فصل هفتاد و نهم- روی و مصنوعات از روی


کد خبر : 5038 | زمان مخابره : 92/03/3 - 12:34 بعد از ظهر | بدون نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7901روي به صورت کار نشده.Unwrought zinc.
- روی غیرممزوج:- Zinc, not alloyed:
79011100- - که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد26- - Containing by weight 99.99 % or
more of zinc
790112- - که از لحاظ وزن کمتر از 99/99 درصد روی داشته باشد:2- - Containing by weight less than 99.99
% of zinc
79011210- - - محتوی 99/95 درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از 99/99 درصد وزنی روی462- - - Containing byweight 99.95% or
more but less than 99.99% of zinc
79011220- - - محتوی 99/90 درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از 99/95 درصد وزنی روی462- - - Containing by weight 99.90% or
more but less than 99.95% of zinc
79011290- - - کمتر از 99/90 درصد وزنی روی462- - - Containing by weight less than 99.90% of zinc
79012000- آلیاژهای روی26- Zinc alloys
79020000قراضه و ضایعات روی.46Zinc waste and scrap.
7903گرد، پودر و فلس روی.Zinc dust, powders and flakes.
79031000- گرد روی26- Zinc dust
79039000- سایر46- Other
79040000میله، پروفیل و مفتول ، از روی.26Zinc bars, rods, profiles and wire.
79050000صفحه، ورق، نوار و ورقه نازک (Foil)، از روی.26Zinc plates, sheets, strip and foil.
[7906]
790700سایر مصنوعات از روی:Other articles of zinc:
79070010- - - لوله، لوازم و اتصالات لوله کشی (Fittings) (مثلاً کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره) از روی26- - -Pipes, tube or pipe fittings (for
example, couplings, elbows, sleeves), of
zinc
79070090- - - سایر106- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *