فصل هشتاد و یکم – سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این مواد

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8101تنگستن (ولفرام) و مصنوعات از تنگستن، همچنین قراضه و ضایعات.Tungsten (wolfram) and articles
thereof, including waste and scrap.
81011000- پودر26- Powders
- سایر:- Other:
81019400- - تنگستن به صورت کارنشده، همچنین میله هایd که صرفاً از طریق تفته کردن (Sintering) به دست آمده اند.26- - Unwrought tungsten, including bars
and rods obtained simply by sintering
81019600- - مفتول26- - Wire
81019700- - قراضه و ضایعات46- - Waste and scrap
81019900- - سایر26- - Other
8102مولیبدن و مصنوعات از مولیبدن، قراضه و ضایعات.Molybdenum and articles thereof, including waste and scrap.
81021000- پودر46- Powders
- سایر:- Other:
81029400- - مولیبدن به صورت کارنشده، همچنین میله هایی که صرفاً از طریق تفته کردن (Sintering) به دست آمده اند46- - Unwrought molybdenum, including
bars and rods obtained simply by
sintering
81029500- - میله ها، غیر از آنهایی که از طریق تفته کردن (Sintering) به دست آمده اند، پروفیل، صفحه، ورق، نوار و ورقه نازک (Foil)26- - Bars and rods, other than those
obtained simply by sintering, profiles,
plates, sheets, strip and foil
81029600- - مفتول46- - Wire
81029700- - قراضه و ضایعات46- - Waste and scrap
81029900- - سایر26- - Other
8103تانتال و مصنوعات از تانتال، همچنین قراضه و
ضایعات.
Tantalum and articles thereof,
including waste and scrap.
81032000- تانتال به صورت کار نشده، همچنین میله هایی که صرفاً از طریق تفته کردن (Sintering) به دست آمده اند؛ پودر46- Unwrought tantalum, including bars
and rods obtained simply by sintering;
powders
81033000- قراضه و ضایعات46- Waste and scrap
81039000- سایر26- Other
8104منیزیم و مصنوعات از منیزیم، همچنین قراضه و ضایعات.Magnesium and articles thereof,
including waste and scrap.
- منیزیم به صورت کار نشده:- Unwrought magnesium:
81041100- - دارای حداقل 99/8 درصد وزنی منیزیم26- - Containing at least 99.8 % by weight of magnesium
81041900- - سایر26- - Other
81042000- قراضه و ضایعات.46- Waste and scrap
81043000- براده (Raspings)، تراشه و دانه های کوچک (گرانول Granule)، درجه بندی شده بر حسب اندازه؛ پودر26- Raspings, turnings and granules,
graded according to size; powders
81049000- سایر26- Other
8105مات کبالت و سایر محصولات واسطه ای حاصل از متالورژی کبالت؛ کبالت و مصنوعات از کبالت، همچنین قراضه و ضایعات.Cobalt mattes and other intermediate
products of cobalt metallurgy; cobalt
and articles thereof, including waste
and scrap.
81052000- مات کبالت و سایر محصولات واسطه ای حاصل از متالورژی کبالت؛ کبالت به صورت کار نشده؛ پودر26- Cobalt mattes and other intermediate
products of cobalt metallurgy;
unwrought cobalt; powders
81053000- قراضه و ضایعات46- Waste and scrap
81059000- سایر26- Other
81060000بیسموت و محصولات از بیسموت، همچنین قراضه و ضایعات.46Bismuth and articles thereof,
including waste and scrap.
8107کادمیوم و مصنوعات از کادمیوم، همچنین قراضه و ضایعات.Cadmium and articles thereof,
including waste and scrap.
81072000- کادمیوم به صورت کار نشده؛ پودر46- Unwrought cadmium; powders
81073000- قراضه و ضایعات46- Waste and scrap
81079000- سایر26- Other
8108تیتان و مصنوعات از تیتان، همچنین قراضه و ضایعات.Titanium and articles thereof,
including waste and scrap.
81082000- تیتان به صورت کار نشده؛ پودر46- Unwrought titanium; powders
81083000- قراضه و ضایعات46- Waste and scrap
81089000- سایر26- Other
8109زیرکونیم و مصنوعات از زیرکونیم، همچنین قراضه
و ضایعات.
Zirconium and articles thereof,
including waste and scrap.
81092000- زیرکونیم به صورت کار نشده؛ پودر46- Unwrought zirconium; powders
81093000- قراضه و ضایعات46- Waste and scrap
81099000- سایر26- Other
8110آنتیموان و مصنوعات از آنتیموان همچنین قراضه و
ضایعات.
Antimony and articles thereof,
including waste and scrap.
81101000- آنتیموان به صورت کار نشده، پودر26- Unwrought antimony; powders
81102000- قراضه و ضایعات46- Waste and scrap
81109000- سایر46- Other
81110000منگنز و مصنوعات از منگنز، همچنین قراضه و ضایعات.26Manganese and articles thereof,
including waste and scrap.
8112بریلیوم، کروم، ژرمانیوم، وانادیوم، گالیوم، هافنیوم ،ایندیوم، نیوبیوم (کولومبیوم)، رنیوم،
و تالیوم، و مصنوعات از این فلزات، همچنین قراضه و ضایعات.
Beryllium, chromium, germanium,
vanadium, gallium, hafnium, indium,
niobium (columbium), rhenium and
thallium, and articles of these metals,
including waste and scrap.
- بریلیوم:- Beryllium:
81121200- - به صورت کارنشده؛ پودر46- - Unwrought; powders
81121300- - قراضه و ضایعات46- - Waste and scrap
81121900- - سایر46- - Other
- کروم:26- Chromium:
81122100- - به صورت کار نشده؛ پودر26- - Unwrought; powders
81122200- - قراضه و ضایعات46- - Waste and scrap
81122900- - سایر26- - Other
- تالیوم:- Thallium:
81125100- - به صورت کار نشده؛ پودر46- - Unwrought; powders
81125200- - قراضه و ضایعات46- - Waste and scrap
81125900- - سایر46- - Other
- سایر:- Other:
81129200- - به صورت کار نشده؛ قراضه و ضایعات؛ پودر26- - Unwrought; waste and scrap powders;
81129900- - سایر26- - Other
81130000سرمت ها و مصنوعات از سرمت ها، همچنین قراضه و ضایعات.26Cermets and articles thereof,
including waste and scrap.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *