرچین بر، گوه
(قلم هیزم شکنی) و ابزارهای دیگر برای کارهای کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری.
Hand tools, the following: spades,
shovels, mattocks, picks, hoes, forks
and rakes; axes, bill hooks and similar
hewing tools; secateurs and pruners of
any kind; scythes, sickles, hay knives,
hedge shears, timber wedges and
other tools of a kind used in
agriculture, horticulture or forestry.
82011000- بیل و بیلچه266- Spades and shovels
82013000- کلنگ به هر شکل، کج بیل، کج بیل باغبانی،
شن کش، گل تراش
266- Mattocks, picks, hoes and rakes
82014000- تبر و تیشه، دهره و ابزارهای برنده همانند406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Axes, bill hooks and similar hewing tools
82015000- قیچی باغبانی ( از جمله قیچی برای بریدن گوشت پرندگان) که با یک دست کار می کند461- Secateurs and similar one-handed
pruners and shears (including poultry
shears)
82016000- قیچی پرچین بر، قیچی باغبانی و ابزارهای همانند که با دو دست کار می کند1561- Hedge shears, two-handed pruning
shears and similar two-handed shears
82019000- سایر ابزارهای دستی از نوعی که در کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری مورد استفاده قرار می گیرد156- Other hand tools of a kind used in
agriculture, horticulture or forestry
8202اره دستی؛ تیغه اره از هر نوع (از جمله تیغه اره های راست بر، گردبر و یا بدون دندانه).Hand saws; blades for saws of all
kinds (including slitting, slotting or
toothless saw blades).
82021000- اره دستی226- Hand saws
82022000- تیغه اره نواری66- Band saw blades
- تیغه اره گرد ( از جمله تیغه اره های راست بر یا
گردبر):
- Circular saw blades (including slitting
or slotting saw blades):
82023100- - دارای قسمت عامل از فولاد226- - With working part of steel
82023900- - سایر، به انضمام اجزاء و قطعات86- - Other, including parts
82024000- تیغه اره زنجیری26- Chain saw blades
- سایر تیغه اره ها:- Other saw blades:
82029100- - تیغه اره های مستقیم برای کارکردن روی فلزات106- - Straight saw blades, for working metal
82029900- - سایر106- - Other
8203سوهان، چوب ساب، انبردست (ازجمله انبردست های
برنده)، گازانبر، مقاش، قیچی فلز بری، لوله بر، پیچ بر، منگنه سوراخ کن و ابزارهای دستی همانند.
Files, rasps, pliers (including cutting
pliers), pincers, tweezers, metal
cutting shears, pipe-cutters, bolt
croppers, perforating punches and
similar hand tools.
82031000- سوهان ،چوب ساب و ابزارهای همانند156مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 15 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Files, rasps and similar tools
82032000- انبردست (از جمله انبردست های برنده )، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Pliers (including cutting pliers),
pincers, tweezers and similar tools
82033000- قیچی فلز بری و ابزارهای همانند406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Metal cutting shears and similar tools
82034000- لوله بر، پیچ بر، منگنه سوراخ کن و ابزارهای همانند126مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 10000 ریال و یا 12 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools
8204آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویزکردن )؛ آچاربکس ( Interchangeable spanner Socket) حتی دارای دسته.Hand-operated spanners and
wrenches (including torque meter
wrenches but not including tap
wrenches); interchangeable spanner
sockets, with or without handles.
- آچارهای دستی:- Hand-operated spanners and wrenches:
82041100- - دارای دندانه ثابت406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- - Non-adjustable
82041200- - دارای دندانه متغیر406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- - Adjustable
82042000- آچاربکس، حتی دارای دسته406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 35000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Interchangeable spanner sockets, with or without handles
8205ابزارهای دستی( از جمله الماس شیشه بری)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه
نشده باشد؛ چراغ لحیم کاری؛ گیره، قید و همانند،
غیر از آنهایی که لوازم یا اجزاء و قطعات ماشین
ابزارها را تشکیل می دهند؛ سندان، کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیزکنی پایه دار دستی یا پایی.
Hand tools (including glaziers'
diamonds), not elsewhere specified or
included; blow lamps; vices, clamps
and the like, other than accessories for
and parts of, machine tools; anvils;
portable forges; hand or pedaloperated
grinding wheels with
frameworks.
82051000- ابزار برای سوراخ کردن، حدیده کردن یا قلاویز
کردن
1568- Drilling, threading or tapping tools
82052000- چکش و پتک4068مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Hammers and sledge hammers
82053000- رنده، اسکنه، مغار و ابزارهای برنده همانند برای کار روی چوب
1068- Planes, chisels, gouges and similar
cutting tools for working wood
82054000- آچارپیچ گوشتی (Screwdriver)2668مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 35000 ریال و یا 26 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Screwdrivers
- سایر ابزارهای دستی (از جمله الماس شیشه بری):- Other hand tools (including glaziers’ diamonds):
82055100- - برای مصارف خانه داری2668- - Household tools
82055900- - سایر2668- - Other
82056000- چراغ لحیم کاری و همانند2268- Blow lamps
82057000- گیره، قید و همانند4068مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Vices, clamps and the like
82058000- سندان؛ کوره آهنگری قابل حمل؛ چرخ تیز کن پایه دار دستی یا پایی406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Anvils; portable forges; hand or pedaloperated
grinding wheels with
frameworks
82059000- مجموعه هایی از اشیاء مشمول دو یا چند شماره فرعی بالا4068مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.- Sets of articles of two or more of the
foregoing subheadings
82060000ابزارهای مشمول حداقل دو شماره از شماره های 8202 لغایت 8205 آماده شده به صورت مجموعه برای خرده فروشی.406مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 40 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.Tools of two or more of the headings
82.02 to 82.05, put up in sets for retail
sale.
8207ابزارهای تعویضی برای ابزار آلات دستی، حتی
مکانیکی، یا برای ماشین ابزارها (مثلاً، برای
پرس کردن، منگنه کردن، پانچ کردن (Punching)، قلاویزکردن، حدیده کردن، سوراخ کردن (Drilling)، صیقل کردن جدار داخلی (Boring)، برقوزدن (داخل تراشی ) (Broaching)، فرزکردن (Milling)، خراطی کردن (Turning)، یا پیچ گوشتی خورکردن، همچنین انواع حدیده ها برای کشیدن یا برای اکسترود کردن فلزات (Extruding)، و ابزارهای سوراخ کردن سنگ یا حفر زمین.
Interchangeable tools for hand tools,
whether or not power-operated, or for
machine-tools (for example, for
pressing, stamping, punching,
tapping, threading, drilling, boring,
broaching, milling, turning or screw
driving), including dies for drawing or
extruding metal, and rock drilling or
earth boring tools.
- ابزارهای سوراخ کردن سنگ یا حفر زمین:- Rock drilling or earth boring tools:
82071300- - دارای قسمت عامل از سرمت ها (Cermets)106- - With working part of cermets
82071900- - سایر، به انضمام اجزاء و قطعات106- - Other, including parts
820720- حدیده ها برای کشیدن یا اکسترود کردن (Extruding) فلزات:- Dies for drawing or extruding metal:
82072010- - - حدیده کشش مفتول به صورت خام (نیمه ساخته یا کار نشده).
26- - - Die for drawing raw wire (semifinishd
or unwrought)
82072090- - - سایر86- - - Other
82073000- ابزارها برای پرس کردن، منگنه کردن یا پانچ کردن66- Tools for pressing, stamping or punching
82074000- ابزارها برای قلاویز کردن یا حدیده کردن1067- Tools for tapping or threading
820750 ابزارها برای سوراخ کردن، غیر از آنهایی که برای سوراخ کردن سنگ به کار می روند:7- Tools for drilling, other than for rock
drilling:
82075010- - - به قطر 1/5 میلیمتر و کمتر26- - - Of a diameter of 1.5 mm and less
82075090- - - سایر106- - - Other
82076000- ابزار برای صیقل کردن جدار داخلی یا برای برقوزدن867،9- Tools for boring or broaching
82077000- ابزارها برای فرزکردن86- Tools for milling
82078000- ابزارها برای خراطی کردن86- Tools for turning
82079000- سایر ابزارهای تعویضی86- Other interchangeable tools
8208کارد و تیغه های برنده، برای ماشینها یا برای وسایل مکانیکی.
Knives and cutting blades, for
machines or for mechanical
appliances.
82081000- برای کار روی فلزات226- For metal working
82082000- برای کار روی چوب106- For wood working
82083000- برای وسایل آشپزخانه یا برای ماشین های مورد
استفاده در صنایع غذایی
106- For kitchen appliances or for machines
used by the food industry
82084000- برای ماشین های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری
226- For agricultural, horticultural or
forestry machines
82089000- سایر106- Other
82090000صفحه کوچک، قلم (Stick)، نوک (Tip) و اشیاء همانند برای ابزارها، سوارنشده، از سرمت ها.86مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی ابزار آلات دستی مشمول این ردیف تعرفه به ازاء هر کیلوگرم به میزان 150000 ریال و یا 8 درصد ( هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می گردد.Plates, sticks, tips and the like for
tools, unmounted, of cermets.
82100000وسایل مکانیکی دستی، به وزن 10 کیلوگرم یا
کمتر، برای تهیه کردن، آماده کردن یا سروکردن
غذا یا نوشابه.
226Hand-operated mechanical
appliances, weighing 10 kg or less,
used in the preparation, conditioning
or serving of food or drink.
8211کارد و چاقو با تیغه های برنده، با یا بدون دندانه
(ازجمله چاقوهای تاشوی باغبانی)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 8208 می شوند، و تیغه آنها
Knives with cutting blades, serrated
or not (including pruning knives),
other than knives of heading 82.08,
and blades therefor.
82111000- مجموعه ها از اشیاء جور شده4063- Sets of assorted articles
- سایر:- Other:
82119100- - کارد سرمیز با تیغه ثابت4063،4- - Table knives having fixed blades
821192- - سایر کاردها با تیغه ثابت:- - Other knives having fixed blades :
82119210- - - صنایع دستی4063- - - Crafts
82119290- - - سایر4063- - - Other
821193- - کاردها غیر از آنهایی که د ارای تیغه ثابت هستند، همچنین چاقوی تاشوی باغبانی:3- - Knives having other than fixed
blades:
82119310- - - صنایع دستی4063- - - Crafts
82119390- - - سایر4063- - - Other
82119400- - تیغه ها 1063- - Blades
82119500- - دسته از فلزات معمولی2663- - Handles of base metal
8212تیغ سلمانی و خودتراش و تیغه آنها (ازجمله، تیغه های تکمیل نشده (Blank) به شکل نوار).Razors and razor blades (including
razor blade blanks in strips).
821210- تیغ سلمانی و خودتراش:3- Razors and razor blades:
82121010- - - تیغ دولبه بدون دسته (double edge)2663- - - without handle double edge razor blade
82121090- - - سایر1263- - - Other
82122000- تیغه های خودتراش ایمنی، همچنین تیغه های خودتراش تکمیل نشده به شکل نوار126- Safety razor blades, including razor
blade blanks in strips
82129000- سایر اجزاء و قطعات126- Other parts
82130000قیچی، قیچی خیاطی و قیچی های همانند و تیغه های آنها.
863Scissors, tailors' shears and similar
shears, and blades therefor.
8214سایر مصنوعات چاقوسازی (مثلا ماشین موزنی، انواع ساطورهای قصابی یا آشپزخانه ، کاردهای خردکردن و قیمه کردن، کاغذبر )؛ ابزارهای مانیکور یا پدیکور و مجموعه این ابزارها (از جمله سوهان ناخن).
Other articles of cutlery (for example,
hair clippers, butchers' or kitchen
cleavers, choppers and mincing
knives, paper knives); manicure or
pedicure sets and instruments
(including nail riles).
821410- کاغذبر، نامه بازکن، مرکب تراش، مداد تراش و تیغه آنها:1- Paper knives, letter openers, erasing
knives, pencil sharpeners and blades
therefor :
82141010- - - مدادتراش و تیغه آن1061- - - Pencil sharpeners and blades thereof
82141090- - - سایر2261- - - Other
82142000- ابزارهای مانیکور یا پدیکور و مجموعه این ابزارها
(از جمله سوهان ناخن)
126- Manicure or pedicure sets and
instruments (including nail files)
82149000- سایر156- Other
8215قاشق، چنگال، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای
کیک، کاردهای مخصوص ماهی یا کره، قندگیر و
اشیاء همانند برای آشپزخانه یا سرمیز.
1Spoons, forks, ladles, skimmers, cakeservers,
fish-knives, butter-knives,
sugar tongs and similar kitchen or
tableware.
82151000- مجموعه از اشیاء جورشده دارای حداقل یک شی ء که با پلاتین یا طلا یا با نقره آبکاری شده باشد.4061- Sets of assorted articles containing at
least one article plated with precious
metal
82152000- سایر مجموعه ها از اشیاء جورشده4061- Other sets of assorted articles
- سایر:- Other:
82159100- - با نقره، طلا یا پلاتین آبکاری شده باشد4061- - Plated with precious metal
82159900- - سایر4061- - Other

8 فکر می‌کنند “فصل هشتاد و دوم – ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی

 1. مصطفی اسلامیان

  سلام
  لطفا بفرمایید که هزینه گمرکی ظروف برقی فلزی ، به روش درصدی محاسبه میشود یا کیلویی ؟
  لطفا توضیح کامل بدهید .
  با سپاس فراوان
  اسلامیان

 2. مسعود همتی

  با عرض سلام. دستگاه تزریق سیلیکون 600 میلی لیتر را وارد کرده ایم و تا کنون جزو سایر ابزارهای دستی از جمله الماس شیشه بری (تعرفه 82055900) اعلام شده بود که واقعا سنخیتی ندارد اما گویا بنا به ناچار در این دسته قرار داده اید. به هر صورت طبق گفته ترخیصکار کار طبق روال انجام شده اما هنکام خروج بازبینی مجدد شده و در نهایت مبلغ 200.000 ریال به ازای هر کیلو اخذ کردیده ضمنا جریمه هم تعلق گرفته . شما بفرمایید ما از کجا و با چه اعتمادی به سیستم گمرک که مکررا قوانین جدید وضع میکند بدون در نظر گرفتن ارزش کالا در بازار بدون در نظر گرفتن قیمت خرید کالا تعرفه ای مقرر میکنند بعنوان مثال همین کالا که به هیج عنوان کالای لوکس هم نیست و صنعتی هم میباشد خرید ان با دلار آزاد معادل 150000 ریال شده و هر کدام 1 کیلو وزن دارد مبلغ 200000 ریال گمرک اخذ میشود بعلاوه جریمه بابت خطای نکرده. ضمنا با توجه به اینکه قانون عطف به ما سبق نمیشود کالای ثبت سفارش شده در سال 93 جرا باید مشمول قانون سال 94 شود ؟

 3. مهدی

  با سلام
  لیست کالاهایی که نیاز به استاندارد دارد را از کجا باید بگیرم یا اگه دارید لطفا برای من بفرستید

 4. حسن بیات

  آیا در حال حاضر با توجه به دستور چند ماه پیش دولت گمرک نصف تعرفه مندرج در کتاب را محاسبه میکند یا تعرفه کامل را؟ بعنوان مثال ابزارآلات دستی(8204100) که کیلویی 150.0000 ریال است آیا بر اساس نصف آن محاسبه میشود ؟
  با تشکر از شما

 5. محبوب

  یک سئوال چرا برخی از گروه کالاها حقوق ورودی ندارد؟
  و اینکه مقدار حقوق ورودی که درصدی از قیمت کالاست باید در کدام قیمت ضرب گردد؟ آیا آن قیمتی که در اینویس می آید مبناست؟

  1. IBforums.NET نویسنده

   کدام کالاها را می گویید ؟ ما دو فصل را هنوز بروز رسانی نکردیم برای همین حقوق ورودی ندارند. بقیه سوال خود را در بخض پرسش و پاسخ و یا تالار گفتمان مطرح نمایید تا جواب داده شود.
   با تشکر
   مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *