فصل هفتاد و پنجم – نیکل و مصنوعات از نیکل

برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. ما در بعضی از تعرفه ها برای سهولت به مجوزهای لازم اشاره می کنیم به همین خاطر حتما مندرجات ذیل یادداشت را بخوانید و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد آنرا در تالار گفتمان مطرح نمایید.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7501مات نیکل (Nickel matte)، سینترهای اکسید نیکل و سایر محصولات واسطه ای متالورژی نیکل.Nickel mattes, nickel oxide sinters and
other intermediate products of nickel
metallurgy.
75011000- مات نیکل46- Nickel mattes
75012000- سینترهای اکسید نیکل و سایر محصولات واسطه ای متالورژی نیکل46- Nickel oxide sinters and other
intermediate products of nickel
metallurgy
7502نیکل به صورت کارنشده.Unwrought nickel.
75021000- نیکل غیر ممزوج26- Nickel, not alloyed
75022000- آلیاژهای نیکل26- Nickel alloys
75030000قراضه و ضایعات نیکل.46Nickel waste and scrap.
75040000پودر و فلس نیکل.66Nickel powders and flakes.
7505میله، پروفیل و مفتول از نیکل.Nickel bars, rods, profiles and wire.
- میله و پروفیل:- Bars, rods and profiles:
75051100- - از نیکل غیر ممزوج46- - Of nickel, not alloyed
75051200- - از آلیاژهای نیکل26- - Of nickel alloys
- مفتول:- Wire:
75052100- - از نیکل، غیر ممزوج26- - Of nickel, not alloyed
75052200- - از آلیاژهای نیکل26- - Of nickel alloys
7506صفحه، ورق، نوار و ورقه های نازک (Foil).Nickel plates, sheets, strip and foil.
75061000- از نیکل، غیر ممزوج26- Of nickel, not alloyed
75062000- از آلیاژهای نیکل26- Of nickel alloys
7507لوله و لوازم یا اتصالات (Fittings) لوله کشی (مثلاً، کوپلینگ، زانویی، مهره و ماسوره Sleeves) از نیکلNickel tubes, pipes and tube or pipe
fittings (for example, couplings,
elbows, sleeves).
- لوله:- Tubes and pipes:
75071100- - از نیکل، غیرممزوج26- - Of nickel, not alloyed
75071200- - از آلیاژهای نیکل26- - Of nickel alloys
75072000- لوازم و اتصالات لوله کشی «Fittings»26- Tube or pipe fittings
7508سایر مصنوعات از نیکل.Other articles of nickel.
750810- توری، شبکه و پرچین، از مفتول نیکل:- Cloth, grill and netting, of nickel Wire:
75081010- - - شابلن دستگاه چاپ روتاری با عرض دو متر و کمتر156- - - Markers of rotary printing machines
with width of 2 meters and less
75081090- - - سایر66- - - Other
75089000- سایر66- Other

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *