فصل هفتاد و هشتم- سرب و مصنوعات از سرب


کد خبر : 5036 | زمان مخابره : 92/03/3 - 12:32 بعد از ظهر | بدون نظر

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7801سرب به صورت کار نشده.Unwrought lead.
78011000- سرب تصفیه شده26- Refined lead
- سایر:- Other:
78019100- - دارای آنتیموان به عنوان عنصر دیگری که برحسب وزن اولویت دارد46- - Containing by weight antimony as
the principal other element
780199- - سایر:- - Other:
78019910- - - برای تصفیه محتوی 0/02 درصد وزنی یا بیشتر نقره و کمتر از 2 درصد نقره46- - - For refining, containing by weight
0.02 percent or more but no more than 2
percent of silver
78019920- - - آلیاژهای سرب46- - - Lead alloys
78019990- - - سایر26- - - Other
78020000قراضه و ضایعات سرب.26Lead waste and scrap.
[7803]
7804صفحه، ورق، نوار و ورقه های نازک (Foil) از سرب؛ پودر و فلس از سرب.Lead plates, sheets, strip and foil; lead
powders and flakes.
- صفحه، ورق، نوار و ورقه نازک (Foil):- Plates, sheets, strip and foil:
78041100- - ورق، نوار و ورقه های نازک (Foil) به ضخامت حداکثر 0/2 میلیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه)66- - Sheets, strip and foil of a thickness
(excluding any backing) not exceeding
0.2 mm
78041900- - سایر66- - Other
78042000- پودر و فلس46- Powders and flakes
[7805]
780600سایر مصنوعات از سرب.Other articles of lead.
78060010- - - ظروف با پوشش سربی ضد پرتو، برای حمل و نقل یا نگهداری مواد رادیواکتیو26- - - Lead-coated anti-radiation
containers for conveyance or keeping of
radio-active material
78060090- - - سایر26- - - Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *