فصل هفتاد و ششم – آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7601آلومینیوم به صورت کارنشده.Unwrought aluminium.
76011000- آلومینیوم غیرممزوج26- Aluminium, not alloyed
76012000- آلیاژهای آلومینیوم26- Aluminium alloys
76020000قراضه و ضایعات آلومینیوم.26Aluminium waste and scrap.
7603پودر و فلس آلومینیوم.Aluminium powders and flakes.
76031000- پودر با ساختارغیر لایه ای26- Powders of non-lamellar structure
76032000- پودر با ساختار لایه ای؛ فلس26- Powders of lamellar structure; flakes
7604میله و پروفیل.Aluminum bars, rods and profiles.
76041000- از آلومینیوم غیرممزوج864- Of aluminum, not alloyed
- از آلیاژهای آلومینیوم:- Of aluminum alloys:
76042100- - پروفیل های توخالی864- - Hollow profiles
76042900- - سایر86- - Other
7605مفتول از آلومینیوم.Aluminum wire.
- از آلومینیوم غیر ممزوج.- Of aluminum, not alloyed:
76051100- - که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر
از 7 میلیمتر باشد
66- - Of which the maximum crosssectional
dimension exceeds 7mm
76051900- - سایر86- - Other
- از آلیاژهای آلومینیوم:- Of aluminum alloys:
76052100- - که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر
از 7 میلیمتر باشد
86- - Of which the maximum crosssectional
dimension exceeds 7mm
76052900- - سایر86- - Other
7606صفحه، ورق و نوار آلومینیوم، با ضخامت بیش از 0/2
میلیمتر.
1Aluminum plates, sheets and strip, of
a thickness exceeding 0.2mm.
- به شکل مربع یا مستطیل:- Rectangular (including square):
760611- - از آلومینیوم، غیرممزوج:1- - Of aluminum, not alloyed:
76061110- - - ورق کامپوزیتی2661- - - Composite sheet
76061190- - - سایر1261- - - Other
76061200- - از آلیاژهای آلومینیوم1261- - Of aluminum alloys
- سایر:1- Other:
76069100- - از آلومینیوم ، غیرممزوج1261- - Of aluminum, not alloyed
760692- - از آلیاژهای آلومینیوم1- - Of aluminum alloys:
76069210- - - سیل و یال پنی سیلین و فرآورده های تزریقی وارده توسط واحدهای تولیدکننده دارو1061- - - Seal and penicillin vial and
injectable products imported by
medicine manufacturing units
76069220- - - قرص آلومینیومی (پولک)661- - - Aluminum circular plates (blanks)
76069230- - - ورق و نوار آلومینیوم تا عرض 150 میلیمتر به صورت دو رویه لاک خورده از آلیاژهاي 5182H48 و 5042H19 و 5042H48 و 5052H28 و 5052H48 با ضخامت بیش از 0/2 میلیمتر لغایت 0/5 میلیمتر261- - - Sheets and strips of aluminum
alloys 5182H48, 5042H19, 5042H48,
5052H28 and 5052H48 lacquered on
both sides, 150 mm in width and of a
thickness more than 0.2 mm up to 0.5
mm
76069290- - - سایر:1- - - Other:
76069291- - - - کویل آلومینیومی 0.274 و 295 میلیمتر و عرض 1683.20 و 1724 میلی متر برای تولید بدنه قوطی دوتکه261- - - - Aluminum coil 0.274 and 295 and
width of 1683.20 and 1742 to make two
parts canstrunk
76069299- - - - سایر261- - - - Other:
7607ورق و نوار نازک از آلومینیوم (حتی چاپ شده یا ملصق بر روی کاغذ، مقوا، مواد پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد همانند) به ضخامت حداکثر 0/2
میلیمتر (بدون احتساب تکیه گاه).
Aluminum foil (whether or not
printed or backed with paper,
paperboard, plastics or similar
backing materials) of a thickness
(excluding any backing) not exceeding
0.2 mm.
- بدون تکیه گاه:- Not backed:
760711- - صرفاً نوردشده:- - Rolled but not further worked:
76071110- - - به ضخامت حداکثر 7 میکرون46- - - Of a thickness not exceeding 7 micron
76071190- - - سایر86- - - Other
76071900- - سایر86- - Other
76072000- روی تکیه گاه156- Backed
7608لوله از آلومینیوم.Aluminium tubes and pipes.
76081000- از آلومینیوم غیرممزوج864- Of aluminium, not alloyed
76082000- از آلیاژهای آلومینیوم86- Of aluminium alloys
76090000لوازم و اتصالات لوله کشی (Fittings) (مثلا کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره Sleeves از آلومینیوم).86Aluminium tube or pipe fittings (for
example, couplings, elbows, sleeves).
7610اسکلت فلزی و قطعات آن (مثلاً، پل و قطعات پل، برج، منجنیق، پایه، ستون، سقفی ، سوله ، در و پنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در ، نرده )، از آلومینیوم
باستثنای ساختمان های پیش ساخته شماره 9406 صفحه، میله، پروفیل، لوله و همانند از آلومینیوم، آماده
شده به منظور استفاده در ساختمان.
Aluminium structures (excluding
prefabricated buildings of heading 94.06)
and parts of structures (for example,
bridges and bridge-sections, towers, lattice
masts, roofs, roofing frameworks, doors
and windows and their frames and
thresholds for doors, balustrades, pillars
and columns); aluminium plates, rods,
profiles, tubes and the like, prepared for
use in structures.
76101000- در، پنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در126- Doors, windows and their frames and thresholds for doors
76109000- سایر126- Other
76110000مخزن، منبع (Tanks)، بشکه و ظروف همانند برای هر گونه مواد (باستثنای گازهای فشرده یا مایع شده) ، از آلومینیوم به گنجایش بیش از 300
لیتر، بدون دستگاههای مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت.
106Aluminium reservoirs, tanks, vats and
similar containers, for any material
(other than compressed or liquefied
gas), of a capacity exceeding 300 l,
whether or not lined or heat-insulated,
but not fitted with mechanical or
thermal equipment.
7612چلیک، بشکه، پیت، قوطی و ظروف همانند از
آلومینیوم (از جمله ظروف لوله ای سخت یا نرم ),
برای هر گونه مواد (باستثنای گازهای فشرده یا مایع شده، به گنجایش حداکثر 300 لیتر، بدون دستگاههای مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش
داخلی یا پوشش عایق حرارت.
Aluminium casks, drums, cans, boxes
and similar containers (including rigid
or collapsible tubular containers), for
any material (other than compressed
or liquefied gas), of a capacity not
exceeding 300 l, whether or not lined
or heat-insulated, but not fitted with
mechanical or thermal equipment.
761210- ظروف لوله ای نرم:- Collapsible tubular containers
76121010- - - ظروف لوله ای (تیوپ) جهت کرم و پماد226- - - Tubular containers (tubes) for creams and ointments
76121090- - - سایر156- - - Other
761290- سایر:- Other:
76129010- - - قوطی اسپری156- - - Spray cans
76129020- - - قوطی بدون درز الومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی؛ ظرف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی66- - - seawless aluminium cans for oll kinds of drinks and beverages؛ seawless containers for foodstuffs packing
76129090- - - سایر156- - - Other
76130000ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا
مایع شده.
86Aluminium containers for compressed
or liquefied gas.
7614مفتول به هم تابیده، کابل، نوار گیس باف و همانند، از آلومینیوم، عایق نشده برای مصرف برق.4Stranded wire, cables, plaited bands
and the like, of aluminium, not
electrically insulated.
761410- با مغزی از فولاد:4- With steel core
76141010- - - کابل های هوائی بالاتر از 630 کیلوولت464- - - Aerial cables more than 630 KV
76141090- - - سایر1064- - - Other
76149000- سایر1564- Other
7615اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء
خانه داری و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیاء همانند برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا مصارف همانند، از
آلومینیوم؛ لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها، از آلومینیوم.
Table, kitchen or other household
articles and parts thereof, of
aluminium; pot scourers and scouring
or polishing pads, gloves and the like,
of aluminium; sanitary ware and
parts thereof, of aluminium.
76151000- اشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه یا سایر اشیاء
خانه داری و اجزاء و قطعات آنها؛ سیم ظرفشویی و پدهای سایش یا صیقل دادن، دستکش و اشیاء همانند
406- Table, kitchen or other household
articles and parts thereof; pot scourers
and scouring or polishing pads, gloves
and the like:
76152000- لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها406- Sanitary ware and parts thereof
7616مصنوعات دیگر از آلومینیوم.Other articles of aluminium.
761610- میخ، میخ سرپهن، میخ دوپا (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8305
می شوند)، پیچ، پیچ
مهره خور، مهره، قلاب پیچی، میخ پرچ، خار، میخ
اشپیل، واشر و اشیاء همانند:
- Nails, tacks, staples (other than those
of heading 83.05), screws, bolts, nuts,
screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins,
washers and similar articles:
76161010- - - میخ پرچ406- - - Rivets
76161090- - - سایر156- - - Other
- سایر:- Other:
76169100- - توری، شبکه و پرچین، از مفتول آلومینیوم156- - Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire
761699- - سایر:- - Other
76169920- - - رادیاتور حرارتی شوفاژ از جنس آلومینیوم4063- - - Heating radiators of aluminium
76169990- - - سایر1263- - - Other

5 فکر می‌کنند “فصل هفتاد و ششم – آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

 1. رضا

  با سلام
  لطفا کد کالا و حقوق ورودی قوطی الومینیومی جهت پر کردن نوشابه گازدار بفرمایید .
  با تشکر

 2. دهقاني

  باسلام
  لطفاً تعرفه واردات وایرود ٩mm آلومینیوم با grade 99.7% را برای من ارسال کنید.

  باتشکر از سایت خوبتان

  دهقانی

 3. محمد رضا بستگاني

  با سلام
  لطفا من را در مورد تعرفه واردات سقف كاذب ساخته شده از جنس الومينيوم به ضخامت 0/6 ميليمتر و به مقطع 60*60 سانتيمترمربع راهنمايي فرماييد . با تشكر از وب سايت خوبتان

  1. IBforums.NET نویسنده

   با سلام
   از حسن نظر شما سپاسگذاریم. لطفا سوال خود را در بخش پرسش و پاسخ و یا تالار گفتمان مطرح نمایید .
   با تشکر
   مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *